Procedūra : 2015/2526(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0121/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0121/2015

Debates :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0033

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 141kWORD 57k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu (2015/2526(RSP))


Michel Reimon, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas sabiedrību(1),

–       ņemot vērā 2008. gada 14. janvāra rezolūciju par otro Interneta pārvaldības forumu(2),

–       ņemot vērā 2003. gada 12. decembrī Ženēvā Pasaules informācijas sabiedrības samitā (WSIS) pieņemto deklarāciju par principiem un rīcības plānu,

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz globālām partnerattiecībām informācijas sabiedrībā: Ženēvas principu īstenošana praksē” (COM(2004)0480),

–       ņemot vērā 2005. gada 18. novembrī pieņemtās Tunisas saistības un Informācijas sabiedrības programmu,

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu pēc WSIS 2006. gadā (COM(2006)0181),

–       ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par interneta pārvaldību — turpmāk veicamie pasākumi(3),

–       ņemot vērā NETmundial daudzpusējās sanāksmes 2014. gada 24. aprīļa paziņojumu;

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Interneta politika un pārvaldība. Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā” (COM(2014)0072);

–       ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kuru sniedza ES delegācija Interneta pārvaldības forumā, kas notika Stambulā no 2014. gada 2. līdz 5. septembrim,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

 

A.     tā kā mūsu izpratnē internets ir publiska telpa, kas veicina demokrātiju, kultūras daudzveidību, cilvēktiesības, inovāciju un tirdzniecību, un būtisks digitālā vienotā tirgus balsts;

B.     tā kā Interneta pārvaldības foruma (IPF) mērķis ir īstenot Pasaules informācijas sabiedrības samitā (WSIS) tam piešķirtās pilnvaras apspriest plašu jautājumu loku saistībā ar interneta pārvaldību un attiecīgā gadījumā nākt klajā ar priekšlikumiem starptautiskajai sabiedrībai;

C.     tā kā 2014. gada 20. decembrī ANO Ģenerālā asambleja nolēma pagarināt IPF pilnvaru termiņu vēl uz pieciem gadiem, un diskusijas par turpmāku IPF pilnvaru atjaunināšanu notiks ANO Ģenerālajā asamblejā 2015. gadā, kad arī tiks pieņemts lēmums;

D.     tā kā Parlaments 2005. gadā nosūtīja ad hoc delegāciju uz WSIS un kopš tā laika ir sūtījis delegāciju uz katru ikgadējo IPF sanāksmi, sadarbībā ar Komisiju būtiski sekmējot Eiropas vērtību veicināšanu un mijiedarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, kuri piedalās šajos notikumos;

E.     tā kā 2014. gada aprīlī ad hoc NETmundial vispasaules daudzpusējā sanāksmē par nākotnes interneta pārvaldību tika izstrādāts interneta pārvaldības principu kopums un interneta ekosistēmas turpmākās attīstības plāns; tā kā tomēr visām ieinteresētajām personām ir vajadzīgs iekļaujošāks un prognozējamāks mehānisms;

F.     tā kā 2014. gada 27. novembrī ES transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) ministri apstiprināja Padomes secinājumus, uzsverot saskaņotas Eiropas nostājas interneta pārvaldības jomā nozīmi,

1.      uzskata, ka Eiropas Savienībai ir pienākums atbalstīt IPF un smelties iedvesmu no tajā īstenotās viedokļu apmaiņas, jo tas nodrošinās pozitīvu un konkrētu kontekstu interneta nākotnes veidošanai;

2.      uzsver, ka Parlamentam arī turpmāk IPF sanāksmēs būtu jāpiedalās ar skaitliski nozīmīgu delegāciju, kurā ir visu politisko grupu pārstāvji, lai kopā ar dalībvalstīm un Komisiju efektīvi veicinātu saskaņotas un visaptverošas ES pieejas formulēšanu;

3.      uzsver, ka ir stingri apņēmies rast labāko interneta pārvaldības modeli; aicina Komisiju, dalībvalstis un visas attiecīgās ieinteresētās personas turpināt interneta pārvaldības pilnveidošanu, padarot dalībniekus un procesus valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī iekļaujošākus, pārredzamākus un atbildīgākus;

4.      aicina ES iestādes veicināt ieinteresēto personu skaita vairošanu un atbalstīt visu organizāciju vienlīdz lielu līdzdalību;

5.      aicina attiecīgās ES iestādes to darba kārtībā lielu uzmanību aizvien pievērst IPF un turpināt finansiāli atbalstīt IPF sekretariātu, sekmējot tādas efektīvas un neatkarīgas organizācijas attīstību, kas spēj īstenot savas pilnvaras un dot ieguldījumu interneta pārvaldības modeļa attīstībā;

6.      aicina ANO Ģenerālo asambleju atjaunot IPF pilnvaras, stiprināt tā resursus un turpināt interneta pārvaldības augšupējā modeļa pilnveidi, lai nodrošinātu iekļautību, pārredzamību un atbildību;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstīm un to parlamentiem.

 

(1)

OV C 133 E, 8.6.2006., 140. lpp.

(2)

OV C 41 E, 19.2.2009., 80. lpp.

(3)

OV C 236 E, 12.8.2011., 33. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika