Förfarande : 2014/2997(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0123/2015

Ingivna texter :

B8-0123/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 117kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE547.527v01-00
 
B8-0123/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))


Charles Tannock, Timothy Kirkhope, Jørn Dohrmann för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))  
B8‑0123/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den amerikanska senatens underrättelseutskotts rapport av den 9 december 2014 om CIA:s internerings- och förhörsprogram,

–       med beaktande av kommissionens uttalanden om behovet av att de berörda medlemsstaterna utreder anklagelserna om deltagande i CIA:s program för överlämnande och hemlig internering,

–       med beaktande av EU:s uttalande av den 7 mars 2011 vid det 16:e sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter angående FN:s gemensamma undersökning om hemlig internering,

–       med beaktande av de olika initiativen och pågående undersökningarna på nationell nivå,

–       med beaktande av resultaten av de nationella utredningar som redan har genomförts i vissa medlemsstater,

–       med beaktande av dokumentet från GD IPOL om resultaten från utredningarna av CIA:s program för överlämnande och hemliga fängelser i europeiska stater i ljuset av de nya rättliga ramar som grundar sig på Lissabonfördraget,

–       med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (O-00079/2013 – B7-0215/2013 och O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU bygger på ett åtagande om demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt respekt för människans värdighet och folkrätten.

B.     Flera medlemsstater har redan utrett eller börjat utreda anklagelserna om deras deltagande i CIA:s transport och illegala internering av fångar i europeiska länder.

C.     EU har utvecklat en politik för inre säkerhet och terrorismbekämpning som bygger på polisiärt och rättsligt samarbete och främjande av utbyte av underrättelseinformation.

D.     Respekt för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen och en effektiv demokratisk parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsterna är viktiga delar i ett sådant samarbete.

E.     Förbindelserna mellan EU och Förenta staterna grundas på ett starkt partnerskap och på samarbete inom många områden, däribland kampen mot terrorism, på grundval av de gemensamma värdena demokrati, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna.

F.     Den amerikanska senatens underrättelseutskotts rapport av den 9 december 2014 är ett resultat av en fem år lång utredning av CIA:s internerings- och förhörsprogram efter terrorattackerna den 11 september 2001.

G.     ISIS framväxt, och särskilt det faktum att det inom organisationen finns många europeiska medborgare som senare återvänder till sina hemländer, har skapat en helt ny säkerhetssituation i EU.

1.      Europaparlamentet noterar innehållet i den amerikanska senatens underrättelseutskotts rapport.

2.      Europaparlamentet upprepar att verksamma åtgärder för bekämpning av terrorism och respekt för de mänskliga rättigheterna inte utgör motstridiga mål utan mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra.

3.      Europaparlamentet betonar att respekten för de grundläggande rättigheterna utgör ett väsentligt inslag i en framgångsrik politik för terrorismbekämpning.

4.      Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna har uttalat sin vilja att följa folkrätten.

5.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att när det är möjligt genomföra oberoende och effektiva utredningar av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

6.      Europaparlamentet påpekar att medlemsstaternas undersökningar bör grunda sig på konkreta rättsliga bevis och på respekt för de nationella rättssystemen, EU-lagstiftningen och folkrätten, subsidiaritetsprincipen i frågor som rör den nationella säkerheten samt lyhördhet för eventuella pågående brottsutredningar.

7.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, mot bakgrund av det ökade samarbetet och utbytet av information mellan medlemsstaterna och tredjeländer, garantera demokratisk kontroll av dessa organ och deras verksamhet genom lämplig intern, verkställande, rättslig och oberoende parlamentarisk kontroll.

8.      Europaparlamentet framhåller på nytt att den internationella kampen mot terrorismen och det bilaterala eller multilaterala internationella samarbetet på området, även inom ramen för Nato eller mellan underrättelse- och säkerhetstjänster, måste genomföras med full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med lämplig demokratisk och rättslig kontroll.

9.      Europaparlamentet betonar att det i det rådande svåra säkerhetsläget är synnerligen viktigt med ett nära samarbete på området för terrorismbekämpning mellan medlemsstater och mellan EU och Förenta staterna.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Europarådet, Nato, FN samt till Förenta staternas regering och kongressens två kammare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy