Menetlus : 2015/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0137/2015

Esitatud tekstid :

B8-0137/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0040

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 141kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.930v01-00
 
B8-0137/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))


Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))  
B8‑0137/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Iraagi ja Süüria kohta, eelkõige 15. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2170 (2014) ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni S-22/1,

–       võttes arvesse Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 14. novembri 2014. aasta aruannet „Rule of Terror: Living under ISIS in Syria” („Terrorivõim: elu Süürias ISISe võimu all”),

–       võttes arvesse Lapse Õiguste Komitee 4. veebruari 2015. aasta lõppjäreldusi Iraaki käsitlevate perioodiliste aruannete nr 2–4 kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse NATO 5. septembri 2014. aasta tippkohtumise deklaratsiooni,

–       võttes arvesse 24. juunil 2013. aastal vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–       võttes arvesse 15. septembril 2014. aastal Pariisis toimunud Iraagi julgeolekut käsitleva konverentsi järeldusi,

         võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahel ning oma 17. jaanuari 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni selle partnerluse kohta(1),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et valitsuse ja terroristide vägivalla tõttu kestev vägivaldne kriis Süürias on põhjustanud ajaloos enneolematu ulatusega humanitaarkatastroofi, mille käigus on hukkunud rohkem kui 200 000 inimest, neist enamik tsiviilisikud, kusjuures rohkem kui 7,6 miljonit inimest on riigisiseselt ümber asutatud ja enam kui 12,2 miljonit süürlast vajab Süürias hädasti abi; arvestades, et üle 3,8 miljoni inimese on Süüriast põgenenud, valdavalt Liibanoni (1 160 468 pagulast), Türki (1 623 839), Jordaaniasse (621 773), Iraaki (235 563) ja Egiptusse / Põhja-Aafrikasse (160 772);

B.     arvestades, et jätkuva konflikti ning terroriorganisatsiooni Islamiriik (IS) vägivalla ja repressioonide tõttu muutub humanitaarolukord Iraagis üha halvemaks, ning arvestades, et enam kui 5,2 miljonit inimest vajab viivitamatult humanitaarabi ja enam kui 2,1 miljonit iraaklast on riigisiseselt ümber asustatud; arvestades, et ISi kontrolli all olevates piirkondades elab 3,6 miljonit inimest, kellest 2,2 miljonit vajab viivitamatut abi, ja arvestades, et nende inimesteni on eriti raske jõuda;

C.     arvestades, et paljud pagulased ja riigisisesed põgenikud ei ole registreeritud ning et registreerimata inimesed jäävad ilma hädavajalikust humanitaarabist ja põhilistest kaitsemeetmetest;

D.     arvestades, et terroriorganisatsioon IS on vallutanud Loode-Iraagis territooriume, sh Iraagi suuruselt teise linna Mosuli julma ja valimatu vägivalla abil, ning arvestades, et sellele on järgnenud Iraagi kodanike omavoliline hukkamine, range šariaadi versiooni kehtestamine, šiiitide, sufide, sunniitide, jeziidide, kurdide ja kristlaste palvekohtade ja pühamute hävitamine ning tsiviilelanike vastu võigaste koleduste toimepanemine, mis mõjutab eriti tugevalt naisi ja lapsi;

E.     arvestades, et endised Iraagi armee sõjaväelased on ISiga ühinenud, ning arvestades, et Iraagi armees lokkab korruptsioon, mis takistab sel ISi vastu tõhusalt tegutsemast;

F.     arvestades, et aastaid kestnud repressioonid ja identiteedipoliitika on süvendanud etnilisi pingeid ja vägivalda, mis nüüd välja valatakse ja millega kaasneb rahvusvahelise humanitaarõiguse jultunud rikkumine konfliktiosaliste poolt, nii et selle tulemusel kannatavad kõik iraaklased etnilisest või usulisest taustast olenemata;

G.     arvestades, et terroriorganisatsioon IS on seadusevastane ning see on loonud oma kontrolli all oleval territooriumil ebaseaduslikud šariaadikohtud, mis on nii mehi, naisi kui ka lapsi julmalt ja ebainimlikult karistanud; arvestades, et IS on avaldanud oma karistusseadustiku, milles sisalduvate kuritegude eest karistatakse julmade ja keskaegsete vägivallameetmetega, nagu amputeerimine, kividega surnuksloopimine või ristilöömine;

H.     arvestades, et IS on Põhja-Iraagis ja Süürias alustanud süstemaatilisi etnilise puhastuse kampaaniaid, pannes etniliste ja usuliste vähemuste vastu toime sõjakuritegusid, nagu inimeste massiline omavoliline hukkamine ja röövimine; arvestades, et ÜRO on juba esitanud teateid naiste kavakindla tapmise, usuvahetusele sundimise, röövimise, vägistamise, ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimröövide kohta, naiste ja laste orjastamise kohta, laste enesetapuründajateks värbamise ning seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise ja piinamise kohta; arvestades, et IS on rünnanud kristlaste ning kurdi, jeziidi, türkmeeni, shabaki, kakai, sabiani ja šiiidi kogukondi, kuid ka paljusid araablasi ja sunniidi moslemeid;

I.      arvestades, et sihikule on võetud usust taganejad ja LGBT-inimesed, kelle vastu kasutatakse ebainimlikku vägivalda;

J.      arvestades, et šiiitide relvarühmitused on kättemaksuks rünnanud sunniitidest araablasi, kusjuures Human Rights Watchi (HRW) andmetel panevad nimetatud rühmitused karistamatult toime inimrööve, omavolilisi hukkamisi ja piinamisi ning sunnivad tuhandeid perekondi oma kodusid maha jätma;

K.     arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti väitel on peaaegu 50 % kõikidest süürlastest kaotanud oma kodu ja 40 % pagulastest on sunnitud elama nõuetele mittevastavates elamistingimustes; arvestades, et ÜRO andmetel elab kolm süürlast neljast vaesuses ning töötuse määr on üle 50 %; arvestades, et kaks kolmandikku Süüria pagulastest Jordaanias elab allpool vaesuspiiri ja 55 % pagulastest Liibanonis elab nõuetele mittevastavates varjupaikades; arvestades, et vastuvõtvates riikides on sagenenud pagulaste vastu suunatud vägivald ja nende diskrimineerimine;

L.     arvestades, et Lähis-Itta on jõudnud külm talv ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on kiirendanud oma talveabi andmist, käivitades 206 miljonit USA dollarit maksva talveabikava, et aidata piirkonna miljoneid kaitsetuid inimesi; arvestades, et pingutustest hoolimata on paljud pagulased sunnitud elama pooleliolevates ehitistes ja ebapiisavates varjualustes, mis ei paku kaitset alla nulli langeva temperatuuri, tugeva lumesaju ja tuule eest; arvestades, et ligikaudu 740 000 riigisiseselt ümberasustatud iraaklast elab normidele mittevastavates tingimustes ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet võtab meetmeid, et anda Iraagis talveabi 600 000 ümberasustatud isikule;

M.    arvestades, et UNICEF toimetab talveabi 916 000 lapsele Süürias, Iraagis, Liibanonis, Jordaanias ja Türgis, kus on kokku 1,3 miljonit abi vajavat last; arvestades, et UNICEF ja Maailma Toiduprogramm (WFP) käivitasid 2015. aasta jaanuaris talvise raha-abi kampaania, et anda 41 000 kaitsetule pagulaslapsele Za’atari ja Azraqi laagrites 14 Jordaania dinaari, mis võimaldaks nende peredel neile talveriideid osta;

N.     arvestades, et ÜRO Lapse Õiguste Komitee 4. veebruari 2015. aasta aruande kohaselt kasutatakse lapsi inimkilbina ja enesetapupommirünnakute toimepanemiseks ning neid piinatakse ja müüakse orjadeks; arvestades, et teada on antud ka mitmest poiste massihukkamise juhtumist, peade maharaiumisest, ristilöömistest ja elusalt matmise juhtumitest;

O.     arvestades, et ilma soojenemisega suureneb äärmiselt halva sanitaarolukorra ja puhta joogivee piiratud kättesaadavuse tõttu epideemiate puhkemise oht, eriti kommunaal- ja mitteametlikes asulates;

P.     arvestades, et 1. detsembril 2014. aastal pidi Maailma Toiduprogramm rahvusvahelise rahastamiskriisi tõttu peatama hädavajaliku toiduabi andmise enam kui 1,7 miljonile Süüria pagulasele; arvestades, et pakilise üleskutse peale sai Maailma Toiduprogramm kokku 88 miljonit USA dollarit ja sai jätkata toiduabi andmist pagulastele Liibanonis, Jordaanias, Egiptuses ja Türgis; arvestades, et Maailma Toiduprogrammi hinnangul vajab praegu Iraagis toiduabi 2,8 miljonit inimest; arvestades, et ainuüksi Maailma Toiduprogramm vajas oma tegevuse jätkamiseks Süürias ja kogu piirkonnas kiiremas korras 214,5 miljonit USA dollarit, millest 112,6 miljonit dollarit oli vaja järgmise nelja kuu toiduabi vajaduste katteks;

Q.     arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel on nisu tootmine ISi kontrolli all oleval territooriumil konfliktikeerisesse sattumise, vähese vihma ja kütusenappuse tõttu märkimisväärselt vähenenud;

R.     arvestades, et konfliktiosalised on kasutanud halba humanitaarolukorda sõjarelvana ning varastanud abi raames jagatavaid tooteid ja kaubelnud nendega ebaseaduslikult, rikkudes seeläbi Genfi konventsioone;

S.     arvestades, et HRW 2014. aasta novembri hinnangu kohaselt oli IS alates 2014. aasta augusti alguse rünnakutest röövinud ja/või tapnud enam kui 3133 jeziidi, sh ka lapsi; arvestades, et enam kui 50 000 jeziidi on pidanud oma kodu maha jätma ning 300 röövitul, kellest enamik olid naised ja lapsed, on õnnestunud ISi vangistusest põgeneda; arvestades, et jeziidi naiste vastu kasutatakse süsteemset seksuaalvägivalda ja neid orjastatakse; arvestades, et hiljutiste teadete kohaselt on naised sooritanud enesetappe, kuna nad on vägistatud või sunnitud ISi võitlejatega abielluma; arvestades, et ka mehed on sooritanud enesetappe, kuna neid on sunnitud vaatama, kuidas nende naisi ja tütreid vägistatakse;

T.     arvestades, et konfliktiohvrite, sh vägistamisohvrite jaoks hädavajalik spetsiifiline psühholoogiline abi ei ole kättesaadav;

U.     arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seksuaalse ja soolise vägivallaga seonduvad integraalteenused ilmselgelt puuduvad;

V.     arvestades, et enamikul pagulastest ja ümberasustatud lastest puudub juurdepääs haridusele;

W.    arvestades, et komisjoni andmetel on ligikaudu 276 000 pagulast üritanud ebaseaduslikult ELi pääseda, neist enamik on võtnud ette ohtliku teekonna üle Vahemere; arvestades, et rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel on ligi 2 % pagulastest rännakul uppunud; arvestades, et kuritegelikud organisatsioonid transpordivad pagulasi nn kummituslaevades, mis saadetakse autopiloodil ELi poole teele;

X.     arvestades, et 9. detsembril 2014. aastal toimus Genfis ümberasustamise teemaline konverents, kus valitsused lubasid võtta vastu 100 000 Süüria pagulast; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul ei ole see siiski piirkonna ümberasustamisvajadusi silmas pidades piisav;

Y.     arvestades, et EL ja liikmesriigid on andnud enam kui 3,3 miljardi euro eest humanitaar- ja taastamisabi süürlastele nii Süürias kui ka pagulastele ja neid vastuvõtvatele riikidele; arvestades, et ainuüksi 2014. aastal oli EL oma liikmesriikidega tähtsuselt teine Iraagi humanitaarabi rahastaja, kes kulutas sellele 163 miljonit eurot; arvestades, et Iraagi valitsuse palvel võeti kasutusele Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism;

Z.     arvestades, et EL on kulutanud humanitaarvajaduste rahuldamiseks kavandatust rohkem, ning arvestades, et mitu ELi mittekuuluvat riiki ei ole lubatud vahendeid alati tegelikult üle kandnud;

AA.  arvestades, et mitmetele üleskutsetele vaatamata ei täida rahvusvaheline üldsus siiski süürlaste ja iraaklaste ning pagulasi vastuvõtvate riikide vajadusi; arvestades, et Kyung-wha Kangi (ÜRO abipeasekretär humanitaarküsimustes) andmetel pärsib ebapiisav rahastamine ÜRO meetmete võtmist, kuna vajaminevast 2,3 miljardist USA dollarist on saadud kõigest 39 %; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti väitel on kõnealustes piirkondades endiselt väga keeruline tegutseda ning anda tsiviilisikutele ja pagulastele vajalikku abi;

AB.  arvestades, et mitmes Iraagi piirkonnas on humanitaarabi kättesaadavus ja selle toimetamine endiselt konfliktipiirkonnas ja seega ohus viibivate isikuteni endiselt esimene prioriteet;

AC.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus peab reageerima sõjaliste jõupingutustega proportsionaalselt, et leevendada konfliktikeerisesse lõksu jäänud tsiviilisikute kannatusi;

AD.  arvestades, et kõikide konflikti osapooltega on vaja teha koostööd, et hõlbustada humanitaarabi takistamatut ja põhimõtetele vastavat jõudmist kõikidesse asjaomastesse piirkondadesse ja kõikide riigisiseste põgenike, pagulaste ja konfliktist mõjutatud kogukondadeni raskesti ligipääsetavates piirkondades;

AE.   arvestades, et humanitaarabiprogramme läbi viivad ÜRO asutused peavad tagama, et kõikide asjaomaste elanikerühmade vajadustele reageeritakse sidusamalt ja kulutõhusamalt;

AF.   arvestades, et konfliktijärgsete meetmete sekka peab kuuluma ka kohtumõistmine ja lepitus, mis on aluseks kaasavale, kõiki osalisi esindavale ja demokraatlikule valitsemisele;

1.      mõistab karmilt hukka inimõiguste võikad, süsteemsed ja levinud kuritarvitamised ja rikkumised, muu hulgas pantvangide tapmised, igasuguse vägivalla, mis põhineb usulisel või etnilisel kuuluvusel, ning naiste ja LGBTI-inimeste vastu suunatud vägivalla, mida panevad toime Assadi režiim ning ISi terroristid Iraagis ja Süürias; mõistab hukka ebaseaduslike šariaadikohtute loomise ISi kontrolli all oleval territooriumil; kordab, et mõistab tingimusteta hukka ka piinamise; tunneb kaasa ISi toime pandud koleduste ohvritele ning nõuab kõikide pantvangide viivitamatut vabastamist; mõistab karmilt hukka laste kuritarvitamise ISi poolt;

2.      toonitab, et Süürias jätkuv sõjategevus ja ISi näol hiljuti tekkinud oht seab Iraagi ja Süüria rahva ning kogu Lähis-Ida laiemalt tõsisesse ohtu; nõuab, et EL esitaks tervikliku piirkondliku strateegia ISi alistamiseks ning osaleks humanitaarkriisi leevendamiseks ning Süüria ja Iraagi konfliktide lõpetamiseks tehtavates ühistes jõupingutustes; kordab, et tegevuse kõikide aspektide koordineerimiseks ja vastuvõtvate riikide toetamiseks on vaja tegutseda sidusalt, muu hulgas sõjalise, humanitaar-, arengu- ja makromajandusliku abi kaudu;

3.      toetab ISi vastu suunatud üleilmset kampaaniat ning peab kiiduväärseks koalitsioonipartnerite lubadust teha ISi alistamiseks koostööd ühise, mitmetahulise ja pikaajalise strateegia alusel; rõhutab, et see strateegia peaks hõlmama ka abi, mis võimaldaks piirkonnas asuvatel riikidel vägivaldse äärmusluse vastu võidelda, ning terrorismi rahastamise vastu võitlemise meetmeid;

4.      peab pagulaste humanitaarolukorda murettekitavaks ning kutsub rahvusvahelist üldsust üles reageerima kriisile viivitamatult, selgelt ja tõhusalt, tunnistades samas humanitaaralaste vajaduste tohutut kasvu ja rahvusvahelise üldsuse üha suuremaid raskusi abistamiseks vajalike vahendite eraldamisel;

5.      rõhutab, et konflikt, inimkannatused ja radikaliseerumine on omavahel seotud;

6.      toonitab, et tervikliku piirkondliku strateegia keskmes on tsiviilisikute kaitse, ning rõhutab vajadust hoida humanitaaralane tegevus sõjalistest ja terrorismivastase võitluse alastest jõupingutustest lahus;

7.      kutsub rahvusvahelist üldsust üles suurendama oma jõupingutusi humanitaarabi valdkonnas; nõuab, et EL kaaluks abi rahastajate konverentsi kokkukutsumist ning survestaks kõiki rahastajaid, et nad täidaksid oma lubadused ja võetud kohustused kiirelt; peab tervitatavaks ELi liikmesriikide kui finantsabi suurima andja võetud kohustusi ja lubadusi tulevikuks; nõuab, et EL suurendaks oma rahalist toetust ÜRO humanitaarabiprogrammidele ja tugevdaks koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega;

8.      rõhutab, et kriisi enneolematut ulatust arvestades peab ELi ja kogu rahvusvahelise üldsuse jaoks olema esmatähtis leevendada nende miljonite süürlaste ja iraaklaste kannatusi, kes vajavad peavarju, toitu ja ravimeid;

9.      taunib humanitaarabi osutamise püüete järjekindlat nurjamist ning kutsub kõiki konfliktiosalisi üles austama üldisi inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust; kutsub eelkõige ISi ja Assadi režiimi üles hõlbustama humanitaarabi ning toetuse andmist kõikide võimalike kanalite kaudu, sealhulgas piiri- ja rindejoonte üleselt, ning tagama tsiviilrajatiste puutumatuse ja kõikide meditsiini- ja humanitaartöötajate turvalisuse kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu arvukate selleteemaliste resolutsioonidega;

10.    on veendunud, et viivitamatu humanitaarabi ja kaitse küsimustega tegelemine peab olema konflikti lõpetamiseks ning tagasipöördujate, riigisiseste põgenike ja pagulaste, sh naiste sotsiaal-majanduslike õiguste ja elatusvõimaluste toetamiseks rakendatava pikaajalise strateegia lahutamatu osa, et tagada parem juhtimine ja kaasamine ning paremad võimalused valida oma vajadustele vastavad jätkusuutlikud lahendused; on seisukohal, et vaja on arvesse võtta mitmekordse ja mitmevormilise diskrimineerimise all kannatavate naiste ja laste eri rühmade konkreetseid riske ja erivajadusi;

11.    kutsub komisjoni ja ELi liikmesriike üles võtma viivitamatult konkreetseid meetmeid, et tegeleda naiste ja tütarlaste olukorraga Iraagis ja Süürias ning tagada nende vabadus ja põhiõiguste austamine; kutsub komisjoni ja ELi liikmesriike samuti üles võtma meetmeid, et vältida naiste ja laste ekspluateerimist, kuritarvitamist ja nendevastast vägivalda ning eriti tütarlaste abiellu sundimist; peab eriti murettekitavaks igasuguse naistevastase vägivalla sagenemist – ISi liikmed vangistavad ja vägistavad neid, kuritarvitavad neid seksuaalselt ja ka müüvad;

12.    nõuab eelarverea loomist ja programmide väljatöötamist, et tegeleda terviklikul viisil käimasolevas konfliktis seksuaalse ja soolise vägivalla ohvriks langenute meditsiiniliste/psühholoogiliste ja sotsiaalsete vajadustega;

13.    nõuab tungivalt tähelepanu taaspööramist haridusele juurdepääsule, võttes seejuures arvesse konflikti jätkumisest tingitud vajadusi;

14.    kutsub Iraagis ja Süürias tegutsevaid rahvusvahelisi humanitaarabiorganisatsioone, sh ÜRO asutusi üles suurendama arstiabi ja nõustamisteenuste (muu hulgas psühholoogilise ravi ja toe) pakkumist ISi pealetungi eest põgenenud sisepagulastele, pöörates erilist tähelepanu kõige haavatavamate elanikkonnarühmade, st seksuaalvägivalla ohvrite ja laste vajadustele;

15.    kutsub ELi liikmesriike üles täitma oma rahvusvahelist kohustust võtta vastu ja menetleda Euroopasse jõudmise nimel eluga riskivate Süüria pagulaste varjupaigataotlusi, mida on järjest rohkem; kutsub ELi üles hoidma ära surmajuhtumitega lõppevaid Vahemere ületamisi, võttes eelkõige sihikule inimkaubitsejad ja inimeste salaja üle piiri toimetajad; nõuab, et EL tugevdaks piirikontrolli oma välispiiridel;

16.    juhib tähelepanu asjaolule, et ebastabiilsus Süürias, mille on põhjustanud peamiselt Assadi režiimi jõhker sõda oma rahva vastu, on võimaldanud ISil jõudu koguda; väljendab muret asjaolu pärast, et Süüria konfliktis osaleb üha rohkem islamistlikke äärmusrühmitusi ja välismaalastest võitlejaid, et riigis on sagenenud vägivald ning et mõõdukas opositsioon on jätkuvalt killustunud ja seesmiselt lõhestatud; rõhutab, et püsikindel lahendus nõuab viivitamatut poliitilist teisenemist, mis toimuks Süüriast endast lähtuva kaasava poliitilise protsessi kaudu rahvusvahelise üldsuse toel; nõuab, et EL algataks sellel eesmärgil diplomaatilised jõupingutused;

17.   kutsub Iraagi uusi juhte üles täitma oma lubadused moodustada kaasav valitsus, mis esindaks kõikide iraaklaste õiguspäraseid huve ja tegeleks kõikide tõsiste humanitaarvajadustega;

18.    toetab ÜRO Inimõiguste Nõukogu taotlust ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole saata kiiresti missioon Iraaki, uurida ISi ja ISiga seotud terrorirühmituste poolseid rahvusvaheliste inimõigusnormide rikkumisi ja kuritarvitamisi ning teha kindlaks nende kuritarvituste ja rikkumistega seotud faktid ja asjaolud, et vältida karistamatust ja tagada täielik vastutuselevõtmine;

19.    nõuab ohvrite tunnistuste dokumenteerimise mehhanismide loomist, et võtta rikkumiste toimepanijad vastutusele rahvusvahelistes kohtutes või kohalikes sõjatribunalides;

20.    nõuab võrdsete vastutusele võtmise meetmete kohaldamist kõikide konfliktiosaliste puhul ning juurdepääsu õigusabile igasuguste rikkumiste ohvrite jaoks; on seisukohal, et äärmiselt oluline on tagada kaitse tsiviilisikutele, kes on jäänud vägivallakeerisesse lõksu ega pääse turvalisse kohta või kellel puudub juurdepääs ellujäämiseks vajalikule humanitaarabile;

21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ja kõigile Süüria konflikti osalistele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0023.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika