Menetlus : 2015/2530(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0126/2015

Esitatud tekstid :

B8-0126/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0032

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 58k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.531v01-00
 
B8-0126/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP))


Timothy Kirkhope, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP))  
B8‑0126/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6, 7 ja 21 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ja 88,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 6, 7 ja 8, artikli 10 lõiget 1 ja artikleid 11, 12, 21, 47–50, 52 ja 53,

–       võttes arvesse komisjoni 20. juuni 2014. aasta teatist „ELi sisejulgeoleku strateegia (2010–2014) rakendamise lõpparuanne” (COM(2014)0365),

–       võttes arvesse Europoli 2014. aasta aruannet ELi terrorismi olukorra ja suundumuse kohta (TE-SAT),

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni 2178 (2014), milles käsitletakse terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevaid ohte,

–       võttes arvesse ELi sisejulgeoleku strateegiat, mille nõukogu võttis vastu 25. veebruaril 2010. aastal,

–       võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni ELi sisejulgeoleku strateegia rakendamise teise aruande kohta(1),

–       võttes arvesse Europoli 2014. aasta internetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangut (iOCTA),

–       võttes arvesse Europoli 2013. aasta ELi raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangut (SOCTA),

–       võttes arvesse oma 28. jaanuari 2015. aasta täiskogu arutelu terrorismivastaste meetmete teemal,

–       võttes arvesse 29. ja 30. jaanuaril 2015. aastal Riias toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikku kohtumist,

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamise kohta(2),

–       võttes arvesse justiits- ja siseküsimuste nõukogu 11. jaanuari 2015. aasta mitteametlikul kohtumisel tehtud avaldust,

–       võttes arvesse justiits- ja siseküsimuste nõukogu 9. oktoobri ja 5. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori 24. novembri 2014. aasta aruannet (15799/14) Euroopa Ülemkogule,

–       võttes arvesse 16. detsembril 2014. aastal avaldatud komisjoni 2015. aasta tööprogrammi (COM(2014)0910),

–       võttes arvesse komisjoni 15. jaanuari 2014. aasta teatist „Terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamine: ELi reaktsiooni tõhustamine” (COM(2013)0941),

–       võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma arvamust vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtete ja andmekaitse kohaldamise kohta õiguskaitsesektoris (arvamus 01/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ELil ja liikmesriikidel lasub eelkõige ühine vastutus tagada Euroopa kodanike turvalisus ja vabadus ning võtta asjakohaseid meetmeid eluohtlike tegude ärahoidmiseks; arvestades, et vabaduse ja turvalisuse eesmärkide poole tuleb püüelda samaaegselt, ning arvestades, et vabaduse saavutamiseks peaksid turva- ja terrorismivastased meetmed põhinema vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetel ja põhiõiguste austamisel ning need peaksid olema kooskõlas õigusriigi põhimõtte ja rahvusvaheliste kohustustega;

B.     arvestades, et terrorismioht on ülemaailmne ja selle vastu tuleb võidelda kohalikul, riigi, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil, et tugevdada meie kodanike turvalisust, kaitsta selliseid põhiväärtusi nagu vabadus, demokraatia ja inimõigused ning tagada rahvusvahelise õiguse järgimine;

C.     arvestades, et julgeolekuolukord on Euroopas viimastel aastatel järsult muutunud, mille põhjuseks on uued konfliktid ja murrangulised sündmused ELi vahetus naabruses, uue tehnoloogia kiire areng ning radikaliseerumise murettekitav kasv, mis toob kaasa vägivalda ja terrorismi nii ELis kui ka naaberriikides;

D.     märgib, et terrorismi olemus ja väljendusvormid on muutumas, minnes tsentraliseeritud organisatsioonidelt üle rohkem detsentraliseeritud ja autonoomsetele võrgustikele, mis nõuab mitmepoolset lähenemist;

E.     arvestades, et EL seisab silmitsi üha suureneva kodumaise terrorismi ohuga, mida põhjustavad nn välisvõitlejad, st isikud, kes reisivad väljapoole oma elukoha- või päritoluriiki, et panna toime, kavandada või valmistada ette terroriakte või osutada või saada terroristlikku väljaõpet, sealhulgas seoses relvakonfliktidega; arvestades, et hinnanguliselt on EList lahkunud 3500 kuni 5000 inimest, et saada Süürias, Iraagis ja Liibüas välisvõitlejateks;

F.     arvestades, et terrorismi levikut lihtsustab ja võimendab interneti ja sotsiaalmeedia kasutamine, mis on muutnud terroristlike võrgustike struktuuri, meetodid ja mudelid keerukamaks ja raskemini avastatavaks; arvestades, et küberterrorism võimaldab terroristlikel rühmitustel luua ja hoida sidemeid ilma füüsilise takistuseta piiride näol, mistõttu väheneb vajadus baaside või redupaikade järele riikides;

G.     arvestades, et terroriorganisatsioonid kasutavad üha rohkem internetti ja sotsiaalvõrgustikke internetikasutajate värbamiseks, rahastamiseks ja väljaõppeks ning nende õhutamiseks terrorismi levitamisele ja terroriaktide toimepanemisele;

1.      mõistab karmilt hukka Pariisis toime pandud hirmuteod ning kinnitab täielikku solidaarsust ja ühtsustunnet Prantsusmaa inimestega võitluses terrorismi ja meie demokraatlike väärtuste ja vabaduste ründamise vastu;

2.      arvestades, et terrorismivastased poliitikasuunad ja meetmed saavad olla tõhusad ainult siis, kui neid viiakse ellu kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õigusega;

3.      rõhutab, et välisvõitlejatest ja terrorismist üldisemalt tuleneva ohu tõrjumiseks on vaja terrorismivastast strateegiat, mis põhineb mitmetasandilisel lähenemisel, tegeledes põhjalikult algpõhjustega, nagu radikaliseerumine, edendades sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasatust ning poliitilist ja usulist sallivust, analüüsides ja vastustades veebis toimuvat kihutustööd, millega õhutatakse toime panema terroriakte, ennetades riigist lahkumist terroriorganisatsioonidega ühinemise eesmärgil, hoides ära ja takistades värbamist ja relvakonfliktides osalemist, takistades terroriorganisatsioonide ja nendega ühineda soovivate isikute rahalist toetamist, tagades vajaduse korral range vastutusele võtmise ning võimaldades õiguskaitseasutustele vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks, järgides samas täielikult põhiõigusi;

4.      täheldab murelikult, et kiiresti on kasvamas nende ELi kodanike arv, kes sõidavad konfliktipiirkondadesse, et ühineda terroriorganisatsioonidega, ja naasevad hiljem ELi territooriumile, kujutades endast ohtu liidu sisejulgeolekule ja ELi kodanike elule;

5.      märgib murega, et terroriorganisatsioonid kasutavad suhtlemiseks, rünnakute kavandamiseks ja propaganda levitamiseks üha rohkem internetti ja kommunikatsioonitehnoloogiat; palub interneti- ja sotsiaalmeediaettevõtetel selle probleemi vastu võitlemiseks teha koostööd valitsuste ja õiguskaitseasutustega, tagades samas, et alati järgitaks sõnavabaduse ja eraelu puutumatuse üldpõhimõtteid;

6.      rõhutab, et on hädavajalik tõhustada radikaliseerumise ennetamist ning edendada deradikaliseerumise programme, andes kogukondadele ja kodanikuühiskonnale suuremad õigused ja kaasates neid riigi ja kohalikul tasandil, et teha lõpp äärmuslike ideoloogiate levikule; kutsub komisjoni üles tugevdama radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustikku;

7.      rõhutab, et liikmesriigid peavad looma algatusi radikaliseerumise küsimustega tegelemiseks rohujuuretasandil ning soodustama kogukonna integratsiooni, sallivust, haridus- ja deradikaliseerumise programme ning sotsiaalsete meetmete võtmist õiguskaitse- ja kohtulike meetmetega samaaegselt;

8.      peab väga murettekitavaks vanglates toimuvat radikaliseerumist ja julgustab liikmesriike selles küsimuses parimaid tavasid vahetama;

9.      kutsub kõiki liikmesriike üles hoidma ära terroristlike isikute liikumise, tugevdades kontrolli välispiiridel, kontrollides reisidokumente süstemaatilisemalt ja tõhusamalt, võideldes ebaseadusliku relvaäri ja identiteedi kuritarvitamise vastu ning tehes kindlaks riskivaldkonnad;

10.    rõhutab, et Euroopa ametid ja riiklikud õiguskaitseasutused peavad võitlema terroriorganisatsioonide peamiste tuluallikate vastu, kaasa arvatud rahapesu, inimkaubandus ja ebaseaduslik relvaäri; nõuab sellega seoses ELi õigusaktide täielikku rakendamist selles valdkonnas, et tagada ELi-ülene kooskõlastatud lähenemisviis;

11.    soovitab tungivalt tõhustada teabevahetust liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja ELi ametite vahel; rõhutab lisaks vajadust parandada, tihendada ja kiirendada ülemaailmset õiguskaitsealase teabe vahetamist; nõuab tulemuslikumat liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd, mille raames kasutatakse suuremal määral selliseid väärtuslikke olemasolevaid vahendeid nagu ühised uurimisrühmad, terrorismi rahastamise jälgimise programm ja broneeringuinfo leping ning jagatakse kiiremini ja tõhusamalt asjakohaseid andmeid ja teavet, kohaldades nõuetekohast andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitsemeetmeid;

12.    nõuab, et võetaks vastu ELi broneeringuinfo direktiiv, millega loodaks õigusraamistik broneeringuinfo vahetamiseks, tagades samas andmekaitseõiguste ja õiguskaitsevahendite kõrgeimad standardid ning kõrvaldades ühtlasi õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse kitsaskohad, mida ohtlikud kurjategijad ja terroristid ära kasutavad;

13.    kutsub liikmesriike üles kasutama paremini ära Europoli ja küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskust, jagades oma riigi ametiasutustelt pärinevat asjakohast teavet tõhusamalt, õigeaegsemalt ja süstemaatilisemalt;

14.    nõuab parema kommunikatsiooni ja kooskõlastamise soodustamist olemasolevate ELi ametite vahel, sealhulgas Europol, EU INTCEN ja Frontex, et hõlbustada koostööd ja teabevahetust;

15.    nõuab, et EL edendaks aktiivselt ülemaailmset terrorismivastast partnerlust ning teeks tihedat koostööd piirkondlike osalejatega, nagu Aafrika Liit, Pärsia lahe koostöönõukogu ja Araabia Liiga, ning eelkõige Süüria ja Iraagi naaberriikide ja nende riikidega, keda konflikt on tõsiselt mõjutanud, nagu Jordaania, Liibanon ja Türgi, ning ÜRO ja eriti selle terrorismivastase võitluse komiteega; nõuab sellega seoses ELi ja asjaomaste riikide arengu- ja julgeolekuekspertide vahelist tihedamat dialoogi;

16.    palub komisjonil viivitamatult hinnata olemasolevaid vahendeid ja sellega seoses hinnata jätkuvalt esinevaid puudujääke terrorismivastases võitluses ning põhjalikult hinnata enne Lissaboni lepingu jõustumist sisejulgeoleku valdkonnas vastu võetud meetmete rakendamist;

17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0384.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0102.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika