Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0121/2015

Pateikti tekstai :

B8-0121/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 58k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))


Michel Reimon, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl antrojo Forumo dėl interneto valdymo(2),

–       atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Ženevoje priimtą Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) principų deklaraciją ir veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pasaulinės partnerystės informacinėje visuomenėje link: Ženevos principų įgyvendinimas“ (COM(2004) 0480),

–       atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 18 d. patvirtintą Tuniso įsipareigojimą ir Informacinės visuomenės darbotvarkę,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. Komisijos komunikatą po WSIS susitikimo (COM(2006) 0181),

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ (COM(2014) 0072),

–       atsižvelgdamas į ES delegacijos 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule įvykusiame Interneto valdymo forumo susitikime bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi mes suprantame internetą kaip viešąją erdvę, kurioje skatinama demokratija, kultūrų įvairovė, žmogaus teisės, inovacijos ir prekyba, ir internetas yra pagrindinis bendrosios skaitmeninės rinkos ramstis;

B.     kadangi Interneto valdymo forumo (IGF) tikslas – įgyvendinti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) suteiktą įgaliojimą aptarti įvairius interneto valdymo klausimus ir, kai tikslinga, teikti rekomendacijas tarptautinei bendruomenei;

C.     kadangi 2014 m. gruodžio 20 d. JT Generalinė Asamblėja nusprendė pratęsti IGF įgaliojimus dar penkeriems metams ir kadangi 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje vyks diskusijos ir bus priimamas sprendimas dėl tolesnio IGF įgaliojimų pratęsimo;

D.     kadangi 2005 m. Parlamentas nusiuntė ad hoc delegaciją į WSIS ir nuo tada siunčia delegacijas į kiekvieną metinį IGF susitikimą, ir tos delegacijos, bendradarbiaudamos su Komisija, atlieka labai svarbų vaidmenį propaguodamos europines vertybes ir bendraudamos su tuose renginiuose dalyvaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nacionalinių parlamentų atstovais;

E.     kadangi 2014 m. balandžio mėn. vykusiame ad hoc pasauliniame daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ susitikime interneto valdymo ateityje klausimais parengtas interneto valdymo principų rinkinys ir interneto ekosistemos vystymosi ateityje veiksmų planas; kadangi nepaisant to visiems suinteresuotiesiems subjektams reikalingas įtraukesnis ir labiau nuspėjamas mechanizmas;

F.     kadangi 2014 m. lapkričio 27 d. ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrai patvirtino Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama suderintos Europos pozicijos interneto valdymo klausimu svarba;

1.      mano, kad Europos Sąjungos pareiga yra remti IGF ir semtis įkvėpimo iš informacijos mainų, kadangi forumas yra teigiamas ir konkretus interneto ateities formavimo kontekstas;

2.      pabrėžia, kad Parlamentas turėtų ir toliau dalyvauti būsimuose IGF susitikimuose ir siųsti svariai įgaliotą delegaciją, į kurią įeitų visų frakcijų atstovai, kad veiksmingai prisidėtų prie nuoseklios ir visapusiškos ES pozicijos suformulavimo drauge su valstybėmis narėmis ir Komisija;

3.      pabrėžia, kad Parlamentas tvirtai įsipareigojęs surasti geriausią interneto valdymo modelį; ragina Komisiją, valstybes nares ir visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus toliau gerinti interneto valdymą – siekti, kad nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens subjektai ir procesai būtų įtraukesni, skaidresni ir atskaitingi;

4.      ragina ES institucijas prisidėti prie to, kad dalyvautų daugiau suinteresuotųjų subjektų, ir remti vienodas galimybes visoms organizacijoms dalyvauti;

5.      ragina atitinkamas ES institucijas įtraukti IGF klausimus į savo darbotvarkes ir toliau teikti finansinę paramą IGF sekretoriatui, prisidedant prie veiksmingos ir nepriklausomos organizacijos, pajėgios vykdyti savo įgaliojimus, plėtros ir besirutuliojančio interneto valdymo modelio;

6.      ragina JT Generalinę Asamblėją pratęsti IGF įgaliojimus, didinti jo išteklius ir toliau plėtoti principu „iš apačios į viršų“ pagrįstą interneto valdymo modelį, siekiant užtikrinti įtrauktį, skaidrumą ir atskaitomybę;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 133 E, 2006 6 8, p. 140.

(2)

OL C 41 E, 2009 2 19, p. 80.

(3)

OL C 236 E, 2011 8 12, p. 33.

Teisinė informacija - Privatumo politika