Menetlus : 2015/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0131/2015

Esitatud tekstid :

B8-0131/2015

Arutelud :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0033

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 121kWORD 57k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta (2015/2526(RSP))  
B8‑0131/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma 23. juuni 2005. aasta resolutsiooni infoühiskonna kohta(1),

–       võttes arvesse oma 14. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa infoühiskonna kohta majanduskasvu ja tööhõive eest(2),

–       võttes arvesse oma 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni 12.–15. novembril 2007. aastal Rio de Janeiros peetud teise Interneti valitsemise foorumi kohta(3),

–       võttes arvesse 12. detsembril 2003. aastal Genfis vastu võetud infoühiskonna maailma tippkohtumise (WSIS) Genfi põhimõtete deklaratsiooni ja tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2004. aasta teatist „Infoühiskonna Globaalse partnerluse jaoks: Geneva printsiipide tõlkimine tegudesse” (COM(2004)0480),

–       võttes arvesse 18. novembril 2005. aastal Tunises vastu võetud infoühiskonna maailma tippkohtumise Tunise kokkulepet ja infoühiskonna tegevuskava,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 10. augusti 2007. aasta ettepanekut 12.–15. novembril 2007. aastal Brasiilias, Rio de Janeiros toimunud teisele Interneti Haldamise Foorumile,

–       võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2006. aasta teatist „Globaalse partnerluse poole infoühiskonnas: infoühiskonna maailma tippkohtumise (WSIS) Tunise faasi jätkumeetmed” (COM(2006)0181),

–       võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamise kohta internetis(4),

–       võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni interneti haldamise järgmiste sammude kohta(5),

–       võttes arvesse 2.–5. septembril 2014. aastal Istanbulis toimunud Interneti Haldamise Foorumile lähetatud ELi delegatsiooni ühisavaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Interneti Haldamise Foorumi (Internet Governance Forum – IGF) eesmärk on täita infoühiskonna maailma tippkohtumiselt saadud mandaati tulla kokku demokraatliku, läbipaistva ja mitmeid sidusrühmi hõlmava poliitilise dialoogi pidamiseks;

B.     arvestades, et IGFi peamine roll ja ülesanne on arutada väga mitmesuguseid interneti haldamisega seotud küsimusi ning esitada vajaduse korral rahvusvahelisele üldsusele soovitusi lahenduste väljatöötamisele kaasa aitamiseks;

C.     arvestades, et internet on muutumas üheks peamiseks kommunikatsioonivahendiks, millel on väga suur mõju ühiskonnale kui tervikule, ning arvestades lisaks, et see kujutab endast otsustava tähtsusega vahendit eri poliitikavaldkondades esinevate valdkonnaüleste probleemidega piisaval määral tegelemiseks ning et see on õiglase ja nõuetekohase kasutamise korral üks võimsaim ressurss, mis võimaldab edukalt tegeleda globaliseerunud ühiskonna ees seisvate sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja majanduslike väljakutsetega;

D.     arvestades, et viimane IGF, mis toimus 2.–5. septembril 2014. aastal Istanbulis, meelitas kohale rohkem kui 3300 inimest ja kaugsidevahendite abil osalenute arv oli veelgi suurem;

E.     arvestades, et 2014. aasta IGF on suutnud aidata kaasa õigeaegsete poliitiliste arutelude hõlbustamisele, tuues kokku inimesi kõikidest sidusrühmadest, et osaleda võrdsetel alustel interneti ja selle haldamisega seotud avaliku poliitika küsimuste üle peetavas dialoogis;

F.     arvestades, et Euroopa Liidu prioriteetideks 2014. aasta septembris toimunud üheksandal IGFil olid internetiühenduse ülemaailmne laiendamine, interneti kui ülemaailmse, avatud ja ühise ressursi alalhoidmine, mittediskrimineeriv juurdepääs teadmistele, riigi poolt kontrollitava interneti idee tagasilükkamine, suurem vastutus ja läbipaistvus mitmeid sidusrühmi hõlmava interneti haldamise mudelis, stabiilne ja kindel mandaat IGFi jätkamiseks ning selle tunnustamine, et meie põhivabadused ja inimõigused ei ole läbiräägitavad ning neid tuleb internetis kaitsta;

G.     märgib, et märkimisväärne osalemine viimases IGFis näitas kodanike valmisolekut arutada interneti haldamise probleeme ja võimalusi, mida see pakub majanduskasvu, konkurentsivõime ning ühiskondlike ja kultuuriliste eeliste edendamiseks;

H.     arvestades, et IGF on osutunud tõhusaks teabevahetuse koordineerimise, teadmiste loomise, parimate tavade vahetamise ja mitmeid sidusrühmi hõlmavate rakendustegevuste platvormiks;

I.      arvestades, et oluline on tagada kodanikuühiskonna ja VKEde osalemine, et võtta arvesse nende olukordade mitmekesisust ja hinnata ettepanekute tagajärgi asjaomaste ettevõtjate jaoks;

J.      arvestades, et tasub jätkuvalt kasutada IGFi mudelit, mis peaks säilitama oma peamised tunnusjooned, mis seisnevad selles, et tegemist on sõltumatu ja avatud foorumiga dialoogi pidamiseks ja parimate tavade vahetamiseks valitsuste vahel ning interneti kontekstis vaba konkurentsi ühe peamise edendajaga;

K.     arvestades, et 2005. aastal võeti Tunises infoühiskonna maailma tippkohtumisel kohustus luua inimestekeskne, kaasav ja arengule suunatud infoühiskond, mis põhineb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni harta eesmärkidel ja põhimõtetel ning kus austatakse täielikult ja toetatakse inimõiguste ülddeklaratsiooni;

L.     arvestades, et tagada tuleb alaealiste laste õiguste kaitse veebis ning sõnavabaduse kaitse ja edendamine;

M.    arvestades, et oluline on tagada, et kaitstud oleks kodanike õigus eralelu puutumatusele;

1.      on seisukohal, et internet peab olema kättesaadav kõigile samade reeglite alusel, sest tegemist on võimsa kommunikatsioonivahendiga, ning et sellest peaksid kasu saama kõik maailma kodanikud;

2.      on veendunud, et Interneti Haldamise Foorum on tõepoolest väärtuslik platvorm internetiga seotud küsimuste üle rahvusvahelise dialoogi pidamiseks ning väärib säilitamist; juhib tähelepanu asjaolule, et uuendatav viieaastane mandaat takistab pikaajalist kavandamist ja investeerimist; on veendunud, et tuleb luua stabiilne platvorm ülemaailmse osaluse hõlbustamiseks ja suurendamiseks; on seisukohal, et pikemaajaline kavandamine on vajalik usaldusväärsuse tagamiseks ja mitmeid sidusrühmi hõlmava kogukonna vajaduste rahuldamiseks;

3.      rõhutab, et IGF on avatud foorum, mille eesmärk on viia ellu ühine visioon ja ühine kohustus luua kaasav ja arengule suunatud infoühiskond; rõhutab vajadust tagada avatud ja sõltumatu interneti foorum, lähtudes sidusrühmade algatustest ja vajadustest; rõhutab, kui oluline on säilitada selle sõltumatus hargmaistest ettevõtjatest;

4.      märgib, et IGF annab positiivse ja konkreetse konteksti probleemipõhise kava alusel interneti tulevikku käsitleva demokraatliku dialoogi pidamiseks; on seisukohal, et ülimalt oluline on kaasav ja kooskõlastatud lähenemisviis riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil; rõhutab, kui oluline on kõikide fraktsioonide esindatus rahvusvahelistel foorumitel;

5.      toonitab, kui olulised on interaktiivsed ja läbipaistvad esindusühenduste, kodanikuühiskonna ja VKEdega konsulteerimised, ning on veendunud, et keskmise suurusega ettevõtjad on võimelised looma töökohti ja stimuleerima kasvu IKT-sektoris; rõhutab, et oluline on eemaldada tarbetud tõkked ja stimuleerida ettevõtlust;

6.      toonitab vajadust tagada võrgu ja tehnoloogia neutraalsus, vähendada digitaalset lõhet riikide ja piirkondade vahel, arendada IKTd operaatorite ja teenuse osutajate vahelise tõelise konkurentsi abil, saavutada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kõikehõlmav ühtlustamine infoühiskonnas, et tagada kodanike õigused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, järgides samal ajal autoriõiguse põhimõtteid ja kaitstes igal juhul autorite ja loovisikute õigusi, ning pidada veebi ühiseks kultuuri ja teadmiste vaba ja täieliku levitamise ruumiks;

7.      usub sellesse, kui tähtis on hoida internetti avatud ja tsensuurivaba alana, kus kõik maailma kodanikud saavad üksteisega vabalt suhelda kooskõlas läbipaistvuse, mitmepoolsuse, demokraatia, inimõiguste kaitse ja sõnavabaduse põhimõtetega;

8.      toonitab interneti strateegilist väärtust institutsioonide lähendamisel kodanike huvidele ning nende toimivuse, tulemuslikkuse ja läbipaistvuse parandamisel; tuletab meelde interneti baasülesannet tugevdada kodanikuaktiivsust ning kodanikuühiskonna demokraatlikku ja vahetut osalemist kogukonnaelus kõikidel tasanditel;

9.      nõuab suurema tähelepanu pööramist laste internetikasutuse turvalisuse suurendamisele ning rahvusvahelise koostöö tugevdamisele internetis leiduva kahjuliku ja ebaseadusliku infosisu vastu võitlemisel, eelkõige seoses laste seksuaalse kuritarvitamisega internetis;

10.    toonitab küberkuritegevuse vastu võitlemise tähtsust, eelkõige eesmärgiga suurendada isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset interneti avatud olemust piiramata;

11.    on veendunud, et internet saab jätkuvalt edendada demokraatiat ja majanduslikku arengut ainult juhul, kui tagatud on sõnavabadus ja teabele juurdepääs;

12.    palub ÜRO Peaassambleel pikendada IGFi mandaati, suurendada selle ressursse ning säilitada interneti haldamise mitmeid sidusrühmi hõlmav mudel;

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 133 E, 8.6.2006, lk 140.

(2)

ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 133.

(3)

ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 80.

(4)

ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 206.

(5)

ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 33.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika