Procedure : 2015/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0122/2015

Indgivne tekster :

B8-0122/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0032

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.526v01-00
 
B8-0122/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Javier Nart for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP))  
B8‑0122/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 2, 3, 6, 7 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 og 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6, 7, 8, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 21, 47-50, 52 og 53,

–       der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om den europæiske naboskabspolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer(1),

–       der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger(2),

–       der henviser til Europols rapport om terrorsituationen og terrortendenser i EU (TE-SAT) 2014,

–       der henviser til Europols trusselsvurdering af organiseret internetkriminalitet "Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA) for 2014",

–       der henviser til Europols EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet "EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) for 2013",

–       der henviser til udtalelse 01/2014 fra Artikel 29-Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger om anvendelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet og databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 24. september 2014 om trusler mod international fred og sikkerhed som følge af terroraktioner (resolution 2178 (2014)),

–       der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)(3),

–       der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(4),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juni 2014 om den endelige gennemførelsesrapport om EU's strategi for den indre sikkerhed 2010-2014 (COM(2014) 0365),

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi(5),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at respekten for de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

B.     der henviser til, at de nylige, tragiske hændelser i Paris stod som en påmindelse om, at Den Europæiske Union står over for en vedvarende og voksende terrortrussel, der i løbet af det seneste årti har ramt adskillige af dens medlemsstater hårdt med angreb ikke alene rettet mod mennesker men også mod de værdier og friheder, som Unionen hviler på;

C.     der henviser til, at sikkerhed er en af de rettigheder, der er garanteret i EU's charter om grundlæggende rettigheder, der fortjener en åben og gennemsigtig drøftelse med henblik på at nå det ultimative mål med at garantere sikkerhed for enhver og sikre juridisk og offentlig accept af de foranstaltninger, der skal gennemføres;

D.     der henviser til, at bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, der fører til vold, på længere sigt bør bygge på en horisontal tilgang på alle planer, som også er baseret på samhørighedspolitikker, uddannelse og i bredere forstand socioøkonomiske politikker;

E.     der henviser til, at terrortruslen i EU både har en intern og en ekstern dimension;

F.     der henviser til, at omfanget af den udfordring, som Unionen står over for, kalder på en imødegåelse, der klart bør identificere det mest passende og relevante niveau for en indsats, uden at en potentiel tilpasning af traktaterne udelukkes, og idet man stadig holder sig nødvendigheden af at sikre demokratiske kontrolmekanismer på alle niveauer for øje; der henviser til, at manglen på en klar definition på konceptet national sikkerhed med jævne mellemrum har ført medlemsstaterne til at begrænse den samlede udnyttelse af ekspertise, udveksling af oplysninger og forøgelse af samarbejdet på europæisk plan ud fra den betragtning, at det, der står på spil, udelukkende falder ind under deres egen kompetence;

G.     der henviser til, at gerningsmændene bag alle de angreb, der har fundet sted gennem de sidste 10 år, har været kendt af adskillige efterretningstjenester, og sommetider også direkte af retshåndhævelsesmyndighederne, og at der klart er konstateret mangler i udveksling og kommunikation af de relevante oplysninger blandt myndigheder, såvel på nationalt som europæisk plan; der henviser til, at den fragmentering af oplysninger om terrortrusler, der sker ved, at disse holdes på nationalt plan, forhindrer udnyttelsen af det fulde potentiale heraf

H.     der henviser til, at omdirigering af midlerne inden for efterretningstjenester i retning af mere fokus på vilkårlig indsamling af oplysninger og oprettelse af flere databaser, der samler resultaterne af masseindsamlingsprogrammer, har indvirket på disse tjenesters kapacitet, hvad angår efterforskning – et redskab, der har manglet i afgørende grad, som erfaringerne fra de tidligere angreb viser;

I.      der henviser til, at arten af alvorlige grænseoverskridende forbrydelser, såsom terrorisme, der er i rivende udvikling, har vist, at den europæiske kapacitet er begrænset på områderne for politi- og retssamarbejde, som følge af manglende integration inden for retshåndhævelsessamarbejde og den begrænsede harmonisering af de retsrammer, der er nødvendige for effektiv retsforfølgning af gerningsmænd;

J.      der henviser til, at forebyggelsesstrategier til bekæmpelse af terrorisme bør hvile på en mangesidet tilgang med det formål direkte at imødegå forberedelsen af angreb på EU-territorium, men at den også bør være rettet mod nødvendigheden af at tage fat på de grundlæggende årsager til terrorisme, for eksempel ved at bekæmpe radikalisering, der fører til vold, ved at reagere på terrorpropaganda, ved at afhjælpe mangler inden for social integration og ved at identificere kritiske faktorer;

