Eljárás : 2014/2997(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0133/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0133/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE549.926v01-00
 
B8-0133/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentéséről (2014/2997(RSP))


Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentéséről (2014/2997(RSP))  
B8‑0133/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen annak 2., 3., 4., 6. és 21. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

–       tekintettel az ENSZ vonatkozó emberi jogi okmányaira, különösen az 1966. december 16-i, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-i egyezményre és annak vonatkozó jegyzőkönyveire, valamint a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló, 2006. december 20-i nemzetközi egyezményre,

–       tekintettel az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatásra, valamint a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásra,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés és bánásmód kérdésével foglalkozó különmegbízott által készített jelentésére, amely a kínzás, illetve a rossz bánásmód más formáinak módszerei, illetve gyakorlatai hatására létrehozott vizsgálóbizottságokra helyezi a hangsúlyt(1),

–       tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió 2009. június 15-i együttes nyilatkozatára a guantánamói fogolytábor bezárásáról és a jövőbeli, terrorizmus elleni együttműködésről,

_       tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2014. július 24-i, 28761/11. sz. al-Nasiri kontra Lengyelország ügyben hozott ítéletére, valamint 2014. július 24-i, 7511/13. sz. Husayn (Abu Zubaida) kontra Lengyelország ügyben hozott ítéletére,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető terrorista cselekmények által okozott fenyegetésekről szóló 2014. szeptember 24-i, 2178-as számú határozatára,

–       tekintettel az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló, 2007. február 14-i(2) és 2009. február 19-i(3) állásfoglalására,

–       tekintettel 2012. szeptember 11-i, „Foglyok CIA általi állítólagos szállítása és illegális fogvatartása az európai országokban: az Európai Parlament TDIP bizottsága által készített jelentés nyomon követése” című állásfoglalására(4)

–       tekintettel Obama elnök a törvényes kihallgatások biztosításáról szóló, 2009. január 22-én aláírt, 13491.sz. elnöki rendeletére,

–       tekintettel Obama elnök 2015. január 20-i országértékelő beszédére,

–       tekintettel az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentésével kapcsolatos 2014. december 17-i parlamenti plenáris vitára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Európai Unió bel- és külpolitikai téren egyaránt a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint az emberi méltóság és a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségen alapul; mivel az Unió emberi jogok iránti elkötelezettségének – amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatálybalépése, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozás folyamata is megerősített – valamennyi szakpolitikai területen érvényesülnie kell annak érdekében, hogy az EU emberi jogi politikája hatékonnyá válhasson;

B.     mivel a Parlament ismételten felhívott a terrorizmus elleni küzdelemre az emberi méltóság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása érdekében, így az e téren folytatott nemzetközi együttműködés összefüggésében is, az uniós Szerződések, az emberi jogok európai egyezménye, a nemzeti alkotmányok és az alapvető jogokról szóló jogszabályok alapján;

C.     mivel a Parlament az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogvatartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottsága munkájának eredményeképp határozottan elítélte az Egyesült Államok által, a CIA közbenjárásával folytatott kiadatási és titkos fogvatartási programot, amelyek során számos emberi jogi jogsértést követtek el, beleértve a jogellenes és önkényes fogvatartást, kínzást és egyéb módon történő bántalmazást;

D.     mivel egy megfelelő elszámoltathatósági eljárás elengedhetetlen a polgárok demokratikus intézmények iránti bizalmának megőrzéséhez, az emberi jogok az Unió belső és külső politikákban való hatékony védelméhez és előmozdításához, valamint a jogállamiságon alapuló törvényes és eredményes biztonságpolitikák biztosításához;

E.     mivel 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államot példátlan támadások érték az al-Kaida terroristái részéről, melyek során több mint 3000 ember veszítette életét, amikor a terroristák repülőgépeket vezettek neki a World Trade Centre ikertornyainak, a Pentagon épületének, valamint egy repülőgéppel lezuhantak a pennsylvaniai földeken;

F.     mivel az Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok jelentette közös értékeken alapuló, számos területen fennálló erős partnerségen és együttműködésen nyugszanak; mivel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta az EU és az Egyesült Államok megerősítették a terrorizmus elleni küzdelem iránti elkötelezettségüket, de mivel át kell hidalni az EU és az Egyesült Államok terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos politikái közötti különbségeket;

G.     mivel az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok 2009. június 15-én együttes nyilatkozatott tettek a guantánamói fogolytábor bezárásáról és a jövőbeli, terrorizmus elleni együttműködésről, amely a közösen vallott értékeken, a nemzetközi jogon, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletén alapul;

H.     mivel az uniós tagállamok által biztosított, a foglyok egy részének áttelepítését célzó segítségnyújtás lassú és korlátozott mértékű;

I.      mivel 2014. december 3-án a Szenátus titkosszolgálatokkal foglalkozó állandó bizottsága 6 évi nyomozást követően közzétette a CIA fogvatartási és kihallgatási programjáról készített tanulmányának összefoglalóját;

J.      mivel a szenátusi bizottsági jelentés több mint 6000 oldalt tesz ki, de továbbra is bizalmas minősítésű, valamint a bizottság 525 oldalas összefoglalót tett közzé, amely megerősíti, hogy a szeptember 11-i támadásokat követően egy értesítő memorandumot írtak alá, amely engedélyezi a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatójának, hogy „olyan műveleteket indítson, amelyek célja azon személyek elfogása és fogvatartása, akik folyamatos, súlyos fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok polgárainak életére és az Egyesült Államok érdekeire nézve, illetve a polgárok ellen irányuló erőszakos cselekedetekkel fenyegetnek, vagy akik terrorista cselekményeket terveznek”;

K.     mivel a jelentés szerint a CIA olyan kiterjesztett vallatási technikákat alkalmazott, amelyeket az Egyesült Államok törvényei, valamint a kínzás használatát tiltó, az Egyesült Államok által is aláírt nemzetközi szerződések tiltanak;

1.      hangsúlyozza, hogy a közös értékeken, így a szabadság és a biztonság, a demokrácia és az alapvető emberi jogok előmozdításán alapuló transzatlanti együttműködés az EU külkapcsolatainak kiemelt eleme, és ennek a jövőben is így kell maradnia; megismétli az EU és az Egyesült Államok 2009-i közös nyilatkozatában foglalt egyértelmű álláspontot, miszerint a terrorizmus felszámolását célzó közös erőfeszítéseknek meg kell felelniük a nemzetközi jog, különösen a nemzetközi emberi jogi jogszabályok és a humanitárius jogszabályok szerinti kötelezettségeknek, valamint hogy ez országainkat erősebbé és biztonságosabbá teszi majd;

2.      üdvözli a szenátusi bizottság jelentését, melyet a Központi Hírszerző Ügynökség fogvatartási és kihallgatási programjával való nyilvános és kritikus szembefordulás tekintetében pozitív lépésnek tekint, amely bizonyítja az amerikai politikai vezetés hajlandóságát – a két kongresszusi politikai párt tagjainak támogatásával –, hogy a nyilvánosság előtt – az ésszerűség keretein belül őszintén – számot adjon a CIA-programról;

3.      megismétli, hogy határozottan elkötelezett az Egyesült Államokkal való együttműködés mellett a terrorizmus elleni globális küzdelem terén, melynek során biztosítja az alapvető jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelést, valamint hangsúlyozza, hogy a hatékony terrorizmusellenes intézkedések és az emberi jogok tiszteletben tartása között nincs ellentmondás, mivel ezek egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célkitűzések; rámutat, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása a terrorizmusellenes politikák sikerének kulcsfontosságú eleme; emlékeztet rá, hogy a terrorizmus elleni küzdelem multilaterális megközelítést követel meg, és ezért aktívan előmozdítja a terrorizmus elleni globális szövetség ENSZ-en belüli, valamennyi nemzetközi szereplő bevonásával történő létrehozását;

4.      ismételten határozottan elítéli az Egyesült Államok jogszabályai és a nemzetközi jogszabályok értelmében egyaránt tiltott, kiterjesztett vallatási technikák alkalmazását, amelyek sértik többek között a szabadsághoz, a biztonsághoz, az emberhez méltó bánásmódhoz, a kínzásmentességhez, az ártatlanság vélelméhez, a tisztességes eljáráshoz, az ügyvédhez és a jog szerinti egyenlő védelemhez való jogot; e tekintetben üdvözli az Obama elnök által kiadott végrehajtási rendeleteteket, amelyek betiltják a kínzást, előmozdítják a foglyokkal szembeni emberséges bánásmódot, valamint biztosítják, hogy az Egyesült Államok tiszteletben tartsa azokat a hazai és nemzetközi jogszabályokat, amelyek tiltják a kínzást, illetve a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot;

5.      üdvözli az Obama elnök által az Egyesült Államok guantánamói (Kuba) bázisán található fogvatartási létesítmények bezárására, valamint a vád alá nem helyezett foglyok szabadon engedésére irányuló, folyamatos és ismételt erőfeszítései keretében a közelmúltban tett pozitív intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy Obama elnök 2015. január 20-i országértékelő beszédében ismételten hangoztatta elkötelezettségét a 2008-as kampány során tett, a guantánamói börtön bezárására vonatkozó ígéretének betartására;

6.      úgy véli, hogy a tagállamok kifejezésre juttatták a nemzetközi jog szerinti eljárásra való hajlandóságukat; ezért hangsúlyozza, hogy a CIA programjával kapcsolatos emberi jogi jogsértésekre vonatkozó független és hatékony nyomozásokat folytató tagállamoknak vizsgálataikat megalapozott igazságügyi bizonyítékokra és a nemzeti igazságügyi rendszerek és az uniós jog tiszteletben tartására kell alapozniuk, nem pedig pusztán a média és a közvélemény spekulációira;

7.      felhívja a tagállamokat, hogy figyelemmel a titkosszolgálataik és biztonsági szolgálataik közötti fokozott együttműködésre és információcserére, megfelelő belső ellenőrzés, a végrehajtásra vonatkozó ellenőrzés, valamint bírósági és független parlamenti felügyelet útján biztosítsák az említett szolgálatok és tevékenységeik teljes körű demokratikus ellenőrzését;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A/HRC/19/61, 2012.1.8.

(2)

HL C 287. E, 2007.11.29, 309. o.

(3)

HL C 76. E, 2010.3.25, 51. o.

(4)

HL C 353E, 2013.12.3., 1.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat