PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 108kWORD 47k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan lentoliikennealan vilpillisistä sosiaalisista käytännöistä


Marie-Christine Arnautu

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan lentoliikennealan vilpillisistä sosiaalisista käytännöistä  
B8-0134/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY(1),

–       ottaa huomioon teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1899/2006(2),

–       ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(3),

–       ottaa huomioon lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta 29. tammikuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 83/2014(4),

–       ottaa huomioon komission 20. helmikuuta 2014 vahvistamat, lentokentille ja lentoyhtiöille maksettavia valtiontukia koskevat suuntaviivat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että lentoliikenneala on dynaaminen ala, johon vaikuttavat kuitenkin voimakkaasti talouden suhdanteet, geopoliittinen tilanne sekä polttoaineen hinta;

B.     ottaa huomioon, että halpalentoyhtiöiden menestys Euroopassa perustuu kaikkialla työoikeuden ja sosiaaliturvaa koskevien normien kiertämiseen;

C.     ottaa huomioon, että Ranskassa on tuomittu useita halpalentoyhtiöitä kyseisten normien rikkomisesta;

D.     ottaa huomioon, että joillakin halpalentoyhtiöillä on tytäryhtiöitä veroparatiiseissa, kuten Jerseyllä tai Caymansaarilla;

E.     ottaa huomioon, että EU:n sosiaalilainsäädäntö ei riitä estämään vilpillisiä sosiaalisia käytäntöjä;

1.      vaatii, että työoikeutta sovelletaan henkilökunnan kotiaseman mukaan;

2.      vaatii, että itsenäisen ammatinharjoittajan asema rajataan tarkasti petosten välttämiseksi;

3.      kehottaa komissiota toteuttaman asian vaatimat toimenpiteet, jotta Euroopassa toimivia halpalentoyhtiöitä voidaan estää noudattamasta vilpillisiä sosiaalisia käytäntöjä ja siten heikentämästä työntekijöiden sosiaaliturvaa sekä matkustajien turvallisuutta;

4.      kehottaa teettämään tutkimuksia halpalentoyhtiöiden vilpillisen kilpailun estämiseksi;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

(1)

EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.

(2)

EUVL L 377, 27.12.2006, s. 1.

(3)

EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)

EUVL L 28, 31.1.2014, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö