Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0130/2015

Předložené texty :

B8-0130/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 65k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))  
B8‑0130/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem(2),

–       s ohledem na Deklaraci zásad a Akční plán, které byly přijaty na světovém summitu o informační společnosti (WSIS) dne 12. prosince 2003 v Ženevě,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Přeměna ženevských zásad v činy“ (COM(2004)0480),

–       s ohledem na tuniský závazek a agendu pro informační společnost, které byly přijaty dne 18. listopadu 2005,

–       s ohledem na sdělení Komise vydané v návaznosti na světový summit o informační společnosti (WSIS) v roce 2006 (COM(2006)0181),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky(3),

–       s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných stran, jež bylo prezentováno dne 24. dubna 2014,

 

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy“ (COM(2014)0072),

–       s ohledem na společné prohlášení delegace EU na Fóru pro správu internetu konaném ve dnech 2.–5. září 2014 v Istanbulu,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že účelem Fóra pro správu internetu (IGF) je vykonávat mandát světového summitu o informační společnosti (WSIS), co se týká svolávání fór pro demokratický a transparentní politický dialog, jehož se účastní mnoho zainteresovaných stran;

B.     vzhledem k tomu, že hlavním úkolem a rolí IGF je diskutovat o široké škále otázek týkajících se správy internetu, a případně vydávat doporučení mezinárodnímu společenství;

C.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN se dne 20. prosince 2010 rozhodlo prodloužit mandát IGF o dalších pět let;

D.     vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhne na Valném shromáždění OSN diskuse a bude přijato rozhodnutí o dalším prodloužení mandátu IGF;

E.     vzhledem k tomu, že Parlament vyslal v roce 2005 na světový summit o informační společnosti delegaci ad hoc a od té doby vždy vysílá delegaci na každoroční schůzi IGF;

F.     vzhledem k tomu, že delegace ad hoc, které byly Parlamentem vyslány, hrály ve spolupráci s členskými státy a Komisí ústřední roli, pokud jde o podporu evropských hodnot a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti a zástupci parlamentů jednotlivých zemí přítomných na těchto akcích;

G.     vzhledem k tomu, že internet představuje základní pilíř jednotného digitálního trhu a podporuje inovace, růst, obchodování, demokracii, kulturní rozmanitost a lidská práva;

H.     vzhledem k tomu, že hlavními prioritami Evropské unie na devátém IGF, které se konalo v září 2014 a jehož hlavním tématem bylo „Propojení kontinentů za účelem lepší správy internetu, jíž se účastní mnoho zainteresovaných stran“, byly: širší přístup k internetu na celém světě, zachování internetu jako celosvětového, otevřeného a společného zdroje, nediskriminační přístup ke znalostem, větší odpovědnost a transparentnost v rámci modelu správy internetu, jíž se účastní mnoho zainteresovaných stran, odmítnutí představy internetu kontrolovaného státem a uznání toho, že naše základní svobody a lidská práva jsou neměnná a musí být chráněna i na internetu;

I.      vzhledem k tomu, že v březnu 2014 oznámil Národní úřad pro telekomunikace a informace (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) při americkém ministerstvu obchodu svůj záměr přesunout funkce spojené s dohledem nad internetem, jež v současnosti vykonává IANA (Internet Assigned Numbers Authority – Úřad pro přidělování internetových čísel), na globální společenství mnoha zúčastněných stran předtím, než vyprší stávající smlouva mezi NTIA a ICANN (Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel) v září 2015; vzhledem k tomu, že je třeba včas nalézt vyvážené řešení pro tento přenos funkcí a výsledkem by měl být systém, který nelze ovládnout a manipulovat a který i nadále zajistí stabilní internet;

J.      vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byl na celosvětové schůzi NETmundial o budoucnosti správy internetu vypracován soubor zásad pro správu internetu a plán budoucího vývoje internetového ekosystému, s nimiž souhlasily prakticky všechny zúčastněné strany;

K.     vzhledem k tomu, že podle předpovědí dosáhne růst spojený s internetovou ekonomikou v EU téměř 11 % a příspěvek k HDP podle očekávání vzroste z 3,8 % v roce 2010 na 5,7 % v roce 2016;

L.     vzhledem k tomu, že otevřený internet, v rámci nějž se lidé těší stejným právům a svobodám jako mimo internet, podporuje společenský a demokratický pokrok na celém světě;

M.    vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 schválili ministři zemí EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku závěry Rady, které kladou důraz na nutnost koordinovaného evropského postoje ohledně správy internetu a podpory IGF jakožto platformy, jíž se účastní mnoho stran;

1.      vyzývá Valné shromáždění OSN, aby prodloužilo mandát IGF, posílilo jeho zdroje a zachovalo model správy internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

2.      domnívá se, že ačkoliv IGF nepřijme žádné formální závěry, je odpovědností Evropské unie, aby tento proces podpořila a inspirovala se výměnami názorů v rámci něj, neboť poskytuje pozitivní a konkrétní kontext vytváření budoucnosti internetu na základě přístupu zapojujícího mnoho zúčastněných stran;

3.      vyzývá členské státy a dotčené orgány a instituce EU, aby IGF vnímaly jako prioritu a nadále podporovaly IGF i jeho sekretariát; vítá iniciativy, jako je „Friends of the IGF Fund“ (Fond přátel IGF) nadace Tides Foundation a „IGF Support Association“ (Sdružení na podporu IGF), které získávají další finanční prostředky;

4.      zdůrazňuje, že Parlament by se měl i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, aby účinně přispíval k diskusi o správě internetu, spolu s členskými státy a Komisí;

5.      vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily své snahy o podporu modelu pro správu internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

6.      vyzývá členské státy, Komisi a všechny relevantní zúčastněné strany, aby posílily udržitelnost tohoto modelu zahrnujícího mnoho zúčastněných stran tím, že zúčastněné subjekty a procesy na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni budou inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější;

7.      zdůrazňuje, že je nutno dokončit globalizaci základních funkcí a organizací internetu; vítá závazek vlády USA z března 2014 ohledně přesunu funkcí IANA spojených s dohledem nad internetem; zdůrazňuje význam plné odpovědnosti ICANN;

8.      zdůrazňuje, že existuje pevná lhůta pro dokončení jednání o posílené správě internetu, která bude dlouhodobým řešením stability a bezpečnosti internetu, jelikož v září 2015 vyprší stávající dohoda mezi ICANN a vládou USA ohledně dohledu nad funkcí IANA;

9.      zdůrazňuje, že se již lze poučit z plodných výměn názorů, které dosud proběhly v rámci IGF, a že toto poučení lze uplatnit v praxi, zejména v oblasti regulace elektronické komunikace a otázek bezpečnosti a ochrany údajů; zdůrazňuje, že je třeba zajistit otevřený a nezávislý internet jako celosvětový společný zdroj, nediskriminační přístup ke znalostem v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb zúčastněných stran a svobodu projevu;

10.    zdůrazňuje, že je naprosto zásadní pokračovat v úsilí o zajištění právní ochrany otevřeného internetu a koncepce neutrality sítě, což je nezbytná podmínka pro zachování svobody informací a projevu, o zvýšení růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím rozvoje inovací a podnikatelských příležitostí souvisejících s internetem a o podporu a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti;

11.    zdůrazňuje, že základní svobody a lidská práva jsou neměnná a musí být chráněna i na internetu; vyjadřuje politování nad tím, že některé státy se snaží omezit propojení svých občanů se zbytkem světa na internetu prostřednictvím cenzury a jiných omezení, a odmítá myšlenku státem kontrolovaného internetu;

12.    zdůrazňuje ekonomický a společenský význam internetových práv na ochranu soukromí a kontroly uživatelů nad jejich osobními údaji; domnívá se, že takováto práva mají zásadní význam pro otevřený a neutrální internet a pro rovné podmínky pro podniky na internetu;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vnitrostátním parlamentům.

 

(1)

Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 140.

(2)

Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 80.

(3)

Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právní upozornění - Ochrana soukromí