Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0130/2015

Pateikti tekstai :

B8-0130/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 136kWORD 65k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))  
B8‑0130/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl antrojo Forumo dėl interneto valdymo(2),

–       atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Ženevoje priimtą Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) principų deklaraciją ir veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pasaulinės partnerystės informacinėje visuomenėje link: Ženevos principų įgyvendinimas“ (COM(2004) 0480),

–       atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 18 d. patvirtintą Tuniso įsipareigojimą ir Informacinės visuomenės darbotvarkę,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. Komisijos komunikatą po WSIS susitikimo (COM(2006) 0181),

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ (COM(2014) 0072),

–       atsižvelgdamas į ES delegacijos 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule įvykusiame Interneto valdymo forumo susitikime bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Interneto valdymo forumo (IGF) tikslas – vykdyti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais suteiktą įgaliojimą rengti forumus, kuriuose vyktų demokratinis, skaidrus ir daugiasubjektis politinis dialogas;

B.     kadangi pagrindinis IGF vaidmuo ir funkcija – aptarti įvairius interneto valdymo klausimus ir, kai tikslinga, teikti rekomendacijas tarptautinei bendruomenei;

C.     kadangi 2010 m. gruodžio 20 d. JT Generalinė Asamblėja nusprendė pratęsti IGF įgaliojimus dar penkeriems metams;

D.     kadangi 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje vyks diskusijos ir bus priimamas sprendimas dėl tolesnio IGF įgaliojimų pratęsimo;

E.     kadangi 2005 m. Parlamentas nusiuntė ad hoc delegaciją į WSIS ir nuo tada siunčia delegacijas į kiekvieną metinį IGF susitikimą;

F.     kadangi Parlamento siųstos ad hoc delegacijos, bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis ir Komisija, atliko labai svarbų vaidmenį propaguodamos europines vertybes ir bendraudamos su tuose renginiuose dalyvavusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nacionalinių parlamentų atstovais;

G.     kadangi internetas yra bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindinis ramstis ir skatina inovacijas, augimą, prekybą, demokratiją, kultūrų įvairovę ir žmogaus teises;

H.     kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. surengtame devintame IGF susitikime, kurio pagrindinė tema „Sustiprinkime daugiasubjektį interneto valdymą – sujunkime žemynus“, svarbiausi Europos Sąjungos prioritetai buvo šie: visame pasaulyje prieinamas internetas, interneto, kaip visuotinės, atviros ir visiems bendros priemonės, išlaikymas, nediskriminacinė prieiga prie žinių, didesnė atskaitomybė ir skaidrumas taikant daugiasubjektį interneto valdymo modelį, valstybės kontroliuojamo interneto idėjos atmetimas ir pripažinimas, kad mūsų pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos virtualiojoje erdvėje;

I.      kadangi 2014 m. kovo mėn. JAV Prekybos nacionalinių telekomunikacijų ir informacijos administravimo (NTIA) departamentas paskelbė ketinimą perduoti Interneto numerių skyrimo institucijos (IANA) vykdomas interneto priežiūros funkcijas pasaulinei daugiasubjektei bendruomenei anksčiau, nei 2015 m. rugsėjo mėn. baigs galioti dabartinė sutartis tarp NTIA ir Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos (ICANN); kadangi reikia laiku surasti subalansuotą šios pertvarkos sprendimą ir reikėtų sukurti tokią sistemą, kurios nebūtų galima užvaldyti ir kuria nebūtų galima manipuliuoti, – taip turėtų būti toliau užtikrinamas stabilus internetas;

J.      kadangi 2014 m. balandžio mėn. vykusiame pasauliniame daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ susitikime interneto valdymo ateityje klausimais parengtas interneto valdymo principų rinkinys ir interneto ekosistemos, prie kurios visi suinteresuotieji subjektai yra virtualiai prisijungę, vystymosi ateityje veiksmų planas;

K.     kadangi prognozuojama, kad su interneto ekonomika siejamas augimas ES bus beveik 11 proc., ir tikimasi, kad jos dalis BVP, 2010 m. buvusi 3,8 proc., 2016 m. išaugs iki 5,7 proc.;

L.     kadangi atviras internetas, kai virtualiojoje erdvėje taikomos visos žmonių nevirtualiojoje erdvėje turimos teisės ir laisvės, skatina socialinį ir demokratinį progresą visame pasaulyje;

M.    kadangi 2014 m. lapkričio 27 d. ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrai patvirtino Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama suderintos Europos pozicijos interneto valdymo klausimu ir paramos, siekiant stiprinti IGF kaip daugiasubjektę platformą, svarba;

1.      ragina JT Generalinę Asamblėją pratęsti IGF įgaliojimus, didinti jo išteklius ir palaikyti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį;

2.      mano, kad IGF nebus priimta oficialių išvadų, tačiau Europos Sąjungos pareiga yra remti šį procesą ir semtis įkvėpimo iš informacijos mainų, kadangi forumas yra teigiamas ir konkretus interneto ateities formavimo kontekstas, pagrįstas daugiasubjektiškumo koncepcija;

3.      ragina valstybes nares ir atitinkamas ES institucijas įtraukti IGF klausimus į savo darbotvarkes ir toliau teikti paramą IGF ir jo sekretoriatui; palankiai vertina iniciatyvas surinkti papildomų lėšų, tokias kaip „Tides Foundation’s Friends of the IGF Fund“ ir „IGF Support Association“;

4.      pabrėžia, kad Parlamentas turėtų ir toliau dalyvauti būsimuose IGF susitikimuose, kad drauge su valstybėmis narėmis ir Komisija veiksmingai prisidėtų prie diskusijų apie interneto valdymą;

5.      ragina valstybes nares ir Komisiją dėti daugiau pastangų remti daugiasubjektį interneto valdymo modelį;

6.      ragina valstybes nares, Komisiją ir visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus toliau didinti daugiasubjekčio modelio tvarumą – siekti, kad nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens subjektai ir procesai būtų įtraukesni, skaidresni ir atskaitingi;

7.      pabrėžia, kad svarbu iki galo globalizuoti pagrindines interneto funkcijas ir organizacijas; palankiai vertina 2014 m. kovo mėn. JAV vyriausybės pareikštą įsipareigojimą perduoti IANA funkcijų valdymą; pabrėžia visapusiškos ICANN atskaitomybės svarbą;

8.      pabrėžia, kad nustatyta tvirta galutinė data, iki kurios turi būti užbaigtos derybos dėl geresnio interneto valdymo – ilgalaikio interneto stabilumo ir saugumo užtikrinimo sprendimo, nes 2015 m. rugsėjo mėn. nustos galioti dabartinė sutartis tarp ICANN ir JAV vyriausybės dėl IANA atliekamos priežiūros funkcijų;

9.      pabrėžia, kad jau dabar galima pasimokyti iš iki šiol IGF vykusių produktyvių diskusijų ir imtis veiksmų, ypač elektroninių ryšių reguliavimo aspektų ir duomenų apsaugos bei privatumo srityse; pabrėžia, kad reikia užtikrinti atvirą ir nepriklausomą internetą, kaip visuotinę ir bendrą priemonę, nediskriminacinę prieigą prie žinių ateityje, remiantis suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis ir poreikiais, ir žodžio laisvę;

10.    pabrėžia, kad nepaprastai svarbu ir toliau dėti pastangas užtikrinti teisinę atviro interneto ir tinklo neutralumo apsaugą, nes tai būtina prielaida siekiant apsaugoti informacijos ir žodžio laisvę, paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, plėtojant inovacijas ir verslo galimybes, susijusias su internetu, ir propaguojant bei apsaugant kultūrų ir kalbų įvairovę;

11.    pabrėžia, kad pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos virtualiojoje erdvėje; apgailestauja, kad kai kurios valstybės mėgina suvaržyti savo piliečių visuotinę prieigą vykdydamos cenzūrą ir taikydamos kitus apribojimus, ir atmeta valstybės kontroliuojamo interneto idėją;

12.    pabrėžia virtualiosios erdvės teisių į privatumą ir naudotojo vykdomos savo asmens duomenų kontrolės ekonominę ir socialinę svarbą; mano, kad šios teisės yra esminės siekiant užtikrinti atvirą ir neutralų internetą ir vienodas sąlygas įmonėms interneto tinkle;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 133 E, 2006 6 8, p. 140.

(2)

OL C 41 E, 2009 2 19, p. 80.

(3)

OL C 236 E, 2011 8 12, p. 33.

Teisinė informacija - Privatumo politika