Menettely : 2015/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0121/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0121/2015

Keskustelut :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0033

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP))


Michel Reimon, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta(1),

–       ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman toisesta Internetin hallintoa käsittelevästä foorumista(2),

–       ottaa huomioon tietoyhteiskuntahuippukokouksen periaatejulistuksen ja toimintasuunnitelman, jotka hyväksyttiin Genevessä 12. joulukuuta 2003,

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kohti maailmanlaajuista kumppanuutta tietoyhteiskunnan alalla: Geneven periaatteiden muuntaminen käytäntöön” (COM(2004)0480),

–       ottaa huomioon Tunisin sitoumuksen ja tietoyhteiskuntaa koskevan toimintaohjelman, jotka hyväksyttiin 18. marraskuuta 2005,

–       ottaa huomioon komission vuoden 2006 tiedonannon tietoyhteiskuntahuippukokouksen jatkotoimista (COM(2006)0181),

–       ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman internetin hallinnosta tästä eteenpäin(3),

–       ottaa huomioon NetMundial-monisidosryhmäkokouksen 24. huhtikuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Internet-politiikka ja Internetin hallinto – Euroopan rooli Internetin hallinnon tulevaisuuden muokkaamisessa” (COM(2014)0072);

–       ottaa huomioon Istanbulissa 2.–5. syyskuuta 2014 pidettyyn Internetin hallintofoorumin kokoukseen osallistuneen Euroopan unionin valtuuskunnan yhteisen julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että parlamentti katsoo internetin olevan julkinen tila, joka tukee demokratiaa, kulttuurista monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia, innovointia ja kaupankäyntiä, sekä digitaalisten sisämarkkinoiden peruspilari;

B.     toteaa, että Internetin hallintofoorumin tarkoituksena on toteuttaa sille tietoyhteiskuntahuippukokouksessa annettua toimeksiantoa, käsitellä hyvin monenlaisia internetin hallintoon liittyviä kysymyksiä ja tarvittaessa esittää suosituksia kansainväliselle yhteisölle;

C.     ottaa huomioon, että 20. joulukuuta 2014 YK:n yleiskokous päätti jatkaa Internetin hallintofoorumin toimeksiantoa viidellä vuodella ja että Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta edelleen keskustellaan ja päätetään YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015;

D.     toteaa, että vuonna 2005 parlamentti lähetti tilapäisen valtuuskunnan tietoyhteiskuntahuippukokoukseen ja on siitä lähtien lähettänyt joka vuosi valtuuskunnan Internetin hallintofoorumin kokoukseen, millä on ollut keskeinen rooli edistettäessä eurooppalaisia arvoja ja vuorovaikutusta näihin tapahtumiin osallistuneiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, ja että tämä on tehty yhteistyössä komission kanssa;

E.     ottaa huomioon, että internetin hallinnon tulevaisuudesta huhtikuussa 2014 järjestetyssä NetMundial-monisidosryhmäkokouksessa laadittiin internetin hallintoperiaatteet ja etenemissuunnitelma internetin ekosysteemin kehittämiseksi; toteaa kuitenkin, että kaikki sidosryhmät tarvitsevat kattavampaa ja paremmin ennustettavissa olevaa mekanismia;

F.     ottaa huomioon, että unionin liikenne-, televiestintä- ja energiaministerit hyväksyivät 27. marraskuuta 2014 neuvoston päätelmät, joissa korostettiin, että unionilla on oltava koordinoitu kanta internetin hallintoon;

1.      katsoo, että Euroopan unionin on tuettava Internetin hallintofoorumia ja haettava virikkeitä siellä käydyistä keskusteluista, sillä tämä antaa myönteisen ja konkreettisen kontekstin internetin tulevaisuuden muotoilemiselle;

2.      korostaa, että parlamentin olisi jatkossakin osallistuttava Internetin hallintofoorumin kokouksiin riittävän suurella valtuuskunnalla, johon kuuluu edustajia kaikista poliittisista ryhmistä, jotta se voisi vaikuttaa tuloksekkaasti johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen unionin lähestymistavan muodostamiseen yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa;

3.      korostaa olevansa vahvasti sitoutunut löytämään internetin parhaan hallintomallin; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia sidosryhmiä parantamaan edelleen internetin hallintoa tekemällä kansallisista, alueellisista ja kansainvälisistä toimijoista ja prosesseista kattavampia, avoimempia ja vastuullisempia;

4.      kehottaa unionin toimielimiä osaltaan lisäämään sidosryhmien osallistumista ja antamaan tukensa kaikkien järjestöjen tasapuolisille osallistumismahdollisuuksille;

5.      kehottaa asiasta vastaavia unionin toimielimiä pitämään Internetin hallintofoorumin tärkeällä sijalla asialistoillaan ja tukemaan jatkossakin sen sihteeristöä taloudellisesti ja siten auttamaan Internetin hallintofoorumin kehittämisessä tehokkaaksi ja riippumattomaksi organisaatioksi, joka pystyy suoriutumaan toimeksiannostaan ja osallistumaan internetin hallintomallin kehittämiseen;

6.      kehottaa YK:n yleiskokousta uusimaan Internetin hallintofoorumin toimeksiannon, lisäämään sen resursseja ja kehittämään edelleen internetin hallinnolle alhaalta ylöspäin -mallia, jotta varmistetaan kattavuus, avoimuus ja vastuullisuus;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.

(2)

EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 80.

(3)

EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö