Предложение за резолюция - B8-0136/2015Предложение за резолюция
B8-0136/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Дейвид Камбъл Банърман, Ришард Чарнецки, Джефри Ван Орден, Валдемар Томашевски, Яна Житнянска от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0136/2015

Процедура : 2015/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0136/2015
Внесени текстове :
B8-0136/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0136/2015

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“

(2015/2559(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно хуманитарното положение в Ирак и в Сирия, включително резолюцията от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства[1],

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид коментарите на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн от 8 септември 2014 г. относно насилието в Сирия и в Ирак,

–       като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права,

–       като взе предвид Резолюция S-22/1 на Съвета на ООН по правата на човека от 1 септември 2014 г. относно състоянието на правата на човека в Ирак с оглед на злоупотреби, извършени от т.нар. „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ и от свързани с нея групи,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, която беше открита за подписване на 11 май 2011 г. в Истанбул, Турция,

–       като взе предвид коментарите на пратеника на ООН за Ирак, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси пред Съвета за сигурност на ООН на 18 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид Декларацията и Платформата за действие относно равенството между половете, Пекин, 1995 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–
   като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че продължаващото насилие в Сирия и Ирак е причина за безпрецедентна хуманитарна криза, при която милиони хора са разселени, ежедневно са обект на насилие и се нуждаят от храна, вода, здравни грижи и подслон; като има предвид, че етническите и религиозните малцинства се оказват в особено уязвимо положение в тази криза; като има предвид, че хората, бягащи от насилието, са принудени да търсят убежище в съседните държави, което поставя допълнителен натиск върху общностите, които ги приемат;

Б.     като има предвид, че вече и без това катастрофалното положение в Сирия, причинено от продължаващата гражданска война, беше утежнено още повече от екстремисткото насилие, упражнявано от бойците на т.нар. „Ислямска държава“ както в Сирия, така и в съседен Ирак;

В.     като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица в Сирия възлиза според оценките на 7,6 милиона, а в Ирак — на 1,8 милиона;

Г.     като има предвид, че голям брой жени и деца са били убити или отвлечени от „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак; като има предвид, че според някои информации отвлечените жени и момичета стават жертви на изнасилване или сексуално насилие, принуждавани са да сключват брак с бойци или са продавани в сексуално робство; като има предвид, че някои жени са били продадени като роби за едва 25 USD;

Д.     като има предвид, че т.нар. „Ислямска държава“ е извършила многобройни жестокости, които представляват престъпления срещу човечеството, включително записани на видео обезглавявания и изгаряния на живи хора;

Е.     като има предвид, че отвратителното убийство на йорданския пилот Муас ал Касасбех е последният пример за ужасната идеология на „Ислямска държава“, която противоречи на най-основните ценности и права на човека;

Ж.    като има предвид, че политическите и религиозните водачи имат задължението да се борят на всяко равнище срещу екстремизма и тероризма и да насърчават взаимно уважение сред отделните лица и религиозните и етническите групи;

З.      като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека забраняват преследването на лица или групи въз основа на религиозна или етническа идентичност, както и нападенията срещу цивилни граждани, които не участват във военните действия; като има предвид, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

И.     като има предвид, че разрастването на „халифата“ на „Ислямска държава“ и нейните екстремистки дейности представляват пряка заплаха не само за хората в Сирия и Ирак, но също и по отношение на сигурността в целия регион;

Й.     като има предвид, че се съобщава за стотици чужди бойци, сред тях много от държави – членки на ЕС, които са се присъединили към сраженията на страната на „Ислямска държава“; като има предвид, че тези граждани на ЕС са идентифицирани като заплаха за сигурността;

К.     като има предвид, че ООН и други международни организации съобщават за множество нарушения на правата на човека в Ирак и в Сирия, извършвани от „Ислямска държава“, включително целенасочени убийства на християни и на представители на други малцинствени етнически и религиозни групи; като има предвид, че нараства загрижеността за благосъстоянието на онези, които все още са блокирани в районите, контролирани от силите на „Ислямска държава“;

Л.     като има предвид, че в доклад на Комитета на ООН за правата на детето от февруари 2015 г. се твърди, че бойци на „Ислямска държава“ продават отвлечени деца като сексуални роби и убиват други, включително като ги разпъват на кръст и ги погребват живи;

1.      осъжда безрезервно убийствата, отвличанията, изнасилванията, сексуалното насилие и изтезанията, извършвани от бойци на „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, и счита, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; също така осъжда актовете на насилие, извършвани от режима на Асад в Сирия срещу собствения му народ;

2.      изразява нарастваща загриженост по повод на влошаването на хуманитарното положение и положението с правата на човека в Сирия и Ирак и нарушенията на международното хуманитарно право, не на последно място в контекста на бунтовническите действия на „Ислямска държава“;

3.      счита, че нестабилността в Сирия, причинена от продължаващата гражданска война, има принос за разрастването на „Ислямска държава“;

4.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с терористичните актове, извършвани срещу жени и момичета от т.нар. „Ислямска държава“ и от свързани с нея групи, включително срещу представители на християнското и други етнически и религиозни малцинства;

5.      освен това подчертава значението на предприемането на подходящи мерки за гарантиране на сигурността на жените и момичетата в Сирия и Ирак, както и на представителите на религиозни и етнически малцинствени групи;

6.      дава политическа подкрепа на правото на самозащита на религиозните и етническите малцинства, когато това е необходимо, за да се осигури безопасността им; освен това призовава международната общност да предостави закрила на всички, които бягат от терористични актове или от актове на насилие;

7.      осъжда безрезервно принудителната смяна на религията, налагана на християнските и други религиозни и етнически малцинства в Сирия и Ирак от страна на сили на т. нар. „Ислямска държава“;

8.      счита, че трябва да бъдат положени всички усилия за противодействие на тероризма и да се търси сметка от отговорните; освен това изразява убеждението си, че международната реакция по отношение на тероризма трябва да бъде в съответствие с международното право;

9.      още веднъж осъжда насилието срещу ЛГБТ лица в региона и убийствата на такива лица, които се извършват при пълна безнаказаност; посочва, че положението на ЛГБТ лицата в региона е особено уязвимо, предвид ограничената подкрепа от семейството и общността, както и ограничената защита от страна на правителството, и че тяхната безопасност остава изложена на риск в бежанските общности или в някои приемащи общества; призовава иракското правителство, делегацията на ЕС в Ирак и посолствата на държавите – членки на ЕС в региона да предоставят защита на ЛГБТ лицата и да ускорят прякото презаселване на тези ЛГБТ лица, които бягат от съображения за безопасност;

10.    изразява отвращение във връзка със съобщенията, че бойци на „Ислямска държава“ използват деца – включително такива с психически проблеми — като атентатори самоубийци и човешки щитове, а също така продават отвлечени деца като сексуални роби и убиват други, включително като ги разпъват на кръст и ги погребват живи;

11.    призовава да бъдат предприети всички мерки за спасяване на децата, намиращи се под контрола на „Ислямска държава“, и за наказателно преследване на извършителите на престъпления; признава обаче освен това, че понастоящем международната общност изглежда безсилна да потърси отговорност от бойците за груби нарушения на правата на човека;

12.    призовава държавите членки да работят с международни партньори с оглед използване на всички възможни средства, включително подходяща военна помощ, за да се помогне на народите на Сирия и Ирак в борбата срещу свързаната с „Ислямска държава“ заплаха;

13.    призовава за по-ефективно прилагане на оръжейното ембарго и замразяването на активи от страна на ООН и за налагане на санкции срещу търговци на петрол, добит в контролирани от „Ислямска държава“ области, за да се прекъснат финансовите потоци, които дават възможност на „Ислямска държава“ да осъществява стопанска дейност и да финансира терористичните си дейности;

14.    подкрепя всички, които са ангажирани в борбата срещу тероризма на „Ислямска държава“ и срещу други въоръжени/терористични групи; освен това призовава всички регионални участници и правителства да оказват пълно съдействие в борбата срещу свързаната с „Ислямска държава“ заплаха; подчертава, че такова сътрудничество е изключително важно за сигурността в региона;

15.    счита, че когато става въпрос за борба със заплахата, която представлява „Ислямска държава“, всички възможности трябва да останат отворени и никоя да не изключва; освен това призовава Европейския съюз, неговите държави членки и други международни участници да работят в тясно сътрудничество за разработването на спешни и всеобхватни ответни действия на свързаната с „Ислямска държава“ заплаха;

16.    изразява загриженост във връзка със съобщенията за присъединяването на стотици чуждестранни бойци, включително граждани на държави – членки на ЕС, към бунтовническите действия на „Ислямска държава“; освен това призовава за международно сътрудничество с цел предприемане на необходимите правни действия срещу всички лица, заподозрени в участие в терористични актове;

17.    приветства неотдавнашното освобождаване на сирийския град Кобане от обсадата на силите на „Ислямска държава“ и приветства смелостта на бойците от сирийските отряди за народна отбрана, подпомогнати от силите на кюрдските пешмерги и подкрепени от въздушни удари на международната коалиция;

18.    приветства поетия неотдавна от Йордания ангажимент за засилване на нейната офанзива срещу „Ислямска държава“; призовава освен това международната коалиция, бореща се срещу „Ислямска държава“, да подобри своите издирвателни и спасителни мисии за изгубени пилоти, за да се предотвратят още залавяния от страна на „Ислямска държава“;

19.    изразява твърдо становище, че борбата срещу „Ислямска държава“ само в Ирак няма да е достатъчна, за да бъдат победени екстремистите;

20.    призовава въздушната кампания срещу „Ислямска държава“ да бъде разширена, така че да обхване и Сирия, и по-специално района в и около Рака;

21.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Арабската лига и на правителството на Ирак.