Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0136/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0136/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015

Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0136/2015
Pateikti tekstai :
B8-0136/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0136/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“

(2015/2559(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Irake ir Sirijoje, ypač į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl padėties Irake bei Sirijoje ir grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą[1],

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeid Ra’ad Al Hussein pastabas dėl smurto Sirijoje ir Irake,

–       atsižvelgdamas į JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2014 m. rugsėjo 1 d. rezoliuciją S-22/1 dėl žmogaus teisių padėties Irake atsižvelgiant į vadinamosios Irako ir Levanto islamo valstybės ir susijusių grupuočių vykdomą smurtą,

–       atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, kuri 2011 m. gegužės 11 d. Stambule (Turkija) buvo pateikta pasirašyti,

–       atsižvelgdamas į JT pasiuntinio Irake, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ir JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojos humanitariniams klausimams komentarus, išsakytus 2014 m. lapkričio 18 d. JT Saugumo Taryboje,

–       atsižvelgdamas į 1995 m. Pekino deklaraciją ir veiksmų programą dėl lyčių lygybės,

–       atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas,

–       atsižvelgdama į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi besitęsiantis smurtas Sirijoje ir Irake sukėlė nematyto masto humanitarinę krizę, dėl kurios milijonai žmonių turėjo persikelti, kasdien susidūrė su smurtu ir jiems truko maisto, vandens, sveikatos apsaugos ir pastogės; kadangi ypač pažeidžiamoje padėtyje per šią krizę atsidūrė etninės ir religinės mažumos; kadangi asmenys, bėgantys nuo smurto, buvo priversti ieškoti prieglobsčio kaimyninėse šalyse, o dėl to šių šalių bendruomenės, priimančios pabėgėlius, patyrė papildomą naštą;

B.     kadangi jau ir taip ypač blogą padėtį Sirijoje, susidariusią dėl besitęsiančio pilietinio karo, dar pablogino smurtinis ekstremizmas, kurį taiko vadinamosios grupuotė „Islamo valstybė“ kovotojai tiek Sirijoje, tiek ir kaimyniniame Irake;

C.     kadangi Sirijos šalies viduje perkeltų asmenų skaičius sudaro 7,6 mln. ir Irake – 1,8 milijonai;

D.     kadangi Sirijoje ir Irake IS (grupuotė „Islamo valstybė“) pagrobė arba nužudė daugybę moterų ir vaikų; kadangi šios pagrobtos moterys ir mergaitės turimomis žiniomis buvo prievartaujamos arba patyrė seksualinį išnaudojimą, buvo verčiamos ištekėti už kovotojų arba buvo parduotos į seksualinę vergiją; kadangi kai kurios moterys į vergiją buvo parduotos tik už 25 USD;

E.     kadangi vadinamoji IS grupuotė įvykdė daugybę žiaurumų, kurie laikomi nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant vaizdo juostose užfiksuotus galvos nukirtimus ir sudeginimą;

F.      kadangi pasibjaurėjimą keliantis Jordanijos piloto Moazo al-Kasasbeho nužudymas puikiai atspindi „Islamo valstybės“ niekšingą ideologiją, kuri prieštarauja pagrindinėms žmogaus teisėms ir vertybėms;

G.     kadangi politiniai ir religiniai lyderiai turi pareigą visais lygmenimis kovoti su ekstremizmu ir terorizmu ir skatinti abišalę asmenų ir religinių bei etninių grupių pagarbą;

H.     kadangi vadovaujantis tarptautine humanitarine ir žmogaus teisių teise draudžiamas smurtas asmenų ar grupių atžvilgiu dėl jų religinės ar etninės tapatybės, taip pat išpuoliai prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius gyventojus; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

I.      kadangi Islamo valstybės „kalifato“ plėtra ir jos ekstremistinė veikla kelia tiesioginę grėsmę ne tik Sirijos ir Irako gyventojams, bet taip pat viso regiono saugumui;

J.      kadangi pranešama, jog šimtai užsienio kovotojų, įskaitant atvykusius iš ES valstybių narių, prisidėjo prie kovų IS gretose; kadangi šie ES piliečiai laikomi grėsme saugumui;

K.     kadangi Jungtinės Tautos ir kitos tarptautinės organizacijos praneša apie Irake ir Sirijoje paplitusius IS daromus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant tikslines krikščionių bei kitų etninių ir religinių mažumų grupių žudynes; kadangi didėja susirūpinimas dėl asmenų, tebesančių IS pajėgų kontroliuojamose teritorijose, padėties;

L.     kadangi 2015 m. vasario mėn. JT Vaiko teisių komiteto parengtoje ataskaitoje teigiama, kad IS kovotojai pagrobtus vaikus parduoda į sekso vergiją, o kitus nužudo, nukryžiuodami ar gyvai sudegindami;

1.      kategoriškai smerkia Sirijoje ir Irake IS kovotojų atliktus žudymus, grobimą, prievartavimą, seksualinį smurtą ir kankinimus ir mano, kad šie veiksmai turėtų būti laikomi karo nusikaltimu ir nusikaltimu žmoniškumui; taip pat smerkia smurtą, kurį Sirijoje prieš šalies gyventojus taiko B. Assado rėžimas;

2.      išreiškia didėjantį susirūpinimą dėl prastėjančios humanitarinės ir žmogaus teisių padėties Sirijoje ir Irake ir dėl tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, ypač dėl IS sukilėlių veiklos;

