PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 119kWORD 53k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nesąžiningos socialinės praktikos Europos oro transporto sektoriuje


Marie-Christine Arnautu

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nesąžiningos socialinės praktikos Europos oro transporto sektoriuje  
B8‑0134/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje(1),

–       atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1899/2006, keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje(2),

–       atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros(4),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 20 d. Komisijos gaires dėl valstybės pagalbos teikimo oro uostams ir oro linijų bendrovėms,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi oro transporto sektorius yra dinamiškas, bet labai priklausomas nuo ekonomikos sąlygų, geopolitinio konteksto ir degalų kainos;

B.     kadangi pigių skrydžių bendrovės visoje Europoje vystosi nepaisydamos darbo teisės ir socialinės apsaugos taisyklių;

C.     kadangi daug tokių bendrovių Prancūzijoje nuteistos už šių taisyklių pažeidimą;

D.     kadangi kai kurios tokios bendrovės turi savo padalinius mokesčių rojuose, pavyzdžiui, Džersyje ar Kaimanų Salose;

E.     kadangi Europos socialinis reglamentavimas yra nepakankamas norint užkirsti kelią nesąžiningai socialinei praktikai;

1.      reikalauja, kad pagal darbo teisę būtų taikoma pagrindinės darbuotojų buvimo vietos taisyklė;

2.      reikalauja apibrėžti savarankiškai dirbančių asmenų statusą, kad būtų išvengta sukčiavimo;

3.      reikalauja, kad Komisija imtųsi tinkamų priemonių, siekdama, kad Europoje būtų išvengta bet kokios pigių skrydžių bendrovių nesąžiningos socialinės praktikos, kurią taikant kenkiama darbuotojų socialinei apsaugai ir keleivių saugumui;

4.      reikalauja skubiau atlikti tyrimus, kad būtų išvengta nesąžiningos šių bendrovių konkurencijos;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

(1)

OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

(2)

OL L 377, 2006 12 27, p. 1.

(3)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(4)

OL L 28, 2014 1 31, p. 17.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika