Διαδικασία : 2015/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0132/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0132/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0032

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 158kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/0000(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας  
B8‑0000/2015

(2015/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85 , 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2014 σχετικά με την τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2010-2014 (COM(2014)0365),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) για το 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–       έχοντας υπόψη τη συζήτηση που έλαβε χώρα στην ολομέλειά του στις 28 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 29-30 Ιανουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου ΔΕΥ της 11ης Ιανουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ της 9ης Οκτωβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Νοεμβρίου 2014 (15799/14),

–       έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (COM(2014)0910) της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό: Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης» (COM(2013)0941),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια, στην οποία συμμετέχουν από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη και η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν πρωτίστως κοινή ευθύνη να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν πράξεις που απειλούν τη ζωή των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία και η ασφάλεια είναι στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα, καθώς και ότι, για να επιτευχθούν η ελευθερία και η ασφάλεια, τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου και τις εσωτερικές υποχρεώσεις·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών, να προστατευτούν οι θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να περιφρουρείται το διεθνές δίκαιο·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός του χώρου Σένγκεν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κληροδοτήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά σύνορά μας αποτελούν πραγματικά κοινά εξωτερικά σύνορα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ, της ραγδαίας εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της ανησυχητικής αύξησης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βάρβαρα επεισόδια βίας και τρομοκρατίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαρακτηριστική αλλαγή στη φύση και τις μεθόδους των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες από διεθνοποιημένες, ευθυγραμμισμένες και κεντρικοποιημένες οργανώσεις έχουν μετατραπεί σε πιο διάχυτα, εκτεταμένα, αποκεντρωμένα αυτόνομα δίκτυα και πυρήνες δυσαρεστημένων ατόμων, απαιτεί πολυμερή και φιλόδοξη αντιμετώπιση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, και ιδίως ορισμένα κράτη μέλη, αντιμετωπίζουν τη σοβαρή και αυξανόμενη απειλή των λεγόμενων «ξένων μαχητών», δηλαδή των ατόμων που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή προέλευσής τους με σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, που αφορά μεταξύ άλλων ένοπλες συγκρούσεις·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των «ξένων μαχητών» δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, αλλά έχει λάβει δραματικές διαστάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 15.000 αντρών και γυναικών από περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 3.500 έως 5.000 ευρωπαίων πολιτών, που εγκατέλειψαν τον τόπο τους για να λάβουν μέρος ως ξένοι μαχητές στον πόλεμο και τις βίαιες συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, και οι οποίοι συνιστούν μια τεράστια πρόκληση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι ήταν αποτρόπαιες και υπενθύμισαν για μία ακόμα φορά την απειλή που συνιστά ο εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση για στις ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις επιθέσεις, οι πολίτες της ΕΕ διοργάνωσαν κοινές διαδηλώσεις για να δείξουν πόσο σημαντική είναι για αυτούς η προστασία των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατήρηση της ΕΕ ως μιας ασφαλούς και φυλασσόμενης κοινωνίας·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέθοδος και ο εξελιγμένος στρατιωτικός εξοπλισμός και τα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις πιο πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις έθεσαν το σημαντικό ζήτημα της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των ξένων μαχητών, της διευκόλυνσης των ταξιδιωτικών μετακινήσεών τους και του παράνομου εμπορίου πυροβόλων όπλων·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που επηρεάζει πολλές χώρες, με πρόσφατο παράδειγμα τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο ξενοδοχείο μαλτέζικης ιδιοκτησίας Corinthia Hotel στην Τρίπολη της Λιβύης·

1.      καταδικάζει σθεναρά και αταλάντευτα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων των αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων· υπενθυμίζει τη θεμελιώδη υποχρέωση της ΕΕ για την προστασία και την υποστήριξη όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και συνεπώς απευθύνει έκκληση για την απονομή δικαιοσύνης, την αναγνώριση των θυμάτων και την παροχή αποζημιώσεων·

2.      τονίζει ότι η αντιμετώπιση της απειλής που θέτουν οι ξένοι μαχητές και γενικότερα η τρομοκρατία απαιτεί τη σύναψη συμφώνου κατά της τρομοκρατίας που θα βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίζονται εκτενώς οι υποκείμενοι παράγοντες, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, θα προωθείται η κοινωνική συνοχή και η πολυδεκτικότητα και θα διευκολύνεται η επανένταξη προάγοντας την πολιτική και θρησκευτική ανοχή, θα αναλύεται και θα αντιμετωπίζεται η διαδικτυακή υποκίνηση ατόμων για εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, θα αποτρέπονται οι αναχωρήσεις ατόμων για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, θα παρεμποδίζεται και θα ανακόπτεται η στρατολόγηση και τη συμμετοχή ατόμων σε ένοπλες συγκρούσεις, θα διακόπτεται η παροχή οικονομικής υποστήριξης προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τα άτομα που σκοπεύουν να γίνουν μέλη τους, θα εξασφαλίζεται η αυστηρή ποινική δίωξη, όπου αρμόζει, και θα παρέχονται στις αρχές επιβολής του νόμου τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3.      σημειώνει με ανησυχία την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας επικοινωνιών από τις τρομοκρατικές οργανώσεις για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση δυσαρεστημένων ατόμων και τη στρατολόγηση περισσότερων μαχητών για συμμετοχή στις επιθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως το ΙΚΙΛ (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε), η Αλ Κάιντα και τα διάφορα παρακλάδια της, όπως το μέτωπο Αλ Νούσρα στη Συρία· καλεί τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν στενότερα με τις αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης σε τρομοκρατικό υλικό στο διαδίκτυο, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάλειψη της τρομοκρατικής προπαγάνδας από το διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν και να προωθήσουν επειγόντως τις εκστρατείες ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο μέσω μιας πιο δυναμικής, προδραστικής και δημιουργικής προσπάθειας που θα έχει στόχο τη δημιουργία στοχευμένων θετικών αντεπιχειρημάτων και την έναρξη εκστρατειών κατά του μίσους·

4.      καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν αποτελεσματικά την άμεση απάντησή τους στην αυξανόμενη απειλή των «ξένων μαχητών» θεσπίζοντας κοινά μέτρα, όπως η αφαίρεση ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε περιπτώσεις διπλής υπηκοότητας, η κατάσχεση διαβατηρίων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η σήμανση των ταυτοτήτων των τζιχαντιστών, η εκ νέου καθιέρωση των εγκρίσεων ταξιδίου για τους ανήλικους, η εκτέλεση αυστηρότερων δικαστικών διώξεων (για προσηλυτισμό σε τρομοκρατικές οργανώσεις και εκπαίδευση σε στρατόπεδα τρομοκρατών), η δημιουργία μιας μαύρης λίστας ευρωπαίων τζιχαντιστών και υπόπτων για συμμετοχή σε τζιχαντιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις·

5.      τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενταθεί η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και να προαχθούν τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας μαζί τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με σκοπό να αναχαιτιστεί η διάδοση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο για την ενημέρωση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο συσπειρώνει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση εκστρατειών κατά της ριζοσπαστικοποίησης και στη δημιουργία δομών και διαδικασιών για την αποριζοσπαστικοποίηση των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, καθώς και να αμφισβητήσει άμεσα τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες παρέχοντας θετικά εναλλακτικά μοντέλα·

6.      επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές· καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο της γενικής απομόνωσης των ριζοσπαστικών ισλαμιστών κρατουμένων στις φυλακές και να βελτιώσουν τα διοικητικά συστήματα των φυλακών ώστε να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των κρατουμένων που συμμετέχουν στην προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, να παρακολουθούνται και να προλαμβάνονται οι διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης και να δημιουργηθούν συγκεκριμένα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν τις απόψεις τους για τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν στο ζήτημα αυτό, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ·

7.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι μία από τις επιθέσεις του Παρισιού είχε σκόπιμα ως στόχο τους ευρωπαίους Εβραίους και, ως εκ τούτου, ήταν το αποτρόπαιο αποτέλεσμα μιας νέας μορφής αντισημιτισμού που απειλεί τη θρησκευτική και εθνοτική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την πιθανή ανάγκη για αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ρήτορες του μίσους και η διάδοση ακραίων μορφών τέτοιου είδους ρητορικής·

8.      εκφράζει την ανησυχία του για τη διάδοση του μίσους και της ρητορικής των εξτρεμιστών σε χώρους προσευχής διάφορων κρατών μελών, που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για σκοπούς ριζοσπαστικοποίησης και επισημαίνει τις δραματικές επιπτώσεις της ανόδου του φονταμενταλισμού στις κοινωνίες μας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τη στενή και αυστηρή παρακολούθηση αυτού του φαινομένου και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της στρατολόγησης και της χρηματοδότησης ιμάμηδων από τρίτες χώρες·

9.      τονίζει την ανάγκη να ενταθεί ο διάλογος με τη μουσουλμανική κοινότητα με σκοπό την ένωση των προσπαθειών μας για αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας·

10.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την κυκλοφορία των τρομοκρατών ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας το λαθρεμπόριο παράνομων όπλων και την παράνομη χρήση εγγράφων ταυτότητας, καθώς και εντοπίζοντας τους τομείς κινδύνου·

11.    επισημαίνει τις ανησυχίες του για τις αναφορές σχετικά με τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων που διευκολύνουν τη μετακίνηση των φονταμενταλιστικών και τρομοκρατικών πυρήνων προς την Ευρώπη και καλεί την ΕΕ να θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και να διενεργήσει περαιτέρω σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, τα οποία είναι μία από τις πλέον προσοδοφόρες πηγές εσόδων για τις τρομοκρατικές οργανώσεις· τονίζει επίσης ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν διευρύνει τη ροή εσόδων τους χρησιμοποιώντας την πώληση και την εμπορία γυναικών και παιδιών για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους· καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές αυτές και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτές τις δραστηριότητες·

12.    επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων εντός της ΕΕ και, συνεπώς, αποκλείει κατηγορηματικά τις προτάσεις για αναστολή του συστήματος Σένγκεν· ενθαρρύνει, αντί αυτού, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερα τους ισχύοντες κανόνες που προβλέπουν ήδη την πιθανότητα προσωρινής εφαρμογής ελέγχων εγγράφων, καθώς και να χρησιμοποιούν καλύτερα το σύστημα SIS II· τονίζει τη σημασία του νέου Μηχανισμού Αξιολόγησης Σένγκεν και καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των προνομίων της για να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένο ορισμό της έννοιας «ξένοι μαχητές» και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέψουν, στο εθνικό τους δίκαιο, τη μετάβαση σε περιοχή συγκρούσεων για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ως σοβαρό ποινικό αδίκημα, βάσει του ορισμού που προτείνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δώσουν στις δικαστικές αρχές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δίωξη και επιβολή κυρώσεων για το αδίκημα αυτό, όπου αρμόζει·

14.    αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, να προχωρήσει σύντομα στη νομοθετική εξέταση και θέσπιση της οδηγίας για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) που πρότεινε η Επιτροπή το 2011· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν επειγόντως εποικοδομητικές προτάσεις με σκοπό την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για μια οδηγία PNR της ΕΕ, η οποία θα προβλέπει τις υψηλότερες δυνατές διασφαλίσεις για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας· καλεί επίσης τα δύο όργανα να ομιλήσουν εγκαίρως ενώπιον της ολομέλειας·

15.    καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, η οποία απαιτεί τη συμμόρφωση με τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της νομιμότητας με σκοπό την παροχή του κατάλληλου νομικού πλαισίου που χρειάζονται οι αρχές επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση, την πρόληψη και τον εντοπισμό των δικτύων τρομοκρατίας και σοβαρών εγκλημάτων·

16.    καλεί τα κράτη μέρη να αξιοποιούν καλύτερα τις μοναδικές δεξιότητες της Ευρωπόλ εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές μονάδες τους παρέχουν στην Ευρωπόλ τις σχετικές πληροφορίες με πιο συστηματικό και τακτικό τρόπο· ζητά να ανατεθεί στην Ευρωπόλ η συγκεκριμένη εργασία του εντοπισμού παράνομου εξτρεμιστικού ή τρομοκρατικού υλικού ή περιεχομένου στο διαδίκτυο και η παραπομπή του στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εξάλειψή του· υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών και τεχνικών δυνατοτήτων της, καθώς και των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών·

17.    επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων για την αναγνώριση, τον εντοπισμό και τη διακοπή της παροχής χρηματοδότησης προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω το ενδεχόμενο σχεδιασμού μιας νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTS)·

18.    καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών συσκευών και του λαθρεμπορίου όπλων που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και να καλύψει το νομικό κενό·

19.    τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός της δράσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης μέσω της Eurojust ώστε να εναρμονιστεί η ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με τους ξένους μαχητές στην επικράτεια της ΕΕ με σκοπό την παροχή ενός νομικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, να αποφευχθούν τα κενά στη δίωξη και να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές και νομικές δυσκολίες στη συλλογή και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων στις υποθέσεις τρομοκρατίας, μέσω της ενημέρωσης της απόφασης πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ·

20.    τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, να ενταθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο· δεδομένων των νέων συνθηκών και της άμεσης απειλής της τρομοκρατίας, αποσύρει το αίτημά του για παραπομπή της συμφωνίας PNR ΕΕ-Καναδά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση και δεσμεύεται να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία με στόχο τη μεγαλύτερη νομική ασφάλεια των πολιτών και των επιβατικών αεροσκαφών της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης τα οφέλη από τη χρήση όλων των κατάλληλων μέσων για την εκτενέστερη ανταλλαγή πληροφοριών και τη διοργανική συνεργασία με τους στενότερους συνεργάτες μας, όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία·

21.    φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να προβληματιστεί εκ νέου σχετικά με την επικρατούσα αδυναμία που χαρακτήρισε στο παρελθόν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού μέσω των οποίων διακινήθηκαν οι ξένοι μαχητές και οι πόροι για τη στήριξή τους, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, η Τουρκία, οι χώρες του Κόλπου και τα κράτη του Μαγκρέμπ, με σκοπό την ένωση των προσπαθειών μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών και αξιοποίησης των διδαγμάτων, την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, τον εντοπισμό της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων και τη δημιουργία μιας νέας αφήγησης για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και του φονταμενταλισμού·

22.    καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά μια παγκόσμια συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και να συνεργαστεί στενά με τους τοπικούς παράγοντες, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ιδίως στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη και ιδιαίτερα την Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών·

23.    τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ ώστε να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς να προλαμβάνονται και να επιλύονται ο συγκρούσεις, παράγοντες που συμβάλλουν συνολικά στην περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ομάδων και τμημάτων της κοινωνίας και με τον τρόπο αυτό τα καθιστούν πιο ευάλωτα στην προπαγάνδα των εξτρεμιστικών οργανώσεων·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0102.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου