Procedūra : 2014/2997(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0123/2015

Pateikti tekstai :

B8-0123/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 59k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE547.527v01-00
 
B8-0123/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))


Charles Tannock, Timothy Kirkhope, Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))  
B8‑0123/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Valstijų Senato žvalgybos komiteto ataskaitą dėl Centrinės žvalgybos valdybos kalinimo ir tardymo programą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimus dėl būtinybės atitinkamoms valstybėms narėms atlikti tyrimus dėl tariamo jų dalyvavimo įgyvendinant CŽV vykdytą perdavimo ir slapto kalinimo programą,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 7 d. Žmogaus teisių tarybos 16-ojoje sesijoje padarytą ES pareiškimą dėl JT bendro tyrimo dėl slapto kalinimo,

–       atsižvelgdamas į įvairias iniciatyvas ir nacionaliniu lygmeniu vykdomus tyrimus,

–       atsižvelgdamas į kai kuriose valstybėse narėse atliktų nacionalinių tyrimų išvadas,

–       atsižvelgdamas į Vidaus politikos generalinio direktorato straipsnį „CŽV vykdytos ypatingųjų perdavimų programos įgyvendinimo ir slaptų kalėjimų veikimo Europos valstybėse tyrimo atsižvelgiant į patvirtinus Lisabonos sutartį nustatytą naują teisinę sistemą rezultatai“,

–       atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse (O-000079/2013 – B7 0215/2013 ir O-000080/2013 – B7 0216/2013),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES grindžiama įsipareigojimu laikytis demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms bei žmogaus orumui principų ir paisyti tarptautinės teisės;

B.     kadangi kelios valstybės narės pradėjo vykdyti ar įvykdė tyrimus dėl kaltinimų prisidėjus CŽV gabenant kalinius ir neteisėtai juos kalinus Europos šalyse;

C.     kadangi ES parengė vidaus saugumo ir kovos su terorizmu politikos kryptis, kurios grindžiamos policijos ir teismų bendradarbiavimu ir skatinimu dalytis žvalgybos duomenimis;

D.     kadangi pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principams bei veiksminga demokratinė parlamentinė žvalgybos tarnybų priežiūra yra svarbūs tokio bendradarbiavimo elementai;

E.     kadangi ES ir JAV ryšiai grindžiami tvirta partneryste ir bendradarbiavimu daugelyje sričių, įskaitant kovą su terorizmu, remiantis bendromis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių vertybėmis;

F.     kadangi po rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių 2014 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Valstijų Senato žvalgybos komiteto ataskaita yra Centrinės žvalgybos valdybos kalinimo ir tardymo programos penkerių metų tyrimo rezultatas.

G.     kadangi iškilus Irako ir Levanto islamo valstybei (ISIL), ypač daugeliui Europos Sąjungos piliečių dalyvavus šios organizacijos gretose ir vėliau jiems grįžus į savo gimtąsias šalis, susidarė visiškai nauja saugumo padėtis ES;

1.      atkreipia dėmesį į Jungtinių Valstijų Senato žvalgybos komiteto ataskaitą;

2.      pakartoja, kad veiksmingos kovos su terorizmu priemonės ir žmogaus teisių laikymasis vienas kitam neprieštarauja, priešingai, jie yra vienas kitą papildantys ir sutvirtinantys tikslai;

3.      pabrėžia, kad pagrindinių teisių laikymasis sudaro esminę sėkmingos kovos su terorizmu politikos dalį;

4.      pripažįsta, kad valstybės narės yra pareiškusios norą tvirtai laikytis tarptautinės teisės normų;

5.      ragina valstybes nares, jei įmanoma, atlikti nepriklausomus ir veiksmingus žmogaus teisių pažeidimų tyrimus;

6.      pripažįsta, kad valstybių narių atliekami tyrimai turėtų būti grindžiami patikimais teisminiais įrodymais ir nacionalinių teismų sistemų, ES ir tarptautinės teisės, subsidiarumo principo, sprendžiant nacionalinio saugumo klausimus, ir galimų vykdomų baudžiamųjų tyrimų opių klausimų paisymu;

7.      ragina valstybes nares, atsižvelgiant į glaudesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, užtikrinti tų agentūrų ir jų veiklos demokratinę kontrolę vykdant atitinkamą vidaus, vykdomąją, teisminę ir nepriklausomą parlamentinę priežiūrą;

8.      dar kartą patvirtina savo nuomonę, kad tarptautinė kova su terorizmu ir dvišalis arba daugiašalis tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje, įskaitant NATO arba žvalgybos ir saugumo tarnybų bendradarbiavimą, turi būti vykdomas užtikrinant visišką pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir vykdant atitinkamą demokratinę bei teisminę priežiūrą;

9.      pabrėžia, kad dėl esamos sudėtingos saugumo padėties būtinas glaudus valstybių narių, ES ir JAV bendradarbiavimas kovojant su terorizmu ir siekiant jį pažaboti;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, NATO, Jungtinėms Tautoms ir Jungtinių Valstijų vyriausybei bei abejiems Kongreso rūmams.

Teisinė informacija - Privatumo politika