Menetlus : 2015/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0136/2015

Esitatud tekstid :

B8-0136/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0040

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.929v01-00
 
B8-0136/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))


Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))                               
B8‑0136/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone humanitaarolukorra kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta(1),

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 8. septembril 2014 avaldatud kommentaare vägivalla kohta Süürias ja Iraagis,

–       võttes arvesse ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 1. septembri 2014. aasta resolutsiooni S-22/1 inimõiguste olukorra kohta Iraagis seoses nn Iraagi ja Levanti Islamiriigi ning sellega seotud rühmitiste toime pandud õigusrikkumistega,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni, mis avati allkirjastamiseks 11. mail 2011. aastal Istanbulis (Türgi),

–       võttes arvesse ÜRO esindaja Iraagis, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ja ÜRO humanitaarküsimuste asepeasekretäri 18. novembril 2014. aastal ÜRO Julgeolekunõukogus tehtud tähelepanekuid,

–       võttes arvesse 1995. aasta Pekingi deklaratsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava,

–       võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–       võttes arvesse välissuhete nõukogu 15. detsember 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–
   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–       võttes arvesse 24. juunil 2013. aastal vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et jätkuv vägivald Süürias ja Iraagis on põhjustanud enneolematu humanitaarkriisi, mille käigus on miljonid inimesed kodudest ümber asunud, seisavad iga päev silmitsi vägivallaga ning vajavad toitu, vett, arstiabi ja peavarju; arvestades, et etnilised ja usulised vähemused on selles kriisis eriti kaitsetus olukorras; arvestades, et vägivalla eest põgenejad on sunnitud otsima varjupaika naaberriikides ja lisanud veelgi pingeid neid vastuvõtvates kogukondades;

B.     arvestades, et käimasoleva kodusõja tekitatud niigi katastroofilist olukorda Süürias halvendab veelgi nn Islamiriigi (IS) võitlejate vägivaldne äärmuslus nii Süürias kui ka naaberriigis Iraagis;

C.     arvestades, et Süürias on riigisiseselt ümberasunud inimesi hinnanguliselt 7,6 miljonit ja Iraagis 1,8 miljonit;

D.     arvestades, IS on Süürias ja Iraagis tapnud ja röövinud hulgaliselt naisi ja lapsi; arvestades, et röövitud naisi ja tütarlapsi on teadaolevalt vägistatud või seksuaalselt kuritarvitatud, sunnitud abielluma võitlejatega või müüdud seksuaalorjusesse; arvestades, et mõned naised on orjaks müüdud vaid 25 USA dollari eest;

E.     arvestades, et nn Islamiriik on toime pannud arvukaid julmusi, mis kujutavad endast inimsusevastaseid kuritegusid, sealhulgas teinud videosalvestusi pea maharaiumistest ja enesesüütamistest;

F.     arvestades, et Jordaania piloodi Moaz al-Kasasbehi võigas tapmine on viimane näide Islamiriigi väärastunud ideoloogiast, mis on vastuolus elementaarsete inimväärtuste ja -õigustega;

G.     arvestades, et poliitilistel ja usujuhtidel on kõigil tasanditel kohustus võidelda äärmusluse ja terrorismiga ning edendada vastastikust austust üksikisikute ning usuliste ja etniliste rühmade vahel;

H.     arvestades, et rahvusvaheline humanitaar- ja inimõiguste alane õigus keelab üksikisikute või rühmade ründamise usulise või etnilise päritolu alusel, samuti vaenutegevuses mitteosalevate tsiviilisikute ründamise; arvestades, et sellised teod võivad kujutada endast sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid;

I.      arvestades, et Islamiriigi nn kalifaadi laienemine ja selle äärmuslik tegevus on otsene oht mitte ainult Süüria ja Iraagi elanikele, vaid ka piirkonna julgeolekule üldisemalt;

J.      arvestades, et teadaolevalt sõdib ISi poolel sadu välisvõitlejaid, kellest paljud on pärit ELi liikmesriikidest; arvestades, et selliseid ELi kodanikke peetakse julgeolekuohuks;

K.     arvestades, et ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on teatanud ISi toimepandud laialdastest inimõiguste rikkumistest, sealhulgas kristlaste ning teiste etniliste ja usuvähemuste liikmete sihilikust tapmisest Iraagis ja Süürias; arvestades, et üha tõsisemat muret tekitab nende inimeste käekäik, kes on veel lõksus ISi jõudude kontrolli all olevatel aladel;

L.     arvestades, et ÜRO lapse õiguste komitee 2015. aasta veebruari aruande kohaselt müüvad ISi võitlejad röövitud lapsi seksiorjadeks ja tapavad lapsi neid risti lüües või elusalt mattes;

1.      mõistab tingimusteta hukka ISi võitlejate poolt Süürias ja Iraagis toimepandud tapmised, inimröövid, vägistamised, seksuaalvägivald ja piinamised ning on seisukohal, et sellised teod võivad kujutada endast sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid; mõistab samuti hukka Assadi režiimi poolt Süürias oma riigi elanike vastu toimepandud vägivallateod;

 

2.      tunneb üha suuremat muret humanitaar- ja humanitaarõiguste olukorra halvenemise pärast Süürias ja Iraagis ning rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste pärast eelkõige Islamiriigi mässutegevuse käigus;

3.      usub, et Süürias ebastabiilsust põhjustanud jätkuv kodusõda on kaasa aidanud Islamiriigi tugevnemisele;

4.      peab äärmiselt muret tekitavaks naiste ja laste, sealhulgas kristlaste ning muude etniliste ja usuvähemuste liikmete vastu suunatud terroriaktide pärast, mille on toime pannud nn Islamiriik ja sellega seotud rühmitused;

5.      rõhutab ühtlasi, et oluline on astuda asjakohaseid samme naiste ja tütarlaste ning usu- ja etniliste vähemuste liikmete julgeoleku tagamiseks Süürias ja Iraagis;

 

6.      avaldab poliitilist toetust usu- ja etniliste vähemuste õigusele enesekaitsele, kui see on vajalik nende julgeoleku tagamise seisukohast; kutsub ühtlasi rahvusvahelist üldsust kaitsma kõiki neid, kes põgenevad terrori või vägivallategude eest;

7.      mõistab tingimusteta hukka kristlaste ning teiste usu- ja etniliste vähemuste sunniviisilise usuvahetuse kasutamise nn Islamiriigi jõudude poolt Süürias ja Iraagis;

8.      on seisukohal, et tuleb teha kõik terrorivastaseks võitluseks ja süüdlaste vastutuselevõtmiseks; on ühtlasi seisukohal, et rahvusvaheline reageerimine terrorismile peab toimuma kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

9.      mõistab jätkuvalt hukka piirkonnas LGBT inimeste vastu täiesti karistamatult toimepandud vägivalla ja mõrvad; juhib tähelepanu asjaolule, et LGBT inimeste olukord piirkonnas on eriti haavatav, võttes arvesse vähest perekonna ja kogukonna toetust ja valitsuse kaitset, ning nende turvalisus on pagulaskogukondades ja teatavates vastuvõtvates ühiskondades jätkuvalt ohus; kutsub Iraagi valitsust, ELi Iraagi delegatsiooni ja piirkonnas asuvaid ELi liikmesriikide saatkondi üles pakkuma LGBT inimestele kaitset ja kiirendama nende LGBT inimeste otsest ümberasustamist, kes põgenevad turvalisuse kaalutlustel;

10.    peab täiesti vastuvõetamatuks seda, et teadaolevalt kasutavad ISi võitlejad lapsi, sealhulgas vaimse tervise probleemidega lapsi enesetapupommirünnakute toimepanijatena ja inimkilbina ning müüvad samuti lapsi seksiorjadeks ning tapavad lapsi neid risti lüües ja elusalt mattes;

11.    nõuab kõigi meetmete võtmist, et päästa ISi kontrolli all olevad lapsed ja esitada kuritegude toimepanijatele süüdistus; tõdeb ühtlasi, et praegusel hetkel näib rahvusvaheline üldsus olevat võimetu võtma vastutusele võitlejaid, kes on süüdi inimõiguste jämedas rikkumises;

12.    palub liikmesriikidel teha koostööd rahvusvaheliste partneritega ja kasutada kõiki vahendeid, sealhulgas asjakohast sõjalist abi, et aidata Süüria ja Iraagi elanikel võidelda ISist lähtuva ohuga;

13.    nõuab, et ÜRO relvaembargot ja varade külmutamist jõustataks tulemuslikumalt ning tugevdataks sanktsioone ISi kontrolli all olevatel aladel ammutatava naftaga kauplejate vastu, et katkestada rahavoogude liikumine, mis võimaldab ISil äriga tegelda ja rahastada terroritegevust;

14.    avaldab toetust kõigile, kes osalevad võitluses ISi ning teiste relva- ja terrorirühmitiste vastu; kutsub kõiki piirkondlikke jõude ja valitsusi üles täielikule koostööle võitluses ISist tuleneva ohu vastu; rõhutab selle koostöö ülimalt suurt tähtsust piirkonna julgeolekule;

15.    on kindlalt seisukohal, et ISi ohu vastu võideldes peavad kõik tegutsemisvõimalused jääma avatuks ja ühtki neist ei saa välistada; kutsub ühtlasi Euroopa Liitu, selle liikmesriike ning teisi rahvusvahelisi toimijaid üles tegema tihedat koostööd, et ISi ähvardusele saaks kiiresti ja terviklikult vastata;

16.    väljendab muret seoses teadetega, et ISi mässutegevuses osaleb sadu välisvõitlejaid, sealhulgas ELi liikmesriikide kodanikke; nõuab lisaks rahvusvahelist koostööd kohaste õiguslike meetmete rakendamiseks kõigi isikute vastu, keda kahtlustatakse seotuses terroriaktidega;

17.    tunneb heameelt Süüria linna Kobane hiljutise ISi jõududest vabastamise üle ja avaldab tunnustust vapruse eest, mida ilmutasid Süüria kurdide rahvakaitseüksuste võitlejad, keda abistasid Kurdistani pešmerga jõud ja toetasid rahvusvahelise koalitsiooni õhurünnakud;

18.    peab tervitatavaks Jordaania hiljuti võetud kohustust tugevdada pealetungi ISile; kutsub ühtlasi ISi vastu võitlevat rahvusvahelist koalitsiooni parandama kadunuks jäänud pilootide otsingu- ja päästemissioone, et hoida edaspidi ära ISi kätte vangilangemisi;

19.    on kindlalt seisukohal, et äärmuslaste võitmiseks ei piisa üksnes Iraagis ISi vastu võitlemisest;

20.    nõuab ISi vastaste õhurünnakute laiendamist Süüriale, eriti Raqqas ning selle ümbruses;

21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Araabia Liigale ja Iraagi valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika