Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0131/2015

Pateikti tekstai :

B8-0131/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))  
B8‑0131/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti(2),

–       atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Interneto reglamentavimo antrojo forumo (Rio de Žaneiras, 2007 m. lapkričio 12–15 d.) rezultatų(3),

–       atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Ženevoje vykusio Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) priimtą Ženevos principų deklaraciją ir veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Pasaulinės partnerystės informacinėje visuomenėje link: Ženevos principų įgyvendinimas“ (COM(2004) 0480),

–       atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 18 d. Tunise vykusio Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) patvirtintą Tuniso įsipareigojimą ir informacinės visuomenės darbotvarkę,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. rugpjūčio 10 d. Europos Tarybos pasiūlymą antrajam Interneto valdymo forumo susitikimui, kuris vyko 2007 m. lapkričio 12–15 d. Rio de Žaneire (Brazilijoje),

–       atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriant pasaulinę partnerystę informacinėje visuomenėje. Tolesni Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) Tuniso etapo veiksmai“ (COM(2006) 0181),

–       atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo(4),

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų(5),

–       atsižvelgdamas į ES delegacijos 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule įvykusiame Interneto valdymo forumo susitikime bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Interneto valdymo forumo (IGF) tikslas – vykdyti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais suteiktą įgaliojimą rengti demokratinį, skaidrų ir daugiasubjektį politinį dialogą;

B.     kadangi pagrindinis IGF vaidmuo ir funkcija – aptarti įvairius interneto valdymo klausimus ir, kai tikslinga, tarptautinei bendruomenei teikti rekomendacijas, kurios padėtų rasti sprendimus;

C.     kadangi internetas tampa viena pagrindinių komunikacijų priemonių, turi milžinišką poveikį visai visuomenei, be to, kadangi internetas yra lemiama priemonė siekiant tinkamai spręsti visuotines problemas, priskiriamas įvairioms politikos sritims, ir, jeigu ši priemonė bus naudojama teisingai ir tinkamai, ji bus viena iš veiksmingiausių priemonių siekiant sėkmingai išspręsti socialines, kultūros, švietimo ir ekonomikos problemas, su kuriomis susiduria globalizuota visuomenė;

D.     kadangi 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule vykusiame IGF susitikime dalyvavo daugiau kaip 3 300 žmonių ir dar daugiau dalyvavo nuotoliniu būdu;

E.     kadangi 2014 m. IGF atliko savalaikių politinių debatų moderatoriaus vaidmenį ir sukvietė žmones iš visų suinteresuotųjų subjektų grupių lygiateisiam dialogui viešosios politikos klausimais, susijusiais su internetu ir jo valdymu;

F.     kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. surengtame devintame IGF susitikime svarbiausi Europos Sąjungos prioritetai buvo visame pasaulyje prieinamas internetas, interneto, kaip visuotinės, atviros ir visiems bendros priemonės, išlaikymas, nediskriminacinė prieiga prie žinių, valstybės kontroliuojamo interneto idėjos atmetimas, didesnė atskaitomybė ir skaidrumas taikant daugiasubjektį interneto valdymo modelį, pastovus ir tvirtas įgaliojimas IGF tęsti savo veiklą ir pripažinimas, kad mūsų pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos virtualiojoje erdvėje;

G.     kadangi didelis dalyvavusių pastarajame IGF susitikime skaičius parodė piliečiams pasiryžimą nagrinėti interneto valdymo iššūkius ir jo galimybes skatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir duoti naudos visuomenei bei kultūrai;

H.     kadangi IGF įrodė esantis veiksminga keitimosi informacija koordinavimo, žinių kūrimo, dalijimosi gerąja patirtimi ir daugiasubjektės įgyvendinimo veiklos platforma;

I.      kadangi labai svarbu užtikrinti pilietinės visuomenės ir MVĮ dalyvavimą, kad būtų atsižvelgiama į įvairią jų padėtį ir įvertinamos pasiūlymų pasekmės atitinkamoms įmonėms;

J.      kadangi verta ir toliau taikyti IGF modelį, pagal kurį IGF turėtų išlikti iš esmės kaip nepriklausomas, atviras forumas, skirtas dialogui ir vyriausybėms keistis gerąja patirtimi, ir vienas iš pagrindinių laisvos konkurencijos interneto srityje užtikrinimo veiksnių;

K.     kadangi 2005 m. Tunise WSIS įsipareigojo kurti žmonėms skirtą, įtraukią ir vystymosi siekiančią informacinę visuomenę, grindžiamą Jungtinių Tautų chartijos tikslais ir principais ir visapusiškai paisančią ir besilaikančią Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos;

L.     kadangi reikia užtikrinti nepilnamečių teisių apsaugą interneto tinkle ir skatinti žodžio laisvę;

M.    kadangi svarbu užtikrinti piliečių teisės į privatumą apsaugą;

1.      mano, kad internetas turi būti skirtas visiems, laikantis vienodų taisyklių, kaip svarbi komunikacijos priemonė, ir kad jo teikiamą naudą turėtų pajusti visi pasaulio piliečiai;

2.      mano, kad Interneto valdymo forumas iš tiesų yra vertinga tarptautinio dialogo interneto klausimais platforma ir kad verta jį išlaikyti; pažymi, kad kas penkeri metai pasibaigiantys įgaliojimai trukdo ilgalaikiam planavimui ir investicijoms; mano, kad reikia įsteigti pastovią platformą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visuotiniam dalyvavimui ir jį didinti; mano, kad ilgalaikis planavimas būtinas norint užtikrinti patikimumą ir tenkinti daugiasubjektės bendruomenės poreikius;

3.      pabrėžia, kad IGF yra atviras forumas, kurio tikslas – bendra vizija ir bendras įsipareigojimas kurti įtraukią ir vystymosi siekiančią informacinę visuomenę; pabrėžia, kad reikia užtikrinti atvirą ir nepriklausomą interneto forumą, pagrįstą suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis ir poreikiais; pabrėžia, kad svarbu išsaugoti jo nepriklausomumą nuo transnacionalinių bendrovių;

4.      pažymi, kad IGF yra teigiamas ir konkretus demokratinio dialogo interneto ateities klausimais, grindžiamo konkrečių klausimų darbotvarke, kontekstas; mano, kad labai svarbus įtraukus ir koordinuotas požiūris nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis; pabrėžia, jog svarbu, kad tarptautiniuose forumuose būtų atstovaujamos visos politinės grupės;

5.      pabrėžia interaktyvių ir skaidrių konsultacijų su atstovų asociacijomis, pilietine visuomene ir MVĮ svarbą ir mano, kad vidutinės įmonės gali kurti darbo vietas ir skatinti augimą IRT sektoriuje; pabrėžia, kad svarbu panaikinti nereikalingas kliūtis ir skatinti verslumą;

6.      pabrėžia, kad informacinėje visuomenėje reikia užtikrinti tinklo ir technologijų neutralumą, mažinti skaitmeninę atskirtį tarp valstybių ir regionų, plėtoti IRT remiantis tikra operatorių ir paslaugų teikėjų konkurencija, visapusiškai suderinti autorių ir susijusių teisių nuostatas, siekiant apsaugoti ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas piliečių teises, sykiu laikytis autorių teisių principų ir bet kokiu atveju apsaugoti autorių ir kūrėjų teises, taip pat reikia interneto tinklą laikyti bendra erdve, kurioje kultūra ir žinios gali sklisti laisvai ir be apribojimų;

7.      mano, kad labai svarbu išlaikyti internetą atvira erdve be cenzūros, kurioje viso pasaulio piliečiai gali laisvai komunikuoti tarpusavyje, laikantis skaidrumo, daugiašališkumo, demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir žodžio laisvės principų;

8.      pabrėžia strateginę interneto vertę siekiant, kad institucijoms taptų artimesni piliečių interesai, pagerėtų jų veiklos rezultatai, veiksmingumas ir padidėtų skaidrumas; primena, kad internetas atlieka pagrindinį vaidmenį stiprinant visuomeninius įsipareigojimus ir demokratinį bei tiesioginį pilietinės visuomenės dalyvavimą bendruomenės gyvenime visais lygmenimis;

9.      ragina skirti daugiau dėmesio tam, kad būtų padidintas vaikų naudojimosi internetu saugumas ir pagerintas tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su žalingu ir neteisėtu interneto turiniu, ypač su lytiniu vaikų išnaudojimu internetu;

10.    pabrėžia, kad svarbu kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, visų pirma, numatyti didesnę asmens duomenų ir privatumo apsaugą, neribojant laisvo interneto;

11.    mano, kad internetas gali skatinti demokratiją ir ekonomikos vystymąsi tik tuo atveju, jeigu bus užtikrinamos žodžio laisvė ir prieiga prie informacijos;

12.    ragina JT Generalinę Asamblėją pratęsti IGF įgaliojimus, didinti jo išteklius ir palaikyti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL C 133 E, 2006 6 8, p. 140.

(2)

OL C 291 E, 2006 11 30, p. 133.

(3)

OL C 41 E, 2009 2 19, p. 80.

(4)

OL C 117 E, 2010 5 6, p. 206.

(5)

OL C 236 E, 2011 8 12, p. 33.

Teisinė informacija - Privatumo politika