Процедура : 2015/2530(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0126/2015

Внесени текстове :

B8-0126/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0032

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 76k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.531v01-00
 
B8-0126/2015

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Чарлз Танък от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP))  
B8‑0126/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 2, 3, 6, 7 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 6, 7, 8, член 10, параграф 1, членове 11, 12, 21, 47 – 50, 52 и 53 от нея,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юни 2014 г. относно окончателния доклад за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС през периода 2010 – 2014 г. (COM(2014)0365),

–       като взе предвид доклада за 2014 г. на Европол за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма (TE-SAT),

–       като взе предвид Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г. относно заплахите за световния мир и световната сигурност, предизвикани от терористични актове,

–       като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно втория годишен доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(1),

 

         като взе предвид оценката на Европол на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет (iOCTA), за 2014 г.,

 

–       като взе предвид оценката на Европол на заплахата от тежката и организираната престъпност в ЕС (SOCTA) за 2013 г.,

 

–       като взе предвид разискванията по време на пленарното си заседание от 28 януари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма,

–       като взе предвид неофициалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР), проведено на 29 и 30 януари 2015 г. в Рига,

–       като взе предвид резолюцията си от 17 декември 2014 г. относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(2),

–       като взе предвид изявлението, направено на неофициалното заседание на Съвета по ПВР на 11 януари 2015 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по ПВР от 9 октомври и 5 декември 2014 г.,

–       като взе предвид доклада на координатора на ЕС за борба с тероризма до Европейския съвет, представен на 24 ноември 2014 г. (15799/14),

–       като взе предвид работната програма на Комисията за 2015 г., публикувана на 16 декември 2014 г. (COM (2014)0910),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 15 януари 2014 г., озаглавено „Предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм и екстремистко насилие: укрепване на реакцията на ЕС“ (COM (2013)0941),

–       като взе предвид становището на Работната група за защита на личните данни по член 29 относно прилагането на концепциите за необходимост и пропорционалност и защитата на данните в сектора на правоприлагането (Становище 01/2014),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат преди всичко общата отговорност да гарантират сигурността и свободата на европейските граждани, както и да предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на действия със застрашаващ живота характер; като има предвид, че свободата и сигурността са цели, които трябва да бъдат преследвани успоредно, и като има предвид, че за постигане свобода и сигурност мерките за борба с тероризма следва да се основават на принципите на необходимост, пропорционалност и зачитане на основните права и да са съвместими с принципите на правовата държава и с международните задължения;

Б.     като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, на която трябва да се реагира на местно, национално, европейско и световно равнище с цел укрепване на сигурността на гражданите, защита на основните ценности, а именно свободата, демокрацията и правата на човека, както и спазване на международното право;

В.     като има предвид, че положението по отношение на сигурността в Европа се промени драматично през последните години вследствие на нови конфликти и сътресения в непосредствена близост до ЕС, вследствие на бързото развитие на нови технологии и на обезпокоително нарастващата радикализация, която води до насилие и тероризъм както в ЕС, така и в съседните държави;

Г.     отбелязва промяната в характера и вида на тероризма – от централизирани организации към по-децентрализирани и по-самостоятелни мрежи, което създава необходимостта от прилагане на многостранен подход;

Д.     като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред нарастващата заплаха, произтичаща от т.нар. „чуждестранни бойци“, а именно лицата, които заминават в държава, различна от тяхната държава на пребиваване или от тази, на която са граждани, с цел извършване, планиране или подготовка на терористични актове или предоставяне или получаване на обучение в тероризъм, включително във връзка с въоръжени конфликти; като има предвид, че се счита, че между 3 500 и 5 000 души са напуснали ЕС, за да станат чуждестранни бойци в Сирия, Ирак и Либия;

Е.     като има предвид, че разпространението на тероризма се улеснява и засилва чрез използването на интернет и на социалните медии, в резултат на което структурата, методите и видът на терористичните мрежи стават по-сложни и по-трудни за разкриване; като има предвид, че кибертероризмът позволява на терористичните групировки да установяват и поддържат връзки без физическото препятствие, което представляват границите, като по този начин се намалява необходимостта те да разполагат с бази или убежища в различни страни;

Ж.    като има предвид, че интернет и социалните мрежи все по-често се използват от терористични организации, за да набират, финансират и обучават ползватели на интернет и да ги подстрекават да разпространяват тероризма и да извършват терористични актове;

1.      осъжда най-категорично зверствата, извършени в Париж, и отново потвърждава своето най-дълбоко съчувствие към народа на Франция, както и сплотеността си с него в борбата срещу тероризма и срещу нападението, извършено над демократичните ценности и свободи;

2.      като има предвид, че политиките и мерките за борба с тероризма могат да бъдат ефективни единствено ако се прилагат в съответствие с международното право, по-специално с международното право в областта на правата на човека;

3.      подчертава, че справянето със заплахата, която произтича от чуждестранните бойци и тероризма като цяло, изисква наличието на стратегия за борба срещу тероризма, основаваща се на многопластов подход, който да позволява да се разглеждат всеобхватно лежащите в основата й фактори като радикализацията, да се развива социалното сближаване, политическата и религиозната търпимост, да се анализира и противодейства на подбуждането в интернет към извършване на терористични действия, да се предотвратяват пътувания с цел присъединяване към терористични организации, да се предотвратява и осуетява набирането на участници във въоръжени конфликти, да се възпрепятства осигуряването на финансова подкрепа за терористични организации и отделни лица, чиято цел е да се присъединят към тях, да се гарантира строго съдебно преследване, когато това е необходимо, и на правоприлагащите органи да се предоставят необходимите инструменти за изпълнение на техните задължения при пълно зачитане на основните права;

4.      отбелязва с тревога бързо нарастващия брой граждани на ЕС, които заминават в зони на конфликти, за да се присъединят към терористични организации, а по-късно се връщат на територията на ЕС и представляват опасност за вътрешната сигурност на ЕС и за живота на гражданите на ЕС;

5.      отбелязва със загриженост нарастващото използване на интернет и на комуникационните технологии от страна на терористични организации с цел обмен на информация, планиране на нападения и разпространяване на пропаганда; призовава интернет дружествата и дружествата, управляващи социалните медии, да си сътрудничат с правителствата и правоприлагащите органи, за да се борят с този проблем, като същевременно се гарантира неотменното спазване на основните принципи на свободата на изразяване и на правото на неприкосновеност на личния живот;

6.      подчертава неотложната необходимост от засилване на мерките за предотвратяване на радикализацията и от насърчаване на програми за дерадикализация чрез оправомощаване и приобщаване на общностите и гражданското общество на национално и местно равнище, за да се спре разпространението на екстремистки идеологии; призовава Комисията за укрепи Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN);

7.      подчертава, че е необходимо държавите членки да създадат инициативи за борба с проблемите, свързани с радикализацията, на най-близко до гражданите равнище, както и да насърчават в общностите програми и социални мерки за интеграция, толерантност, образование и дерадикализация, чието действие да бъде успоредно с дейността на правоприлагащите органи и съдилищата;

8.      с дълбока загриженост обръща внимание на явлението радикализация в затворите и насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в тази област;

9.      призовава всички държави членки да предотвратяват движението на терористични лица чрез засилване на контрола по външните граници, чрез извършване на по-систематични и по-ефективни проверки на пътните документи, чрез противодействие на незаконния трафик на оръжия и на използването на документи за идентичност с цел измама, както и чрез определяне на рисковите области;

10.    подчертава, че е необходимо европейските агенции и националните правоприлагащи органи да насочат вниманието си към прекъсване на основните източници на приходи за терористичните организации, включително прането на пари, трафика на хора, както и незаконната търговия с оръжие; във връзка с това призовава за пълното прилагане на законодателството на ЕС в тази област с цел постигане на координиран подход в рамките на целия ЕС;

11.    насърчава решително подобряването на обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и агенциите на ЕС; освен това подчертава необходимостта от подобряване, засилване и ускоряване на световния обмен на информация в областта на правоприлагането; призовава за повишаване на ефективността на оперативното сътрудничество между държавите членки чрез усилено използване на такива ценни съществуващи инструменти като съвместните екипи за разследване, Програмата за проследяване на финансирането на тероризма и споразуменията относно резервационните данни на пътниците (PNR), както и чрез извършване на по-бърз и по-ефикасен обмен на съответни данни и информация при спазване на подходящи предпазни мерки в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот;

12.    призовава за приемането на директива на ЕС относно резервационните данни, която ще осигури правна рамка за обмена на информация за пътниците и същевременно ще гарантира най-високи стандарти на правата на защита на личните данни и на правни средства за защита, и с помощта на която ще се премахнат също така съществуващите пропуски в обмена на данни между правоприлагащите органи, от които се възползват извършителите на тежки престъпления и терористите.

13.    приканва държавите членки да използват по-добре Европол и Европейския център за борба с киберпрестъпността, като си обменят съответна информация, произхождаща от техните национални органи, по по-ефективен, навременен и систематичен начин;

14.    призовава за насърчаване на подобряването на комуникацията и на сътрудничество между съществуващите агенции на ЕС, сред които са Европол, Центърът на ЕС за анализ на информация (SITCEN) и FRONTEX, с цел улесняване на сътрудничеството и обмена на информация;

15.    призовава ЕС да се застъпва активно за световно партньорство за борба срещу тероризма и да работи в тясно сътрудничество с регионални организации като Африканския съюз, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави, и по-специално със съседните на Сирия и Ирак държави и с държавите, засегнати драстично от конфликта, като Йордания, Ливан и Турция, както и с ООН и по-специално неговия Комитет за борба с тероризма; във връзка с това призовава за засилване на диалога между експерти от ЕС и тези държави в областта на развитието и в областта на сигурността;

16.    призовава Комисията незабавно да направи оценка на настоящите инструменти и да предприеме съответно оценяване на останалите пропуски в борбата срещу тероризма, както и да извърши цялостна оценка на изпълнението на мерките, приети в областта на вътрешната сигурност преди влизането в сила на Договора от Лисабон;

17.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0384.

(2)

Приети текстове, P8_TA (2014)0102.

Правна информация - Политика за поверителност