Процедура : 2015/2530(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0125/2015

Внесени текстове :

B8-0125/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0032

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 83k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.530v01-00
 
B8-0125/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP))


Лаура Ферара, Иняцио Корао, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP))  
B8‑0125/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–      като взе предвид членове 2, 3 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–       като взе предвид съответните членове от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–       като взе предвид Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г. относно заплахите за световния мир и световната сигурност, предизвикани от терористични актове,

–       като взе предвид Стратегията на ЕС за борба с тероризма от 2005 г.(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства(2),

–       като взе предвид преразгледаната стратегия на ЕС за борба срещу радикализацията и набирането на терористи(3),

–       като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право,

–       като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ(4),

–       като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.)(5),

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(6),

–       като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР(7),

 

–       като взе предвид стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз,

 

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че за много европейци жестокото нападение на 7 януари 2015 г. срещу сатиричния вестник „Шарли Ебдо“ беше атака срещу техните ценности и начин на живот, както и че нападението имаше значително въздействие върху чувството за колективна сигурност сред гражданите на ЕС;

Б.     като има предвид, че тероризмът сериозно да застрашава международния мир, сигурност и демокрация с цел да подкопае плуралистичните граждански общества;

В.     като има предвид, че расизмът и ксенофобията са преки нарушения на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и на принципа на правовата държава, на които се основава Европейският съюз и които са общоприети от държавите членки;

Г.     като има предвид, че борбата с тероризма е главно въпрос от национална компетентност и съответното законодателство за борба с тероризма и свързаните с него мерки вече са въведи във всяка от държавите членки;

Д.     като има предвид, че не е необходимо да се въвеждат нови мерки за борба срещу тероризма, а по-скоро следва да се използват по-добре съществуващите правила, механизми и мерки; като има предвид, че е необходимо правоприлагащите органи да използват съществуващите възможности в максимална степен и да засилят своето сътрудничество, inter alia, като засилят съдебното и полицейско сътрудничество чрез създаването на съвместни екипи за разследване и с помощта на агенции на ЕС като Европол, Евроюст и Европейския полицейски колеж (CEPOL);

Е.     като има предвид, че спазването на основните права е съществен елемент от успеха на политиките за борба срещу тероризма; като има предвид, че мерките, които се приемат за борба с тероризма следва задължително да бъдат обвързани със зачитането на правата на човека и основните свободи и на принципите на правовата държава, като в никакъв случай не бива те да лишават гражданите от техните граждански свободи и правото на демократичен контрол;

Ж.    като има предвид, че основната цел на действията и политиките в областта на борбата с тероризма трябва да бъдат защитата и укрепването на структурата на демократичните общества чрез укрепването на гражданските свободи и демократичния контрол, гарантирането на сигурността и безопасността на гражданите, идентифицирането на страните, отговорни за извършването на терористични актове, и тяхното наказателно преследване, реакцията по отношение на последиците от терористични нападения и съсредоточаване върху предотвратяването на насилствените форми на екстремизъм и ескалация;

З.      като има предвид, че една всеобхватна стратегия за борба с тероризма следва да включва мерки, насочени към засилване на социалното приобщаване, осъждане и санкциониране на всяко поведение, което подбужда към насилие или омраза, изготвянето и прилагането на мерки, насочени към предотвратяване и борба с радикализацията, укрепване на трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, и формулирането на еднакво правно определение на понятието за „изготвяне на профили“, въз основа на съответните стандарти за основните права и за защита на данните;

И.     като има предвид, че ефективността на политиките за борба с тероризма трябва да бъде измервана по отношение на горепосочените цели;

1.      изразява своите съболезнования на жертвите на неотдавнашните терористични нападения в Париж и на техните семейства, както и на жертвите на тероризма по света;

2.      призовава всички държави членки да прилагат правилно Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления;

3.      отново потвърждава ангажимента си да насърчава свободата на изразяване, основните права, демокрацията, толерантността и принципите на правовата държава;

4.      отново заявява, че ефективните мерки за борба с тероризма и спазването на правата на човека не са в противоречие, а са по-скоро цели, които се допълват и взаимно се подсилват;

5.      подчертава по-специално, че е необходимо ЕС, неговите държави членки и партньорски държави да поставят в основата на стратегията си за борба с международния тероризъм принципите на правовата държава и зачитането на основните права; освен това подчертава, че целта на външните действия на Съюза за борба с международния тероризъм следва на първо място да бъде насочена към предотвратяването му, и подчертава необходимостта от насърчаване на диалога, толерантността и разбирателството между различните култури и религии;

6.      изтъква, че както и при предишни атаки, извършителите на нападенията в Париж са били вече известни на службите за сигурност и са били обект на разследване и мерки за надзор; настоява, че това е доказателство, че органите, отговарящи за сигурността, и правоприлагащите органи следва да засилят сътрудничеството помежду си чрез по-добър обмен на данните и информацията, с които вече разполагат, като използват ефективно базите данни на ЕС и като си сътрудничат с агенциите на ЕС;

7.      призовава Комисията и Съвета да извършат цялостна оценка на мерките на ЕС за борба с тероризма и свързаните мерки, по-специално по отношение на прилагането на последните в законодателството и в практиката в държавите членки, степента, в която държавите членки сътрудничат с агенциите на ЕС в тази област, по-специално Европол и Евроюст, както и да извършат съответна оценка на все още съществуващите пропуски, като използват процедурата, предвидена в член 70 от ДФЕС, и да публикуват тази оценка заедно с европейската програма за сигурност;

8.      призовава за демократичен и съдебен контрол над политиките за борба с тероризма, като набляга, че мерките, за които ретроспективно се окаже, че не са необходими, ефективни и пропорционални в борбата с тероризма, трябва да бъдат отменени; подчертава също така, че нарушенията на основните права трябва да бъдат разследвани и коригирани, като е необходимо да се развият нови форми на демократичен контрол, основани на правомощията, предоставени на Европейския парламент и на националните парламенти, от Договора в Лисабон;

Цялостен подход по отношение на борбата с радикализацията и тероризма

9.      призовава да се постави акцент върху въздействието на социалното сближаване за предотвратяването на присъединяването на отделни лица към терористични мрежи, като се проучат и се вземат правилно под внимание социалните, психологическите и икономически фактори, които допринасят за социалното изключване и маргинализацията;

10.    призовава държавите членки да инвестират в образователни политики и схеми, които спазват равенството на възможностите, като намаляват социалната дискриминация, като се започне от началната фаза на образование, включително чрез обучение на учителите в областта на социалните въпроси и многообразието;

11.    предупреждава, че липсата на дългосрочни перспективи, дължащи се на бедност и безработица, може да доведе до чувство за безсилие в определени лица и дори да се превърне в разрушително поведение на поемане на лична инициатива чрез присъединяване към джихадистки организации или екстремистки движения;

12.    призовава държавите членки да увеличат усилията си за намаляване на бедността, като гарантират минимален доход, предоставят възможности за заетост, предоставят права и зачитане на отделните лица, намалят пречките пред заетостта и разгледат въпроса за трудова дискриминация;

13.    подчертава факта, че дискриминацията може да засили формите на радикализация и насилие; подчертава, че стандартите за равенство и недискриминация трябва да бъдат допълнени от специфични политически стратегии, които са насочени към всички форми на расизъм, включително антисемитизма и ислямофобията;

14.    изразява подкрепа за програми, които дават реални възможности на етническите и религиозни малцинства да допринесат за подобряване на социалното и икономическото положение на съответните местни общности в средносрочен и дългосрочен план;

15.    счита, че борбата с незаконния трафик на огнестрелни оръжия следва да бъде приоритет за ЕС в борбата срещу тежката и организираната международна престъпност; убеден е по-конкретно, че сътрудничеството трябва да бъде укрепено още повече, що се отнася до механизмите за обмен на информация и проследяването и унищожаването на забранени оръжия; освен това подчертава, че общата позиция, определяща общи правила за контрол върху износа на военни технологии и оборудване, следва да се спазва стриктно от държавите членки;

16.    призовава за бързо изпълнение на наскоро одобрената Директива за борба с изпирането на пари и прилагането на важни инструменти, като например мрежата на ЕС от звена за финансово разузнаване и на Споразумението между ЕС и САЩ относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма;

17.    настоява, че държавите членки следва да използват цялостно и по-добре съществуващите инструменти в рамките на Шенген и да отделят необходимите ресурси на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex), за да осигурят прилагането на ефективно управление на външните граници на ЕС;

18.    призовава Комисията да преразгледа предложението за система на ЕС за резервационни данни на пътниците съгласно критериите, установени от Съда на Европейския съюз в съдебното решение във връзка с Директивата за запазване на данните;

19.    подчертава факта, че мерките, ограничаващи основните права в интернет за целите на борбата с тероризма, трябва да бъдат необходими и пропорционални и по-конкретно да се основават на подходящо определение за тероризма, което понастоящем липсва; подчертава, освен това, че отстраняването на съдържанието с наказуем характер следва да се извършва въз основа на съдебно разрешение, а не посредством частни полицейски дейности на доставчиците на интернет услуги, защото в противен случай, тенденцията ще бъде да се разшири обхвата на блокиране на множество други форми на изразяване, които нямат нищо общо с тероризма; изтъква, че диктаторските режими в трети държави със сигурност ще се опитат да копират подхода на ЕС;

20.    призовава за бързо приемане на пакета за защита на личните данни, включително чрез приемане на общ подход в Съвета при спазване на минималните стандарти, определени в Директива 95/46/ЕС;

21.    призовава държавите членки да засилят съдебното сътрудничество между тях въз основа на наличните инструменти на ЕС, като например Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), европейската заповед за арест и европейската заповед за разследване, като зачитат принципа на пропорционалност и основните права; призовава държавите членки бързо да постигнат съгласие по всички предложени мерки в съответствие с пътната карта относно процесуалните права и да работят за решения относно предварителното задържане и условията в местата за лишаване от свобода като следваща стъпка;

22.    подчертава, че целта на нашата система за наказателно правосъдие следва да бъде реабилитацията и реинтегрирането в обществото на съответните лица; призовава държавите членки да разработят политики, които имат за цел да предоставят на осъдените лица техническите умения, необходими за улесняването на техния достъп до заетост и които улесняват и подкрепят повторната им интеграция в обществото;

Външно измерение

23.    предупреждава за изкушението за връщане към предишните недалновидни и неефективни практики на тайни споразумения с авторитарни режими в името на сигурността, стабилността и борбата срещу екстремизма;

24.    призовава за по-добро сътрудничество в областта на сигурността с трети държави, по-специално в региона на южното съседство; настоява, че подобно сътрудничество — от обмена на разузнавателни данни до съблюдаването на принципите на правовата държава, реформата на правосъдието и програмите в областта на наказателното правосъдие — следва да бъде в строго съответствие с международното право и да не застрашава други външнополитически цели, а именно насърчаването на зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демократизацията;

25.    призовава ЕС да преразгледа своята стратегия за Южното Средиземноморие (като част от провеждания в момента преглед на ЕПС), както и да се съсредоточи върху подкрепата за субектите, които са наистина ангажирани със споделени ценности и провеждането на реформи;

26.    призовава ЕС да се заеме с първопричините на екстремизма, да не насърчава или подпомага репресивните тенденции, а да засили усилията си в подкрепа на приобщаващи, плуралистични и на функциониращи държави, които са в състояние да осигурят на гражданите си правосъдие и сигурност и да се справят с религиозния екстремизъм по начин, който е съвместим с правото в областта на правата на човека;

27.    призовава за по-голяма прозрачност, отчетност и законност в решения в областта на външната политика, свързани с борбата с тероризма;

28.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Документ на Съвета № 14469/4/2005.

(2)

OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 45.

(3)

Документ на Съвета № 15175/2008.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0418.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2013)0173.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0230.

(7)

ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

Правна информация - Политика за поверителност