Postopek : 2015/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0130/2015

Predložena besedila :

B8-0130/2015

Razprave :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0033

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 65k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))  
B8-0130/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2005 o informacijski družbi(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2008 o drugem forumu o upravljanju interneta(2),

–       ob upoštevanju deklaracije načel in akcijskega načrta Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS), sprejetih 12. decembra 2003 v Ženevi,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom H globalnemu partnerstvu v informacijski družbi: Udejanjanje ženevskih načel (COM(2004)0480),

–       ob upoštevanju tuniške obveze in agende za informacijsko družbo, sprejetih 18. novembra 2005,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije po vrhu WSIS leta 2006 (COM(2006)0181),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji koraki(3),

–       ob upoštevanju izjave deležnikov Netmundial, predstavljene 24. aprila 2014,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta (COM(2014)0072),

–       ob upoštevanju skupne izjave delegacije EU na forumu o upravljanju interneta, ki je potekal od 2. do 5. septembra 2014 v Carigradu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je namen foruma o upravljanju interneta izpolniti mandat z vrha WSIS glede sklicevanja forumov za demokratičen in pregleden politični dialog več deležnikov;

B.     ker sta glavna vloga in namen foruma o upravljanju interneta razpravljati o širokem spektru vprašanj, povezanih z upravljanjem interneta, in po potrebi izdajati priporočila mednarodni skupnosti;

C.     ker se je Generalna skupščina OZN 20. decembra 2014 odločila podaljšati mandat foruma o upravljanju interneta za nadaljnjih pet let;

D.     ker bo leta 2015 v okviru Generalne skupščine OZN potekala razprava o odločitvi o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta, o katerem bo nato sprejeta odločitev;

E.     ker je Parlament na vrh WSIS leta 2005 napotil ad hoc delegacijo, to pa je od takrat storil za vsako letno srečanje foruma o upravljanju interneta;

F.     ker so imele ad hoc delegacije Parlamenta v sodelovanju z državami članicami in Komisijo osrednjo vlogo pri spodbujanju evropskih vrednot in sodelovanja z organizacijami civilne družbe in predstavniki nacionalnih parlamentov na teh dogodkih;

G.     ker je internet temeljni steber digitalnega enotnega trga in spodbuja inovacije, rast, trgovino, demokracijo, kulturno raznolikost in človekove pravice;

H.     ker so bile glavne prednostne naloge Evropske unije na devetem forumu o upravljanju interneta, ki je potekal septembra 2014 in katerega glavna tema je bila „Povezovanje celin za okrepljeno upravljanje interneta z več deležniki“, naslednje: večji dostop do interneta na svetovni ravni; ohranitev interneta kot svetovnega, odprtega in skupnega vira; nediskriminatoren dostop do znanja; večja odgovornost in preglednost v modelu upravljanja interneta z več deležniki; zavrnitev ideje o internetu, ki bi ga nadzirala država; ter priznanje, da naše temeljne svoboščine in človekove pravice ne smejo biti predmet pogajanj in jih je treba zaščititi v spletu;

I.      ker je nacionalna agencija za telekomunikacije in informacije (NTIA) ministrstva ZDA za trgovino marca 2014 objavila svojo namero, da bo pred potekom veljavne pogodbe med NTIA in organizacijo za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN) septembra 2015 prenesla funkcije internetnega nadzora organa za dodeljevanje internetnih naslovov (IANA) na globalno skupnost deležnikov; ker je treba za ta prehod pravočasno poiskati uravnoteženo rešitev, katere rezultat bo sistem, ki ga ne bo mogoče zajeti in manipulirati in bo še naprej zagotavljal stabilen internet;

J.      ker sta bila na globalnem ad hoc srečanju deležnikov Netmundial o prihodnosti upravljanja interneta pripravljen niz načel za upravljanje interneta in načrt za prihodnji razvoj internetnega ekosistema, katerima so se pridružili skoraj vsi deležniki;

K.     ker bo rast, povezana z internetnim gospodarstvom, po napovedih dosegla skoraj 11 % v EU, prispevek k BDP pa se bo s 3,8 % leta 2010 povečal na 5,7 % leta 2016;

L.     ker odprt internet, v katerem vse pravice in svoboščine, ki jih imajo ljudje zunaj spleta, veljajo tudi v spletu, omogoča družbeni in demokratični napredek po vsem svetu;

M.    ker so ministri EU za promet, telekomunikacije in energijo 27. novembra 2014 potrdili sklepe Sveta in s tem poudarili pomen usklajenega evropskega stališča o upravljanju interneta in podpore za krepitev foruma o upravljanju interneta kot platforme z več deležniki;

1.      poziva Generalno skupščino OZN, naj podaljša mandat foruma o upravljanju interneta, okrepi njegova sredstva in ohrani model upravljanja interneta z več deležniki;

2.      meni, da ima Evropska unija kljub temu, da forum o upravljanju interneta ne bo sprejel uradnih sklepov, odgovornost podpreti ta proces in se zgledovati po izmenjavah v njem, saj bo to ponudilo pozitiven in konkreten okvir za oblikovanje prihodnosti interneta na podlagi pristopa z več deležniki;

3.      poziva ustrezne države članice in institucije EU, naj v svojih načrtih prednostno obravnavajo forum o upravljanju interneta in še naprej podpirajo ta forum in njegov sekretariat; pozdravlja pobude, kot sta pobudi „Prijatelji sklada foruma o upravljanju interneta“ organizacije Tides Foundation in „Združenje za podporo forumu o upravljanju interneta“ za zbiranje dodatnih finančnih sredstev;

4.      poudarja, da bi moral Parlament skupaj z državami članicami in Komisijo še naprej sodelovati na prihodnjih srečanjih foruma o upravljanju interneta, da bi tako učinkovito prispeval k razpravi o upravljanju interneta;

5.      poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo prizadevanja za podporo modelu upravljanja interneta z več deležniki;

6.      poziva države članice, Komisijo in vse ustrezne deležnike, naj dodatno okrepijo vzdržnost modela z več deležniki, tako da bodo akterji in procesi na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni postali bolj vključujoči in pregledni, hkrati pa bo zagotovljena odgovornost;

7.      poudarja pomen dokončanja globalizacije ključnih funkcij in organizacij interneta; pozdravlja zavezo vlade ZDA iz marca 2014 o prenosu upravljanja funkcij organa IANA; poudarja pomen polne odgovornosti organizacije ICANN;

8.      poudarja, da je za zaključek pogajanj o okrepljenem upravljanju interneta določen konkreten rok, kar bo zagotovilo dolgoročno rešitev za stabilnost in varnost interneta, saj bo septembra 2015 potekel sedanji sporazum med organizacijo ICANN in vlado ZDA o nadzoru nad delovanjem organa IANA;

9.      poudarja, da je že mogoče pridobiti izkušnje iz že opravljenih plodnih izmenjav v okviru foruma o upravljanju interneta in da je mogoče te izkušnje uporabiti pri regulativnih vidikih elektronskih komunikacij in pri vprašanjih glede varnosti podatkov in zasebnosti; poudarja, da je treba na podlagi pobud in potreb deležnikov skupaj s svobodo izražanja zagotoviti odprt in neodvisen internet kot skupen svetovni vir, pa tudi nediskriminatoren dostop do znanja v prihodnje;

10.    poudarja, da je bistveno nadaljevati prizadevanja za zagotovitev pravne zaščite odprtega interneta in koncepta internetne nevtralnosti, kar je nepogrešljiv predpogoj za zaščito svobode informacij in izražanja, prizadevanja za krepitev rasti in ustvarjanja delovnih mest z razvojem inovacijskih in poslovnih priložnosti, povezanih z internetom, ter prizadevanja za spodbujanje in zaščito kulturne in jezikovne raznolikosti;

11.    poudarja, da temeljne svoboščine in človekove pravice ne smejo biti predmet pogajanj in jih je treba zaščititi v spletu; obžaluje, da želijo nekatere države s cenzuro in drugimi omejitvami omejiti možnosti globalnega povezovanja svojih državljanov, in zavrača zamisel o državnem nadzoru interneta;

12.    poudarja gospodarski in družbeni pomen spletnih pravic za zasebnost ter nadzor uporabnikov nad svojimi osebnimi podatki; meni, da so takšne pravice bistvene za odprt in nevtralen internet in za enake konkurenčne pogoje podjetij v spletu;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, državam članicam in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 133 E, 8.6.2006, str. 140.

(2)

UL C 41 E, 19.2.2009, str. 80.

(3)

UL C 236 E, 12.8.2011, str. 33.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov