Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0121/2015

Předložené texty :

B8-0121/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))


Michel Reimon, Julia Reda za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem(2),

–       s ohledem na Deklaraci zásad a Akční plán, které byly přijaty na světovém summitu o informační společnosti (WSIS) dne 12. prosince 2003 v Ženevě,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Přeměna ženevských zásad v činy“ (COM(2004)0480),

–       s ohledem na tuniský závazek a agendu pro informační společnost, které byly přijaty dne 18. listopadu 2005,

–       s ohledem na sdělení Komise vydané v návaznosti na světový summit o informační společnosti (WSIS) v roce 2006 (COM(2006)0181),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky(3),

–       s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných stran, jež bylo prezentováno dne 24. dubna 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy“ (COM(2014)0072),

–       s ohledem na společné prohlášení delegace EU na Fóru pro správu internetu konaném ve dnech 2.–5. září 2014 v Istanbulu,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že internet chápeme jako veřejný prostor, který podporuje demokracii, kulturní rozmanitost, lidská práva, inovace a obchodování, a je základním pilířem jednotného digitálního trhu;

B.     vzhledem k tomu, že účelem fóra o dozoru nad internetem (IGF) je vykonávat mandát světového summitu o informační společnosti, diskutovat o široké škále otázek týkajících se dozoru nad internetem, a případně vydávat doporučení mezinárodnímu společenství;

C.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN se dne 20. prosince 2014 rozhodlo prodloužit mandát IGF o dalších pět let a že v roce 2015 proběhne na Valném shromáždění OSN diskuse a bude přijato rozhodnutí o dalším prodloužení mandátu IGF;

D.     vzhledem k tomu, že Parlament vyslal v roce 2005 na světový summit o informační společnosti delegaci ad hoc a od té doby vždy vysílá delegaci na každoroční schůzi IGF, kde tyto delegace hrály ve spolupráci s Komisí ústřední roli, pokud jde o podporu evropských hodnot a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti a zástupci parlamentů jednotlivých zemí přítomných na těchto akcích;

E.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byl na ad hoc celosvětové schůzi NETmundial o budoucnosti správy internetu vypracován soubor zásad pro správu internetu a plán budoucího vývoje internetového ekosystému; vzhledem k tomu, že pro všechny zúčastněné strany je nicméně zapotřebí souhrnnější a předvídatelnější mechanismus;

F.     vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 schválili ministři zemí EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku závěry Rady, které kladou důraz na nutnost koordinovaného evropského postoje ohledně správy internetu;

1.      domnívá se, že odpovědností Evropské unie je podporovat IGF a inspirovat se výměnami názorů v rámci něj, neboť tento postoj poskytne pozitivní a konkrétní kontext pro vytváření budoucnosti internetu;

2.      zdůrazňuje, že Parlament by měl být na budoucích schůzích IGF i nadále významně zastoupen a měli by se jich účastnit i zástupci všech politických skupin, aby tak mohl účinně přispívat k utváření uceleného a komplexního postoje EU spolu s členskými státy a Komisí;

3.      zdůrazňuje, že je pevně odhodlán nalézt nejlepší model správy internetu; vyzývá Komisi, členské státy a všechny relevantní zúčastněné strany, aby posílily správu internetu tím, že se zaslouží o to, aby zúčastněné subjekty a procesy na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni byly inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější;

4.      vyzývá instituce EU, aby přispěly k vyšší účasti zúčastněných stran a podporovaly rovné zastoupení všech organizací;

5.      vyzývá dotčené instituce EU, aby IGF vnímaly jako prioritu a nadále finančně podporovaly sekretariát IGF, čímž přispějí k rozvoji účinné a nezávislé organizace, která bude schopna vykonávat svůj mandát a přispívat k rozvoji modelu správy internetu;

6.      vyzývá Valné shromáždění OSN, aby prodloužilo mandát IGF, posílilo jeho zdroje a dále rozvinulo model správy internetu založený na přístupu zdola nahoru, a zajistilo tak inkluzivnost, transparentnost a odpovědnost;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 133E, 8.6.2006, s. 140.

(2)

Úř. věst. C 41E, 19.2.2009, s. 80.

(3)

Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právní upozornění - Ochrana soukromí