Procedure : 2014/2997(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0123/2015

Indgivne tekster :

B8-0123/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE547.527v01-00
 
B8-0123/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))


Charles Tannock, Timothy Kirkhope, Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))  
B8‑0123/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det amerikanske Senats efterretningsudvalgs rapport af 9. december 2014 om Central Intelligence Agencys tilbageholdelses- og afhøringsprogram,

–       der henviser til Kommissionens erklæringer om nødvendigheden af, at de berørte medlemsstater foretager undersøgelser af den påståede deltagelse i CIA's program for udlevering og hemmelig tilbageholdelse,

–       der henviser til EU-erklæringen af 7. marts 2011 på den 16. samling i FN's Menneskerettighedsråd om FN-undersøgelsen af hemmelig tilbageholdelse,

–       der henviser til de forskellige initiativer og igangværende efterforskninger på nationalt plan,

–       der henviser til konklusionerne fra de nationale undersøgelser, som allerede er gennemført i visse medlemsstater,

–       der henviser til notatet fra GD IPOL "The results of the inquiries into the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty",

–       der henviser til de forespørgsler, der er stillet Rådet og Kommissionen om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (O-000079/2013 – B7-0215/2013 og O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU bygger på demokrati, overholdelse af retsstatsprincippet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, respekt for den menneskelige værdighed og folkeretten;

B.     der henviser til, at adskillige medlemsstater har foretaget eller er begyndt at foretage undersøgelser af beskyldningerne om deres inddragelse i CIA's brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger;

C.     der henviser til, at EU har udviklet politikker for den indre sikkerhed og terrorbekæmpelse baseret på politi- og retligt samarbejde samt fremme af udveksling af efterretninger;

D.     der henviser til, at overholdelsen af grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet og effektiv demokratisk parlamentarisk kontrol med efterretningstjenester er vigtige elementer i et sådant samarbejde;

E.     der henviser til, at forbindelserne mellem EU og USA er baseret på et stærkt partnerskab og samarbejde på mange områder, herunder bekæmpelse af terrorisme, på baggrund af fælles demokratiske værdier, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

F.     der henviser til, at Senatets efterretningsudvalgs rapport af 9. december 2014 er resultatet af fem års undersøgelser af det tilbageholdelses- og afhøringsprogram, som CIA iværksatte efter terrorangrebet den 11. september;

G.     der henviser til, at fremkomsten af ISIS og navnlig tilstedeværelsen af mange europæiske borgere i denne organisations rækker og disses efterfølgende tilbagevenden til deres hjemlande har skabt en helt ny sikkerhedssituation for EU;

1.      tager med tilfredshed Senatets efterretningsudvalgs rapport til efterretning;

2.      gentager, at der ikke findes noget modsætningsforhold mellem effektive terrorbekæmpelsesforanstaltninger og respekten for menneskerettigheder, men at der er tale om målsætninger, der supplerer og gensidigt forstærker hinanden;

3.      understreger, at respekten for grundlæggende rettigheder er en væsentlig forudsætning for en vellykket terrorbekæmpelsespolitik;

4.      understreger, at medlemsstaterne har erklæret deres vilje til at overholde folkeretten;

5.      opfordrer medlemsstaterne til, hvor det er muligt, at gennemføre uafhængige og effektive undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser;

6.      anerkender, at medlemsstaternes undersøgelser skal være baseret på solide retslige beviser og respekt for de nationale retssystemer og EU-lovgivningen og folkeretten, nærhedsprincippet i spørgsmål om national sikkerhed og tage hensyn til sensitiviteten ved mulige igangværende strafferetlige efterforskninger;

7.      opfordrer medlemsstaterne på baggrund af det øgede samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstater og tredjelande til at sikre demokratisk kontrol af disse organer og deres aktiviteter via passende intern, udøvende, retslig og uafhængigt parlamentarisk kontrol;

8.      gentager sin holdning, at den internationale kamp mod terror og det bilaterale og multilaterale internationale samarbejde på dette område, herunder inden for rammerne af NATO og mellem efterretnings- og sikkerhedstjenester, udelukkende må finde sted under fuld overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og med passende demokratisk og retslig kontrol;

9.      understreger, at et tæt samarbejde mellem medlemsstater og mellem EU og USA om bekæmpelse og imødegåelse af terrorisme er essentielt i den aktuelle prekære sikkerhedssituation;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, NATO og den amerikanske regering og Kongressens to kamre.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik