Prijedlog rezolucije - B8-0126/2015Prijedlog rezolucije
B8-0126/2015

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE o mjerama protiv terorizma

4.2.2015 - (2015/2530(RSP))

podnesenog nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0122/2015

Postupak : 2015/2530(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0126/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0126/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0126/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerama protiv terorizma

(2015/2530(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 2., 3., 6., 7. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 4., 16., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–       uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 6., 7. i 8., članak 10. stavak 1. te članke 11., 12., 21., 47. – 50., 52. i 53.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. lipnja 2014. o završnom izvješću o provedbi strategije unutarnje sigurnosti EU-a 2010. – 2014. (COM(2014)0365),

–       uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i trendovima na području terorizma u EU-u (TE-SAT) za 2014.,

–       uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2178 (2014) od 24. rujna 2014. o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim činovima,

–       uzimajući u obzir strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. rujna 2013. o drugom izvješću o provedbi strategije unutarnje sigurnosti EU-a[1],

–       uzimajući u obzir Europolovu ocjenu prijetnji od organiziranog kriminala na internetu (iOCTA) iz 2014.,

–       uzimajući u obzir Europolovu ocjenu prijetnji od teškog i organiziranog kriminala u EU-u (SOCTA) iz 2013.,

–       uzimajući u obzir plenarnu raspravu od 28. siječnja 2015. o mjerama protiv terorizma,

–       uzimajući u obzir neformalni sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove održan 29. i 30. siječnja 2015. u Rigi,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 17. prosinca 2014. o obnovi strategije unutarnje sigurnosti EU-a[2],

–       uzimajući u obzir izjavu s neformalnog sastanka Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 11. siječnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 9. listopada i 5. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir izvješće od 24. studenog 2014. (15799/14) koje je koordinator EU-a za borbu protiv terorizma podnio Europskom vijeću,

–       uzimajući u obzir Program rada Komisije za 2015. objavljen 16. prosinca 2014. (COM(2014)0910),

–       Uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 15. siječnja 2014. naslovljenu „Sprječavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma: Jačanje odgovora Europske unije” (COM(2013)0941),

–       uzimajući u obzir mišljenje radne skupine osnovane u skladu s člankom 29. Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koje se odnosi na primjenu načela nužnosti i proporcionalnosti i zaštitu podataka u području provedbe zakona (mišljenje br. 01/2014),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da EU i države članice prvenstveno imaju zajedničku odgovornost da zajamče sigurnost i slobodu europskih građana i da poduzmu sve odgovarajuće mjere za sprječavanje činova koji ugrožavaju ljudske živote; budući da su sloboda i sigurnost ciljevi kojima se mora težiti istovremeno, te budući da je za postizanje slobode potrebno da sigurnosne i protuterorističke mjere budu zasnovane na načelima nužnosti, proporcionalnosti i poštovanja temeljnih prava te da su usklađene s vladavinom prava i međunarodnim obvezama;

B.     budući da je terorizam globalna prijetnja koju treba rješavati na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini kako bi se povećala sigurnost naših građana, zaštitile temeljne vrijednosti slobode, demokracije i ljudskih prava te poštovalo međunarodno pravo;

C.     budući da se stanje sigurnosti u Europi drastično izmijenilo u posljednjih nekoliko godina zbog novih sukoba i nemira u neposrednom susjedstvu EU-a, brzog razvoja novih tehnologija i zabrinjavajućeg porasta radikalizacije koja vodi do nasilja i terorizma u EU-u i susjednim zemljama;

D.     budući da se priroda i način djelovanja terorizma mijenjaju, da prelaze s centraliziranih organizacija na decentraliziranije i samostalnije mreže, što zahtijeva multilateralan pristup;

E.     budući da je EU suočen s rastućom prijetnjom od domaćeg terorizma tzv. „stranih boraca”, to jest pojedinaca koji odlaze u zemlju u kojoj nemaju prebivalište niti su državljani te zemlje u cilju izvršenja, planiranja i pripremanja terorističkih činova ili sudjelovanja u terorističkoj obuci, bilo kao obučavatelji bilo kao sudionici obuke, također u vezi s oružanim sukobima; budući da se procjenjuje da je između 3 500 i 5 000 osoba otišlo iz EU-a da bi postali strani borci u Siriji, Iraku i Libiji;

F.     budući da internet i društvene mreže omogućuju jednostavnije i intenzivnije širenje terorizma te da su strukturu, metode i načine djelovanja terorističkih mreža učinili složenijima i težima za otkrivanje; budući da kibernetički terorizam omogućuje terorističkim skupinama uspostavljanje i održavanje veza bez fizičkih ograničenja granica, čime se smanjuje potreba za bazama ili utočištima u zemljama;

G.     budući da se terorističke organizacije sve više koriste internetom i društvenim mrežama da bi novačili, financirali i obučavali korisnike interneta i da bi ih potakli na širenje terorizma i izvršavanje terorističkih činova;

1.      najžešće osuđuje okrutnosti počinjene u Parizu i ponovo ističe naše najdublje suosjećanje i jedinstvo s francuskim narodom u borbi protiv terorizma i napadu na naše demokratske vrijednosti i slobode;

2.      napominje da protuterorističke politike i mjere mogu biti učinkovite samo ako se provode u skladu s međunarodnim pravom, u prvom redu međunarodnim pravom u području ljudskih prava;

3.      ističe da je za odgovor na prijetnju koju predstavljaju strani borci i terorizam općenito potrebna strategija protiv terorizma temeljena na višeslojnom pristupu kojim se sveobuhvatno rješavaju njegovi uzroci kao što je radikalizacija, razvijaju socijalna kohezija i uključivost, politička i vjerska tolerancija, analizira internetsko poticanje na izvršenje terorističkih djela i pronalazi protuteža za njega, sprječavaju odlasci u cilju pridruživanja terorističkim organizacijama, sprječava i iskorjenjuje novačenje i sudjelovanje u oružanim sukobima, zaustavlja financijska potpora terorističkim organizacijama i pojedincima koji im se žele pridružiti, po potrebi jamči strogo kazneno gonjenje te pružaju odgovarajući alati tijelima nadležnima za provedbu zakona kako bi ona mogla obavljati svoje dužnosti uz puno poštovanje temeljnih prava;

4.      sa zabrinutošću primjećuje brz porast broja državljana EU-a koji odlaze u područja zahvaćena sukobom kako bi se pridružili terorističkim organizacijama nakon čega se vraćaju na teritorij Europske unije i predstavljaju rizik za unutarnju sigurnost Unije i živote građana EU-a;

5.      sa zabrinutošću primjećuje povećanu uporabu interneta i komunikacijske tehnologije od strane terorističkih organizacija u svrhu komunikacije, planiranja napada i širenja propagande, zahtijeva da poduzeća mrežne industrije i društvenih mreža surađuju s vladama i tijelima nadležnima za provedbu zakona na rješavanju tog problema, istovremeno čineći sve što je potrebno da se u svakom trenutku poštuju opća načela slobode govora i privatnosti;

6.      ističe hitnu potrebu za jačanjem prevencije radikalizacije i poticanjem programa deradikalizacije na način da se zajednice i civilno društvo na nacionalnoj i lokalnoj razini osnaže i da surađuju kako bi se zaustavilo širenje ekstremističkih ideologija; poziva Komisiju da ojača Mrežu za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN);

7.      naglašava potrebu da države članice uvedu inicijative za rješavanje problema radikalizacije u korijenu i potaknu društvenu integraciju, toleranciju, programe obrazovanja i deradikalizacije i socijalne mjere, djelujući paralelno s provedbom zakona i pravosuđem;

8.      s dubokom zabrinutošću upozorava na pojavu radikalizacije u zatvorima i potiče države članice na razmjenu najbolje prakse o tom pitanju;

9.      poziva države članice da spriječe kretanje terorista-pojedinaca jačanjem kontrola na vanjskim granicama, sustavnijim i djelotvornijim provjerama putnih isprava, borbom protiv nezakonite trgovine oružjem i nezakonitog korištenja tuđim identitetom te utvrđivanjem rizičnih područja;

10.    ističe potrebu da se europske agencije i nacionalna tijela nadležna za provedbu zakona bore protiv glavnih izvora prihoda terorističkih organizacija, uključujući i pranje novca, trgovinu ljudima i nezakonitu trgovinu oružjem; u tom smislu traži punu provedbu zakonodavstva EU-a na tom području u cilju ostvarenja koordiniranog pristupa na razini EU-a;

11.    zdušno potiče bolju razmjenu informacija između tijela za provedbu zakona u državama članicama i agencija EU-a; također naglašava potrebu za poboljšanjem, jačanjem i ubrzavanjem razmjene informacija u provedbi zakona na svjetskoj razini; poziva na djelotvorniju operativnu suradnju među državama članicama većom primjenom postojećih korisnih instrumenata poput zajedničkih istražnih timova, programa praćenja financiranja terorista i sporazuma o evidenciji podataka o putnicima (PNR), kao i bržom i učinkovitijom razmjenom relevantnih podataka i informacija, u skladu s odgovarajućim mjerama za zaštitu podataka i privatnosti;

12.    poziva na usvajanje direktive EU-a o PNR-u koja bi pružala pravni okvir za razmjenu informacija o putnicima i istovremeno jamčila najviše standarde prava i pravne zaštite u području zaštite podataka te uklonila nedostatke u području razmjene podataka između tijela nadležnih za provedbu zakona koje opasni kriminalci i teroristi iskorištavaju;

13.    poziva države članice da bolje iskoriste Europol i Europski centar za kibernetički kriminal tako da razmjenjuju relevantne informacije njihovih nadležnih nacionalnih tijela na učinkovitiji, pravovremen i sustavan način;

14.    poziva na poticanje bolje komunikacije i suradnje među postojećim agencijama EU-a, uključujući Europol, SITCEN i FRONTEX, kako bi se omogućila lakša suradnja i razmjena informacija;

15.    poziva EU da aktivno promiče globalno partnerstvo protiv terorizma i da usko surađuje s regionalnim akterima kao što su Afrička unija, Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva i Arapska liga, a osobito sa zemljama u susjedstvu Sirije i Iraka i zemljama koje su dramatično pogođene sukobom, kao što su Jordan, Libanon i Turska, kao i s UN-om i osobito njegovim Odborom za borbu protiv terorizma; u tom smislu poziva na jačanje dijaloga među stručnjacima za razvoj i sigurnost između EU-a i tih zemalja;

16.    poziva Komisiju da hitno ocijeni sadašnje instrumente i provede odgovarajuću ocjenu preostalih nedostataka u borbi protiv terorizma te da na obuhvatan način ocijeni provedbu mjera donesenih na području unutarnje sigurnosti prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i parlamentima država članica.