Πρόταση ψηφίσματος - B8-0122/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0122/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας

4.2.2015 - (2015/2530(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Sophia in ‘t Veld, Javier Nart εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0122/2015

Διαδικασία : 2015/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0122/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0122/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0122/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας

(2015/2530(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85 , 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA[2],

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) για το 2014,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο (iOCTA) της Ευρωπόλ για το 2014,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (SOCTA) της Ευρωπόλ για το 2013,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2014 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου·

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ (2012)[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων[4],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου[5],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2014 σχετικά με την τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2010-2014) (COM(2014)0365),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης[6],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι έρχονται να υπενθυμίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συνεχή και μεταβαλλόμενη τρομοκρατική απειλή, η οποία κατά την τελευταία δεκαετία έχει πλήξει σοβαρά αρκετά από τα κράτη μέλη με επιθέσεις που έχουν ως στόχο όχι μόνο ανθρώπους αλλά και τις αξίες και ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο ανοικτής και διαφανούς συζήτησης προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της διαφύλαξης της ασφάλειας του συνόλου και της εξασφάλισης της νομικής και δημόσιας αποδοχής των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοσθούν·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί μακροπρόθεσμα στη βία θα πρέπει να βασίζεται σε μια εγκάρσια αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα, η οποία θα βασίζεται επίσης στις πολιτικές συνοχής, εκπαίδευσης και γενικότερα στις κοινωνικοοικονομικές πολιτικές·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική απειλή στην ΕΕ έχει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές διαστάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ένωση απαιτεί μια προσέγγιση όπου θα προσδιορίζεται σαφώς το πιο κατάλληλο και συναφές επίπεδο δράσης, χωρίς να αποκλείεται πιθανή προσαρμογή της Συνθήκης εάν κριθεί σκόπιμο, και όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να εξασφαλιστούν μηχανισμοί δημοκρατικής εποπτείας σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία σαφούς ορισμού της έννοιας της εθνικής ασφάλειας έχει συχνά ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να περιορίζουν τη συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την αιτιολογία ότι το επίμαχο ζήτημα – που είναι η ασφάλεια – εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητά τους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία 10 έτη, οι δράστες ήταν γνωστοί σε διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών και ότι ορισμένες φορές ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις που έχουν εντοπισθεί αφορούν σαφώς την ανταλλαγή και την κοινοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών μεταξύ των αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές απειλές που παραμένουν σε εθνικό επίπεδο δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή τους·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατόπιση των πόρων των υπηρεσιών πληροφοριών, ώστε να εστιάζουν περισσότερο στην αδιάκριτη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία πολλαπλών βάσεων δεδομένων για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων προγραμμάτων μαζικής συλλογής, έχει αποβεί αρνητική για την ικανότητα των εν λόγω υπηρεσιών όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές– η οποία, όπως προκύπτει από τα διδάγματα από τις επιθέσεις του παρελθόντος, συνιστά ένα εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται επαρκώς·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ταχέως εξελισσόμενος χαρακτήρας των σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία έχει καταδείξει ότι η ευρωπαϊκή ικανότητα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας έχει φτάσει στα όριά της, λόγω της έλλειψης ολοκλήρωσης στη συνεργασία για την επιβολή του νόμου και λόγω της περιορισμένης εναρμόνισης του νομικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική δίωξη των δραστών·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την πάταξη της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε πολύπλευρη προσέγγιση που θα στοχεύει στην άμεση παρεμπόδιση της προετοιμασίας επιθέσεων στο έδαφος της ΕΕ και στην ενσωμάτωση της ανάγκης να καταπολεμηθούν τα βασικά αίτια της τρομοκρατίας, για παράδειγμα μέσω της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία, μέσω της απάντησης στην τρομοκρατική προπαγάνδα, μέσω της αντιμετώπισης των κενών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και μέσω του εντοπισμού παραγόντων κρίσιμης σημασίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορές τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην ΕΕ από τις επιθέσεις της 9/11 και μετά δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ή ότι, εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων έγκρισής τους, δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ούτε η ανάγκη εξασφάλισης όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ούτε και η ανάγκη περιορισμού των πιθανών παρεμβολών στα εν λόγω δικαιώματα μέσω της συμμόρφωσης προς τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφασή του σχετικά με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, κήρυξε άκυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ορθή νομοθετική πρακτική, η παρουσίαση των νέων μέσων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να συνοδεύεται από ενδελεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων εργαλείων και της εφαρμογής τους, προκειμένου να εντοπιστούν οι ελλείψεις σε επίπεδο εφαρμογής και τα νομοθετικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω·

1.      εκφράζει τα συλλυπητήρια του στα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και στις οικογένειες αυτών, καθώς και στα θύματα της τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν αποτελεσματικά και με γοργούς ρυθμούς στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

2.      ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν έναν ανανεωμένο χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που να προβλέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων απειλών και να εξασφαλίζει ουσιαστική ασφάλεια για όλους, κατοχυρώνοντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού σχεδίου·

3.      τονίζει, ιδίως, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι της να βασίσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει επίσης ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θα πρέπει να στοχεύουν στην πρόληψη, και τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν ο διάλογος, η ανεκτικότητα και η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών αξιών και θρησκειών·

4.      επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών και άλλων σχετικών μέτρων της ΕΕ, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εφαρμογή τους στη νομοθεσία και στην πράξη σε εθνικό επίπεδο, καθώς και όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη συνεργάζονται στον τομέα αυτό με τους οργανισμούς της ΕΕ και ιδίως με την Ευρωπόλ και την Eurojust· ζητεί να προβούν επίσης σε αντίστοιχη αξιολόγηση των κενών που εναπομένουν, δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 70 της ΣΛΕΕ, και να δημοσιεύσουν την αξιολόγηση αυτή, μαζί με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

Αντιμετώπιση των αναγκών αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ

5.      ζητεί τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού φορέα για τη μετάδοση, ανταλλαγή και ενεργή γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών, με τον μακροπρόθεσμο στόχο να καταστεί υποχρεωτική η ανταλλαγή εθνικών πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές απειλές·

6.      επισημαίνει ότι είναι απαραίτητος ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ δράσεων επιβολής του νόμου και δράσεων συλλογής πληροφοριών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας· επιμένει η σύσταση ενός τέτοιου φορέα να συνοδεύεται από τη δημιουργία κατάλληλης βάσης στη Συνθήκη και ενός νομικού πλαισίου που να καλύπτει εγγυήσεις για τα δικαιώματα των πολιτών και τους μηχανισμούς δημοκρατικής εποπτείας·

7.      καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πλατφορμών, βάσεων δεδομένων και συστημάτων προειδοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ (EIS), το σημείο επαφής «Travellers» της Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)·

8.      επιμένει να θεσπιστούν περαιτέρω υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, οι οποίες να καταστούν υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά εγκλήματα και την τρομοκρατία μέσω της υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο του SIS, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων·

9.      επισημαίνει ότι η έγκριση κάθε μελλοντικού μέσου που αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές συνολικό πλαίσιο για τους σκοπούς αυτούς·

10.    καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πρότασή της σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου για τη συλλογή δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών σε ολόκληρη την ΕΕ έτσι ώστε να συνάδει προς το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, και να την ευθυγραμμίσει με την πλέον πρόσφατη νομολογία· ζητεί να εγκριθεί ταυτόχρονα και χωρίς χρονοτριβή η δέσμη μέτρων προστασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων και μέσω της υιοθέτησης από το Συμβούλιο μιας γενικής προσέγγισης που θα συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΕ·

11.    εμμένει στην άποψη ότι οποιοδήποτε μέσο εφαρμοστεί μελλοντικά θα πρέπει, εφόσον περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να τηρεί πλήρως τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

Αναβάθμιση της εσωτερικής ασφάλειας και των ικανοτήτων επιβολής του νόμου

12.    αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και της Ευρωπόλ· εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο για την Ευρωπόλ·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ, το οποίο θα προσομοιάζει στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC 3)·

14.    επισημαίνει ότι είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας η εθνική νομοθεσία να εξασφαλίζει τον επαγγελματισμό των δυνάμεων της αστυνομίας, καθώς και να διασφαλίζεται ότι η αστυνομία και οι δραστηριότητες επιτήρησης συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για ένα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ)·

15.    επιμένει ότι το κεκτημένο του Σένγκεν θα πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί από κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης της τρέχουσας απειλής κατά της αεροπορικής ασφάλειας σε πολιτικό επίπεδο με σκοπό να υπονομευθεί η ελευθερία της κυκλοφορίας·

16.    καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση όλων των εργαλείων που έχουν ήδη στη διάθεσή τους για την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν και του εδάφους της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των ταξιδιωτικών εγγράφων των προσώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, και μέσω της αναζήτησης στοιχείων σε σχετικές βάσεις δεδομένων σε κάθε έλεγχο, σύμφωνα με μια ευέλικτη ερμηνεία του ισχύοντος κώδικα συνόρων του Σένγκεν·

17.    τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί επίσης το ζήτημα της επαλήθευσης της γονικής άδειας για τους ανηλίκους που αναχωρούν από το έδαφος του κράτους μέλους κατοικίας τους, η οποία επί του παρόντος εφαρμόζεται ανομοιόμορφα ανά την ΕΕ, έτσι ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι αναγκαία μια υποχρεωτική άδεια σε επίπεδο ΕΕ·

18.    εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία του Συμβουλίου να πραγματοποιήσει πρόοδο όσον αφορά την προτεινόμενη ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία αντανακλά το όραμα της ΕΕ για πρόληψη και αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο με τον καλύτερο τρόπο·

Προσαρμογή του ευρωπαϊκού δικαστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος

19.    τονίζει ότι το δικαστικό πλαίσιο που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική δίωξη σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία πρέπει να προσαρμοστεί και να αναβαθμιστεί· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση αποτελεσματικής νομοθετικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση της Eurojust χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις·

20.    πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποχρεωτικής κοινοποίησης στην Eurojust των ποινικών διώξεων στον τομέα της τρομοκρατίας, και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπόλ, στους τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους·

21.    εμμένει στη θέση του ότι η ενίσχυση της Eurojust πρέπει να εγκριθεί παράλληλα με την πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

22.    ζητεί η εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι διευρυμένη, ώστε να καλύπτει ορισμένες κατηγορίες σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς με τον τρόπο αυτό θα καταστούν δυνατές η πιο αποτελεσματική δικαστική αντιμετώπισή του και η ενίσχυση του προληπτικού σκέλους στον τομέα της δικαιοσύνης·

23.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα το οποίο εάν εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα θα καταστεί αποτελεσματικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να αντιμετωπίσει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων·

24.    υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η παρακολούθηση και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής η οποία θα στοχοθετεί αποτελεσματικά διάφορες πηγές χρηματοδότησης που σήμερα στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις και έργα·

25.    ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (οδηγία 91/477/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ) προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτό και να γίνεται καλύτερος συντονισμός της ευρωπαϊκής απάντησης στο φαινόμενο αυτό· θεωρεί ότι η πάταξη της διακίνησης πυροβόλων όπλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον αγώνα κατά του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος·

Καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία

26.    τονίζει ότι η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και εποπτείας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό σημείο εστίασης της μελλοντικής ευρωπαϊκής παρέμβασης· επισημαίνει ότι η ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία έχει πρωταρχική σημασία για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρομοκρατικές απειλές·

27.    ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση παραγόντων στους οποίους οφείλεται η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός που οδηγούν στη βία, και όσον αφορά τη χάραξη στρατηγικών πρόληψης που θα καλύπτουν τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου·

28.    ζητεί να εγκριθεί η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα υποκείμενων παραγόντων ριζοσπαστικοποίησης και η οποία προβαίνει σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων απεμπλοκής, αποκατάστασης και αποριζοσπαστικοποίησης·

29.    εμμένει στη θέση του ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης, μέσω στοχοθετημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε αυτό το περιβάλλον·

30.    υποστηρίζει την έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης μέσω Διαδικτύου, η οποία θα βασίζεται στις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί και στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε διακυβερνητική και εθελοντική βάση με σκοπό την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επιτυχών μεθόδων στον τομέα αυτό, και η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματολογίας που θα απευθύνεται στα άτομα που αποτελούν συνήθως στόχο των στρατολόγων·

31.    πιστεύει ακράδαντα ότι έχει στρατηγική σημασία οι στρατηγικές πρόληψης να εστιάζουν στην υποστήριξη ηγετών κοινοτήτων που προωθούν την αποριζοσπαστικοποίηση, δίνοντας προτεραιότητα σε πολιτικές τοπικού και κοινοτικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κατάρτισης επιχειρηματολογίας και επικοινωνιακών στρατηγικών για συγκεκριμένες ομάδες·

32.    εμμένει στην άποψή του ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη μια στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία, οφείλει να στηρίζεται επίσης στη θετική ενίσχυση των θεμελιωδών αξιών που αποτελούν τη βάση της Ένωσης· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση ενός Συμφώνου δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ για τη θέσπιση ενός δεσμευτικού και σταδιακού μέσου που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις αρχές της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ·

33.    ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Διαδικτύου με στόχο να θεσπιστούν κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ και να οριστούν μέτρα ασφάλειας κατά της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, αποτρέποντας παράλληλα τον κατακερματισμό του Διαδικτύου·

34.    συνιστά τη συγκρότηση μιας συντονιστικής ομάδας αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους εταιρειών, η οποία θα διαμορφώσει μια συντονισμένη απάντηση πολιτικής για την αντιμετώπιση ζητημάτων πρόσβασης, αφαίρεσης περιεχομένου και συνεργασίας με την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, και συνιστά στην ΕΕ να ορίσει στη συνέχεια κοινά πρότυπα, έτσι ώστε οι εταιρείες να εφαρμόζουν με ομοιόμορφο τρόπο τις πολιτικές πρόσβασης, περιεχομένου και αφαίρεσης·

35.    επισημαίνει ότι μια στρατηγική ανταπόκρισης για τον τομέα του Διαδικτύου πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των δεδομένων, της δίκαιης δίκης και των ένδικων μέσων χαίρουν της ίδιας προστασίας, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού·

Έγκριση της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας

36.    ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πηγές της διεθνούς τρομοκρατίας και να ενταχθεί η πάταξη της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· καλεί την ΕΥΕΔ να δημιουργήσει τη θέση του «ακολούθου ασφαλείας» στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

37.    ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια αντιτρομοκρατική στρατηγική συνεργασίας με τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

38.    ζητεί από την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, και ιδίως με την Τουρκία, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον έλεγχο των συνόρων και της μετανάστευσης, καθώς και μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων μεταξύ κρατών μελών και Τουρκίας·

39.    επισημαίνει το νέο φαινόμενο του υβριδικού πολέμου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη διάσταση της υποστηριζόμενης από κράτη τρομοκρατίας και νέες μεθόδους τρομοκρατικών πολεμικών επιχειρήσεων, όπως οι οικονομικές επιθέσεις, οι επιθέσεις πληροφοριών και οι κυβερνοεπιθέσεις·

40.    τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της φτώχειας και των ανισοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω της προώθησης ειρηνικών λύσεων στις διεθνείς και εσωτερικές κρίσεις και μέσω της ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου σε ολόκληρο τον κόσμο, και ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ να μην εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά κατά την προώθηση των αξιών και των στόχων των εξωτερικών της πολιτικών·

41.    υποστηρίζει την εφαρμογή της Συνθήκης κοινής άμυνας και οικονομικής συνεργασίας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών προκειμένου να αντιμετωπιστούν σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο οι κίνδυνοι που πηγάζουν από το κύμα των εξτρεμιστικών τζιχαντιστικών αντιλήψεων που επεκτείνονται μέσω του Ισλαμικού Κράτους (IS), των Χούθις στην Υεμένη και άλλων ομάδων· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε σημαντικοί παράγοντες του αραβικού κόσμου να σταματήσουν τους «πολέμους δι’ αντιπροσώπων» στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη, να σταματήσουν να στηρίζουν οικονομικά παραστρατιωτικές ομάδες και να αναζητήσουν λύσεις για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, μέσω διαπραγματεύσεων·

42.    προτρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας και για την αύξηση της στρατιωτικής συνεργασίας με γειτονικές χώρες και τρίτες χώρες στρατηγικής σημασίας, ιδίως παρέχοντας συνδρομή σε θέματα κατάρτισης, επιτόπου τεχνικές συμβουλές, στήριξη της επιθετικής ικανότητας και της άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής με τις τοπικές δυνάμεις·

43.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.