Forslag til beslutning - B8-0136/2015Forslag til beslutning
B8-0136/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0136/2015

Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0136/2015
Indgivne tekster :
B8-0136/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0136/2015

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

(2015/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den humanitære situation i Irak og Syrien, heriblandt beslutning af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal[1],

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–       der henviser til de udtalelser, som De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, fremsatte den 8. september 2014 om volden i Syrien og Irak,

–       der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/1 af 1. september 2014 om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper,

–       der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som blev åbnet for undertegnelse den 11. maj 2011 i Istanbul, Tyrkiet,

–       der henviser til de udtalelser, som FN's udsending i Irak, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender fremsatte i FN's Sikkerhedsråd den 18. november 2014,

–       der henviser til Beijing-erklæringen og -handlingsplanen fra 1995 til fremme af lighed mellem kønnene,

–       der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 15. december 2014,

–       der henviser til FN's erklæring om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–
   der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at de igangværende voldshandlinger i Syrien og Irak har skabt en uhørt humanitær krise, hvor millioner af mennesker er blevet fordrevet, bliver udsat for vold som en dagligdags foreteelse og mangler mad, vand, sundhedspleje og husly; der henviser til, at etniske og religiøse mindretal befinder sig i en særligt sårbar situation i denne krise; der henviser til, at de mennesker, der flygter fra voldshandlingerne, er blevet tvunget til at søge tilflugt i nabolande, hvor deres tilstedeværelse er en supplerende byrde for værtssamfundene;

B.     der henviser til, at den allerede katastrofale situation i Syrien, som er forårsaget af den igangværende borgerkrig, er blevet forværret af den voldelige ekstremisme, der kendetegner krigerne fra den såkaldte Islamiske Stat (IS) i både Syrien og nabolandet Irak;

C.     der henviser til, at antallet af internt fordrevne mennesker i Syrien anslås til 7,6 millioner og i Irak til 1,8 millioner;

D.     der henviser til, at et stort antal kvinder og børn er blevet dræbt eller bortført af IS i Syrien og Irak; der henviser til, at disse bortførte kvinder og piger ifølge forlydender er blevet udsat for voldtægt eller seksuelt misbrug, tvunget til at indgå ægteskab med krigere eller solgt som sexslaver; der henviser til, at flere kvinder er blevet solgt som slaver for så lidt som 25 US-dollar;

E.     der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat har begået talrige grusomheder, som udgør forbrydelser mod menneskeheden, bl.a. halshugninger og menneskeafbrænding, der er blevet videooptaget;

F.     der henviser til, at det gruopvækkende mord på den jordanske pilot Moaz al-Kasasbeh er det seneste eksempel på Islamisk Stats afskyelige ideologi, som er i modstrid med de allermest elementære menneskelige værdier og menneskerettigheder;

G.     der henviser til, at politiske og religiøse ledere har pligt til på alle niveauer at bekæmpe ekstremisme og terrorisme og fremme gensidig respekt blandt enkeltpersoner og religiøse og etniske grupper;

H.     der henviser til, at den humanitære folkeret og de universelle menneskerettigheder forbyder målrettede angreb på enkeltpersoner eller grupper baseret på religiøs eller etnisk identitet samt angreb på civile, der ikke deltager i fjendtligheder; der henviser til, at disse handlinger kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

I.      der henviser til, at udvidelsen af Islamisk Stats såkaldte kalifat og bevægelsens ekstremistiske aktiviteter udgør en direkte trussel ikke blot mod befolkningerne i Syrien og Irak, men også imod sikkerheden i regionen som helhed;

J.      der henviser til, at i hundredvis af udenlandske krigere, herunder mange fra EU's medlemsstater, efter sigende har valgt at deltage i kampene sammen med IS; der henviser til, at disse EU-borgere er blevet identificeret som en trussel mod sikkerheden;

K.     der henviser til, at FN og andre internationale organisationer har rapporteret om omfattende menneskerettighedskrænkelser fra IS' side i Irak og Syrien, herunder målrettede drab på kristne og medlemmer af andre etniske og religiøse mindretalsgrupper; der henviser til, at der hersker voksende bekymring med hensyn til situationen for de personer, der stadig er fanget i områder under IS-styrkernes kontrol;

L.     der henviser til, at IS-krigere ifølge en rapport fra FN's komité for barnets rettigheder fra februar 2015 har solgt bortførte børn som sexslaver og myrdet andre børn, bl.a. ved at korsfæste dem eller begrave dem levende;

1.      fordømmer uforbeholdent de drab, bortførelser, voldtægter, seksuelle voldshandlinger og torturovergreb, der er blevet begået af IS-krigere i Syrien og Irak, og mener, at sådanne handlinger kan betragtes som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; fordømmer desuden de voldshandlinger, som Assad-regimet i Syrien har begået over for sin egen befolkning;

2.      giver udtryk for voksende bekymring over den stadig forværring af den humanitære situation og menneskerettighedssituationen i Syrien og Irak og overtrædelserne af den humanitære folkeret, ikke mindst i forbindelse med Islamisk Stats oprør;

3.      mener, at de ustabile forhold i Syrien i kølvandet på den igangværende borgerkrig har bidraget til at styrke Islamisk Stat;

4.      er dybt foruroliget over de terrorhandlinger, som den såkaldte Islamiske Stat og tilknyttede grupper har begået over for kvinder og piger, bl.a. medlemmer af kristne og andre etniske og religiøse mindretal;

5.      understreger endvidere, at det er vigtigt at træffe passende foranstaltninger for at skabe sikre forhold for kvinder og piger i Syrien og Irak og for medlemmer af religiøse og etniske mindretalsgrupper;

6.      støtter politisk, at religiøse og etniske mindretal udnytter retten til selvforsvar, når det er nødvendigt for at beskytte deres sikkerhed; opfordrer endvidere det internationale samfund til at beskytte alle mennesker, der flygter fra terrorisme og voldshandlinger;

7.      fordømmer uforbeholdent, at styrker fra den såkaldte Islamiske Stat har foretaget tvangskonvertering af kristne og andre religiøse og etniske mindretal i Syrien og Irak;

8.      mener, at der må gøres en målrettet indsats for at bekæmpe terrorisme og stille de ansvarlige til regnskab; mener desuden, at det internationale samfunds reaktion på sådan terrorisme skal foregå inden for folkerettens rammer;

9.      fordømmer atter de voldshandlinger og myrderier blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT'er) i regionen, som har fundet sted fuldstændig ustraffet; konstaterer, at LGBT'er i regionen er i en særligt sårbar situation, fordi de kun kan gøre sig håb om begrænset støtte fra familie og lokalsamfund og begrænset beskyttelse fra myndighedernes side, og at de fortsat er i fare i flygtningemiljøer eller i visse værtssamfund; opfordrer den irakiske regering, EU's delegation i Irak og EU-medlemsstaternes ambassader i regionen til at beskytte LGBT'er og fremskynde en direkte flytning af LGBT'er, der flygter af sikkerhedshensyn;

10.    væmmes ved forlydenderne om, at IS-krigere har brugt børn – bl.a. børn med psykiske sygdomme – som selvmordsbombere og menneskelige skjold og samtidig også har solgt bortførte børn som sexslaver og dræbt andre børn, bl.a. ved at korsfæste dem eller begrave dem levende;

11.    mener, at der må træffes alle nødvendige foranstaltninger for at redde børn, der bliver tilbageholdt af IS, og for at retsforfølge gerningsmændene til disse forbrydelser; erkender imidlertid, at det internationale samfund i øjeblikket tilsyneladende er ude af stand til at drage krigerne til ansvar for grove menneskerettighedskrænkelser;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med internationale partnere om at bruge alle forhåndenværende midler, herunder passende militær bistand, til at hjælpe befolkningerne i Syrien og Irak med at bekæmpe IS-truslen;

13.    mener, at FN's våbenembargo og indefrysning af aktiver skal håndhæves mere effektivt, og at der må håndhæves sanktioner over for handel med olie fra IS-kontrollerede områder for at blokere de pengestrømme, der sætter IS i stand til at handle og finansiere sine terroraktiviteter;

14.    støtter alle dem, der er engageret i kampen mod IS-terrorisme og andre væbnede grupper/terrorgrupper; opfordrer endvidere alle regionale aktører og regeringer til fuldt ud at samarbejde om bekæmpelsen af IS-truslen; understreger, at et sådant samarbejde har afgørende betydning for sikkerheden i regionen;

 

15.    er af den opfattelse, at alle muligheder skal holdes åbne, og at intet bør udelukkes, når det gælder bekæmpelse af truslen fra IS; opfordrer desuden Den Europæiske Union, dens medlemsstater og andre internationale aktører til at arbejde nært sammen om udviklingen af en omgående og omfattende reaktion på IS-truslen;

16.    udtrykker bekymring over forlydender om, at i hundredvis af udenlandske krigere, herunder EU-borgere, har sluttet sig til IS ' oprør; opfordrer desuden til internationalt samarbejde med henblik på passende retlige foranstaltninger mod alle personer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger;

17.    glæder sig over, at den syriske by Kobane for nylig er blevet befriet fra IS-styrkerne, og værdsætter den modige indsats, som syriske YPG-krigere har gjort med hjælp fra kurdiske peshmerga-styrker og med støtte fra den internationale koalitions luftangreb;

18.    glæder sig over, at Jordan for nylig har givet tilsagn om at intensivere sin offensiv mod IS; opfordrer endvidere den internationale koalition, som bekæmper IS, til at forbedre sine eftersøgnings- og redningsaktioner for nedskudte piloter for at undgå, at IS tager flere piloter til fange;

19.    er fast overbevist om, at det ikke kan lade sig gøre at nedkæmpe ekstremisterne ved kun at bekæmpe IS i Irak;

20.    mener, at luftkrigen mod IS skal udvides til at omfatte Syrien, særlig området i og omkring Raqqa;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Arabiske Liga og Iraks regering.