Menetlus : 2014/2997(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0123/2015

Esitatud tekstid :

B8-0123/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE547.527v01-00
 
B8-0123/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Luure Keskagentuuri piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta  (2014/2997(RSP))


Charles Tannock, Timothy Kirkhope, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel

Luure Keskagentuuri piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP))  
B8‑0123/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Ameerika Ühendriikide Senati luurekomisjoni 9. detsembri 2014. aasta raportit Luure Keskagentuuri kinnipidamis- ja ülekuulamisprogrammi kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni avaldusi vajaduse kohta, et asjaomased liikmesriigid viiksid läbi uurimisi nende väidetava seotuse asjus Luure Keskagentuuri vangide üleviimise ja salajase kinnipidamise programmiga,

–       võttes arvesse ELi avaldust 7. märtsil 2011. aastal inimõiguste nõukogu 16. istungjärgul tehtud avaldust salajast kinnipidamist käsitleva ÜRO ühisuuringu kohta,

–       võttes arvesse mitmesuguseid riikliku tasandi algatusi ja pooleliolevaid uurimisi,

–       võttes arvesse mõnes liikmesriigis juba läbi viidud riiklike uurimiste tulemusi,

–       võttes arvesse sisepoliitika peadirektoraadi märgukirja „Euroopa riikides rakendatud Luure Keskagentuuri erakorralise üleviimise ja salajase kinnipidamise programmi uurimiste tulemused Lissaboni lepingu järgse uue õigusraamistiku valguses”,

–       võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi, mis puudutavad vangide väidetavat transporti ja ebaseaduslikku kinnipidamist Euroopa riikides Luure Keskagentuuri poolt (O 00079/2013 – B7-0215/2013 ja O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2;

A.     arvestades, et EL rajaneb demokraatial, õigusriigi põhimõttel, inimõigustel ja põhivabadustel ning inimväärikuse ja rahvusvahelise õiguse austamisel;

B.     arvestades, et mitmed liikmesriigid on alustanud või juba läbi viinud uurimisi seoses süüdistustega, nagu oleksid nad seotud Luure Keskagentuuri vangide transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamisega Euroopa riikides;

C.     arvestades, et EL on välja töötanud julgeolekualase ja terrorismivastase sisepoliitika, mis tugineb politsei- ja õiguskoostööle ning luureandmete jagamise edendamisele;

D.     arvestades, et põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamine ning tõhus demokraatlik parlamentaarne järelevalve luureteenistuste üle on sellise koostöö olulised osad;

E.     arvestades, et ELi ja USA suhted põhinevad tugeval, paljusid valdkondi (sh terrorismivastast võitlust) hõlmaval partnerlusel ja koostööl, mille aluseks on ühised jagatud väärtused – demokraatia, õigusriigi põhimõte ja põhiõigused;

F.     arvestades, et USA Senati luurekomisjoni 9. detsembri 2014. aasta raport on viie aasta pikkuse uurimise tulemus, mis keskendub 11. septembri terrorirünnakute järgsele Luure Keskagentuuri kinnipidamis- ja ülekuulamisprogrammile;

G.     arvestades, et ISISe esiletõus ning eelkõige paljude Euroopa kodanike kuulumine selle rühmituse koosseisu ja nende pärastine naasmine oma päritoluriiki tekitab ELis täiesti uue julgeolekuolukorra;

1.      võtab teadmiseks Ameerika Ühendriikide Senati luurekomisjoni raporti sisu;

2.      rõhutab taas, et tõhusad terrorismivastased meetmed ja inimõiguste järgimine ei ole omavahel vastuolus, vaid tegemist on teineteist vastastikku täiendavate ja tugevdavate püüetega;

3.      juhib tähelepanu asjaolule, et põhiõiguste austamine on tulemusliku terrorismivastase poliitika oluline osa;

4.      märgib, et liikmesriigid on kinnitanud oma valmidust järgida rahvusvahelist õigust;

5.      soovitab liikmesriikidel võimaluse korral läbi viima sõltumatuid ja tulemuslikke uurimisi inimõiguste rikkumiste kohta;

6.      tunnistab, et liikmesriikide uurimised peaksid põhinema kindlal kohtulikul tõendusmaterjalil ning sealjuures tuleks respekteerida riiklikke kohtusüsteeme, rahvusvahelist ja ELi õigust, subsidiaarsuse põhimõtet riikliku julgeoleku küsimustes ning võimalike pooleliolevate kriminaaluurimiste delikaatsust;

7.      arvestades liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise koostöö ja teabevahetuse suurenemist, palub liikmesriikidel tagada selles osalevate asutuste ning nende tegevuse demokraatlik kontroll, teostades asjakohast sisest, rakenduslikku, kohtulikku ja sõltumatut parlamentaarset järelevalvet;

8.      kinnitab veel kord, et rahvusvahelist terrorismivastast võitlust ja kahe- või mitmepoolset rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas, sealhulgas NATO tegevuse raames või luure- ja julgeolekuteenistuste vahel, tuleb ellu viia inimõigusi ja põhivabadusi täielikult järgides ning asjakohase demokraatliku ja kohtuliku järelevalve all;

9.      rõhutab, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras on liikmesriikidevaheline ning ELi ja USA vaheline tihe koostöö terrorismi tõkestamisel ja terrorismivastases võitluses väga oluline;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, NATOle, ÜROle ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja Kongressi mõlemale kojale.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika