Procedură : 2015/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0131/2015

Texte depuse :

B8-0131/2015

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0033

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))  
B8‑0131/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2005 referitoare la societatea informațională(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2006 referitoare la o societate informațională europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2008 privind cel de-al doilea Forum privind guvernarea internetului, desfășurat la Rio de Janeiro în perioada 12-15 noiembrie 2007(3),

–       având în vedere Declarația de principii de la Geneva și Planul de acțiune al Summitului Mondial privind Societatea Informațională (WSIS), adoptate la Geneva la 12 decembrie 2003,

–       având în vedere Comunicarea din 13 iulie 2004 a Comisiei, intitulată „Către un parteneriat global în societatea informațională: traducerea principiilor de la Geneva în acțiuni” (COM(2004)0480),

–       având în vedere angajamentul și agenda de la Tunis ale WSIS, adoptate la Tunis la 18 noiembrie 2005,

–       având în vedere contribuția Consiliului Europei din 10 august 2007 la cel de-al doilea Forum pentru guvernanța internetului, desfășurat la Rio de Janeiro în perioada 12-15 noiembrie 2007,

–       având în vedere Comunicarea din 27 aprilie 2006 a Comisiei, intitulată „Către un parteneriat global în societatea informațională: măsurile adoptate în urma etapei de la Tunis a Summitului Mondial privind Societatea Informațională (WSIS) (COM(2006)0181),

–       având în vedere Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2009 adresată Consiliului privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale în rețeaua internet(4),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la Guvernarea internetului: etapele următoare”(5),

–       având în vedere declarația comună a delegației UE la Forumul pentru guvernanța internetului, organizat în perioada 2-5 septembrie 2014 la Istanbul,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât obiectivul Forumului pentru guvernanța internetului (FGI) este de a îndeplini mandatul pe care l-a primit din partea Summitului Mondial privind Societatea Informațională (WSIS), și anume de a iniția un dialog politic democratic, transparent și multilateral;

B.     întrucât rolul și funcția principale ale FGI sunt de a discuta o serie amplă de chestiuni legate de guvernanța internetului și, dacă este cazul, de a face recomandări comunității internaționale pentru a contribui la găsirea unor soluții;

C.     întrucât internetul devine unul dintre instrumentele fundamentale de comunicare, cu un impact uriaș asupra societății în ansamblul său, și întrucât el reprezintă de asemenea un instrument decisiv pentru abordarea corespunzătoare a problemelor transversale din diferite domenii de politică și, dacă este utilizat în mod echitabil și adecvat, este una dintre cele mai puternice resurse pentru abordarea cu succes a provocărilor sociale, culturale, educaționale și economice cu care se confruntă o societate globalizată;

D.     întrucât ultima reuniunea a FGI, organizată la Istanbul în perioada 2-5 septembrie 2014, a atras peste 3 000 de persoane, un număr și mai mare participând de la distanță;

E.     întrucât FGI din 2014 a putut juca un rol important în facilitarea unor dezbateri politice oportune, determinându-i pe membrii tuturor grupurilor de actori implicați să participe la un dialog de la egal la egal pe teme de politică publică legate de internet și de guvernanța sa;

F.     întrucât prioritățile Uniunii Europene în cursul celui de al nouălea FGI, organizat în septembrie 2014, au fost extinderea accesului la internet la nivel mondial, întreținerea internetului ca resursă mondială, deschisă și comună, accesul nediscriminatoriu la cunoștințe, respingerea ideii unui internet controlat de stat, mai multă responsabilitate și transparență în aplicarea modelului de guvernanță „multilaterală” a internetului, un mandat stabil și sigur pentru continuarea FGI și recunoașterea faptului că libertățile și drepturile noastre fundamentale nu sunt negociabile și trebuie protejate online;

G.     întrucât rata mare de participare la ultimul FGI a demonstrat că cetățenii doresc să discute cu privire la provocările pe care le implică guvernanța internetului și posibilitățile pe care internetul le oferă pentru a impulsiona creșterea economică, competitivitatea și beneficiile sociale și culturale;

H.     întrucât FGI s-a dovedit a fi o platformă eficientă pentru coordonarea schimbului de informații, crearea de cunoștințe, schimbul de bune practici și punerea în aplicare a proiectelor multilaterale;

I.      întrucât este esențial să se asigure participarea societății civile și a IMM-urilor pentru a lua în considerare situațiile lor diverse și pentru a evalua consecințele propunerilor pentru întreprinderile în cauză;

J.      întrucât modelul FGI trebuie menținut iar acest forum ar trebui să își păstreze principalele caracteristici și să rămână o platformă independentă și deschisă, care să permită guvernelor să dialogheze și să facă schimb de bune practici, precum și unul dintre principalii apărători ai liberei concurențe pe internet;

K.     întrucât în 2005, la Tunis, WSIS și-a luat angajamentul de a construi o societate informațională axată pe cetățeni, favorabilă incluziunii și care să privilegieze dezvoltarea, fondată pe obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și care să respecte și să susțină pe deplin Declarația universală a drepturilor omului;

L.     întrucât este esențial să se protejeze drepturile minorilor pe internet, precum și să se protejeze și promoveze libertatea de exprimare;

M.    întrucât este important să se garanteze dreptul cetățenilor la viața privată,

1.      consideră că internetul trebuie să fie accesibil tuturor, conform acelorași reguli, deoarece este un instrument de comunicare performant, de care ar trebui să poată profita cetățenii din întreaga lume;

2.      consideră că Forumul pentru guvernanța internetului este într-adevăr o platformă valoroasă, care permite un dialog la nivel internațional pe teme legate de internet și că este important ca el să fie menținut; evidențiază faptul că mandatul de cinci ani cu posibilitatea de prelungire reprezintă o barieră pentru planificarea și investițiile pe termen lung; consideră că trebuie creată o platformă stabilă pentru a facilita și crește participarea la nivel mondial; consideră că este necesară o planificare pe termen lung pentru a garanta credibilitatea și pentru a răspunde nevoilor tuturor părților implicate;

3.      subliniază că FGI este un forum deschis al cărui scop este de a dezvolta o viziune comună și de a încuraja toate părțile implicate să edifice o societate informațională favorabilă incluziunii și axată pe dezvoltare; subliniază că este necesar să se creeze un forum deschis și independent privind internetul, care să se bazeze pe inițiativele și nevoile părților implicate; subliniază că este important ca acest forum să își mențină independența față de companiile multinaționale;

4.      ia act de faptul că FGI oferă un context pozitiv și concret pentru stabilirea unui dialog democratic privind viitorul internetului, pe baza unei odini de zi tematice; consideră că este esențial să se adopte o abordare favorabilă incluziunii și coordonată la nivel național, regional și internațional; subliniază că este important ca toate grupurile politice să fie reprezentate în forumurile internaționale;

5.      subliniază importanța unor consultări interactive și transparente cu asociațiile reprezentative, societatea civilă și IMM-urile și consideră că întreprinderile mijlocii sunt capabile să creeze locuri de muncă și să stimuleze creșterea în sectorul TIC; subliniază că este important să se înlăture barierele inutile și să se stimuleze spiritul întreprinzător;

6.      subliniază necesitatea de a garanta neutralitatea rețelei și a tehnologiilor, de a reduce diviziunea digitală între state și regiuni, de a dezvolta TIC prin intermediul unei concurențe reale între operatori și furnizorii de servicii, de a armoniza la scară largă drepturile de autor și drepturile conexe în cadrul societății informaționale pentru a proteja drepturile cetățenilor, consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE, respectând în același timp principiile dreptului de autor și protejând, în orice caz, drepturile autorilor și creatorilor, precum și necesitatea de a considera internetul ca un spațiu comun, care permite circulația liberă și deplină a culturii și cunoștințelor;

7.      consideră că este important ca internetul să rămână un spațiu liber și necenzurat, în care toți cetățenii din lume să poată comunica liber între ei, respectând principiile transparenței, multilateralismului, democrației, apărării drepturilor omului și ale libertății de exprimare;

8.      evidențiază valoarea strategică a internetului, el contribuind la apropierea instituțiilor de interesele cetățenilor și la îmbunătățirea performanței, eficacității și transparenței lor; reamintește rolul fundamental al internetului de a consolida angajamentul civic și participarea directă și democratică a societății civile la viața comunității, la toate nivelurile;

9.      solicită acordarea unei atenții sporite consolidării explorării în condiții de siguranță a internetului de către copii, precum și cooperării internaționale în lupta împotriva conținuturilor prejudiciabile și ilegale online, în special în ceea ce privește abuzurile sexuale la adresa copiilor pe internet;

10.    subliniază importanța combaterii criminalității informatice, în special pentru a proteja mai bine securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal fără ca acest lucru să afecteze caracterul deschis la internetului;

11.    consideră că internetul nu poate continua să favorizeze democrația și dezvoltarea economică decât dacă libertatea de exprimare și accesul la informații sunt garantate;

12.    invită Adunarea Generală a ONU să reînnoiască mandatul FGI, să consolideze resursele sale și să mențină modelul multilateral al guvernanței internetului;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO C 133 E, 8.6.2006, p.140.

(2)

JO C 291 E, 30.11.2006, p. 133.

(3)

JO C 41 E, 19.2.2009, p. 80.

(4)

JO C 117 E, 6.5.2010, p. 206.

(5)

JO C 236 E, 12.8.2011, p. 33.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate