Procedūra : 2015/2530(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0122/2015

Pateikti tekstai :

B8-0122/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0032

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 149kWORD 89k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.526v01-00
 
B8-0122/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Javier Nart ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP))  
B8‑0122/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6, 7 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ir 88 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 6, 7, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1dalį, 11, 12, 21, 47–50, 52 ir 53 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją „ES kovos su terorizmu politika: svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai“(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse(2),

–       atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES,

–       atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. iOCTA),

–       atsižvelgdamas į Europolo 2013 m. Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. SOCTA),

–       atsižvelgdamas į 29 straipsnio darbo grupės nuomonę 01/2014 dėl būtinumo ir proporcingumo sąvokų ir duomenų apsaugos reikalavimų taikymo teisėsaugos sektoriuje,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui (Rezoliucija 2178 (2014)),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.)(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje(4),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR(5),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 20 d. Komisijos komunikatą „Galutinė 2010–2014 m. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014) 0365),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo(6),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principui yra esminė veiksmingos kovos su terorizmu politikos dalis;

B.     kadangi pastarieji tragiški įvykiai Paryžiuje primena, kad Europos Sąjunga susiduria su nuolatine ir besivystančia teroristų grėsme; jie per pastarąjį dešimtmetį sudavė skaudžius smūgius ne vienai valstybei narei, išpuolius nukreipdami ne tik į žmones, bet ir į vertybes bei laisves, kuriais Sąjunga pagrįsta;

C.     kadangi saugumas yra viena iš ES pagrindinių teisių chartijoje užtikrintų teisių, verta atvirų ir skaidrių diskusijų siekiant pagrindinio tikslo – užtikrinti visų asmenų saugumą ir garantuoti įgyvendinamų priemonių teisinį bei visuotinį priimtinumą;

D.     kadangi kova su terorizmu ir radikalėjimu, dėl kurio kyla smurtas, per ilgą laiką turėtų daryti poveikį visais lygiais įvairiose politikos srityse, taip pat remtis sanglaudos politika, švietimu ir bendrai socialinės bei ekonominės politikos sritimis;

E.     kadangi teroristų grėsmė ES turi tiek vidaus, tiek išorės aspektą;

F.     kadangi dėl problemų, su kuriomis susiduria Sąjunga, masto reikėtų reaguoti aiškiai nustatant labiausiai tinkamą ir susijusį veiksmų lygį, neatmetant galimybės prireikus pritaikyti Sutartį ir atsižvelgti į poreikį visais lygiais užtikrinti demokratinės priežiūros mechanizmus; kadangi dėl nacionalinio saugumo koncepcijos aiškios apibrėžties trūkumo valstybės narės nuolat apribodavo keitimąsi patirtimi ir informacija, bendradarbiavimo Europos lygiu didinimą, nes pagrindinis klausimas – saugumas – priklauso tik jų kompetencijai;

G.     kadangi visų per pastaruosius 10 metų vykusių išpuolių kaltininkai buvo žinomi ne vienai žvalgybos tarnybai, o kartais ir teisėsaugos institucijoms, ir kadangi buvo aiškiai nustatyti keitimosi turima informacija ir valdžios institucijų bendravimo trūkumai tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu; kadangi dėl nacionaliniu lygiu turimos informacijos, susijusios su teroristų keliama grėsme, fragmentacijos, jos neįmanoma visiškai išnaudoti;

H.     kadangi žvalgybos tarnybos pakeitė išteklių panaudojimą ir labiau susitelkė į duomenų rinkimą jų neatsirenkant ir į daugelio duomenų bazių kūrimą, taigi galų gale buvo vykdomos masinio duomenų rinkimo programos, šių tarnybų pajėgumui padariusios poveikį, paveikdamos žmogiškąjį intelektą, priemonę, kurios, kaip matyti iš paskutinių išpuolių, itin trūksta;

I.      kadangi sparčiai kintant sunkaus tarpvalstybinio nusikalstamumo, pavyzdžiui terorizmo, pobūdžiui buvo dažnai įrodytas Europos pajėgumų policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje trūkumas, susijęs su teisėsaugos bendradarbiavimo integracijos trūkumu ir teisminės bazės suderinimo, būtino siekiant vykdyti veiksmingą kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą, nepakankamumu;

J.      kadangi kovai su terorizmu skirtos prevencijos strategijos turėtų būti pagrįstos įvairiapusiu požiūriu, skirtu kovoti tiesiogiai su išpuolių ES teritorijoje ruošimu, taip pat apimti poreikį reaguoti į terorizmo priežastis, pavyzdžiui, kovojant su radikalėjimu, dėl kurio kyla smurtas, reaguojant į teroristų propagandą, pašalinant socialinės integracijos spragas ir nustatant itin svarbius veiksnius;

K.     kadangi nuo 2011 n. rugsėjo 11 d. įvykių ES vykdytos kovos su terorizmu priemonės kartais nebūdavo veiksmingai įgyvendinamos arba dėl konkrečių jų patvirtinimo aplinkybių, nebūdavo tinkamai atsižvelgiama į poreikį užtikrinti visas pagrindines teises ir apriboti bet kokius šių teisių pažeidimus, taip pat siekiant numatytų tikslų nebuvo laikomasi būtinumo ir proporcingumo principų; kadangi Teisingumo Teismas savo sprendime sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 paskelbė, kad Duomenų saugojimo direktyva negalioja;

L.     kadangi laikantis geros teisėkūros praktikos, numatant naujas priemones, skirtas kovai su terorizmu, reikėtų atidžiai įvertinti turimas priemones ir jų įgyvendinimą, siekiant nustatyti įgyvendinimo ir teisės aktų spragas, kurias būtina pašalinti;

1.      reiškia savo gilią užuojautą neseniai Paryžiuje įvykusių teroristinių išpuolių aukoms ir jų šeimoms bei viso pasaulio terorizmo aukoms; todėl ragina visas valstybes nares tinkamai ir nedelsiant įgyvendinti Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai;

2.      ragina Komisiją ir Tarybą patvirtinti atnaujintą kovos su terorizmu programą, kurioje numatytas veiksmingas atsakas esamoms grėsmėms ir užtikrinamas veiksmingas saugumas tuo pačiu garantuojant teises ir laisves, kurios yra vienas iš pagrindinių Europos projekto principų;

3.      visų pirma pabrėžia, kad Europos Sąjungai, jos valstybėms narėms ir šalims partnerėms reikia pagrįsti savo kovos su tarptautiniu terorizmu strategiją teisinės valstybės principu ir pagrindinių teisių laikymusi; be to, pabrėžia, kad Sąjungos išorės veiksmais kovos su tarptautiniu terorizmu srityje visų pirma turėtų būti siekiama prevencijos, ir pažymi, kad būtina skatinti skirtingų kultūrų, civilizacijų ir religijų dialogą, toleranciją ir tarpusavio supratimą;

4.      dar kartą ragina Komisiją ir Tarybą, pasinaudojant SESV 70 straipsnyje numatyta procedūra, atlikti išsamų galiojančių ES kovos su terorizmu ir susijusių priemonių vertinimą, visų pirma, susijusį su jų įgyvendinimu valstybių narių teisėje ir praktikoje ir tuo, kaip valstybės narės šioje srityje bendradarbiauja su ES agentūromis, ypač Europolu ir Eurojustu, taip pat įvertinti likusias spragas ir paskelbti šį vertinimą kartu su Europos saugumo darbotvarke;

Keitimosi operatyvine ir kita informacija poreikių tenkinimas ES lygmeniu

5.      ragina įsteigti Europos įstaigą, atsakingą už nacionalinių žvalgybos tarnybų keitimąsi ir aktyvų dalijimąsi informacija, kurios ilgalaikis tikslas būtų nustatyti privalomą keitimąsi žvalgybos informacija apie teroristų keliamą grėsmę;

6.      atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų aiškiai atskirti teisėsaugos ir žvalgybos informacijos rinkimą nacionalinio saugumo tikslais; primygtinai teigia, kad steigiant tokią įstaigą būtina jai nustatyti atitinkamą teisinį pagrindą Sutartyje ir parengti teisės aktus, kurie apimtų piliečių teises ir demokratinės priežiūros mechanizmus;

7.      ragina valstybes nares kuo tinkamiau išnaudoti ES lygiu veikiančias platformas, duomenų bazes ir įspėjimo sistemas, pavyzdžiui, Šengeno informacinę sistemą, Europolo informacinę sistemą, Europolo naujo ryšių punkto KELIAUJANTYS ASMENYS sistemą ir Europos nuosprendžių registrų informacine sistemą;

8.      primygtinai reikalauja, kad valstybėms narėms taip pat būtų nustatytas reikalavimas, pagal kurį jos privalėtų keistis informacija apie sunkius nusikaltimus ir terorizmą, naudodamosi Šengeno informacine sistema, taip patobulinant šių esamų priemonių veiksmingumą;

9.      atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokia kita priemonė, susijusi su asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ir saugojimu teisėsaugos tikslais, turėtų būti pagrįsta aiškiai apibrėžta bendra sistema šioje srityje;

10.    ragina Komisiją persvarstyti savo pasiūlymą dėl visos ES keleivio duomenų įrašo rinkimo teisės akto, kad jis atitiktų ES pirminę teisę, ir suderinti pasiūlymą su naujausia teismo praktika; ragina skubiai priimti ir duomenų apsaugos teisės aktų paketą, Taryboje taip pat nustatant bendrą požiūrį, kuris atitiktų būtinuosius Direktyvoje 95/46/ES nustatytus standartus;

11.    primygtinai teigia, kad bet kokioje su asmens duomenų rinkimu susijusioje priemonėje ateityje turėtų būti gerbiami būtinumo ir proporcingumo principai;

Vidaus saugumo gerinimas ir teisėsaugos pajėgumų didinimas

12.    pripažįsta, kad reikia sutvirtinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Europolo vaidmenį; atsižvelgdamas į tai reiškia pageidavimą bendradarbiauti su Taryba siekiant susitarimo dėl atnaujintų Europolo teisės aktų;

13.    ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl Europos kovos su terorizmu centro, kuris būtų panašus į veikiantį Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą, Europole steigimo;

14.    atkreipia dėmesį į tai, kad taip pat būtina, jog nacionaliniais teisės aktais būtų užtikrintas policijos pajėgų profesionalumas ir kad policijos bei stebėsenos veikla būtų suderinama su Europos bei nacionaliniu lygiu užtikrintomis pagrindinėmis teisėmis; šiuo požiūriu palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujo Europos policijos koledžo teisės akto;

15.    primygtinai reikalauja, kad Šengeno acquis būtų išsaugota ir ginama nuo bet kokių pastangų politiniais tikslais pasinaudoti šia grėsme saugumui ir pakenkti judėjimo laisvei;

16.    ragina valstybes nares iki galo išnaudoti visas jau turimas priemones ir užtikrinti Šengeno erdvės ir Sąjungos teritorijos saugumą, taip pat prie ES išorinių sienų tikrinti visų asmenų, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kelionės dokumentus siekiant nustatyti jų tapatybę ir kiekvieno patikrinimo metu patikrinti atitinkamas duomenų bazes remiantis galiojančio Šengeno sienų kodekso lanksčiu aiškinimu;

17.    pabrėžia, kad nepilnamečių, išvykstančių iš valstybės narės, kurioje jie gyvena, teritorijos, tėvų leidimų klausimas, kuris dabar ES taikomas nenuosekliai, turėtų būti taip pat išnagrinėtas siekiant įvertinti, ar ES lygiu reikia privalomo leidimo;

18.    apgailestauja dėl to, kad Taryba nesiekia pažangos priimant pasiūlytą išsamią kibernetinio saugumo strategiją, kuri atitinka ES viziją, kaip tinkamiausiai užkirsti kelią ir duoti atkirtį kibernetiniams išpuoliams;

Europos teisminės sistemos pritaikymas kovojant su sunkiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu

19.    pabrėžia, kad norint veiksmingai vykdyti sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų, pavyzdžiui terorizmo, baudžiamąjį persekiojimą, reikia Europos lygmeniu pritaikyti ir atnaujinti teisminę sistemą; atsižvelgdamas į tai, remia veiksmingą teisėkūros procesą siekiant nedelsiant reformuoti Eurojustą, taip pagerinant keitimąsi informacija apie baudžiamąjį persekiojimą ir apkaltinamuosius nuosprendžius;

20.    mano, kad reikėtų išnagrinėti privalomo informacijos apie baudžiamąjį persekiojimą terorizmo srityje perdavimo Eurojustui klausimą ir kad reikėtų sutvirtinti Eurojusto ir Europolo sąveiką kiekvienam dirbant savo kompetencijos srityje;

21.    primygtinai reikalauja Eurojusto sutvirtinimą suderinti su pasiūlymu dėl Europos prokuratūros steigimo;

22.    ragina Europos prokuratūrai suteikti platesnius įgaliojimus, kad jie apimtų tam tikrų rūšių sunkius tarpvalstybinius nusikaltimus, taip sudarant galimybę teisminėms institucijoms veiksmingiau į juos reaguoti ir užtikrinant didesnes prevencijos galimybes teisingumo srityje;

23.    palankiai vertina būsimą naujų teisės aktų dėl pinigų plovimo patvirtinimą Europos lygmeniu, nes taip visais lygiais bus žengtas svarbus žingsnis siekiant užtikrinti jų veiksmingumą, taigi užkirsti kelią svarbiam teroristinių organizacijų finansavimo šaltiniui;

24.    primygtinai reikalauja sutvirtinti terorizmo finansavimo stebėseną ir kovą su juo, organizuotą nusikalstamumą ir kontrabandą įtraukiant į išsamią strategiją, skirtą veiksmingai kovoti su įvairiais dabartiniais teroristinių organizacijų ir projektų finansavimo šaltiniais;

25.    ragina persvarstyti Direktyvą dėl šaunamųjų ginklų (Direktyva 91/477/EEB, iš dalies pakeista Direktyva 2008/51/EB) siekiant pagerinti keitimąsi informacija šioje srityje ir geriau koordinuoti Europos atsaką į šį reiškinį; mano, kad kova su neteisėta ginklų prekyba turėtų būti prioritetinė sritis ES kovojant su rimtu organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu;

Kova su terorizmo ir radikalėjimo, dėl kurio kyla smurtas, priežastimis

26.    pabrėžia, kad dabartinės diskusijos dėl saugumo ir stebėsenos priemonių sugriežtinimo siekiant kovoti su terorizmu neturėtų būti sutelktos vien tik į būsimą Europos atsaką; pažymi, kad visų pirma reikia užkirsti kelią radikalėjimui, dėl kurio kyla smurtas, ir duoti jam atkirtį siekiant ilgalaikio tikslo apsaugoti Europos Sąjungą nuo terorizmo grėsmių;

27.    ragina Komisiją remti valstybes nares kovojant su radikalėjimo ir ekstremizmo, dėl kurių kyla smurtas, priežastimis ir rengiant prevencijos strategijas, apimančias švietimo, socialinės integracijos, pastangų kovojant su diskriminacija ir kultūrų bei religijų dialogo sritis;

28.    ragina patvirtinti Tarybos rekomendaciją dėl nacionalinių strategijų, skirtų radikalėjimo, dėl kurio kyla smurtas, prevencijai; šioje rekomendacijoje būtų nagrinėjamos įvairios radikalėjimo priežastys ir valstybėms narėms teikiamos rekomendacijos dėl pasitraukimo, reabilitacijos ir deradikalizavimo programų rengimo;

29.    primygtinai teigia, kad reikia atkreipti dėmesį į kalėjimų ir sulaikymo centrų sąlygas, atskiras priemones skiriant kovai su radikalėjimu šioje aplinkoje;

30.    remia Europos kovos su teroristų propaganda, radikaliais tinklais ir verbavimo internete strategijos patvirtinimą; ši strategija būtų paremta tarpvyriausybiniu ir savanorišku pagrindu jau padėtomis pastangomis ir įgyvendintomis iniciatyvomis siekiant toliau keistis gerąja patirtimi ir veiksmingais metodais šioje srityje ir prisidedant prie duodančių atkirtį tezių, skirtų asmenims, į kuriuos paprastai kreipiasi verbuotojai, rengimo;

31.    yra tvirtai įsitikinęs, kad prevencijos strategijų dėmesys taip pat turėtų būti sutelktas į paramą bendruomenės lyderiams, skatinantiems deradikalizavimą, pirmenybę teikiant politikos sritims, skirtoms vietos ir bendruomenės lygmenims, įskaitant atkirtį duoti skirtų kalbų rengimą bei sakymą ir ryšių strategijas, numatytas konkrečioms auditorijoms;

32.    primygtinai teigia, kad siekiant veiksmingumo ir patikimumo terorizmo ir radikalėjimo, dėl kurio kyla smurtas, priežastims pašalinti skirta strategija taip pat turi būti paremta teigiamu pagrindinių vertybių, kuriomis pagrįsta Sąjunga, sutvirtinimu; atsižvelgdamas į tai ragina patvirtinti ES demokratinio valdymo paktą, kuriame būtų nustatyta privaloma ir palaipsniui taikoma priemonė, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą demokratijos ir žmogaus teisių principų ES laikymąsi;

33.    ragina Komisiją įtraukti visus suinteresuotuosius asmenis interneto srityje siekiant ES lygmeniu parengti bendrus standartus ir nustatyti saugumo atkirtį terorizmui ir elektroniniam nusikalstamumui, tuo pačiu užkertant kelią bet kokiam interneto suskaidymui;

34.    rekomenduoja įsteigti iniciatyvinę grupę, kurią sudarytų specialistai ir bendrovių atstovai ir kurios tikslas būtų parengti koordinuotą atsaką problemoms, susijusioms su prieiga, turinio šalinimu ir bendradarbiavimu su policijos bei teisminėmis institucijomis, ir rekomenduoja po to ES parengti bendrus standartus bendrovėms, kurios turėtų vienodai įgyvendinti prieigos ir turinio šalinimo politiką;

35.    atkreipia dėmesį į tai, kad atsako strategija, skirta interneto poreikiams, turėtų būti užtikrinamos tokios pačios žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, pavyzdžiui, teisė į privatumą, duomenų apsaugą, teisingą bylos nagrinėjimą ir teisių gynimą, kaip ir ne internete;

ES kovos su tarptautiniu terorizmu išorės strategijos priėmimas

36.    ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) patvirtinti ES kovos su tarptautiniu terorizmu išorės strategiją siekiant kovoti su tarptautinio terorizmo ištakomis ir į bendrą užsienio ir saugumo politiką integruoti kovą su terorizmu, ragina EIVT ES delegacijose trečiosiose šalyse įsteigti atašė saugumo klausimais postą;

37.    ragina Komisiją ir EIVT parengti bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis kovos su terorizmu srityje strategiją ir tuo pačiu užtikrinti, kad būtų gerbiami tarptautiniai žmogaus teisių standartai, visų pirma teisė į tinkamą bylos nagrinėjimą;

38.    ragina EIVT ir valstybes nares pirmenybę skirti bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis, visų pirma Turkija, kovos su terorizmu ir sienų kontrolės srityse, įskaitant parengti bendrą Europos vizų politiką, skirtą valstybėms narėms ir Turkijai;

39.    atkreipia dėmesį į naują hibridinio karo reiškinį, įskaitant valstybės remiamą terorizmą, ir naujus teroristinio karo metodus, pavyzdžiui, ekonominius ir informacijos išpuolius, taip pat kibernetinius išpuolius;

40.    pabrėžia, kad labai svarbu kovoti su skurdu ir nelygybe visame pasaulyje, skatinant taikius tarptautinių ir vidaus krizių sprendimus ir visur palengvinant žmonių kančias, taip pat ragina ES netaikyti dvigubų standartų remiant mūsų tikslus ir vertybes išorės politikos srityse;

41.    remia Arabų Valstybių Lygos bendros gynybos ir ekonominio bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą siekiant kovoti su pavojais, kylančiais dėl ekstremistinio džihadistų mąstymo bangos, besiplečiančios per visą grupuotės „Islamo valstybė“ grupės Houthis Jemene ir kitų grupių, visame arabų šalių regione valdomą teritoriją, ; ragina toliau dėti pastangas siekiant padaryti poveikį pagrindiniams veikėjams arabų pasaulyje, kad jie nutrauktų kurstomus karus Libijoje, Sirijoje, Irake ir Jemene, neberemtų karinių grupuočių ir taikos bei stabilumo regione siektų vykdydami derybas;

42.    ragina dėti daugiau pastangų parengiant Europos gynybos pajėgumus ir sutvirtinant karinį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis bei trečiosiomis šalimis, strateginėmis partnerėmis, visų pirma suteikiant pagalbą mokymams, technines konsultacijas, remiant puolamąją galią ir tiesiogiai bendradarbiaujant su vietos karinėmis pajėgomis;

43.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

 

(1)

OL C 168 E, 2013 6 14, p. 45.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0418.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0173.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.

(5)

OL L 315, 2012 11 14, p. 57.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0102.

Teisinė informacija - Privatumo politika