Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0126/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0126/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su terorizmu priemonių

4.2.2015 - (2015/2530(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Timothy Kirkhope, Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0122/2015

Procedūra : 2015/2530(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0126/2015
Pateikti tekstai :
B8-0126/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0126/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su terorizmu priemonių

(2015/2530(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6, 7 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ir 88 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 6, 7, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1dalį, 11, 12, 21, 47-50, 52 ir 53 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 20 d. Komisijos komunikatą „Galutinė 2010–2014 m. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014) 0365),

–       atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją 2178 (2014) dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl antrosios ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitos[1],

–       atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. iOCTA),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. Europolo ES sunkių nusikaltimų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą (angl. SOCTA),

–       atsižvelgdamas į debatus dėl kovos su terorizmu priemonių 2015 m. sausio 28 d. plenarinėje sesijoje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 29–30 d. Rygoje vykusį neoficialų Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo[2],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 11 d. vykusio neoficialaus Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 d. ir gruodžio 5 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 24 d. ES kovos su terorizmu koordinatoriaus ataskaitą Europos Vadovų Tarybai (15799/14),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. paskelbtą 2015 m. Komisijos darbo programą (COM(2014) 0910),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. Komisijos komunikatą „Teroristinio radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo prevencija. Stiprinamas ES atsakas“ (COM(2013) 0941),

–       atsižvelgdamas į 29 straipsnio darbo grupės nuomonę dėl būtinumo ir proporcingumo sąvokų ir duomenų apsaugos reikalavimų taikymo teisėsaugos sektoriuje (Nuomonė 29/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES ir jos valstybės narės visų pirma bendrai atsako už Europos Sąjungos piliečių saugumo bei laisvės užtikrinimą ir turi imtis tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią gyvybei pavojingiems veiksmams; kadangi laisvė ir saugumas yra tikslai, kurių turi būti siekiama kartu, ir kadangi norint jų pasiekti kovos su terorizmu priemonės turi būti apgrįstos būtinumo, proporcingumo ir pagarbos žmogaus teisėms principais ir jais neturėtų būti pažeisti teisinės valstybės principas bei tarptautiniai įsipareigojimai;

B.     kadangi terorizmas visam pasauliui kelia pavojų, kuriam reikia duoti atkirtį vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmeniu siekiant sustiprinti piliečių saugumą, apginti pagrindines vertybes, t. y. laisvę, demokratiją ir žmogaus teises, ir laikytis tarptautinės teisės;

C.     kadangi pastaraisiais metais saugumo padėtis Europoje labai pasikeitė dėl ES artimiausios kaimynystės šalyse kilusių naujų konfliktų ir perversmų, greitos naujųjų technologijų plėtros ir bauginančiai augančio radikalizmo, dėl kurio kyla smurtas ir atsiranda terorizmas tiek pačioje ES, tiek kaimyninėse valstybėse;

D.     kadangi terorizmo pobūdį ir būdai kinta – centralizuotos organizacijos tampa prie labiau decentralizuotų ir autonominių organizacijų tinklais – reikia taikyti daugiašalį požiūrį;

E.     kadangi ES susiduria su augančia vidinio terorizmo, kurį vykdo užsienio kovotojai, t. y. asmenys, kurie vyksta į kitas nei jų gyvenama ar pilietybės valstybes su tikslu vykdyti, planuoti ar rengti teroristinius aktus arba teroristų mokymo ar mokymosi tikslais, grėsme; kadangi manoma, kad 3 500–5 000 asmenų išvyko iš JAV su tikslu tapti užsienio kovotojais Sirijoje, Irake ir Libijoje;

F.     kadangi terorizmas paprasčiau ir intensyviau plinta naudojantis internetu ir socialine žiniasklaida – dėl šių veiksnių terorizmo tinklų struktūra, veiklos metodai ir būdai tapo sudėtingesni ir juos sunkiau aptikti; kadangi kibernetinis terorizmas sudaro sąlygas teroristų grupėms užmegzti ir palaikyti ryšius be fizinių kliūčių, kurias sudaro valstybių sienos, – taip mažėja poreikis turėti bazes ar prieglaudos vietas konkrečiose šalyse;

G.     kadangi teroristų organizacijos vis dažniau naudoja internetą ir socialinius tinklus siekdamos verbuoti, finansuoti, mokyti interneto naudotojus ir juos kursto skleisti terorizmo idėjas ir vykdyti teroro aktus;

1.      kuo griežčiausiai smerkia žiaurius išpuolius Paryžiuje ir pakartoja savo gilią užuojautą ir vienybę su Prancūzijos gyventojais kovoje su terorizmu ir išpuoliu prieš mūsų demokratines vertybes bei laisves;

2.      pažymi, kad kovos su terorizmu politikos kryptys ir priemonės gali būti veiksmingos tik tada, kai vykdomos laikantis tarptautinės teisės, pirmiausia tarptautinės žmogaus teisių teisės;

3.      pabrėžia, kad norint duoti atkirtį užsienio kovotojų ir terorizmo bendrai keliamai grėsmei reikia kovos su terorizmu strategijos, kuri būtų pagrįsta daugialypiu požiūriu, nuosekliai kovotų su tokiais veiksniais kaip radikalizacija, plėtotų socialinę sanglaudą ir įtrauktį, politinę bei religinę toleranciją, išnagrinėtų internetu vykdomą kurstymą vykdyti teroristinius išpuolius ir duotų jam atkirtį, užkirstų kelią išvykimui norint prisijungti prie teroristinių organizacijų, neleistų verbuoti dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ir šią veiklą apribotų, trukdytų teikti finansinę pagalbą teroristinėms organizacijoms ir pavieniams asmenims prie jų jungtis, prireikus užtikrintų griežtą baudžiamąjį persekiojimą ir teisėsaugos institucijoms suteiktų tinkamas priemones, kad jos galėtų savo pareigas vykdyti visiškai gerbdamos pagrindines teises;

4.      susirūpinęs pastebi, kad sparčiai auga ES piliečių, kurie vyksta į konflikto zonas su tikslu prisijungti prie teroristinių organizacijų ir vėliau grįžta į ES teritoriją, skaičius; dėl jų ES vidaus saugumui ir ES piliečių gyvybėms kyla rizika;

5.      susirūpinęs pažymi, kad teroristinės organizacijos vis plačiau naudoja internetą ir ryšių technologijas bendravimui, išpuoliams planuoti ir propagandai skleisti; prašo, kad interneto ir socialinės žiniasklaidos bendrovės bendradarbiautų su vyriausybėmis ir teisėsaugos institucijoms, kad būtų galiam kovoti su šia problema, kartu užtikrinant, kad visada būtų laikomasi bendrųjų žodžio laisvės ir privatumo principų;

6.      pabrėžia, kad reikia nedelsiant intensyviau vykdyti radikalizacijos prevenciją ir skatinti deradikalizacijos programas daugiau teisių suteikiant bendruomenėms ir pilietinei visuomenei ir bendraujant su jomis nacionaliniu bei vietos lygiu siekiant sustabdyti ekstremistinių ideologijų plitimą; ragina komisiją sustiprinti ES informacijos apie radikalizaciją tinklą (angl. RAN);

7.      pabrėžia, kad reikia, jog valstybės narės nustatytų iniciatyvas, kuriomis radikalėjimo problemos būtų sprendžiamos vietos lygiu ir skatinamos bendruomenių integracijos, švietimo ir deradikalizacijos programos ir socialinė veikla, dirbant kartu su teisėsaugos ir teisminėmis institucijomis;

8.      labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į radikalizmo skatinimo kalėjimuose klausimą ir ragina valstybes nares keistis šios srities gerąja patirtimi;

9.      ragina visas valstybes nares užkirsti kelią teroristų judėjimui sutvirtinant išorės sienų kontrolę, sistemiškiau ir veiksmingiau tikrinant kelionės dokumentus, kovojant su neteisėta prekyba ginklais ir sukčiavimu asmens tapatybės srityje, taip pat nustatant rizikos sritis;

10.    pabrėžia, kad būtina, jog Europos Sąjungos agentūros ir nacionalinės teisėsaugos institucijos kovotų su pagrindiniais teroristinių organizacijų pajamų šaltiniais, įskaitant pinigų plovimą, prekybą žmonėmis ir neteisėtą prekybą ginklais; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti šios srities ES teisės aktus, kad būtų taikomas ES mastu suderintas požiūris;

11.    primygtinai ragina valstybių narių teisėsaugos institucijas ir ES agentūras tarpusavyje labiau keistis informacija; taip pat pabrėžia, kad reikia patobulinti, sutvirtinti ir pagreitinti pasaulinį teisėsaugos institucijų dalijimąsi informacija; ragina valstybes nares veiksmingiau bendradarbiauti vykdant operatyvinę veiklą, dažniau naudotis esamomis vertingomis priemonėmis, kaip antai jungtinės tyrimų grupės, Terorizmo finansavimo sekimo programa ir keleivio duomenų įrašo (PNR) susitarimai, taip pat ir operatyviau bei efektyviau dalytis svarbiais duomenimis ir informacija, kuriems taikomi atitinkami duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos reikalavimai;

12.    ragina priimti ES direktyvą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR), kuri suteiktų teisinį pagrindą keistis informacija apie keleivius, tuo pat metu užtikrinant aukščiausius duomenų apsaugos teisės standartus bei žalos atlyginimo priemones ir tuo pat metu šalinant spragas, trukdančias teisėsaugos institucijoms keistis duomenimis, kuriais naudojaisi sunkius nusikaltimus padarę asmenys bei teroristai;

13.    prašo valstybes nares labiau naudotis Europolu ir Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru, keičiantis aktualia nacionalinių institucijų informacija veiksmingiau, sistemingiau ir laiku;

14.    ragina skatinti geresnius ryšius ir bendradarbiavimą tarp esamų ES agentūrų, įskaitant Europolą, ES situacijų centrą (SITCEN) ir FRONTEX siekiant palengvinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;

15.    ragina ES aktyviai skatinti pasaulinę partnerytę kovojant su terorizmu ir artimai bendradarbiauti su regioniniais veikėjais, pavyzdžiui, Afrikos Sąjunga, Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Arabų Lyga, ir ypač su šalimis, Sirijos ir Irako kaimynėmis, ir valstybėmis, kurias šis konfliktas stipriai paveikė, pvz., Jordanija, Libanu ir Turkija, taip pat su Jungtinėmis tautomis, ypač su Kovos su terorizmu komitetu; atsižvelgdamas į tai, ragina vykdyti sustiprintą ES ir tų valstybių vystymosi ir saugumo ekspertų tarpusavio dialogą;

16.    ragina Komisiją nedelsiant įvertinti šiuo metu taikomas priemones ir atlikti kovos su terorizmu srityje esančių trukumų vertinimus ir išsamiai įvertinti, kaip įgyvendinamos priemonės, priimtos vidaus saugumo srityje prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.