Forslag til beslutning - B8-0137/2015Forslag til beslutning
B8-0137/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0136/2015

Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0137/2015
Indgivne tekster :
B8-0137/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0137/2015

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

(2015/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Irak/Syrien, særlig af 15. december 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–       der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) og 2170 (2014) og FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/1,

–       der henviser til rapporten "Terrorstyre: At leve under ISIS i Syrien" ("Rule of Terror: Living under ISIS in Syria") af 14. november 2014 fra FN's uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Den Syriske Arabiske Republik,

–       der henviser til de afsluttende bemærkninger om de kombinerede anden til fjerde periodiske rapporter om Irak, der blev offentliggjort af Komitéen for Barnets Rettigheder den 4. februar 2015,

–       der henviser til FN's generalsekretærs erklæringer om Irak og Syrien,

–       der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet af 5. september 2014,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–       der henviser til konklusionerne fra Paris-konferencen om sikkerheden i Irak fra den 15. september 2014,

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin lovgivningsmæssige beslutning af 17. januar 2013 om dette partnerskab[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den aktuelle voldelige krise i Syrien, som er et resultat af regeringens og terroristers vold, har medført en humanitær krise i hidtil uset omfang med over 200 000 dræbte personer, hvoraf de fleste er civile, over 7,6 millioner internt fordrevne personer og over 12,2 millioner syrere med desperat behov for hjælp i Syrien; der henviser til, at over 3,8 millioner syrere er flygtet fra deres land, primært til Libanon (1 160 468 flygtninge), Tyrkiet (1 623 839), Jordan (621 773), Irak (235 563) og Egypten/Nordafrika (160 772);

B.     der henviser til, at den humanitære situation i Irak, der skyldes den aktuelle konflikt og volden og undertrykkelsen fra terrororganisationen Islamisk Stat (IS), fortsat forværres, og til, at over 5,2 millioner mennesker har påtrængende behov for humanitær bistand, og at over 2,1 millioner irakere er internt fordrevne; der henviser til, at 3,6 millioner mennesker bor i områder, der er kontrolleret af IS, hvoraf 2,2 har påtrængende behov for bistand, og til, at disse mennesker er særligt vanskelige at nå;

C.     der henviser til, at mange flygtninge og internt fordrevne personer ikke er registreret, hvilket afskærer ikke-registrerede befolkningsgrupper fra en meget nødvendig humanitær hjælp og grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger;

D.     der henviser til, at terrororganisationen IS har erobret dele af det nordvestlige Irak ved at anvende brutal og vilkårlig vold, herunder Iraks andenstørste by, Mosul, og der henviser til, at dette blev efterfulgt af summariske henrettelser af irakiske borgere, indførelse af en barsk fortolkning af sharialoven, ødelæggelsen af shiitiske, sufistiske, sunnitiske, kurdiske og kristne religiøse bygninger og helligdomme og barbariske grusomheder mod civilbefolkningen, der i særlig grad påvirker kvinder og børn;

E.     der henviser til, at tidligere militært personale fra den irakiske hær har tilsluttet sig IS, og til, at hæren selv er plaget af korruption, hvilket hindrer den i at reagere effektivt på IS;

F.     der henviser til, at årelang undertrykkelse og identitetspolitikker har fremmet spændinger og vold, som nu slippes løs mellem etniske grupper, hvilket fører til, at konfliktens parter foretager grove krænkelser af den humanitære folkeret, og at irakere af enhver etnisk oprindelse og religiøs overbevisning lider som følge heraf;

G.     der henviser til, at terrororganisationen IS er ulovlig og har oprettet ulovlige såkaldte shariadomstole på det territorium, som er under IS' kontrol, og at disse domstole har gennemført ondskabsfulde og umenneskelige straffe mod mænd, kvinder og børn; der henviser til, at IS har offentliggjort en straffelov med en fortegnelse over forbrydelser, som straffes med amputering, stening og korsfæstelse;

H.     der henviser til, at IS har lanceret systematiske kampagner med etnisk udrensning i Nordirak og Syrien og har begået krigsforbrydelser, herunder summariske massedrab og bortførelser, mod etniske og religiøse mindretal; der henviser til, at FN allerede har rapporteret om målrettede drab, tvangsomvendelser, bortførelser, voldtægter, smugling og kidnapning af kvinder, kvinder og børn gjort til slaver, rekruttering af børn til selvmordsbomber, seksuel og fysisk mishandling samt tortur; der henviser til, at IS har begået overgreb mod befolkningsgrupperne kristne, kurdere, yezidier, turkmenere, shabaker, kakaier, sabæere og shiiter samt mod mange arabere og sunnimuslimer;

I.      der henviser til, at frafaldne og LGBT-mindretal er blevet angrebet og udsat for umenneskelig vold;

J.      der henviser til, at gengældelsesangreb fra shiamilitser har været rettet mod sunniarabiske befolkningsgrupper, og at disse militser ustraffet har foretaget kidnapninger, summariske henrettelser, tortur og massefordrivelser af tusindvis af familier, hvilket Human Rights Watch har dokumenteret;

K.     der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har anført, at næsten 50 % af alle syrere har mistet deres hjem, og at 40 % af flygtningene er tvunget til at leve under uværdige levevilkår; der henviser til, at tre ud af fire syrere ifølge FN lever i fattigdom, og at arbejdsløsheden er over 50 %; der henviser til, at to tredjedele af de syriske flygtninge i Jordan lever under fattigdomsgrænsen, og at 55 % af flygtningene i Libanon bor i nødly af ringe kvalitet; der henviser til, at vold mod og forskelsbehandling af flygtninge er steget i værtslandene;

L.     der henviser til, at der hersker en streng vinter i Mellemøsten, og at UNHCR har intensiveret sin vinterbistand ved at iværksætte en vinterplan til 206 mio. USD for at hjælpe millioner af sårbare mennesker i regionen; der henviser til, at mange flygtninge på trods af indsatsen er tvunget til at bo i ufærdige bygninger og utilstrækkelige nødly, der udsætter dem for temperaturer under nulpunktet, kraftig sne og stærk vind; der henviser til, at ca. 740 000 internt fordrevne irakere lever i nødly i boliger af dårlig kvalitet, og at UNHCR træffer foranstaltninger til at sikre 600 000 af de fordrevne personer vinterbistand i Irak;

M.    der henviser til, at UNICEF leverer vinterbistand i Syrien, Irak, Libanon, Jordan og Tyrkiet til 916 000 af de 1,3 millioner børn, der udgør målgruppen; der henviser til, at UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP) i januar 2015 lancerede en vinterkampagne for kontanthjælp i januar for at give 41 000 sårbare flygtningebørn i lejrene i Za’atari og Azraq 14 jordanske dinarer for at give deres familie mulighed for at købe vintertøj til dem;

N.     der henviser til, at det i rapporten fra FN's Komité for Barnets Rettigheder, der blev offentliggjort den 4. februar 2015, anføres, at børn er blevet anvendt som menneskelige skjold og selvmordsbombere og bliver tortureret og solgt som slaver; der henviser til, at der også berettes om tilfælde med massehenrettelser af drenge, halshugning, korsfæstelser og begravelser af levende personer;

O.     der henviser til, at når temperaturen stiger, øges risikoen for epidemier som følge af frygtelige sanitære forhold og begrænset adgang til sikkert drikkevand, særligt i kommunale og uformelle bebyggelser;

P.     der henviser til, at WFP den 1. december 2014 var nødt til at suspendere en afgørende fødevareordning for over 1,7 millioner syriske flygtninge på grund af en international finansieringskrise; der henviser til, at WFP rejste 88 millioner USD efter en indtrængende appel og kunne yde bistand til flygtningene i Libanon, Jordan, Egypten og Tyrkiet; der henviser til, at WFP skønner, at 2,8 millioner mennesker i Irak i aktuelt har behov for fødevarebistand; der henviser til, at WFP alene krævede 214,5 mio. USD akut til sine operationer i Syrien og regionen, hvoraf 112,6 USD var nødvendige for at opfylde behovet for bistand i løbet af de næste fire måneder;

Q.     der henviser til, at hvedeproduktionen ifølge Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) i IS-kontrollerede områder er faldet betydeligt som følge af, at de er ramt af konflikten, en ringe regnmængde og mangel på brændstof;

R.     der henviser til, at konfliktens parter har udnyttet menneskelig lidelse som et krigsvåben og har stjålet og på ulovlig vis handlet med nødhjælpsprodukter og dermed krænket Genèvekonventionerne;

S.     der henviser til, at HRW i november 2014 vurderede, at over 3 133 yezidier, herunder børn, var blevet kidnappet og/eller dræbt af IS siden dens angreb i begyndelsen af august 2014; der henviser til, at over 50 000 yezidier er fordrevne, og at det er lykkedes 300 af de bortførte, herunder flest kvinder og børn, at undslippe IS' fangenskab; der henviser til, at yezidikvinder systematisk udsættes for seksuel vold og slaveri; der henviser til, at kvinder ifølge nylige rapporter har begået selvmord efter at være blevet voldtaget eller tvunget til at gifte sig med militante IS-folk; der henviser til, at mænd også har begået selvmord efter at have været tvunget til at se deres koner og døtre blive voldtaget;

T.     der henviser til, at en meget tiltrængt specifik psykologisk hjælp til konfliktens ofre, herunder voldtægtsofre, ikke er til rådighed;

U.     der henviser til, at der er en klar mangel på ydelser inden for integreret seksuel og reproduktiv sundhed og seksuel og kønsbestemt vold;

V.     der henviser til, at de fleste flygtningebørn og fordrevne børn ikke har adgang til uddannelse;

W.    der henviser til, at omkring 276 000 flygtninge ifølge Kommissionen har forsøgt at slippe ulovligt ind i EU, hvoraf størstedelen foretog den farlige rejse over Middelhavet; der henviser til, at næsten 2 % af flygtningene ifølge internationale organisationer druknede under rejsen; der henviser til, at kriminelle organisationer transporterer flygtninge i "spøgelsesbåde", der styrer mod EU på automatpilot;

X.     der henviser til, at der blev afholdt en konference om genbosættelse i Genève den 9. december 2014, hvor regeringerne forpligtede sig til at tage imod 100 000 syriske flygtninge; der henviser til, at bidragene ifølge UNHCR stadig vil være utilstrækkelige i forhold til genbosættelsesbehovene i regionen;

Y.     der henviser til, at EU og medlemsstaterne har mobiliseret 3,3 mia. EUR til nødhjælps- og genopbygningsbistand til syrere i deres land og til flygtningene og deres værtslande; der henviser til, at EU og medlemsstaterne i 2014 alene var den næststørste humanitære donor til Irak med 163 mio. EUR; der henviser til, at EU's civilbeskyttelsesmekanisme blev aktiveret på anmodning af den irakiske regering;

Z.     der henviser til, at EU har haft flere udgifter, end det regnede med, til at opfylde humanitære behov, og der henviser til, at den finansiering, som adskillige EU-medlemsstater har forpligtet sig til, ikke altid reelt er blevet overført;

AA.  der henviser til, at det internationale samfund på trods af de mange appeller ikke formår at opfylde behovene hos syrerne og irakerne eller hos de lande, der huser flygtningene; der henviser til, at FN's operationer ifølge Kyung-wha Kang, FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender, lider under manglende finansiering, idet der kun er modtaget 39 % af de krævede 2,3 mia. USD; der henviser til, at UNHCR har udtalt, at det fortsat er meget svært at arbejde inden for området og give civile og flygtninge den hjælp, de har behov for;

AB.  der henviser til, at adgangen til og leveringen af nødhjælp til de mennesker, der stadig befinder sig i konflikt- og risikoområderne i adskillige dele af Irak, stadig er en afgørende prioritet;

AC.  der henviser til, at det internationale samfund må yde en forholdsmæssig respons på den militære indsats med det formål at mindske lidelserne for de civile, der er fanget i konflikten;

AD.  der henviser til, at det er nødvendigt, at alle parter i konflikten engagerer sig i at lette uhindret principiel humanitær adgang til alle berørte områder og til internt fordrevne personer, flygtninge og konfliktramte samfund i områder, der er svære at få adgang til;

AE.   der henviser til, at FN-organisationer, der driver humanitære programmer, skal sikre en mere integreret og omkostningseffektiv respons på alle de berørte befolkningsgruppers behov;

AF.   der henviser til, at der vil være behov for retfærdighed og forsoning som et element i foranstaltninger som opfølgning på konflikten og som et skridt i retning af opbygningen af et inklusivt, repræsentativt og demokratisk styre;

1.      fordømmer på det kraftigste de grusomme systematiske og omfattende menneskerettighedsovergreb og -krænkelser, som Assads styre og IS-terrorister har begået i Irak og Syrien, herunder drab på gidsler og alle former for vold mod personer på grundlag af deres religiøse og etniske tilhørsforhold og vold mod kvinder og LGBTI-folk; beklager dybt oprettelsen af ulovlige såkaldte shariadomstole på det territorium, der er under IS' kontrol; minder om sin absolutte fordømmelse af tortur; udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for de grusomheder, IS har begået, og kræver øjeblikkelig løsladelse af alle gidsler; fordømmer på det kraftigste IS's misbrug af børn;

2.      understreger, at den aktuelle krig i Syrien og den seneste trussel fra IS udgør en alvorlig fare for befolkningen i Irak og Syrien og for Mellemøsten generelt; opfordrer EU til at fremlægge en omfattende regional strategi til at besejre IS og til at bidrage til den fælles indsats for at afhjælpe den humanitære krise og afslutte konflikten i Syrien og Irak; minder om, at der er brug for en sammenhængende respons for at koordinere alle aspekter af engagementet og støtte værtslandene, herunder med militær og humanitær bistand, udviklingsbistand og makroøkonomisk bistand;

3.      støtter den globale indsats mod IS og glæder sig over, at koalitionens partnere har forpligtet sig til at samarbejde under en fælles, mangesidet og langsigtet strategi for at besejre IS; understreger, at støtte med henblik på at sætte landene i regionen i stand til at bekæmpe voldelig ekstremisme kombineret med redskaber til at hindre finansiering af terrorisme bør indgå i denne strategi;

4.      finder flygtningenes humanitære situation alarmerende og opfordrer det internationale samfund til at yde omgående, klar og effektiv humanitær krisehjælp og til at anerkende den kraftige stigning i de humanitære behov og det forhold, at det er stadig vanskeligere for det internationale samfund at yde finansieringsbistand;

5.      påpeger den indbyrdes forbindelse mellem konflikt og humanitær lidelse og radikalisering;

6.      understreger betydningen af at beskytte civile inden for rammerne af dets omfattende regionale strategi og nødvendigheden af at holde den humanitære indsats og den militære indsats/terrorbekæmpelsesindsatsen adskilt;

7.      opfordrer det internationale samfund til at fordoble sine bestræbelser hvad angår humanitær bistand; opfordrer EU til at overveje at påbegynde sammenkaldelsen af en donorkonference og til at lægge pres på alle donorer for at indfri deres løfter og opfylde deres forpligter hurtigst muligt; glæder sig over EU-medlemsstaternes forpligtelser, eftersom EU er den største donor af finansiel støtte og fremtidige forpligtelser; opfordrer til at øge EU's bidrag til FN's humanitære programmer, og opfordrer EU til at styrke sit samarbejde med internationale organisationer;

8.      understreger, at lindring af lidelserne for millioner af syrere og irakere, der har behov for husly, føde og lægemidler, i betragtning af krisens hidtil usete omfang må være en prioritet for EU og det internationale samfund som helhed;

9.      fordømmer den konsekvente modarbejdelse af forsøgene på at levere nødhjælp, og opfordrer alle parter i konflikten til at respektere universelle menneskerettigheder og den humanitære folkeret, og navnlig IS og Assad-regimet til at lette leveringen af nødhjælp og humanitær bistand gennem alle mulige kanaler, herunder på tværs af grænser og konfliktlinjer, og til at sikre civile strukturers integritet og garantere sikkerheden for alle sundhedsfagfolk og nødhjælpsarbejdere i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds forskellige resolutioner om dette emne;

10.    er overbevist om, at omgående humanitær bistand og beskyttelse skal være en integreret del af langsigtede strategier for at standse konflikten og støtte de socioøkonomiske rettigheder og indkomstmulighederne for hjemvendte personer, internt fordrevne personer og flygtninge, herunder kvinder, for at sikre styrket ledelse og større deltagelse med henblik på at sætte dem i stand til at vælge bæredygtige løsninger, der modsvarer deres behov; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at håndtere specifikke risici og særlige behov blandt forskellige grupper af kvinder og børn, som udsættes for flere og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling;

11.    opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til omgående at vedtage særlige foranstaltninger for at forbedre situationen for kvinder og piger i Irak og Syrien og for at sikre deres frihed og respekt for deres mest grundlæggende rettigheder, og til at træffe foranstaltninger for at forhindre udnyttelse og misbrug af samt vold mod kvinder og børn, især tidligt ægteskab for piger; er især bekymret over stigningen i alle former for vold mod kvinder, der bliver fængslet, voldtaget, seksuelt misbrugt og solgt af IS-medlemmer;

12.    opfordrer til, at der oprettes en budgetpost og programmer til på en omfattende måde at tage hånd om lægelige/psykologiske og sociale behov hos dem, der overlever seksuel og kønsbestemt vold under den aktuelle konflikt;

13.    opfordrer indtrængende til at forny fokus på adgang til uddannelse, der er skræddersyet til de specifikke behov, der opstår under den aktuelle konflikt;

14.    opfordrer de internationale humanitære hjælpeorganisationer, der arbejder i Irak og Syrien, herunder FN-organisationer, til at styrke leveringen af lægehjælp og rådgivning, herunder psykologisk behandling og støtte, til fordrevne mennesker, som er flygtet fra IS's fremtrængen, og samtidig tage særlig hensyn til behovene hos de mest sårbare befolkningsgrupper, f.eks. dem, der overlever seksuel vold, og børn;

15.    opfordrer EU's medlemsstater til at opfylde deres internationale forpligtelser til at acceptere og behandle asylansøgninger fra det stigende antal syriske flygtninge, som risikerer deres liv for at nå Europa; opfordrer EU til at hindre de dødbringende rejser over Middelhavet, især ved at gå målrettet efter menneskesmuglere og menneskehandlere; opfordrer EU til at styrke sin eksterne grænsekontrol;

16.    påpeger, at ustabiliteten i Syrien, der primært er forårsaget af Assads regimes brutale krig mod sit eget folk, har givet IS mulighed for at blomstre; udtrykker bekymring over den stigende inddragelse af ekstremistiske islamistiske grupper og udenlandske krigere i konflikten i Syrien, den stigende vold i landet og den fortsatte fragmentering og interne splittelse i den moderate opposition; understreger, at en varig løsning kræver en hurtig politisk omstilling gennem en syrisk ledet, inklusiv politisk proces med støtte fra det internationale samfund; opfordrer EU til at tage initiativ til en diplomatisk indsats med henblik herpå;

17.   opfordrer den nye irakiske ledelse til at opfylde sin forpligtelse til at sikre en inklusiv regering, som repræsenterer de legitime interesser og tager hånd om de alvorlige humanitære behov hos alle irakere;

18.    tilslutter sig anmodningen fra Menneskerettighedsrådet til FN's Menneskerettighedshøjkommissær om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske overtrædelser af international humanitær ret begået af IS og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerningerne og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre fuld placering af ansvaret;

19.    opfordrer til at etablere mekanismer til at dokumentere ofres vidneudsagn med det formål at retsforfølge gerningsmænd ved internationale domstole eller lokale krigsforbryderdomstole;

20.    anmoder om lige ansvarlighedsforanstaltninger for alle parter i konflikten og adgang til juridisk bistand for alle ofre for de gennemgribende krænkelser; mener, at det er yderst vigtigt at sikre beskyttelse af civile, som er fanget i volden og ikke kan få adgang til sikre steder, eller som ikke kan få adgang til livreddende humanitær bistand;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter indblandet i konflikten i Syrien.