Procedure : 2014/2997(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0133/2015

Indgivne tekster :

B8-0133/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 128kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE549.926v01-00
 
B8-0133/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))


Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))  
B8‑0133/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 21,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de tilhørende protokoller,

–       der henviser til FN's relevante menneskerettighedsinstrumenter, særlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984 og de relevante tilhørende protokoller, og til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding af 20. december 2006,

–       der henviser til retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande om tortur og anden grusom, inhuman og nedværdigende behandling eller straf og EU's retningslinjer for dødsstraf,

–       der henviser til rapporten fra FN's Menneskerettighedsråds særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der fokuserer på undersøgelseskommissioner som reaktion på mønstre eller anvendt praksis med hensyn til tortur eller andre former for mishandling(1),

–       der henviser til EU's og USA's fælles erklæring af 15. juni 2009 om lukningen af Guantánamo Bay og det fremtidige samarbejde om terrorbekæmpelse,

_       der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme i følgende sager: al-Nashiri mod Polen, sag nr. 28761/11 af 24. juli 2014, og Husayn (Abu Zubaydah) mod Polen, sag nr. 7511/13 af 24. juli 2014,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 af 24. september 2014 om trusler mod den internationale fred og sikkerhed som følge af terrorhandlinger,

–       der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007(2) og 19. februar 2009(3) om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger,

–       der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning(4),

–       der henviser til præsident Obamas bekendtgørelse 13491 af 22. januar 2009 om sikring af lovlige afhøringer,

–       der henviser til præsident Obamas tale om unionens tilstand den 20. januar 2015,

–       der henviser til sin forhandling ved plenarmødet den 17. december 2014 om det amerikanske senats rapport om CIA's anvendelse af tortur,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU bygger på demokrati, overholdelse af retsstatsprincippet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, respekt for den menneskelige værdighed og folkeretten, ikke alene i Unionens interne politikker, men også i den eksterne dimension; der henviser til, at EU's engagement i menneskerettighederne, der styrkes af ikrafttrædelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder og tiltrædelsesprocessen til den europæiske menneskerettighedskonvention, skal afspejles på alle politiske områder for at gøre EU's menneskerettighedspolitik effektiv;

B.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til bekæmpelse af terrorisme for at respektere den menneskelige værdighed, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder i forbindelse med internationalt samarbejde på dette område, på grundlag af EU-traktaterne, den europæiske menneskerettighedskonvention, medlemsstaternes forfatninger og love om grundlæggende rettigheder;

C.     der henviser til, at Parlamentet som et resultat af arbejdet i Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger kraftigt har fordømt det USA-ledede CIA-program for overførsler og hemmelige tilbageholdelser, der involverer talrige krænkelser af menneskerettighederne, herunder ulovlig og vilkårlig tilbageholdelse, tortur og anden mishandling;

D.     der henviser til, at en korrekt ansvarliggørelsesproces er af afgørende betydning for at bevare borgernes tillid til de demokratiske institutioner og for effektivt at beskytte og fremme menneskerettigheder i EU's interne og eksterne politikker samt for at sikre en legitim og effektiv sikkerhedspolitik, som bygger på retsstatsprincippet;

E.     der henviser til, at De Forenede Stater den 11. september 2001 kom under angreb af hidtil uset omfang fra al-Qaeda-terrorister, der kostede mere end 3 000 mennesker livet, da fly blev fløjet ind i World Trade Centres tvillingetårne, Pentagon og en mark i Pennsylvania;

F.     der henviser til, at forbindelserne mellem EU og USA bygger på et stærkt partnerskab og samarbejde på mange områder på baggrund af fælles demokratiske værdier, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; der henviser til, at EU og USA har styrket deres engagement i kampen mod terror siden terrorangrebet den 11. september 2001, men at det er nødvendigt at løse uoverensstemmelser mellem EU’s og USA’s politikker i kampen mod terror;

G.     der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Amerikas Forenede Stater den 15. juni 2009 underskrev en fælles erklæring om lukningen af tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo Bay og det fremtidige samarbejde om terrorbekæmpelse på grundlag af fælles værdier, folkeretten og respekten for retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

H.     der henviser til, at hjælpen fra EU’s medlemsstater med hensyn til at genbosætte nogle af fangerne har været langsom og begrænset;

I.      der henviser til, at der den 3. december 2014 efter 6 års undersøgelser fra amerikanske senats efterretningsudvalg blev frigivet et sammendrag af udvalgets undersøgelse af CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram;

J.      der henviser til, at rapporten fra senatets udvalg fylder mere end 6 000 sider, der forbliver klassificeret, og til, at et 525-siders sammendrag er blevet frigivet, og at denne bekræfter, at der seks dage efter 9/11-angrebet blev underskrevet et memorandum (MON), der gav direktøren for CIA bemyndigelse til at "iværksætte foranstaltninger med henblik på at fange og tilbageholde personer, der udgør en vedvarende, alvorlig volds- eller dødstrussel mod amerikanske borgere eller interesser, eller som planlægger terroraktiviteter";

K.     der henviser til, at CIA ifølge rapporten anvendte udvidede forhørsteknikker, der er forbudt ifølge amerikanske og internationale traktater, som forbyder anvendelsen af tortur, og som USA har undertegnet;

1.      understreger, at det transatlantiske samarbejde baseret på fælles værdier såsom fremme af frihed og sikkerhed, demokrati og grundlæggende menneskerettigheder er og skal være en central prioritet i EU’s eksterne forbindelser; gentager den klare holdning, der fremgår af USA’s og EU’s erklæring af 2009, om, at fælles bestræbelser for at bekæmpe terrorisme skal være i overensstemmelse med folkeretten, navnlig den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, og at dette vil gøre vores lande stærkere og mere sikre;

2.      glæder sig over rapporten fra senatets udvalg som værende et positivt skridt i retning af en offentlig konfrontation med og kritik af CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram, hvilket viser, at de amerikanske politiske ledere er villige til med støtte fra medlemmer fra de to politiske partier i Kongressen i rimelig grad offentligt at tage ansvar for CIA-programmet;

3.      gentager sin entydige vilje til at samarbejde med USA i den globale kamp mod terrorisme, samtidig med at der sikres fuld og streng overholdelse af de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, og understreger endvidere, at effektive foranstaltninger til terrorbekæmpelse og respekten for menneskerettighederne ikke er indbyrdes modstridende, men supplerer og gensidigt forstærker hinanden; erindrer om, at respekten for grundlæggende rettigheder er en væsentlig forudsætning for en vellykket terrorbekæmpelsespolitik; minder om, at bekæmpelsen af terrorisme kræver en multilateral tilgang og fremmer derfor aktivt en global alliance mod terrorisme i De Forenede Nationer, med inddragelse af alle internationale aktører;

4.      gentager sin fordømmelse af praksisserne med udvidede forhørsteknikker, som er forbudt i henhold til USA's nationale ret og international ret, og som bl.a. krænker retten til frihed, sikkerhed, human behandling, frihed fra tortur, uskyldsformodning, retfærdig rettergang, juridisk bistand og lighed for loven; glæder sig i denne forbindelse over præsident Obamas bekendtgørelse om forbud mod tortur, fremme af human behandling af fanger og sikring af, at USA overholder nationale og internationale love, der forbyder tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling;

5.      glæder sig over det seneste positive skridt, som præsident Obama har taget i sine fortsatte og gentagne bestræbelser på at lukke tilbageholdelsesfaciliteten på den amerikanske militærbase i Guantánamo Bay, i Cuba, og på at skabe mulighed for frigivelse af de tilbageholdte fanger, som ikke er blevet sigtet; understreger, at præsident Obama i sin tale om unionens tilstand den 20. januar 2015 gentog sin vilje til at opfylde sit løfte fra valgkampagnen i 2008 om at lukke fængslet i Guantánamo Bay;

6.      mener, at medlemsstaterne har erklæret deres vilje til at overholde folkeretten; understreger derfor, at de medlemsstater, der gennemfører uafhængige og effektive undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med CIA-programmet, skal basere deres undersøgelser på solide retslige beviser og på respekt for de nationale retssystemer og EU-lovgivningen, og ikke blot på spekulationer i medierne og offentligheden;

7.      opfordrer medlemsstaterne til på baggrund af det øgede samarbejde og den styrkede udveksling af oplysninger mellem deres efterretningstjenester og sikkerhedsorganer at sikre en fyldestgørende demokratisk kontrol med disse tjenester og organer via et passende internt, forvaltningsmæssigt, retsligt og uafhængigt parlamentarisk tilsyn;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

(2)

EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 309.

(3)

EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 51.

(4)

EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik