Förslag till resolution - B8-0136/2015Förslag till resolution
B8-0136/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0136/2015

Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0136/2015
Ingivna texter :
B8-0136/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0136/2015

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS

(2015/2559(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den humanitära situationen i Irak och Syrien, däribland resolutionen av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inbegripet förföljelsen av minoriteter[1].

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av uttalandena av den 8 september 2014 från Zeid Ra'ad al-Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, om våldet i Syrien och Irak,

–       med beaktande av den internationella FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–       med beaktande av resolution S-22/1 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 1 september 2014 om människorättssituationen i Irak mot bakgrund av de övergrepp som begåtts av den så kallade Islamiska staten i Irak och Levanten och därtill knutna grupper,

–       med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som öppnades för undertecknande den 11 maj 2011 i Istanbul (Turkiet),

–       med beaktande av kommentarerna från FN:s sändebud till Irak, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor till FN:s säkerhetsråd den 18 november 2014,

–       med beaktande av den förklaring och handlingsplattform för jämställdhet som antogs i Peking 1995,

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) sammanträde den 15 december 2014,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och tro,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det pågående våldet i Syrien och Irak har lett till en humanitär kris utan motstycke med miljoner internflyktingar som utsätts för våld dagligen och som behöver mat, vatten, hälso- och sjukvård och skydd. De etniska och religiösa minoriteterna befinner sig i en särskilt utsatt situation i denna kris. De som flyr våldet har tvingats söka sin tillflykt till grannländer vilket utsätter de samhällen som tar emot dem för ytterligare påfrestningar.

B.     Den redan katastrofala situationen i Syrien till följd av det pågående inbördeskriget har förvärrats av den våldsamma extremism som den s.k. Islamiska statens stridande uppvisat i både Syrien och det angränsande Irak.

C.     Antalet internflyktingar beräknas till 7,6 miljoner i Syrien och 1,8 miljoner i Irak.

D.     Ett stort antal kvinnor och barn har dödats eller bortförts av IS i Syrien och Irak. De bortförda kvinnorna och flickorna uppges ha utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp, tvingats gifta sig med stridande eller sålts som sexslavar. Vissa kvinnor har sålts som slavar för så lite som 25 US-dollar.

E.     Den s.k. Islamiska staten har begått ett stort antal fruktansvärda grymheter som utgör brott mot mänskligheten, inklusive videoinspelade halshuggningar och bränningar till döds.

F.     Det vidriga mordet på den jordanske piloten Moaz al-Kasabeh är det senaste exemplet på Islamiska statens avskyvärda ideologi, som strider mot de mest elementära mänskliga värdena och rättigheterna.

G.     Politiska och religiösa ledare är skyldiga att på alla nivåer bekämpa extremism och terrorism och verka för ömsesidig respekt mellan enskilda och religiösa och etniska grupper.

H.     Enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning är det förbjudet att göra enskilda eller grupper till måltavla utifrån deras religiösa eller etniska identitet och att angripa civilpersoner som inte deltar i stridshandlingar. Att göra detta kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

I.      Utbredningen av Islamiska statens ”kalifat” och dess extremistiska verksamhet är ett direkt hot inte bara mot folket i Syrien och Irak utan också mot säkerheten i regionen i stort.

J.      Hundratals utländska stridande, däribland många från EU:s medlemsstater, har enligt uppgift anslutit sig till IS och slåss på deras sida. Dessa EU-medborgare har identifierats som ett säkerhetshot.

K.     FN och andra internationella organisationer har rapporterat om IS utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Irak och Syrien, t.ex. riktat dödande av kristna och andra etniska och religiösa minoritetsgrupper. Oron växer för hur de som fortfarande är fast i IS-kontrollerade områden ska klara sig.

L.     I en rapport från FN:s kommitté för barnets rättigheter från februari 2015 hävdas att militanta IS-anhängare säljer bortförda barn som sexslavar och dödar andra, bland annat genom korsfästelse och genom att begrava dem levande.

1.      Europaparlamentet fördömer förbehållslöst de mord, kidnappningar, våldtäkter, det sexuella våld och den tortyr som utförs av IS-stridande i Syrien och Irak, och anser att sådana handlingar kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet fördömer vidare de våldshandlingar som utförs av Assadregimen i Syrien mot det egna folket.

2.      Europaparlamentet uttrycker stark oro inför den försämrade humanitära situationen och människorättssituationen i Syrien och Irak samt brotten mot internationell humanitär rätt, inte minst med avseende på Islamiska statens uppror.

3.      Europaparlamentet anser att instabiliteten i Syrien till följd av det pågående inbördeskriget har bidragit till Islamiska statens framväxt.

4.      Europaparlamentet är djupt oroat över de terroristhandlingar som begås mot kvinnor och flickor av den s.k. Islamiska staten och associerade grupper, däribland mot kristna och andra etniska och religiösa minoriteter.

5.      Europaparlamentet betonar vidare att det är viktigt att lämpliga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för kvinnor och flickor i Syrien och Irak, samt för religiösa och etniska minoritetsgrupper.

6.      Europaparlamentet ger politiskt stöd till rätten till självförsvar för religiösa och etniska minoriteter där detta är nödvändigt för deras säkerhet. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att skydda alla som flyr undan terrorism eller våldsdåd.

7.      Europaparlamentet fördömer förbehållslöst tvångskonverteringar av kristna och andra religiösa och etniska minoriteter i Syrien och Irak av den s.k. Islamiska statens styrkor.

8.      Europaparlamentet anser att allt måste göras för att bekämpa terrorism och för att ansvariga ska ställas till svars. Parlamentet anser vidare att de internationella svarsåtgärderna mot sådan terrorism måste utföras i överensstämmelse med internationell rätt.

9.      Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av våldet mot och morden på hbt-personer i regionen, som äger rum med fullständig straffrihet. Parlamentet påpekar att hbt‑personerna i regionen är i särskilt stor fara, eftersom det stöd de kan vänta sig från sina familjer och samhällen och det statliga skydd som erbjuds dem är begränsat, och med tanke på att deras säkerhet är fortsatt hotad i flyktingsamhällena eller i vissa mottagarsamhällen. Den irakiska regeringen, EU-delegationen till Irak och EU‑medlemsstaternas ambassader i regionen uppmanas att ge hbt-personer skydd och skynda på en direkt vidarebosättning för hbt-personer som flyr av säkerhetsskäl.

10.    Europaparlamentet finner uppgifterna vämjeliga om att IS-anhängare använder barn – även psykiskt funktionshindrade barn – som självmordsbombare och mänskliga sköldar, och även säljer bortförda barn som sexslavar och dödar andra, bland annat genom korsfästelse och genom att begrava dem levande.

11.    Europaparlamentet menar att alla åtgärder som krävs måste vidtas för att rädda barn undan IS kontroll och lagföra krigsförbrytare. För närvarande förefaller dock det internationella samfundet maktlöst när det gäller att ställa de stridande till svars för grova människorättsbrott.

12.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta med internationella partner för att använda sig av alla till buds stående medel, inklusive lämpligt militärt stöd, för att bistå folket i Syrien och Irak i kampen mot IS-hotet.

13.    Europaparlamentet efterlyser ett FN-vapenembargo och frysning av tillgångar som bör genomdrivas effektivare och sanktioner mot handlare av olja som utvinns i IS‑kontrollerade områden för att skära av de finansiella flöden som gör det möjligt för IS att bedriva handel och finansiera sin terroristverksamhet.

14.    Europaparlamentet stöder alla som är involverade i kampen mot IS-terrorn och andra väpnade grupper och terrorgrupper. Parlamentet uppmanar vidare alla regionala aktörer och regeringar att samarbeta fullt ut i kampen mot IS-hotet och betonar att ett sådant samarbete är av avgörande betydelse för regionens säkerhet.

15.    Europaparlamentet anser att alla dörrar måste hållas öppna och att ingenting får uteslutas när det gäller att bekämpa IS-hotet. Parlamentet uppmanar vidare EU, medlemsstaterna och andra internationella aktörer att arbeta nära tillsammans med att snarast utforma en övergripande svarsåtgärd på IS‑hotet.

16.    Europaparlamentet uttrycker oro över uppgifter om hundratals utländska stridande, inklusive EU-medborgare, som har anslutit sig till IS-upproret. Parlamentet efterlyser också internationellt samarbete för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara involverade i terrordåd.

17.    Europaparlamentet välkomnar att den syriska staden Kobane nyligen befriats från IS‑styrkor och lovordar tapperheten hos syriska YPG-krigare som fått hjälp av kurdiska peshmergastyrkor och den internationella koalitionens flygangrepp.

18.    Europaparlamentet välkomnar att Jordanien nyligen utlovat att utöka sin offensiv mot IS. Den internationella koalitionen som bekämpar IS uppmanas vidare att förbättra sin undsättning av försvunna piloter för att förhindra fler tillfångataganden av IS.

19.    Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att bekämpningen av IS i endast Irak inte kommer att räcka för att besegra extremisterna.

20.    Europaparlamentet menar att flygräderna mot IS måste utvidgas till Syrien, särskilt i och omkring Raqqa.

21.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Arabförbundet samt Iraks regering.