Διαδικασία : 2015/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0131/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0131/2015

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0033

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 140kWORD 72k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))  
B8‑0131/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά το Δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, που διεξήχθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2007(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αρχών και το σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που εγκρίθηκαν στη Γενεύη στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2004 με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Υλοποίηση των αρχών της Γενεύης» (COM(2004)0480),

–       έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας της WSIS για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που εγκρίθηκαν στην Τύνιδα στις 18 Νοεμβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 10 Αυγούστου 2007 προς το Δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, που διεξήχθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2007,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2006 με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη φάση (Τύνιδα) της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)» (COM(2006)0181),

–       έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 26ης Μαρτίου 2009 προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(4),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Διακυβέρνηση του διαδικτύου: τα επόμενα βήματα»(5),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) είναι να υλοποιήσει την εντολή που έλαβε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) να συνέρχεται με στόχο έναν δημοκρατικό, διαφανή και με πολλαπλούς συμμετέχοντες διάλογο επί της πολιτικής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος ρόλος και καθήκον του IGF είναι να συζητεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και, εφόσον χρειάζεται, να προβαίνει σε συστάσεις προς τη διεθνή κοινότητα ώστε να βοηθά για την εκπόνηση λύσεων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο καθίσταται ένα από τα θεμελιώδη επικοινωνιακά μέσα, με τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία συνολικά, και λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για την κατάλληλη αντιμετώπιση εγκάρσιων προβλημάτων που εμπίπτουν σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, και αν χρησιμοποιηθεί σωστά και όπως πρέπει, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πόρους για την επιτυχή αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο IGF, το οποίο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, προσείλκυσε πάνω από 3.300 άτομα, ενώ πολύ περισσότερα συμμετείχαν εξ αποστάσεως·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το IGF του 2014 μπόρεσε να διαδραματίσει ένα ρόλο στο να διευκολύνει τις επίκαιρες συζητήσεις για την ασκούμενη πολιτική, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες προκειμένου να προσέλθουν ως ίσιοι σε έναν διάλογο για ζητήματα δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τη διακυβέρνησή του·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ένατο IGF, που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2014, ήταν η εξάπλωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παγκοσμίως, η διατήρηση του Διαδικτύου ως ενός παγκόσμιου, ανοικτού και κοινού πόρου, η πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις, η απόρριψη της ιδέας ενός ελεγχόμενου από το κράτος Διαδικτύου, η μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια του «πολυσυμμετοχικού» προτύπου στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, μια σταθερή και ασφαλής εντολή για τη συνέχιση του IGF, καθώς και η αναγνώριση ότι οι θεμελιώδεις μας ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται στο Διαδίκτυο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική συμμετοχή στο τελευταίο IGF κατέδειξε την προθυμία των πολιτών να συζητήσουν τις προκλήσεις διακυβέρνησης του Διαδικτύου και τις ευκαιρίες του για τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το IGF αποδείχθηκε αποτελεσματική πλατφόρμα συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών, της δημιουργίας γνώσης, της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και των δραστηριοτήτων πολυσυμμετοχικής εφαρμογής·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να διασφαλισθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΜΕ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των καταστάσεών τους και να αξιολογούνται οι επιπτώσεις που έχουν οι προτάσεις επί των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αξίζει να συνεχισθεί το πρότυπο του IGF, το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει τα κύρια χαρακτηριστικά του, δηλαδή να είναι ένα ανεξάρτητο, ανοικτό φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, και ένας από τους βασικούς παράγοντες συμβολής στον ελεύθερο ανταγωνισμό στο πλαίσιο του Διαδικτύου·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005, στην Τύνιδα, η WSIS δεσμεύθηκε να οικοδομήσει μια κοινωνία της πληροφορίας επικεντρωμένη στον άνθρωπο, χωρίς αποκλεισμούς και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, βασισμένη στους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα σέβεται πλήρως και θα τηρεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η προστασία και προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτική ζωή·

1.      θεωρεί ότι το Διαδίκτυο πρέπει να αποτελεί υπόθεση όλων, με τους ίδιους κανόνες, καθώς είναι ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και τα οφέλη του θα πρέπει να τα μοιράζονται όλοι οι πολίτες του κόσμου·

2.      πιστεύει ότι το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου είναι πράγματι μια πολύτιμη πλατφόρμα για έναν διεθνή διάλογο επί διαδικτυακών ζητημάτων και ότι αξίζει να διατηρηθεί· επισημαίνει ότι η ανανεώσιμη πενταετής θητεία του αποτελεί εμπόδιο για μακράς εμβέλειας σχεδιασμό και επενδύσεις· πιστεύει ότι είναι ανάγκη να καθιερωθεί μια σταθερή πλατφόρμα που να διευκολύνει και να αυξάνει την παγκόσμια συμμετοχή· θεωρεί ότι ένας σχεδιασμός μακρύτερης εμβέλειας είναι απαραίτητος για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολλαπλών φορέων σε επίπεδο κοινότητας·

3.      τονίζει ότι το IGF είναι ένα ανοικτό φόρουμ που έχει ως στόχο την επίτευξη ενός κοινού οράματος και μιας κοινής δέσμευσης για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς και στραμμένης στην ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ένα ανοικτό και ανεξάρτητο διαδικτυακό φόρουμ βασισμένο στις πρωτοβουλίες και ανάγκες των ενδιαφερομένων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του από πολυεθνικές εταιρείες·

4.      σημειώνει ότι το IGF παρέχει ένα θετικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για δημοκρατικό διάλογο σχετικά με το μέλλον του Διαδικτύου, με βάση μια ατζέντα προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα ζητήματα· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας μια συντονισμένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· τονίζει τη σημασία εκπροσώπησης όλων των πολιτικών ομάδων στα διεθνή φόρα·

5.      επισημαίνει τη σημασία των διαδραστικών και διαφανών διαβουλεύσεων με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΜΕ, και πιστεύει ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι ικανές να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και να τονώνουν την ανάπτυξη στον τομέα της ΤΠΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθούν τα περιττά εμπόδια και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα·

6.      τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί διαδικτυακή και τεχνολογική ουδετερότητα, να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ κρατών και περιφερειών, να αναπτυχθεί η ΤΠΕ μέσω ενός γνήσιου ανταγωνισμού μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και φορέων παροχής υπηρεσιών, να επέλθει η ολοκληρωμένη εναρμόνιση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των πολιτών όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τις αρχές των δικαιωμάτων του δημιουργού και προστατεύοντας σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών, και να θεωρείται το Διαδίκτυο ως ένας κοινός χώρος για την ελεύθερη και πλήρη κυκλοφορία του πολιτισμού και της γνώσης·

7.      πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως μια ανοικτή και χωρίς λογοκρισία ζώνη, όπου όλοι οι πολίτες του κόσμου θα μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της πολυμέρειας, της δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης·

8.      επισημαίνει τη στρατηγική αξία του Διαδικτύου προκειμένου τα θεσμικά όργανα να έλθουν πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των πολιτών και να βελτιώσουν την επίδοση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνειά τους· υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του Διαδικτύου στην ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατικής και άμεσης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη ζωή της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα·

9.      ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση της ασφαλούς πλοήγησης των παιδιών στο Διαδίκτυο και στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του βλαπτικού και παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακομεταχείριση των παιδιών στο Διαδίκτυο·

10.    υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί το κυβερνοέγκλημα, ιδίως με στόχο να αυξηθεί η προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. χωρίς να περιορισθεί ο ανοικτός χαρακτήρας του Διαδικτύου·

11.    πιστεύει ότι το Διαδίκτυο μπορεί να εξακολουθήσει να προωθεί τη δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη μόνον εάν διασφαλισθούν η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση στην πληροφορία·

12.    καλεί τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ανανεώσει τη θητεία του IGF, να ενισχύσει τους πόρους του και να διατηρήσει το πολυσυμμετοχικό πρότυπο όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σ. 140.

(2)

ΕΕ C 291 E της 30.11.2006, σ. 133.

(3)

ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 80.

(4)

ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 206.

(5)

ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου