Päätöslauselmaesitys - B8-0136/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0136/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0136/2015

Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0136/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0136/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0136/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

(2015/2559(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa humanitaarisesta tilanteesta Irakissa ja Syyriassa, mukaan luettuna 18. syyskuuta 2014 annettu päätöslauselma Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä IS:n hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta[1],

–       ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 8. syyskuuta 2014 esittämät huomautukset väkivallasta Syyriassa ja Irakissa,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon 1. syyskuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/1 Irakin ihmisoikeustilanteesta niin sanotun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion ja siihen yhteydessä olevien ryhmien väärinkäytösten takia,

–       ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka avattiin allekirjoitettavaksi 11. toukokuuta 2011 Istanbulissa Turkissa,

–       ottaa huomioon YK:n Irakin-lähettilään, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteerin YK:n turvallisuusneuvostolle 18. marraskuuta 2014 esittämät huomautukset,

–       ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 1995,

–       ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–
   ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että jatkuva väkivalta Syyriassa ja Irakissa on saanut aikaan ennennäkemättömän humanitaarisen kriisin, jonka vuoksi miljoonat kotiseudultaan siirtymään joutuneet ihmiset kohtaavat päivittäin väkivaltaa ja tarvitsevat ruokaa, vettä, terveydenhoitoa ja suojaa; toteaa, että tässä kriisissä etniset ja uskonnolliset vähemmistöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa; toteaa, että väkivaltaa paenneet ihmiset ovat joutuneet etsimään turvaa naapurimaista ja että tämä aiheuttaa lisärasitteita heidät vastaanottaville yhteisöille;

B.     toteaa, että niin sanotun Islamilaisen valtion (IS) taistelijoiden äärimmäiset väkivaltaisuudet Syyriassa ja naapurimaassa Irakissa ovat pahentaneet käynnissä olevan sisällissodan aiheuttamaa jo valmiiksi katastrofaalista tilannetta;

C.     toteaa, että maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten lukumäärän arvioidaan olevan Syyriassa 7,6 miljoonaa ja Irakissa 1,8 miljoonaa;

D.     toteaa, että IS on surmannut tai siepannut suuren määrän naisia ja lapsia Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että siepatut naiset ovat tietojen mukaan joutuneet raiskausten tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi ja heitä on pakotettu menemään naimisiin taistelijoiden kanssa tai myyty seksiorjiksi; toteaa, että joitakin naisia on myyty orjiksi vain 25:llä Yhdysvaltain dollarilla;

E.     toteaa, että niin sanottu Islamilainen valtio on syyllistynyt lukuisiin julmuuksiin, jotka ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, videoidut teloitukset ja polttomurha mukaan luettuina;

F.     toteaa, että jordanialaisen lentäjän Muath al-Kasasbehin vastenmielinen murha on viimeisin osoitus Islamilaisen valtion hirvittävästä ideologiasta, joka on vastoin kaikkein alkeellisimpiakin inhimillisiä arvoja ja oikeuksia;

G.     katsoo, että poliittisilla ja uskonnollisilla johtajilla on kaikilla tasoilla velvollisuus torjua ääriliikkeitä ja terrorismia ja edistää keskinäistä kunnioitusta yksittäisten ihmisten sekä uskonnollisten ja etnisten ryhmien keskuudessa;

H.     huomauttaa, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ihmisoikeuslainsäädäntö kieltävät iskujen suuntaamisen yksittäisiin henkilöihin tai ryhmiin uskonnollisen tai etnisen identiteetin perusteella samoin kuin vihamielisyyksiin osallistumattomiin siviileihin kohdistuvat iskut; toteaa, että tällaiset toimet ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

I.      katsoo, että Islamilaisen valtion laajeneminen ”kalifaatiksi” ja sen äärimmäiset toimet eivät uhkaa välittömästi vain Syyrian ja Irakin kansoja vaan myös laajemman alueen turvallisuutta;

J.      panee merkille, että satojen ulkomaalaisten taistelijoiden kerrotaan liittyneen taisteluihin IS:n joukoissa ja että näiden joukossa on monia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia; toteaa, että tällaiset EU:n kansalaiset katsotaan turvallisuusuhaksi;

K.     toteaa, että YK ja muut kansainväliset järjestöt ovat ilmoittaneet laajalle levinneistä IS:n tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista Irakissa ja Syyriassa, mukaan luettuina kristittyihin ja muihin etnisiin vähemmistöihin ja uskonnollisiin ryhmiin kohdistuneet surmatyöt; ottaa huomioon kasvavan huolen IS:n joukkojen hallitsemalle alueelle loukkuun jääneiden ihmisten hyvinvoinnista;

L.     toteaa, että helmikuussa 2015 julkaistun YK:n lapsen oikeuksien komitean raportin mukaan IS:n taistelijat myyvät siepattuja lapsia seksiorjiksi ja surmaavat toisia muun muassa ristiinnaulitsemalla ja hautaamalla elävältä;

1.      tuomitsee ehdottomasti surmat, sieppaukset, raiskaukset, seksuaalisen väkivallan ja kidutuksen, joihin IS:n taistelijat ovat syyllistyneet Syyriassa ja Irakissa, ja katsoo, että tällaiset toimet ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; tuomitsee lisäksi Assadin hallituksen omaa kansaa vastaan tekemät väkivallanteot Syyriassa;

2.      ilmaisee kasvavan huolensa humanitaarisen ja ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Syyriassa ja Irakissa sekä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksista erityisesti Islamilaisen valtion kapinallisliikkeen keskuudessa;

3.      katsoo, että käynnissä olevan sisällissodan aiheuttama epävakaus on edistänyt Islamilaisen valtion kasvua;

4.      on syvästi huolissaan niin sanotun Islamilaisen valtion ja siihen liittyneiden ryhmien tekemistä terroriteoista naisia ja tyttöjä vastaan, kristittyjä sekä muita etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan tehdyt teot mukaan luettuina;

5.      korostaa edelleen, että on tärkeää toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan naisten ja tyttöjen sekä uskonnollisten ja etnisten ryhmien jäsenten turvallisuus Syyriassa ja Irakissa;

6.      antaa poliittisen tukensa sille, että uskonnollisilla ja etnisillä vähemmistöillä on tarvittaessa oikeus puolustaa itseään turvallisuutensa varmistamiseksi; pyytää kansainvälistä yhteisöä lisäksi suojelemaan kaikkia terrorismia ja väkivallantekoja pakenevia;

7.      tuomitsee ehdottomasti niin sanottujen Islamilaisen valtion joukkojen käyttämän kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen uskonnollisen pakkokäännytyksen;

8.      katsoo, että on tehtävä kaikki mahdollinen terrorismin torjumiseksi ja saatettava asiasta vastuussa olevat vastaamaan teoistaan; katsoo lisäksi, että kansainväliset toimet tällaista terrorismia vastaan on toteutettava kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

9.      tuomitsee jälleen väkivallan ja murha, jotka kohdistuvat HLBT-ihmisiin alueella ja jotka ovat jääneet täysin rankaisematta; toteaa, että HLBT-ihmisten tilanne alueella on erityisen vaikea, sillä perheet ja yhteisöt eivät juuri tue heitä eikä heillä ole viranomaisten antamaa suojelua ja lisäksi heidän turvallisuutensa vaarantuu pakolaisyhteisöissä ja eräissä heitä vastaanottavissa yhteiskunnissa; kehottaa Irakin hallitusta, unionin Irakin-edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden kyseisellä alueella olevia suurlähetystöjä suojelemaan HLBT-ihmisiä ja nopeuttamaan turvallisuussyistä paenneiden HLBT-ihmisten välitöntä asuttamista;

10.    pitää vastenmielisinä tietoja, joiden mukaan IS:n taistelijat käyttävät lapsia – mielenterveysongelmista kärsivät mukaan luettuina – itsemurhapommittajina ja ihmiskilpinä ja myös myyvät siepattuja lapsia seksiorjiksi ja tappavat toisia muun muassa ristiinnaulitsemalla ja hautaamalla elävältä;

11.    kehottaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet IS:n hallussa olevien lasten pelastamiseksi ja asettamaan rikoksiin syyllistyneet syytteeseen; toteaa kuitenkin lisäksi, että tällä hetkellä kansainvälinen yhteisö vaikuttaa olevan voimaton saattamaan taistelijat vastuuseen räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista;

12.    kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, asianmukainen sotilaallinen apu mukaan luettuna, Syyrian ja Irakin kansan auttamiseksi IS:n uhan torjumisessa;

13.    kehottaa valvomaan entistä tehokkaammin YK:n asevientikieltoa ja varojen jäädyttämistä ja panemaan täytäntöön IS:n valvomilla alueilla tuotetun öljyn kauppiaita koskevat rangaistukset, jotta voidaan pysäyttää rahoitusvirrat, joiden avulla IS:n on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa ja rahoittaa terroritoimintaansa;

14.    tukee kaikkia niitä, jotka ovat mukana IS:n terrorismin ja muiden aseellisten ryhmien tai terroristiryhmien vastaisessa taistelussa; kehottaa lisäksi kaikkia alueellisia toimijoita ja hallituksia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä IS:n uhan torjumiseksi; korostaa, että tällainen yhteistyö on elintärkeää alueen turvallisuuden kannalta;

15.    katsoo, että kaikki vaihtoehdot on pidettävä avoimina eikä mitään saa sulkea pois, kun on kyse IS:n aiheuttaman uhan torjumisesta; kehottaa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja muita kansainvälisiä toimia edelleen tekemään tiiviisti yhteistyötä kehitettäessä pikaisesti kattavia vastatoimia IS-järjestöstä aiheutuvalle uhalle;

16.    on huolissaan siitä, että IS-ryhmän kapinallisten joukkoihin kerrotaan liittyneen satoja ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin terroritekoihin osallistumisesta epäiltyjä henkilöitä vastaan;

17.    pitää myönteisenä, että Kobanen kaupunki Syyriassa vapautettiin hiljattain IS:n joukkojen hallinnasta, ja ihailee syyrialaisen YPG:n rohkeita taistelijoita, joiden tukena olivat kurdien Peshmerga-joukot ja kansainvälisen liittouman ilmaiskut;

18.    suhtautuu myönteisesti Jordanian äskeiseen sitoumukseen kiihdyttää IS:n vastaista hyökkäystään; kehottaa lisäksi IS:ää vastaan taistelevaa kansainvälistä liittoumaa tehostamaan kadonneiden lentäjien etsintä- ja pelastustoimia, jotta estetään IS:ää ottamasta lisää vankeja;

19.    on vakaasti sitä mieltä, että IS:ää vastaan taisteleminen yksinomaan Irakissa ei ole riittävää ääriliikkeiden kukistamiseksi;

20.    kehottaa laajentamaan IS:n vastaisia ilmaiskuja Syyriaan ja erityisesti Raqqan ympäristön alueelle;

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Arabiliitolle ja Irakin hallitukselle.