3.      mano, kad nestabilumas Sirijoje, kurį sukėlė besitęsiantis pilietinis karas, turėjo įtakos IS suklestėjimui;

4.      reiškia didžiulį susirūpinimą dėl teroristinių išpuolių, kuriuos prieš moteris ir mergaites įvykdė IS ir susiję grupuotės, įskaitant aktus nukreiptus prieš krikščionis ir kitas etnines ir religines mažumas;

5.      taip pat pabrėžia, kad būtina imtis atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti moterų ir mergaičių, o taip pat religinių ir etninių mažumų grupių saugumą Sirijoje ir Irake;

6.      suteikia politinį pritarimą religinių ir etninių mažumų teisei į savigyną, jei tai būtina, siekiant užtikrinti jų saugumą; taip pat ragina tarptautinę bendruomenę apsaugoti visus, kurie bėga nuo terorizmo ar smurto išpuolių;

7.      kategoriškai smerkia prievartinį krikščionių ir kitų religinių ir etninių mažumų Sirijoje ir Irake atvertimą į Islamą, kurį vykdo IS pajėgos;

8.      mano, kad būtina dėti visas pastangas kovojant su terorizmu ir patraukti atsakomybėn už tai atsakingus asmenis; taip pat mano, kad tarptautinė reakcija į šį terorizmą privalo būti vykdoma pagal tarptautinę teisę;

9.      pakartoja, kad smerkia smurto aktus prieš LGBT asmenis ir jų žudymą regione, nes tai vyko visiškai nebaudžiamai; atkreipia dėmesį, kad LBBT asmenų padėtis regione yra ypač opi, nes juos menkai remia šeimos ir bendruomenė, nėra valstybės apsaugos ir, kad jų saugumui pabėgėlių bendruomenėse ar tam tikrose juos priimančiose visuomenėse kyla grėsmė; ragina Irako vyriausybę, ES atstovybę Irake ir ES valstybių narių ambasadas regione suteikti apsaugą LGBT asmenims ir tiesiogiai vykdyti šių LGBT asmenų, bėgančių iš šalies dėl saugumo sumetimų, perkėlimą;

10.    kelia pasibjaurėjimą pranešimai, kad IS kovotojai naudojasi vaikais, įskaitant ir turinčius psichikos negalią, paversdami juos savižudžiais sprogdintojais ar gyvaisiais skydais, ir taip pat pagrobtus vaikus parduoda į sekso vergiją, o kitus nužudo, juos nukryžiuodami ar gyvai sudegindami;

11.    ragina imtis visų būtinų priemonių, siekiant išgelbėti vaikus, patekusius į IS kontrolę, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už šiuos nusikaltimus; tačiau pripažįsta, kad šiuo metu tarptautinė bendruomenė yra bejėgė patraukti baudžiamojon atsakomybėn kovotojus, atsakingus už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus;

12.    ragina valstybes nares veikti kartu su tarptautiniais partneriais, naudojant visas įmanomas priemones, įskaitant tinkamą karinę pagalbą, siekiant padėti Sirijos ir Irako gyventojams kovoti su IS keliama grėsme;

13.    ragina veiksmingiau taikyti JT ginklų embargo ir turto įšaldymą ir sankcijas verslininkams, kurie prekiauja nafta, išgauta IS kontroliuojamose teritorijose, siekiant nutraukti finansinius srautus, kurie IS padeda vykdyti verslą ir finansuoti teroristinę veiklą;

14.    remia visus kovojančius su IS terorizmu ir kitomis ginkluotomis teroristinėmis grupuotėmis; taip pat ragina visus regioninius subjektus ir vyriausybes visapusiškai bendradarbiauti kovojant su IS grėsme; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas nepaprastai svarbus regiono saugumui;

15.    yra įsitikinęs, kad būtina svarstyti visus variantus ir negalima atmesti jokių galimybių, kai kalbama apie kovą su IS keliama grėsme; taip pat ragina Europos Sąjungą, jos valstybes nares ir kitus tarptautinius subjektus veikti drauge ir parengti skubų ir išsamų atsaką į IS grėsmę;

16.    reiškia susirūpinimą dėl to, kad šimtai užsienio kovotojų, kaip pranešama, įskaitant ES valstybių narių piliečius, prisijungė prie IS sukilėlių; taip pat ragina bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kad būtų imtasi atitinkamų teisinių priemonių prieš visus asmenis, įtariamus dalyvavimu teroristiniuose aktuose;

17.    pritaria neseniai atliktam Sirijos miesto Kobanės išlaisvinimui nuo IS pajėgų ir itin gerai vertina Sirijos Liaudies savigynos būrių kovotojų (YPG), kuriems padėjo kurdų pešmergų pajėgos ir tarptautinės koalicijos oro antpuoliai, drąsą;

18.    pritaria naujausiam Jordanijos įsipareigojimui sustiprinti puolimą prieš IS; taip pat ragina tarptautinę koaliciją, kovojančią su IS, gerinti dingusių pilotų paieškos ir gelbėjimo misijas, siekiant užkirsti kelią jų patekimui į IS rankas;

19.    tvirtai laikosi nuomonės, kad Irake vien tik kovoti su IS nepakaks, siekiant sunaikinti ekstremistus;

20.    ragina oro pajėgų kampaniją, nukreiptą prieš IS, išplėsti ir Sirijoje ir ypač Raqqa vietovėje ir jos apylinkėse;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Arabų Valstybių Lygai ir Irako vyriausybei.