K.     der henviser til, at foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, der er truffet i EU siden 9/11-angrebene, sommetider ikke er blevet gennemført effektivt, eller at de på grund af de særlige omstændigheder, de blev vedtaget under, ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til behovet for at garantere samtlige grundlæggende rettigheder og for at begrænse enhver potentiel indskrænkning af disse rettigheder gennem efterlevelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne i forbindelse med de tilstræbte mål; der henviser til, at Domstolen i sin dom i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 har erklæret dataopbevaringsdirektivet for ugyldigt;

L.     der henviser til, at præsentationen af nye instrumenter til bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med god lovgivningspraksis bør være ledsaget af en gennemgribende evaluering af de eksisterende redskaber og anvendelsen heraf med henblik på at fastslå gennemførelsesmangler og lovgivningsmæssige smuthuller, som der yderligere skal tages fat på;

1.      udtrykker sin medfølelse med ofrene for de seneste terrorangreb i Paris og deres familier samt for ofrene for terrorisme i hele verden; opfordrer alle medlemsstaterne til effektivt og hurtigt at gennemføre direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse;

2.      opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte en ny køreplan for bekæmpelse af terrorisme, der resulterer i en effektiv reaktion på eksisterende trusler og sikrer effektiv sikkerhed for alle, idet den garanterer de rettigheder og friheder, som er de grundlæggende principper for det europæiske projekt;

3.      understreger, at det er nødvendigt, at Den Europæiske Union, dens medlemsstater og partnerlande baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme på retsstatsprincipperne og respekt for de grundlæggende rettigheder; understreger desuden, at EU's eksterne aktioner til bekæmpelse af international terrorisme i første omgang bør være rettet mod forebyggelse, og understreger nødvendigheden af at fremme dialog, tolerance og forståelse mellem forskellige kulturer og religioner;

4.      gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at foretage en omfattende evaluering af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og relaterede foranstaltninger, især hvad angår gennemførelsen i medlemsstaternes lovgivning og praksis og niveauet for medlemsstaternes samarbejde med EU-agenturer på dette område, navnlig Europol og Eurojust, og en tilsvarende evaluering af de tilbageværende huller under anvendelse af proceduren i artikel 71 i TEUF, og til at offentliggøre denne evaluering sammen med den europæiske dagsorden om sikkerhed;

Opfyldelse af efterretnings- og informationsbehov på EU-plan

5.      opfordrer til, at der oprettes et europæisk organ for deling, udveksling og proaktiv kommunikation af oplysninger fra nationale efterretningstjenester med det langsigtede mål for øje at indføre obligatorisk udveksling mellem nationale efterretningstjenester angående terrortrusler;

6.      påpeger, at der bør være en klar adskillelse af retshåndhævelses- og efterretningsvirksomhed med nationale sikkerhedsformål; fastholder, at oprettelse af et sådant organ ledsages af skabelsen af et sikkert traktatgrundlag og en retsramme, der omfatter garantier for borgernes rettigheder og mekanismer for demokratisk kontrol;

7.      opfordrer medlemsstaterne til at gøre optimal brug af de eksisterende platforme, databaser og advarselssystemer på europæisk plan, såsom Schengen-informationssystemet (SIS), Europol-informationssystemet (EIS), Europols nye kontrolpunkt Travellers og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS);

8.      fastholder, at yderligere forpligtelser bør indføres for medlemsstaterne, der gør det obligatorisk at udveksle oplysninger vedrørende alvorlige overtrædelser og terrorisme gennem SIS-rapportering og således forbedre effektiviteten af disse eksisterende værktøjer;

9.      påpeger, at vedtagelsen af et hvilket som helst kommende instrument, der omfatter indsamling, behandling og lagring af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse, bør hvilke på en klart defineret generel ramme til sådanne formål;

10.    opfordrer Kommissionen til at revidere sit forslag til en retsramme for indsamling af passagerlisteoplysninger (PNR) over hele EU, for at overholde EU's primære lovgivning og bringe forslaget i overensstemmelse med den seneste retspraksis; ser gerne en hurtig og samtidig vedtagelse af databeskyttelsespakken, herunder med vedtagelse af en generel tilgang i Rådet, der flugter med de minimumstandarder, der er fastlagt i direktiv 95/46/EU;

11.    insisterer på, at ethvert fremtidigt instrument, der involverer indsamling af personoplysninger, bør respektere nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne;

Forbedring af den indre sikkerhed og retshåndhævelseskapaciteter

12.    anerkender behovet for at styrke samarbejdet mellem retshåndhævelsesmyndigheder og Europols rolle; udtrykker i den forbindelse sin vilje til at arbejde med Rådet på at nå til enighed om en aftale om en fornyet retsramme for Europol;

13.    opfordrer Kommissionen til at overveje et forslag til oprettelse af et europæisk center for bekæmpelse af terrorisme inden for Europol i lighed med det eksisterende Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-kriminalitet (EC3);

14.    påpeger, at det også er væsentligt, at den nationale lovgivning sikrer politistyrkernes professionalisme, og at det på europæisk og nationalt plan sikres, at politi- og overvågningsaktiviteterne er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag til en ny retsramme for Det Europæiske Politiakademi (CEPOL);

15.    fastholder, at Schengen-regelværket bør bevares og forsvares imod ethvert forsøg på at bruge den aktuelle trussel mod sikkerheden politisk til at undergrave den frie bevægelighed;

16.    opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af de redskaber, de allerede har til rådighed, til at sikre Schengenområdet og Unionens territorium, herunder ved at kontrollere rejsedokumenter hos alle personer – uanset nationalitet – ved EU's ydre grænser for at fastslå deres identitet og ved at konsultere relevante databaser ved enhver kontrol i overensstemmelse med den nuværende Schengen-grænsekodeks;

17.    understreger, at spørgsmålet om forældretilladelse for mindreårige, der forlader deres opholdsmedlemsstats område, som i dag ikke anvendes konsekvent i hele EU, også bør rejses med henblik på at vurdere, hvorvidt en obligatorisk tilladelse er nødvendig på EU-plan;

18.    beklager, at Rådet tøver med at gøre fremskridt med den foreslåede omfattende IT-sikkerhedsstrategi, der repræsenterer EU's vision om, hvordan man bedst kan forebygge og reagere på cyberangreb;

Tilpasning af den europæiske retsramme til imødegåelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet

19.    understreger, at retsrammen på europæisk plan for effektiv retsforfølgning af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme må tilpasses og forbedres; støtter i denne forbindelse en effektiv lovgivningsproces, der tager sigte på en ny udformning af Eurojust uden yderligere forsinkelse, hvorved udveksling af oplysninger om retsforfølgning og dom øges;

20.    mener, at obligatorisk indberetning til Eurojust af retsforfølgning på området for terrorisme bør undersøges, og at synergierne mellem Eurojust og Europol bør styrkes inden for deres respektive kompetenceområder;

21.    insisterer på, at styrkelsen af Eurojust bør vedtages samtidig med forslaget om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed;

22.    slår til lyd for et bredere mandat til den europæiske anklagemyndighed, der omfatter visse kategorier af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet, såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, hvilket muliggør en mere effektiv retlig imødegåelse og mere vidtrækkende forebyggelse på det retlige område;

23.    bifalder den kommende vedtagelse på europæisk plan af en opdateret retsramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som er et afgørende skridt, der skal gennemføres på alle planer for at sikre dens effektivitet og således bekæmpe en væsentlig finansieringskilde for terrororganisationer;

24.    fastholder nødvendigheden af at optrappe overvågningen af og kampen imod finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet og menneskehandel som en del af en omfattende strategi, der effektivt rettes mod de forskellige finansieringskilder, der i dag støtter terrororganisationer og -projekter;

25.    slår til lyd for en revision af våbendirektivet (direktiv 91/477/EØF som ændret ved direktiv 2008/51/EF) med henblik på at forbedre udvekslingen af oplysninger på dette område og bedre koordinere den europæiske reaktion på dette fænomen; mener, at bekæmpelsen af handel med skydevåben bør være en prioriteret opgave for EU i bekæmpelsen af alvorlig og organiseret international kriminalitet;

Bekæmpelse af de grundlæggende årsager til terrorisme og radikalisering, der fører til vold

26.    understreger, at den nuværende debat om opgradering af sikkerheden og overvågningsforanstaltningerne til bekæmpelse af terrorisme ikke må være det eneste, som en fremtidig europæisk reaktion koncentrerer sig om; påpeger, at nødvendigheden af at forebygge og imødegå radikalisering, der fører til vold, er af allerstørste vigtighed for at nå det langsigtede mål med at beskytte Den Europæiske Union imod terrortrusler;

27.    opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at bekæmpe de faktorer, der ligger til grund for radikalisering og ekstremisme, der fører til vold, og i at udforme forebyggelsesstrategier, der omfatter områderne for uddannelse, social integration, bestræbelser på at bekæmpe diskrimination og interkulturel og interreligiøs dialog;

28.    opfordrer til vedtagelse af en holdning fra Rådet om nationale strategier til forebyggelse af radikalisering, der fører til vold, der vil imødegå den brede vifte af underliggende faktorer for radikalisering og rette henstillinger til medlemsstaterne om skabelse af udtrædelses-, rehabiliterings- og deradikaliseringsprogrammer;

29.    fastholder, at der bør rettes en særlig opmærksomhed på fængsler og tilbageholdelsesvilkår med målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af radikalisering i dette miljø;

30.    støtter vedtagelsen af en europæisk strategi for bekæmpelse af terrorpropaganda, radikale netværk og onlinerekruttering, der bygger på de bestræbelser, der allerede er gjort, og de initiativer, der allerede er taget på et mellemstatsligt og frivilligt grundlag med henblik på yderligere udveksling af bedste praksis og succesfulde metoder på dette område, idet den bidrager til udvikling af en "modfortælling" henvendt til de personer, som rekruttørerne almindeligvis henvender sig til;

31.    er stærkt overbevist om, at strategisk fokus på forebyggelsesstrategier også bør være rettet mod støtte til ledere af fællesskaber, der fremmer deradikalisering, idet man prioriterer politikker henvendt til det lokale plan og fællesskabet, herunder udvikling og produktion af antivoldstale- og kommunikationsstrategier for særlige tilhørere;

32.    fastholder, at en strategi rettet mod de grundlæggende årsager til terrorisme og radikalisering, der fører til vold, for at være effektiv og troværdi også skal hvile på positiv styrkelse af de fundamentale værdier, som Unionen er baseret på; slår i denne forbindelse til lyd for vedtagelse af en EU-pagt om demokratisk styring, der opretter et bindende og gradvist instrument til sikring af effektiv overholdelse af principperne for demokrati og grundlæggende rettigheder i EU;

33.    opfordrer Kommissionen til at sætte sig i forbindelse med alle internetaktører med henblik på at fastlægge fælles standarder på EU-plan og fastlægge en sikkerhedsreaktion på terrorisme og cyberkriminalitet, idet en hvilken som helst fragmentering af internettet forhindres;

34.    anbefaler, at der oprettes en styringsgruppe bestående af eksperter og virksomhedsrepræsentanter til at fastlægge en samordnet politisk reaktion, der tager fat på spørgsmål om adgang, fjernelse af indhold og samarbejde med politiet og retsmyndighederne, og anbefaler, at EU derefter fastlægger fælles standarder for virksomheder for implementering af adgangs-, indholds- og fjernelsespolitikker på en ensartet måde;

35.    påpeger, at en bekæmpelsesstrategi, der er rettet mod internettet, skal sikre, at menneskerettigheder og grundlæggende friheder – såsom retten til privatliv, databeskyttelse, retfærdig rettergang og retshjælp – får samme beskyttelse online som offline;

Vedtagelse af en EU-strategi udadtil for bekæmpelse af international terrorisme

36.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at vedtage en EU-strategi udadtil for bekæmpelse af international terrorisme med henblik på at bekæmpe kilderne til international terrorisme og integrere kampen imod terrorisme i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer Udenrigstjenesten til at oprette stillingen "sikkerhedsattaché" i EU-delegationer til tredjelande;

37.    opfordrer Kommissionen og Udenrigstjenesten til at udvikle en samarbejdsstrategi til bekæmpelse af terrorismen med tredjelande, idet det sikres, at menneskerettighedsstandarderne respekteres, især retten til retfærdig rettergang;

38.    opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at prioritere samarbejdet med nabolande, især Tyrkiet, med henblik på samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grænse- og migrationskontrol, herunder en fælles europæisk politik, hvad angår visa mellem medlemsstaterne og Tyrkiet;

39.    bemærker det nye fænomen med hybridkrig, herunder omfanget af statsstøttet terrorisme og nye metoder for terrorkrigsførelse, såsom økonomiske og informationsmæssige angreb og cyberangreb;

40.    understreger vigtigheden af at bekæmpe fattigdom og ulighed overalt i verden, samtidig med fremme af fredelige løsninger på internationale og interne kriser og lindring af menneskelig lidelse overalt, og opfordrer indtrængende EU til ikke at anvende dobbelte standarder, når det gælder om at fremme vore værdier og mål i vore eksterne politikker;

41.    støtter Den Arabiske Ligas gennemførelse af traktaten om fælles forsvar og økonomisk samarbejde med henblik på at imødegå farerne overalt i den arabiske region, der er et resultat af bølgen af ekstremistisk jihadistisk mentalitet, der breder sig gennem Islamisk Stat (IS), houthierne i Yemen og andre grupper; slår til lyd for fortsatte bestræbelser på at bevæge hovedaktørerne i den arabiske verden til at opgive sponsorerede krige i Libyen, Syrien, Irak og Yemen, afstå fra deres finansielle understøttelse af militser og til at søge forhandlingsløsninger for fred og stabilitet i regionen;

42.    opfordrer indtrængende til øgede bestræbelser på at skabe en europæisk forsvarskapacitet og på at øge det militære samarbejde med nabolande og strategiske tredjelande, især ved at yde uddannelsesbistand, teknisk rådgivning i marken, støtte til offensiv kapacitet og direkte militært engagement med lokale styrker;

43.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 45.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0418.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0173.

(4)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0102.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik