Menettely : 2015/2530(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0132/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0132/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0032

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


terrorismin vastaisista toimista (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma terrorismin vastaisista toimista (2015/2530(RSP))  
B8‑0132/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6, 7 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ja 88 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6–8 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan sekä 11, 12, 21, 47–50, 52 ja 53 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Viimeinen kertomus vuosien 2010–2014 sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta” (COM(2014) 0365),

–       ottaa huomioon EU:n terrorismitilannetta ja -suuntauksia vuonna 2014 käsittelevän Europolin raportin (Terrorism Situation and Trend Report – TE-SAT),

–       ottaa huomioon 24. syysluuta 2014 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman terroritekojen aiheuttamista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle (päätöslauselma 2178 (2014)),

–       ottaa huomioon neuvoston 25. helmikuuta 2010 hyväksymän EU:n sisäisen turvallisuuden strategian,

–       ottaa huomioon 28. tammikuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa käymänsä keskustelun terrorisminvastaisista toimista,

–       ottaa huomioon Riiassa 29.–30. tammikuuta 2015 pidetyn oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisen kokouksen,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta(1),

–       ottaa huomioon 11. tammikuuta 2015 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa hyväksytyn julkilausuman,

–       ottaa huomioon 9. lokakuuta ja 5. joulukuuta 2014 pidetyissä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisissa kokouksissa hyväksytyt päätelmät,

–       ottaa huomioon 24. marraskuuta 2014 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle esitetyn EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin raportin (15799/14),

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetun komission työohjelman 2015 (COM(2014)0910),

–       ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen: EU:n toimien tehostaminen” (COM(2013)0941),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella luotiin perusta oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittämiselle;

B.     katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti yhteisesti vastuussa unionin kansalaisten turvallisuuden ja vapauden turvaamisesta ja asianmukaisten toimien toteuttamisesta kansalaisten henkeä uhkaavien tekojen estämiseksi; toteaa, että vapaus ja turvallisuus ovat rinnakkaisesti tavoiteltavia päämääriä, ja katsoo vapauden ja turvallisuuden turvaamisen edellyttävän, että terrorismin vastaiset toimet perustetaan tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteelle sekä perusoikeuksien kunnioittamiselle ja niissä noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä velvoitteita;

C.     ottaa huomioon, että terrorismi on globaali uhka, johon on puututtava paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten turvallisuutta, puolustaa sellaisia perusarvoja kuin vapaus, demokratia ja ihmisoikeudet ja varmistaa kansainvälisen oikeuden toteutuminen;

D.     katsoo, että vapaa liikkuvuus Schengenin alueella on yksi Euroopan yhdentymishankkeen tärkeimmistä saavutuksista ja että jäsenvaltioiden ulkorajat muodostavat itse asiassa yhden yhteisen ulkorajan;

E.     panee merkille, että Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ratkaisevasti viime vuosina, mikä johtuu uusista konflikteista ja mullistuksista EU:n välittömässä läheisyydessä, uusien tekniikoiden nopeasta kehittymisestä sekä huolestuttavasti yleistyvästä radikalisoitumisesta, joka johtaa raakaan väkivaltaan ja terrorismiin;

F.     toteaa, että terrorismin luonne ja toimintatavat ovat tyypillisesti muuttuneet siten, että kansainvälisesti toimivien, järjestäytyneiden ja keskitettyjen järjestöjen sijalle on ilmaantunut hajanaisempia, kaikkialle leviäviä ja hajautetusti toimivia itsenäisiä verkostoja ja soluja, jotka muodostuvat yksittäisistä tyytymättömistä ihmistä, ja että tämä edellyttää monenkeskisiä kunnianhimoisia vastatoimia;

G.     ottaa huomioon, että EU:ssa ja erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa vakavan ja lisääntyvän uhan muodostavat ”vierastaistelijat”, jotka matkustavat omasta asuinmaastaan tai maasta, jonka kansalaisia he ovat, muualle tarkoituksenaan toteuttaa, suunnitella tai valmistella terroritekoja tai antaa tai saada terroristikoulutusta, mikä voi tapahtua myös aseellisten selkkausten yhteydessä;

H.     toteaa, että vierastaistelijat eivät ole uusi ilmiö mutta heidän määränsä on kasvanut dramaattisesti, sillä sodan ja väkivaltaisuuksien puhjettua Syyriassa, Irakissa ja Libyassa yli 15 000 miestä ja naista yli 80 maasta eri puolilla maailmaa, mukaan lukien noin 3 500–5 000 EU:n kansalaista, on lähtenyt kotimaistaan ryhtyäkseen vierastaistelijaksi, mikä merkitsee valtavaa haastetta EU:n kansalaisten turvallisuudelle;

I.      toteaa, että Pariisin äskettäiset julmat hyökkäykset olivat jälkeen kerran uusi muistutus siitä uhasta, jonka ääriliikkeet ja radikalisoituminen aiheuttavat vapaille ja avoimille yhteiskunnille; ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset osoittivat yhtenäisinä mieltään näiden hyökkäysten johdosta haluten osoittaa, kuinka tärkeää heille on puolustaa EU:n perusarvoja ja säilyttää EU turvallisena yhteiskuntana;

J.      toteaa, että äskettäisten terrori-iskujen toteuttamistapa ja käytettyjen sotilasaseiden ja -varusteiden kehittyneisyys ovat nostaneet esille tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat vierastaistelijoiden rahoitusta ja heidän matkustamisensa tukemista sekä laitonta asekauppaa;

K.     ottaa huomioon, että terrorismi on globaali uhkatekijä, joka vaikuttaa moniin maihin; toteaa, että yksi viimeaikainen tapaus oli terroristien raakalaismainen, ainakin yhdeksän ihmisen hengen vaatinut hyökkäys Libyan Tripolissa sijaitsevaan maltalaisomisteiseen Corinthia-hotelliin, jossa YK:n Libyan-tukioperaatio pitää kokouksiaan;

1.      tuomitsee voimakkaasti ja päättäväisesti Pariisin äskettäiset terrori-iskut ja esittää vilpittömät surunvalittelunsa ja tukensa näiden julmien iskujen uhrien perheille; muistuttaa, että EU:n perustehtävänä on suojella ja tukea kaikkia terrorismin uhreja kaikkialla unionissa, ja kehottaa siksi huolehtimaan, että nämä uhrit saavat oikeutta, tunnustusta ja hyvitystä;

2.      korostaa, että vierastaistelijoiden ja yleisesti terrorismin aiheuttamaan uhkaan vastaaminen vaatii sellaista monitahoisesti terrorismin torjuntaa tarkastelevaa sopimusta, jonka mukaisesti voidaan käsitellä kokonaisvaltaisesti radikalisoitumista ja muita terrorismin taustatekijöitä ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä yhteiskuntaan sopeutumista, edistää poliittista ja uskonnollista suvaitsevaisuutta, tutkia verkossa esiintyvää kiihotusta terroritekoihin ja toimia sen vastavoimana, estää ihmisiä lähtemästä maasta terroristijärjestöihin liittymistä varten, estää ja tyrehdyttää rekrytointia ja osallistumista aseellisiin selkkauksiin, katkaista taloudellinen tuki terroristijärjestöille ja niihin liittymään pyrkiville, varmistaa tarvittaessa päättäväinen syytteeseenpano ja antaa lainvalvontaviranomaisille tarvittavat keinot hoitaa tehtävänsä samalla kun ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

3.      panee huolestuneena merkille, että terroristijärjestöt käyttävät yhä enemmän internetiä ja viestintätekniikkaa, kun ne pyrkivät levittämään vihantäyteistä retoriikkaansa, saamaan tyytymättömät ihmiset radikalisoitumaan ja rekrytoimaan lisää taistelijoita sellaisiin terroristijärjestöihin kuin ISIL (Irakin ja Levantin islamilainen valtio) ja al-Qaida ja sen eri haaraosastot, kuten al-Nusra, ja tekemään terrori-iskuja; kehottaa internetyhtiöitä ja sosiaalisen median palveluja tuottavia yhtiöitä tehostamaan yhteistyötään lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotta voidaan rajoittaa pääsyä terroristien verkkoaineistoihin sekä havaita ja poistaa terroristien verkkopropaganda; kehottaa myös komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan ja edistämään kiireellisesti tiedotuskampanjoita radikalisoitumisen torjumiseksi internetissä siten, että pyritään tehokkaammin, aktiivisemmin ja luovemmin kehittämään kohdennettua myönteistä vastapropagandaa ja käynnistämään vihaa torjuvia kampanjoita;

4.      kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan tehokkaasti tapoja, joilla ne reagoivat välittömästi vierastaistelijoiden aiheuttamaan lisääntyvään uhkaan ottamalla käyttöön yhteisiä toimia, kuten EU:n passin peruminen niiltä, joilla on kaksoiskansalaisuus, passien takavarikointi määräajaksi, jihadistien henkilöllisyystodistusten merkitseminen, alaikäisten matkustamisen luvanvaraisuuden palauttaminen, syytteeseenpanon tehostaminen (terroristijärjestöjen jäseneksi käännyttämisestä ja koulutuksesta terroristien leireillä) sekä mustan listan laatiminen eurooppalaisista jihadisteista ja jihadistiterroristeiksi epäillyistä;

5.      korostaa kiireellistä tarvetta tehostaa radikalisoitumisen ehkäisyä ja edistää radikalisoitumista vähentäviä ohjelmia lisäämällä yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ja toimimalla yhdessä niiden kanssa kansallisesti ja paikallisesti, jotta voidaan pysäyttää ääri-ideologioiden leviäminen; kehottaa komissiota vahvistamaan radikalisoitumisen torjunnan EU-verkostoa, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat, jotka pyrkivät kehittämään radikalisoitumista torjuvia kampanjoita ja luomaan palaaville vierastaistelijoille kohdistettuja radikalisoitumista vähentäviä rakenteita ja prosesseja, sekä asettumaan vastustamaan avoimesti ja suoraan ääri-ideologioita tarjoamalla positiivisia vaihtoehtoja;

6.      panee huolestuneena merkille radikalisoitumisen vankiloissa; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan mahdollisuuksia eristää yleisesti radikaalit islamistivangit vankiloissa ja parantamaan vankiloiden hallintojärjestelmiä siten, että voidaan edistää terrori-iskujen valmisteluun osallistuvat vangit, seurata radikalisoitumista ja estää se sekä laatia radikalisoitumisen vähentämisohjelmia; kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan alan parhaita käytäntöjä suoraan tai asianomaisten EU:n virastojen kautta;

7.      on erittäin huolissaan siitä, että yksi Pariisin iskuista oli tarkoituksellisesti suunnattu Euroopan juutalaisia vastaan ja että julma teko oli näin ollen seurausta uudenlaisesta antisemitismistä, joka on uhka Euroopan unionin uskonnolliselle ja etniselle monimuotoisuudelle; pyytää komissiota tarkastelemaan perusteellisesti, onko tarpeen tarkistaa neuvoston puitepäätöstä 2009/315/YOS, jotta voitaisiin puuttua tehokkaammin vihaa lietsovien saarnaajien toimintaan ja vakavan vihapuheen levittämiseen;

8.      on huolissaan vihaa lietsovan ja äärioppeja levittävän saarnaamisen yleistymisestä eri jäsenvaltioissa sijaitsevissa rukoushuoneissa, joita käytetään hyväksi radikalisoimistarkoituksiin, ja kiinnittää huomiota tämän ilmiön merkittävään vaikutukseen äärisuuntausten leviämiseen yhteiskunnissamme; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavia toimia voidakseen seurata tätä ilmiötä määrätietoisesti ja tiiviisti ja puuttuakseen imaanien rekrytoimiseen kolmansista maista ja heidän rahoittamiseensa;

9.      korostaa, että on tehostettava vuoropuhelua muslimiyhteisön kanssa, jotta voidaan yhteisvoimin vastustaa äärisuuntauksia ja terroristipropagandaa;

10.    kehottaa kaikkia jäsenvaltioita estämään terroristien liikkumisen vahvistamalla valvontaa ulkorajoilla, tarkastamalla matka-asiakirjat järjestelmällisemmin ja tehokkaammin, puuttumalla laittomaan asekauppaan ja väärän henkilöllisyyden käyttöön sekä tunnistamalla riskialat;

11.    on hyvin huolestunut raporteista, joiden mukaan ihmiskauppiaat helpottavat ääri-islamistien ja terroristien solujen siirtymistä Eurooppaan, ja kehottaa asettamaan etusijalle ihmiskauppaverkostojen vastaisen toiminnan ja tarkastelemaan näitä verkostoja yhtenä terroristijärjestöjen tuottoisimpana tulonlähteenä; korostaa, että terroristijärjestöt ovat monipuolistaneet tulovirtojaan käyttämällä naisten ja lasten myymistä ja kauppaa toimintansa rahoittamiseen; tuomitsee päättäväisesti tällaiset käytännöt ja vaatii kansainvälistä yhteisöä puuttumaan tosissaan tähän toimintaan;

12.    toteaa olevansa edelleen sitoutunut vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa ja eikä sen vuoksi perimmiltään kannata ehdotuksia Schengen-järjestelmän soveltamisen keskeyttämisestä; kehottaa jäsenvaltioita sen sijaan tiukentamaan nykyisiä sääntöjä, joihin jo sisältyy mahdollisuus ottaa väliaikaisesti käyttöön matkustusasiakirjojen tarkastukset, sekä hyödyntämään tehokkaammin SIS II -järjestelmää; korostaa uuden Schengenin arviointimekanismin merkitystä ja kehottaa komissiota hyödyntämään täysin sen suomia valtaoikeuksia, jotta voidaan varmistaa Schengenin säännöstön täytäntöönpano;

13.    pyytää komissiota esittämään yhtenäistä ”vierastaistelijoiden” määritelmää ja kehottaa jäsenvaltioita luokittelemaan kansallisessa lainsäädännössään vakavaksi rikokseksi konfliktialueelle matkustamisen terroristijärjestöön liittymistä varten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa ehdotetun määritelmän perusteella, jotta oikeusviranomaiset voivat tarvittaessa asettaa syytteeseen ja rangaista tästä rikoksesta;

14.    kehottaa toimivaltaista kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaansa etenemään pikaisesti komission vuonna 2011 esittämän EU:n matkustajarekisteriä koskevan direktiiviehdotuksen tarkastelussa ja hyväksymisessä ja kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään kiireellisesti rakentavia ehdotuksia, jotka johtaisivat pikaisesti sopimukseen matkustajarekisteridirektiivistä, jolla turvattaisiin EU:n kansalaisten oikeudet parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistettaisiin samalla tämän välineen tehokkuus ja vaikuttavuus taistelussa vakavaa rikollisuutta ja terrorismia vastaan, sekä tuomaan asian ajallaan täysistuntoon;

15.    kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian uutta tietojen säilyttämistä koskevaa direktiiviä ottaen asianmukaisesti huomioon unionin tuomioistuimen äskettäisen kyseistä direktiiviä koskevan päätöksen, jossa vaaditaan noudattamaan suhteellisuus-, tarpeellisuus- ja laillisuusperiaatetta, jotta saadaan aikaan tarvittava oikeudellinen kehys, jonka mukaisesti lainvalvontaviranomaiset voivat tutkia, ehkäistä ja paljastaa vakavia rikollis- ja terroristiverkostoja;

16.    kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaammin Europolin ainutlaatuisia valmiuksia varmistamalla, että niiden kansalliset yksiköt toimittavat Europolille asiaankuuluvaa tietoa järjestelmällisemmin ja rutiininomaisemmin; pyytää antamaan Europolille tehtäväksi etsiä ääriryhmien ja terroristien laitonta verkkomateriaalia tai -sisältöä ja ilmoittaa siitä suoraan internetyhtiöille ja sosiaaliselle medialle, jotta ne voivat poistaa ne; tukee eurooppalaisen terrorismin vastaisen foorumin perustamista Europolin yhteyteen, jotta voidaan maksimoida sen toiminnalliset, tekniset ja tiedonvaihtovalmiudet;

17.    on sitoutunut tehostamaan toimia terrorismin rahoituksen tunnistamiseksi, jäljittämiseksi ja lopettamiseksi; kehottaa siksi komissiota harkitsemaan lainsäädäntöehdotuksen antamista terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän (TFTS) perustamisesta;

18.    kehottaa komissiota arvioimaan kiireellisesti nykyisiä EU:n sääntöjä, jotka koskevat järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää laittomien aseiden ja räjähteiden siirtoa ja kauppaa, sekä poistamaan lainsäädännön aukkokohdat;

19.    korostaa tarvetta lisätä Europolin avulla rikosoikeudellisten vastatoimien tehokkuutta ja koordinointia ja yhtenäistää vierastaistelijoiden toimintaan liittyvien tekojen kriminalisointia koko EU:ssa, jotta voidaan luoda oikeudellinen toimintakehys ja edistää yhteistyötä yli rajojen, välttää aukkoja syytteeseenpanossa ja puuttua käytännöllisiin ja oikeudellisiin ongelmiin kerättäessä todistusaineistoa terrorismitapauksissa ja arvioitaessa niiden pätevyyttä, ja katsoo, että tämän vuoksi puitepäätös 2008/919/YOS on saatettava ajan tasalle;

20.    korostaa, että on parannettava, tehostettava ja nopeutettava maailmanlaajuista lainvalvontaa koskevaa tietojenvaihtoa; ottaa huomioon uuden tilanteen ja välittömän terrorismin uhan ja peruu sen vuoksi pyyntönsä, joka koski unionin tuomioistuimen lausunnon hankkimista EU:n ja Kanadan välistä matkustajarekisteriä koskevasta sopimuksesta, ja sitoutuu hyväksymään tämän sopimuksen, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta EU:n matkustajalentokoneiden ja kansalaisten kannalta; korostaa, että on hyödyllistä käyttää kaikkia soveltuvia välineitä tehostamaan tietojen vaihtoa ja viranomaisyhteistyötä sellaisten unionin lähimpien liittolaisten kanssa kuin Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti;

21.    katsoo, että EU:n on tarkasteltava niitä heikkouksia, jotka ovat tyypillisiä aiemmalle terrorismin vastaiselle yhteistyölle niiden lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa, joiden kautta vierastaistelijat ovat tulleet ja resurssit on kanavoitu, kuten Länsi-Balkanin maat, Turkki, Persianlahden maat ja Maghreb-maat, jotta voidaan yhdistää voimat taistelussa terrorismia vastaan lisäämällä tiedon ja kokemusten vaihtoa, puuttua laittomaan asekauppaan, jäljittää terroristien rahoitusta ja luoda uudenlaista vastapropagandaa ääriliikkeiden ja fundamentalismin torjumiseksi;

22.    kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti terrorismin vastaista globaalia kumppanuutta ja tekemään tiivistä yhteistyötä Afrikan unionin, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton kaltaisten alueellisten toimijoiden kanssa ja erityisesti Syyrian ja Irakin naapurimaiden kanssa sekä YK:n ja erityisesti sen terrorismin vastaisen komitean kanssa;

23.    korostaa, että kokonaisvaltaisessa EU:n terrorismin vastaisessa strategiassa olisi myös hyödynnettävä täysipainoisesti unionin ulko- ja kehityspolitiikkaa, jotta voidaan torjua köyhyyttä, syrjintää ja marginalisoitumista sekä korruptiota ja edistää hyvää hallintoa ja estää ja ratkaista konflikteja, koska näin voidaan osaltaan estää yhteiskunnan tiettyjen ryhmien ja osien marginalisoitumista, mikä tekee niistä alttiimpia ääriryhmien propagandalle;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0102.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö