Postopek : 2015/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0131/2015

Predložena besedila :

B8-0131/2015

Razprave :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0033

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 67k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))  
B8-0131/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2005 o informacijski družbi(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za rast in zaposlovanje(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2008 o drugem forumu o upravljanju interneta, ki je potekal od 12. do 15. novembra 2007 v Riu de Janeiru(3),

–       ob upoštevanju Ženevske deklaracije načel in akcijskega načrta Svetovnega vrha o informacijski družbi, sprejetih 12. decembra 2003 v Ženevi,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2004 z naslovom H globalnemu partnerstvu v informacijski družbi: Udejanjanje ženevskih načel (COM(2004)0480),

–       ob upoštevanju tuniške obveze in agende za informacijsko družbo, ki ju je Svetovni vrh o informacijski družbi sprejel 18. novembra 2005 v Tunisu,

–       ob upoštevanju prispevka Sveta Evrope z dne 10. avgusta 2007 na drugem forumu o upravljanju interneta, ki je potekal v Riu je Janeiru v Braziliji od 12. do 15. novembra 2007,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. aprila 2006 z naslovom Na poti h globalnem partnerstvu v informacijski družbi – Spremljanje izvajanja tuniške faze Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS) (COM(2006)0181),

–       ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 26. marca 2009 o okrepitvi varnosti in temeljnih svoboščin na internetu(4),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji koraki(5),

–       ob upoštevanju skupne izjave delegacije EU na forumu o upravljanju interneta, ki je potekal v Carigradu od 2. do 5. septembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je namen foruma o upravljanju interneta izpolniti mandat s Svetovnega vrha o informacijski družbi za sklicevanje forumov za demokratičen in pregleden politični dialog z več deležniki,

B.     ker sta glavna vloga in namen teh forumov razpravljati o širokem spektru vprašanj, povezanih z upravljanjem interneta, in po potrebi izdajati priporočila mednarodni skupnosti za pomoč pri iskanju rešitev,

C.     ker internet postaja eno temeljnih orodij za komuniciranje in ima ogromen učinek na družbo kot celoto, ker je poleg tega ključno orodje za ustrezno obravnavo prečnih težav, ki se pojavljajo na različnih političnih področjih, in ker je ob pravični in ustrezni uporabi eden najmočnejših virov za uspešno obravnavo socialnih, kulturnih, izobraževalnih in gospodarskih izzivov, s katerimi se sooča globalizirana družba;

D.     ker je zadnji forum o upravljanju interneta, ki je potekal v Carigradu od 2. do 5. septembra 2014, obiskalo več kot 3300 ljudi, še veliko več pa jih je sodelovalo na daljavo;

E.     ker je forum o upravljanju interneta 2014 imel pomembno vlogo pri spodbujanju pravočasnega dialoga o politikah, saj so se na njem ljudje iz vseh skupin deležnikov srečevali in enakopravno udeleževali dialoga o vprašanjih javne politike v zvezi z internetom in njegovim upravljanjem;

F.     ker so bile prednostne naloge Evropske unije na devetem forumu o upravljanju interneta, ki je potekal septembra 2014, povečanje dostopa do interneta na svetovni ravni, ohranitev interneta kot svetovnega, odprtega in skupnega vira, nediskriminatoren dostop do znanja, zavrnitev ideje o internetu, ki bi ga nadzirala država, več odgovornosti in preglednosti v modelu upravljanja interneta z več deležniki, stabilen in varen mandat za nadaljevanje foruma o upravljanju interneta ter priznanje, da naše temeljne svoboščine in človekove pravice ne smejo biti predmet pogajanj in jih je treba zaščititi v spletu;

G.     ker je številčna udeležba zadnjega foruma o upravljanju interneta odraz pripravljenosti državljanov do razprave o izzivih upravljanja interneta in s tem povezanih priložnostih za spodbuditev gospodarske rasti, konkurenčnosti ter družbenih in kulturnih koristi;

H.     ker se je izkazalo, da je forum o upravljanju interneta učinkovita platforma za usklajevanje izmenjave informacij, ustvarjanje znanja, izmenjavo primerov najboljše prakse in dejavnosti izvajanja, pri katerih sodeluje več deležnikov;

I.      ker je ključno zagotoviti udeležbo civilne družbe ter malih in srednjih podjetij, da bi upoštevali raznolikost njihovih razmer in ocenili posledice predlogov za zadevna podjetja;

J.      ker je smotrno nadaljevati model foruma o upravljanju interneta, ki bi moral ohraniti svoje osnovne značilnosti neodvisnega, odprtega foruma za dialog in izmenjavo primerov najboljše prakse med vladami in eden osrednjih prispevkov k svobodni konkurenci na področju interneta;

K.     ker se je Svetovni vrh o informacijski družbi v Tunisu leta 2005 zavezal razvoju vključujoče informacijske družbe, usmerjene v ljudi in razvoj, na podlagi namena in načel Ustanovne listine Združenih narodov, ki bo v celoti spoštovala in izvajala Splošno deklaracijo o človekovih pravicah;

L.     ker je treba zagotoviti varstvo pravic mladostnikov v spletu ter varstvo in spodbujanje svobode izražanja;

M.    ker je pomembno, da se zagotovi varstvo pravice državljanov do zasebnosti;

1.      meni, da mora biti internet namenjen vsem, z enakimi pravili, saj je močno orodje za komunikacijo in bi njegove koristi morali uživati vsi državljani sveta;

2.      meni, da je forum o upravljanju interneta resnično dragocena platforma za mednarodni dialog o internetnih vprašanjih in ga je treba ohraniti; opozarja, da je obnavljajoči se petletni mandat ovira za dolgoročno načrtovanje in naložbe; meni, da je treba vzpostaviti stabilno platformo za spodbujanje in povečanje svetovne udeležbe; meni, da je potrebno dolgoročnejše načrtovanje, da bi zagotovili verodostojnost in zadovoljili potrebe skupnosti, sestavljene iz več deležnikov;

3.      poudarja, da je forum o upravljanju interneta odprt forum, katerega namen je uresničiti skupno vizijo, in je skupna zaveza za izgradnjo vključujoče informacijske družbe, usmerjene v razvoj; poudarja, da je treba zagotoviti odprt in neodvisen internetni forum, ki bo temeljil na pobudah in potrebah deležnikov; poudarja, da je pomembno ohraniti neodvisnost od multinacionalk;

4.      ugotavlja, da forum o upravljanju interneta nudi pozitiven in konkreten okvir za demokratični dialog o prihodnosti interneta na podlagi tematskega programa; meni, da je vključujoč in usklajen pristop na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni bistvenega pomena; poudarja, da je pomembno, da so v mednarodnih forumih zastopane vse politične skupine;

5.      opozarja na pomen interaktivnih in preglednih posvetovanj s predstavniškimi združenji, civilno družbo ter malimi in srednjim podjetji in meni, da so srednja podjetja sposobna ustvarjati delovna mesta in rast v sektorju IKT; poudarja, da je pomembno odpraviti nepotrebne ovire in spodbujati podjetništvo;

6.      poudarja, da je treba zagotoviti nevtralnost interneta in tehnologije, zmanjšati digitalni razkorak med državami in regijami, razvijati IKT prek pristne konkurence med upravljavci in ponudniki storitev, doseči obsežnejšo harmonizacijo avtorskih in z njimi povezanih pravic v informacijski družbi, da bi zaščitili pravice državljanov, kot so zapisane v Listini EU o temeljnih pravicah, hkrati pa spoštovati načela avtorskih pravic in v vsakem primeru varovati pravice avtorjev in ustvarjalcev, ter obravnavati splet kot skupni prostor za svobodno in polno kroženje kulture in znanja;

7.      meni, da mora internet ostati odprt prostor brez cenzure, kjer lahko vsi državljani sveta svobodno komunicirajo drug z drugim v skladu z načeli preglednosti, večstranskosti, demokracije, varstva človekovih pravic in svobode izražanja;

8.      poudarja strateško vrednost interneta za približevanje institucij in interesom državljanov in izboljšanje njihove zmogljivosti, učinkovitosti in preglednosti; opozarja na ključno vlogo interneta za krepitev državljanske odgovornosti ter demokratične in neposredne udeležbe civilne družbe v življenju skupnosti na vseh ravneh;

9.      poziva, naj se več pozornosti posveti krepitvi varnega raziskovanja interneta za otroke in krepitvi mednarodnega sodelovanja v boju proti škodljivim in nezakonitim vsebinam na spletu, zlasti v zvezi s spolnim zlorabljanjem otrok na internetu;

10.    poudarja pomen boja proti kibernetski kriminaliteti, zlasti v zvezi s krepitvijo zaščite varstva osebnih podatkov in zasebnosti, ne da bi s tem omejevali odprto naravo interneta;

11.    meni, da lahko internet ostane gonilna sila demokracije in gospodarskega razvoja le, če bosta zagotovljena svoboda izražanja in dostop do informacij;

12.    poziva Generalno skupščino OZN, naj podaljša mandat foruma o upravljanju interneta, okrepi njegova sredstva in ohrani model upravljanja interneta z več deležniki;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL C 133 E, 8.6.2006 str. 140.

(2)

UL C 291 E, 30.11.2006, str. 133.

(3)

UL C 41 E, 19.2.2009, str. 80.

(4)

UL C 117 E, 6.5.2010, str. 206.

(5)

UL C 236 E, 12.8.2011, str. 33.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov