Förfarande : 2015/2530(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0132/2015

Ingivna texter :

B8-0132/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0032

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om åtgärder mot terrorism (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om åtgärder mot terrorism  
B8‑0132/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 

–       med beaktande av artiklarna 2, 3, 6, 7 och 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget) och artiklarna 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 och 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 6, 7, 8, 10.1, 11, 12, 21, 47–50, 52 och 53,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 juni 2014 om genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2010–2014 (COM(2014)0365),

–       med beaktande av Europols rapport om den rådande situationen för och tendenserna inom terrorismen i Europa (TE-SAT) för 2014,

–       med beaktande av den resolution som FN:s säkerhetsråd antog den 24 september 2014 om det hot mot internationell fred och säkerhet som terroristhandlingar utgör (resolution 2178 (2014)),

–       med beaktande av EU:s strategi för inre säkerhet, som antogs vid rådets möte den 25 februari 2010,

–       med beaktande av sin diskussion vid plenarsammanträdet den 28 januari 2015 om åtgärder mot terrorism,

–       med beaktande av rådets (RIF) informella möte i Riga den 29–30 januari 2015,

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om att förnya strategin för inre säkerhet i EU(1),

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (RIF) informella möte den 11 januari 2015,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (RIF) möte den 9 oktober och den 5 december 2014,

–       med beaktande av rapporten av den 24 november 2014 från EU:s samordnare för kampen mot terrorism till Europeiska rådet (15799/14),

–       med beaktande av kommissionens arbetsprogram för 2015 (COM(2014)0910) av den 16 december 2014,

–       Med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 januari 2014 Att förhindra radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism: en skärpning av EU:s insatser(COM(2013)0941),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I Lissabonfördraget lades grunden till utvecklingen av en EU-säkerhetspolitik som noggrant delas av EU och dess medlemsstater och bygger på rättsstatsprincipen och respekt för de grundläggande rättigheterna.

B.     EU och dess medlemsstater har först och främst ett gemensamt ansvar för att garantera de europeiska medborgarnas säkerhet och frihet och för att vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga för att förhindra dåd som utgör ett hot mot människors liv. Frihet och säkerhet är mål som måste eftersträvas jämsides med varandra. För att åstadkomma frihet och säkerhet bör därför åtgärder mot terrorism bygga på principerna om nödvändighet, proportionalitet och respekt för de grundläggande rättigheterna samt vara förenliga med rättsstatsprincipen och internationella förpliktelser.

C.     Terrorism utgör ett globalt hot som kräver åtgärder på lokal, nationell, europeisk och global nivå för att trygga våra medborgares säkerhet, försvara de grundläggande värdena frihet, demokrati och mänskliga rättigheter samt upprätthålla internationell rätt.

D.     Fri rörlighet inom Schengenområdet är något av det värdefullaste som Europabygget gett i arv till oss och våra yttre gränser är i själva verket en enda gemensam yttre gräns.

E.     Säkerhetsläget i Europa har under de senaste åren genomgått dramatiska förändringar på grund av nya konflikter och omvälvningar i EU:s omedelbara grannskap, den snabba utvecklingen av ny teknik samt en tilltagande radikalisering som inger oro och leder till barbariskt våld och terrorism.

F.     Terrorismens karaktär och uttrycksformer har genomgått ett paradigmskifte, från internationella, samordnade och centraliserade organisationer till mera diffusa, genomträngande autonoma nätverk och celler av missnöjda personer och detta kräver ett multilateralt och ambitiöst bemötande.

G.     EU, och framför allt vissa medlemsstater, står inför ett växande inhemskt terroristhot från ”utländska stridande”, det vill säga personer som reser till länder som de varken är bosatta eller medborgare i, för att utföra, planera eller förbereda terrordåd eller erbjuda eller genomgå terroristutbildning, även i samband med väpnade konflikter.

H.     Frågan om ”utländska stridande”, är i och för sig ingenting nytt, men fenomenets omfång har ökat drastiskt, så att för närvarande över 15 000 män och kvinnor från fler än 80 länder runtom i världen, bland dem uppskattningsvis mellan 3 500 och 5 000 unionsmedborgare, lämnat sina hem för att bli utländska stridande i samband med att kriget och våldet i Syrien, Irak och Libyen bröt ut. Detta innebär en oerhörd utmaning för unionsmedborgarnas säkerhet.

I.      De senaste angreppen i Paris var ohyggliga och gav ännu en påminnelse om vilket hot som extremism och radikalisering innebär för fria och öppna samhällen. Angreppen följdes av samfällda demonstrationer där unionsmedborgarna visade hur viktigt det var för dem att försvara Europeiska unionens grundläggande värden och låta EU förbli ett säkert och tryggt samhälle.

J.      Det sätt på vilket de senaste terroristangreppen utfördes kom, tillsammans med de utstuderade militära eldvapen och annan militär utrustning som användes, att aktualisera den viktiga frågan om hur den verksamhet som bedrivs av utländska stridande finansieras och hur deras resor underlättas samt om den olagliga handeln med eldvapen.

K.     Terrorismen är ett globalt hot som berör många länder. Ett aktuellt exempel är det barbariska terroristangreppet med minst nio dödsoffer mot det maltesiskägda Corinthia Hotel i Tripoli i Libyen, där FN:s stöduppdrag i Libyen håller sina sammankomster.

1.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt och resolut den senaste tidens terrorangrepp i Paris och uttrycker sitt uppriktiga deltagande och sin solidaritet med de anhöriga till offren för de ohyggliga terrorangreppen. Parlamentet erinrar om att EU har ett grundläggande ansvar för att skydda och stödja alla offer för terrorism och vill därför att de ska få rättvisa, erkänsla och skadeersättning.

2.      Europaparlamentet understryker att hotet från utländska stridande och terrorism i allmänhet måste motarbetas med hjälp av en flerdimensionell överenskommelse mot terrorism, bland annat genom att helhetsbetonat bemöta bakomliggande faktorer såsom radikalisering, utveckla social sammanhållning och inkludering och underlätta återintegrering genom att främja politisk och religiös tolerans, analysera och motverka incitament på nätet för att genomföra terrordåd, förebygga att personer reser ut för att ansluta sig till terrororganisationer, förebygga och motverka rekrytering till och inblandning i väpnade konflikter, avbryta ekonomiskt stöd till terroristorganisationer och personer som vill ansluta sig till dem, säkerställa resoluta rättsliga åtgärder i tillämpliga fall och ge de brottsbekämpande myndigheterna lämpliga verktyg för att kunna utföra sina uppgifter, med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

3.      Europaparlamentet noterar med oro att terroristorganisationer alltmer använder internet och kommunikationsteknik för att sprida sin hatfyllda retorik, ytterligare radikalisera missnöjda personer och värva flera stridande till terroristorganisationer såsom ISIL (Islamiska staten i Irak och Levanten), al-Qaida och dess olika förgreningar såsom fronten al-Nusra i Syrien, för att föröva terrordåd. Parlamentet uppmanar med kraft de företag som bedriver verksamhet på internet och i sociala medier att utöka sitt samarbete med de brottsbekämpande myndigheterna för att begränsa tillgången till terroristmaterial på internet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt intensifiera och främja kampanjer till förmån för ökat medvetande, för att motverka radikaliseringen på internet genom en mer kraftfull, utvecklingsföregripande och kreativ insats för att ta fram målinriktade motbudskap och inleda kampanjer mot hat.

4.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivt samordna sitt omedelbara gensvar på det allt större hotet från ”utländska stridande”, genom att anta gemensamma åtgärder såsom att dra in EU-pass för personer som har dubbelt medborgarskap, beslagta pass under en begränsad tid, flagga jihadisternas identitetskort, återinföra krav på resetillstånd för minderåriga, skärpa de rättsliga påföljderna (för dem som vill värva medlemmar till terroristorganisationer och för utbildning i terroristläger) och upprätta en svartlista över europeiska jihadister och terrormisstänkta.

5.      Europaparlamentet understryker att insatserna för att förebygga radikalisering och främja avradikaliseringsprogram omedelbart måste intensifieras genom att befolkningsgrupper och civila samhällen stärks och engageras på nationell och lokal nivå så att spridningen av extremistiska ideologier kan stoppas. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) som sammanför alla aktörer som medverkar till att utveckla kampanjer mot radikalisering och inrätta strukturer och processer för avradikalisering av återvändande utländska stridande och att direkt utmana extremistiska ideologier genom att erbjuda positiva alternativ.

6.      Europaparlamentet påtalar med stark oro den radikalisering som försiggår i fängelser och uppmanar medlemsstaterna att överväga insatser för att radikala islamistiska interner ska isoleras i fängelserna och att förbättra fångvårdsadministrationen för att det ska gå lättare att upptäcka interner som förbereder terrordåd, övervaka och förhindra radikaliseringsprocesser och inrätta särskilda program för avradikalisering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis om detta, antingen direkt eller via EU:s relevanta byråer.

7.      Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över att ett av angreppen i Paris avsiktligen förövades mot europeiska judar och således var den ohyggliga följden av ett nytt slags antisemitism som hotar den religiösa och etniska mångfalden i Europa. Parlamentet ber därför kommissionen att grundligt pröva om det eventuellt skulle behövas en översyn av rådets rambeslut 2008/913/RIF för att man effektivare skulle kunna komma åt dem som predikar hat och sprider grov hatpropaganda.

8.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det blir allt vanligare med hätska och extremistiska predikningar i olika medlemsstaters bönelokaler som missbrukas för radikaliseringsändamål och påpekar vilka dramatiska effekter den ökande fundamentalismen i våra samhällen fört med sig. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att kraftfullt och noggrant övervaka detta och ta itu med att imamer rekryteras och finansieras från tredjeländer.

9.      Europaparlamentet påpekar att det behövs en intensivare diskussion med den muslimska befolkningsgruppen, för att vi samfällt ska kunna motverka fundamentalism och propaganda till förmån för terrorism.

10.    Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att hindra terroristers rörlighet med hjälp av skärpta kontroller vid de yttre gränserna, mera systematiska och effektiva kontroller av resehandlingar, åtgärder mot olaglig vapenhandel och mot användning av identitet i bedrägligt syfte samt identifiering av riskområden.

11.    Europaparlamentet understryker sin oro över rapporterna om att människosmugglare gör det lättare för fundamentalister och terroristceller att komma in i Europa och uppmanar EU att prioritera kampen mot nätverk för människosmuggling och ytterligare undersöka dessa nätverk, eftersom de är en av de mest inbringande inkomstkällorna för terroristorganisationer.Parlamentet påpekar dessutom att terroristorganisationer har skaffat sig nya inkomster genom att bekosta sin verksamhet med att smuggla och sälja kvinnor och barn. Parlamentet fördömer resolut allt sådant och uppmanar med kraft det internationella samfundet att på allvar ta itu med sådan verksamhet.

12.    Europaparlamentet bekräftar än en gång sitt åtagande för fri rörlighet inom EU och avvisar därför i grund förslag om att avskaffa Schengensystemet. Parlamentet uppmanar i stället medlemsstaterna att skärpa de nuvarande bestämmelserna, som redan innefattar en möjlighet att införa kontroller av resehandlingar, och att göra bättre bruk av SIS II-systemet. Parlamentet understryker vikten av den nya utvärderingsmekanismen för Schengensystemet och uppmanar kommissionen att göra fullt bruk av sina rättigheter för att Schengenregelverket ska tillämpas som sig bör.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en harmoniserad definition av ”utländska stridande” och uppmuntrar medlemsstaterna att i sin inhemska lagstiftning förklara det som en allvarlig straffbar handling att någon reser till ett konfliktområde för att gå med i en terroristorganisation, utgående från den definition som föreslagits i FN:s säkerhetsråds resolution, för att de rättsvårdande myndigheterna vid behov ska kunna lagföra och bestraffa detta brott.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt sitt ansvariga utskott, alltså utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, att lagstiftningsvägen snabbt behandla och anta EU:s direktiv om passageraruppgifter, som föreslogs av kommissionen 2011, och uppmanar kommissionen och rådet att skyndsamt lägga fram eventuella nyttiga förslag för att man snabbt ska nå fram till enighet om det direktivet, som skulle erbjuda de striktaste garantier för unionsmedborgarnas rättigheter och samtidigt garantera att direktivet blir ett ändamålsenligt och effektivt redskap i kampen mot grov brottslighet och terrorism, samt att utan dröjsmål ta upp frågan inför parlamentets plenarsammanträde.

15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt lägga fram ett nytt direktiv om uppgiftslagring och därvid ta full hänsyn till domstolens nyligen avkunnade dom om direktivet om uppgiftslagring, där det krävdes att principerna om proportionerlighet, nödvändighet och laglighet skulle följas för att de brottsbekämpande myndigheterna skulle få en lämplig rättslig ram för att undersöka, förebygga och upptäcka nätverk för grov brottslighet och terrorism.

16.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra bättre nytta av den unika kapaciteten hos Europol genom att se till att deras nationella enheter ger Europol relevant information på ett mera systematiskt och rutinmässigt sätt. Parlamentet vill att Europol ska få som särskild uppgift att identifiera olagligt extremistiskt eller terroristiskt material eller innehåll på internet och hänskjuta det direkt till internetföretag och sociala medier för att det ska tas bort. Parlamentet stöder dessutom att det inom Europol inrättas ett europeiskt forum mot terrorism, för att Europol ska få så stor operativ och teknisk kapacitet och kapacitet för utbyte av underrättelseuppgifter som möjligt.

17.    Europaparlamentet upprepar sitt åtagande till förmån för förstärkta åtgärder för att identifiera, spåra och avbryta finansieringen av terrorism. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ytterligare överväga att införa ett lagstiftningsförslag om inrättande av ett europeiskt system för att spåra finansiering av terrorism (TFTS).

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt utvärdera EU:s nuvarande bestämmelser om förflyttningar av olagliga eldvapen, sprängladdningar och vapen med anknytning till organiserad brottslighet och täppa till luckan i lagstiftningen.

19.    Europaparlamentet betonar att de straffrättsliga motåtgärderna via Eurojust måste bli effektivare och mer samordnade och att straffbeläggningen av brott med anknytning till utländska stridande måste harmoniseras över hela EU för att vi ska få en rättslig ram och för att det ska gå lättare att samarbeta över gränserna samt för att luckor i lagföringen ska undvikas och för att bemöta de praktiska och juridiska utmaningar som insamlandet av bevis i terrorismmål och bevisens tillåtlighet innebär, genom en uppdatering av rambeslut 2008/919/RIF.

20.    Europaparlamentet betonar att man måste förbättra, intensifiera och påskynda informationsutbytet mellan de brottsbekämpande organen på global nivå. Mot bakgrund av de nya omständigheterna och det överhängande terroristhotet drar parlamentet tillbaka sin begäran om att avtalet mellan EU och Kanada om passageraruppgifter ska hänskjutas till Europeiska unionens domstol för yttrande och går in för att detta avtal ska antas, av omsorg om ökad rättssäkerhet för EU:s flygbolag och unionsmedborgarna. Parlamentet understryker dessutom nyttan av att alla lämpliga verktyg sätts in för en utökad delning av underrättelseuppgifter och ett utökat samarbete mellan olika organ med våra närmaste allierade, såsom Förenta staterna, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

21.    Europaparlamentet anser att EU måste ompröva den svaghet som varit utmärkande för tidigare samarbete mot terrorism med ursprungs-, transit- och destinationsländer genom vilka utländska stridande och resurser till stöd för dem kanaliserats, såsom västra Balkan, Turkiet, Golfstaterna och Maghrebstaterna, för att vi med gemensamma krafter ska kunna bekämpa terrorism med hjälp av utökat informationsutbyte och av de lärdomar vi gjort, och kunna åtgärda den olagliga handeln med eldvapen, spåra finansieringen av terrorister och utveckla ett nytt motbudskap mot extremism och fundamentalism.

22.    Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt främja ett globalt partnerskap och att nära samarbeta med regionala aktörer såsom Afrikanska unionen, Gulfstaternas samarbetsråd och Arabförbundet, framför allt i grannländer till Syrien och Irak, samt med Förenta nationerna, framför allt dess kommitté mot terrorism.

23.    Europaparlamentet betonar att en heltäckande EU-strategi för åtgärder mot terrorism också måste dra full nytta av unionens utrikes- och utvecklingspolitik för att bekämpa fattigdom, diskriminering och marginalisering samt korruption, och främja en god samhällsstyrning och förebygga och lösa konflikter, som bidrar till att vissa grupper och samhällssektorer marginaliseras och på det sättet blir mer utsatta för propaganda från extremistgrupper.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0102.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy