Procedură : 2015/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0130/2015

Texte depuse :

B8-0130/2015

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0033

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 70k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))  
B8‑0130/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2005 referitoare la societatea informațională(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 2008 privind cel de-al doilea Forum pentru guvernarea internetului(2),

–       având în vedere Declarația de principii și Planul de acțiune ale Summitului Mondial privind Societatea Informațională (WSIS), adoptate la Geneva la 12 decembrie 2003,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un parteneriat global în societatea informațională: traducerea principiilor de la Geneva în acțiuni” (COM(2004)0480),

–       având în vedere angajamentul și agenda de la Tunis pentru societatea informațională, adoptate la 18 noiembrie 2005,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei în urma WSIS din 2006 (COM(2006)181),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la Guvernarea internetului: etapele următoare”(3),

–       având în vedere declarația reuniunii multilaterale NETmundial din 24 aprilie 2014,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Guvernanța și politica în domeniul internetului – Rolul Europei în modelarea viitorului guvernanței internetului”(COM(2014)072);

–       având în vedere declarația comună a delegației UE la Forumul pentru guvernanța internetului, organizat în perioada 2-5 septembrie 2014 la Istanbul,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât obiectivul Forumului pentru guvernanța internetului (FGI) este de a îndeplini mandatul pe care l-a primit din partea Summitului Mondial privind Societatea Informațională (WSIS), și anume de organiza forumuri pentru un dialog politic democratic, transparent și multilateral;

B.     întrucât rolul și funcția principale ale FGI sunt de a discuta o serie amplă de chestiuni legate de guvernanța internetului și, dacă este cazul, de a face recomandări comunității internaționale;

C.     întrucât la 20 decembrie 2010, Adunarea Generală a ONU a decis să prelungească mandatul FGI cu încă cinci ani;

D.     întrucât discuția și decizia privind reînnoirea mandatului FGI vor avea loc în 2015, în cadrul Adunării Generale a ONU;

E.     întrucât Parlamentul a trimis o delegație ad-hoc la WSIS în 2005 și, de atunci, a procedat la fel pentru fiecare reuniune anuală a FGI;

F.     întrucât delegațiile ad-hoc trimise de Parlamentul European au avut un rol fundamental în ceea ce privește promovarea valorilor europene și interacțiunea cu organizațiile societății civile și cu reprezentanții parlamentelor naționale prezenți la aceste evenimente, în cooperare cu statele membre și cu Comisia;

G.     întrucât internetul reprezintă un pilon fundamental al pieței unice digitale, el favorizând inovarea, creșterea, comerțul, democrația, diversitatea culturală și drepturile omului;

H.     întrucât priorități principale ale Uniunii Europene în cursul celei de a noua reuniuni a FGI organizate în septembrie 2014, care a avut ca temă generală „Conectarea continentelor pentru o mai bună guvernanță multilaterală a internetului” au fost: extinderea accesului la internet la nivel mondial, întreținerea internetului ca resursă mondială, deschisă și comună, accesul nediscriminatoriu la cunoștințe, mai multă responsabilitate și transparență în aplicarea modelului de guvernanță „multilaterală” a internetului, respingerea ideii unui internet controlat de stat și recunoașterea faptului că libertățile și drepturile noastre fundamentale nu sunt negociabile și trebuie protejate online;

I.      întrucât în martie 2014, Administrația Națională pentru Telecomunicații și Informații (NTIA) a Departamentului Comerțului din SUA și-a anunțat intenția de a transfera funcțiile de supraveghere a internetului ale IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Autoritatea responsabilă cu coordonarea funcțiilor Internet) comunității multilaterale mondiale, înainte de expirarea contractului în curs dintre NTIA și ICANN, în septembrie 2015; întrucât trebuie găsită în timp util o soluție echilibrată pentru această tranziție și ea ar trebui să se traducă printr-un sistem care să nu poată fi acaparat și manipulat și care să garanteze în continuare un internet stabil;

J.      întrucât, în aprilie 2014, NETmundial - reuniunea multilaterală mondială privind viitorul guvernanței internetului a elaborat o serie de principii pentru guvernanța internetului și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea viitoare a ecosistemului internetului, la care au aderat aproape toate părțile interesate;

K.     întrucât se prevede o creștere legată de economia internetului de aproape 11% în UE și o creștere a contribuției la PIB de la 3,8 % în 2010, la 5,7% în 2016;

L.     întrucât un internet deschis, în care toate drepturile și libertățile de care cetățenii se bucură offline se aplică și online, facilitează progresul social și democratic în întreaga lume;

M.    întrucât, la 27 noiembrie 2014, miniștrii transporturilor, telecomunicațiilor și energiei (TTE) au aprobat concluziile Consiliului, subliniind importanța unei poziții coordonate la nivel european privind guvernanța internetului și a sprijinirii consolidării FGI, ca platformă multilaterală,

1.      invită Adunarea Generală a ONU să reînnoiască mandatul FGI, să consolideze resursele sale și să mențină modelul multilateral al guvernanței internetului;

2.      consideră că, deși FGI nu va adopta concluzii formale, responsabilitatea Uniunii Europene este de a sprijini acest proces și de a se inspira din schimburile sale, deoarece ele oferă un context pozitiv și concret pentru configurarea viitoare a internetului pe baza unei abordări multilaterale;

3.      invită statele membre și instituțiile UE în cauză să considere FGI ca una dintre prioritățile lor și să sprijine în continuare FGI și secretariatul său; salută inițiativele precum „Prietenii Fondului FGI” a Fundației Tides sau „Asociația de sprijinire a FGI”, care vizează colectarea de fonduri suplimentare;

4.      subliniază că Parlamentul ar trebui să participe în continuare la viitoarele reuniuni ale FGI pentru a contribui în mod eficace la dezbaterea privind guvernanța internetului, împreună cu statele membre și Comisia;

5.      invită statele membre și Comisia să își intensifice eforturile pentru a sprijini modelul multilateral pentru guvernanța internetului;

6.      invită statele membre, Comisia și toate părțile interesate să consolideze în continuare sustenabilitatea modelului multilateral, făcând ca actorii și procesele la nivel național, regional și internațional să fie favorabili incluziunii, mai transparenți și mai responsabili;

7.      subliniază importanța finalizării procesului de globalizare a principalelor funcțiuni și organizații ale internetului; salută angajamentul asumat de Guvernul SUA în martie 2014 de a ceda gestionarea funcțiilor IANA; subliniază importanța responsabilității depline a ICANN;

8.      subliniază că există un termen-limită ferm pentru încheierea negocierilor privind o mai bună guvernanță a internetului, care va oferi o soluție pe termen lung pentru stabilitatea și securitatea internetului, având în vedere că în septembrie 2015 va expira actualul acord dintre ICANN și Guvernul SUA privind funcțiile de supraveghere ale IANA;

9.      subliniază că se pot trage deja învățăminte de pe urma schimburilor fructuoase care au avut loc în cadrul FGI până în prezent și că aceste învățăminte pot fi puse în practică, în special în ceea ce privește aspectele de reglementare a comunicațiilor electronice, precum și problemele privind securitatea datelor și protecția vieții private; subliniază necesitatea de a garanta un internet deschis și independent, ca resursă mondială comună, precum și accesul nediscriminatoriu la cunoștințe în viitor, pe baza inițiativelor și nevoilor părților interesate, respectând în același timp libertatea de exprimare;

10.    subliniază că este esențial să se depună în continuare eforturi pentru a garanta protecția juridică a internetului deschis și conceptul de neutralitate a rețelei, ca premisă esențială pentru a proteja libertatea de informare și de exprimare, pentru a impulsiona creșterea și crearea de locuri de muncă prin dezvoltarea inovării și a oportunităților de afaceri legate de internet, precum și pentru a promova și proteja diversitatea culturală și lingvistică;

11.    subliniază că libertățile și drepturile fundamentale nu sunt negociabile și trebuie protejate online; regretă că unele state încearcă să limiteze conectivitatea globală a cetățenilor lor prin cenzură și alte restricții și respinge ideea unui internet controlat de stat;

12.    subliniază importanța economică și socială a dreptului la viața privată și a controlului de către utilizatori al datelor cu caracter personal pe internet; consideră că aceste drepturi sunt fundamentale pentru un internet deschis și neutru și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi pe internet;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, precum și parlamentelor naționale.

(1)

JO C 133 E, 8.6.2006, p. 140.

(2)

JO C 41 E, 19.2.2009, p. 80.

(3)

JO C 236 E, 12.8.2011, p. 33.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate