Διαδικασία : 2015/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0121/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0121/2015

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0033

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 61k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))


Michel Reimon, Julia Reda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου(2),

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση Αρχών και το Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που εγκρίθηκαν στη Γενεύη στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Υλοποίηση των αρχών της Γενεύης» (COM(2004)0480),

–       έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που εγκρίθηκαν στην Τύνιδα στις 18 Νοεμβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στη συνέχεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), του 2006 (COM(2006)0181),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο Διακυβέρνηση του διαδικτύου: τα επόμενα βήματα(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial στις 24 Απριλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου - Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου» (COM(2014)0072),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα δημόσιο χώρο που προάγει τη δημοκρατία, την πολιτιστική πολυμορφία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καινοτομία και το εμπόριο, και αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) είναι να εφαρμόσει το έργο που του ανέθεσε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), να συζητά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, και, ενδεχομένως, να προβαίνει σε συστάσεις προς τη διεθνή κοινότητα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2010 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του IGF για πέντε ακόμη έτη, και η συζήτηση και λήψη απόφασης για περαιτέρω ανανέωση της θητείας του IGF θα πραγματοποιηθεί το 2015 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έστειλε μια αντιπροσωπεία ad hoc στην WSIS, το 2005 και το έχει πράξει σε κάθε ετήσια συνεδρίαση του IGF από τότε, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την αλληλεπίδραση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε συνεργασία με την Επιτροπή·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η ad hoc πολυσυμμετοχική σύνοδος NΕΤmundial για το μέλλον της διακυβέρνησης του διαδικτύου επεξεργάστηκε μια σειρά από αρχές για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και έναν οδικό χάρτη για τη μελλοντική ανάπτυξη του οικοσυστήματος του διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ 'όλα αυτά, απαιτείται ένας πιο περιεκτικός και προβλέψιμος μηχανισμός για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

ΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου 2014, οι υπουργοί Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΤΤΕ) της ΕΕ, ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής θέσης για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου·

1.      θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να στηρίξει το IGF και να εμπνευστεί από τις ανταλλαγές του, καθώς αυτό θα προσφέρει ένα θετικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του διαδικτύου·

2.      τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να έχει μια ουσιαστική συμμετοχή με αντιπροσωπεία που θα συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων, στις μελλοντικές συνεδριάσεις του IGF, έτσι ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

3.      τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωμένο στην εξεύρεση του βέλτιστου μοντέλου διακυβέρνησης του διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν περαιτέρω τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, καθιστώντας πιο περιεκτικούς, διαφανείς και υπεύθυνους λογοδοσίας τους φορείς και τις διαδικασίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

4.      καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και να υποστηρίξουν μια ισότιμη συμμετοχή όλων των οργανώσεων·

5.      καλεί τα κράτη μέλη και τα σχετικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για το IGF και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν οικονομικά το IGF και τη γραμματεία του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και ανεξάρτητης οργάνωσης που θα είναι ικανή να ασκεί το έργο της και να συμβάλλει στο εξελισσόμενο μοντέλο της διακυβέρνησης του διαδικτύου·

6.      καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσει τη θητείας του IGF, να ενισχύσει τους πόρους του και να αναπτύξει περαιτέρω το μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου «από τη βάση προς τα άνω», έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων, η διαφάνεια και η λογοδοσία·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σ. 140.

(2)

ΕΕ C 41 E της 19.02.09, σ. 80.

(3)

ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου