Rezolūcijas priekšlikums - B8-0137/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0137/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humāno krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar Islāma valsti (IV)

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0136/2015

Procedūra : 2015/2559(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0137/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0137/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0137/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humāno krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar Islāma valsti (IV)

(2015/2559(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Irāku un Sīriju, jo īpaši 2014. gada 15. decembra secinājumus,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 2139 (2014), 2165 (2014) un 2170 (2014), kā arī Cilvēktiesību padomes Rezolūciju S-22/1,

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 14. novembra ziņojumu „Baiļu varā — dzīve Sīrijā, kurā valda ISIS”, ko sagatavojusi Neatkarīgā starptautiskā izmeklēšanas komisija Sīrijas Arābu Republikas jautājumā,

–       ņemot vērā ANO bērnu tiesību komitejas 2015. gada 4. februārī publicētos noslēguma apsvērumus par apvienoto otro līdz ceturto periodisko ziņojumu par Irāku,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā 2014. gada 5. septembrī NATO samitā pieņemto deklarāciju,

–       ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību,

–       ņemot vērā secinājumus, ko 2014. gada 15. septembrī pieņēma Parīzē notikušajā konferencē par drošību Irākā,

–       ņemot vērā Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, un Parlamenta 2013. gada 17. janvāra normatīvo rezolūciju par šīm partnerattiecībām[1],

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējā vardarbīgā krīze Sīrijā, ko izraisīja valdības spēku un teroristu īstenotā vardarbība, ir radījusi līdz šim nepieredzēta apmēra humanitāru katastrofu un tās laikā ir nogalināti vairāk nekā 200 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa bija civiliedzīvotāji, vairāk nekā 7,6 miljoni ir pārvietoti iekšzemē, bet vairāk nekā 12,2 miljoniem cilvēku Sīrijā ir steidzami nepieciešama palīdzība; tā kā vairāk nekā 3,8 miljoni sīriešu ir pametuši savu valsti, dodoties galvenokārt uz Libānu (1 160 468 bēgļi), Turciju (1 623 839), Jordāniju (621 773), Irāku (235 563) un Ēģipti /Ziemeļāfriku (160 772);

B.     tā kā humanitārā situācija Irākā pašreizējā konflikta, vardarbības un teroristu organizācijas Islāma valsts (IV) īstenoto represiju rezultātā turpina pasliktināties un vairāk nekā 5,2 miljoniem cilvēku steidzami ir nepieciešama humānā palīdzība, bet vairāk nekā 2.1 miljons irākiešu ir pārvietoti iekšzemē; tā kā 3,6 miljoni cilvēku dzīvo IV kontrolētajās teritorijās un 2,2 miljoniem no viņiem ir steidzami nepieciešama palīdzība, un tā kā piekļūt šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi sarežģīti;

C.     tā kā daudzi bēgļi un iekšzemē pārvietotie cilvēki nav reģistrēti, un tas neļauj nereģistrētajiem iedzīvotājiem saņemt tik nepieciešamo humāno palīdzību un izmantot būtiskākos aizsardzības pasākumus;

D.     tā kā teroristu organizācija IV, pielietojot brutālu un vispārēju vardarbību, ir iekarojusi Irākas ziemeļrietumu teritorijas, cita starpā Irākas otro lielāko pilsētu Mosulu, un tā kā tūlīt pēc tam ar nāvessodu tika sodīti Irākas iedzīvotāji, piemēroti šariata likumi skarbākajā to interpretācijā, iznīcinātas šiītu, sufiju, sunnītu, jazīdu, kurdu un kristiešu kulta vietas un svētnīcas un veikti citi nežēlīgi noziegumi pret civiliedzīvotājiem, kas jo īpaši skāra sievietes un bērnus;

E.     tā kā bijušais Irākas armijas militārais personāls ir pievienojies IV un tā kā Irākas armiju pilnībā ir pārņēmusi korupcija, kas apgrūtina tai efektīvi cīnīties pret IV;

F.     tā kā gadiem ilgās represijas un vienas etniskās kopienas atbalstīšanas politika ir radījusi etnisko spriedzi un vardarbību, kas patlaban nav kontrolējama un novedusi pie tā, ka konfliktā iesaistītās puses rupji pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības, kā rezultātā cieš visas Irākā mītošās etniskās un reliģiskās kopienas;

G.     tā kā teroristu organizācija IV ir nelikumīga un bez juridiska pamata tās kontrolē esošajās teritorijās ir izveidojusi tā saucamās šariata tiesas, kas vīriešiem, sievietēm un bērniem piespriež nežēlīgus un necilvēcīgus sodus; tā kā IV ir publicējusi kriminālkodeksu, kurā uzskaitīti pārkāpumi, par kuriem tiek piespriesti barbariski un viduslaikiem raksturīgi vardarbīgi sodi, piemēram, ķermeņa daļas nociršana, nomētāšana ar akmeņiem un sišana krustā;

H.     tā kā IV Irākas un Sīrijas ziemeļos ir sākusi sistemātiskas etniskās tīrīšanas kampaņas, pastrādājot kara noziegumus, tostarp masveidīgu tūlītēju nogalināšanu un nolaupīšanu, un šo darbību rezultātā cieš etniskās un reliģiskās minoritātes; tā kā ANO jau vairākkārt ir ziņojusi par mērķtiecīgām slepkavībām, piespiešanu pāriet citā ticībā, sieviešu nolaupīšanu, izvarošanu un tirdzniecību ar tām, sieviešu un bērnu paverdzināšanu, bērnu vervēšanu, lai izmantotu viņus kā pašnāvniekus–spridzinātājus, un seksuālu un fizisku izmantošanu un spīdzināšanu; tā kā IV vēršas pret kristiešu, kurdu, jazīdu, turkmēņu, šabaku, kakaiešu, sābiešu un šiītu kopienām, kā arī pret daudziem arābiem un sunnītu musulmaņiem;

I.      tā kā no necilvēcīgas vardarbības ir cietuši arī cilvēki, kas atteikušies no savas reliģiskās piederības, un LGBT minoritāšu pārstāvji;

J.      tā kā šiītu kaujinieku grupējumu atbildes uzbrukumi ir vērsti arī pret arābiem sunītiem, un šie kaujinieki nesodīti nolaupa cilvēkus, veic tūlītējus nāvessodus, spīdzina, kā arī masveidā pārvieto tūkstošiem ģimeņu, kā to dokumentāli ir pierādījusi Human Rights Watch;

K.     tā kā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) ir paziņojis, ka gandrīz 50 % no visiem sīriešiem ir zaudējuši savas mājas un 40 % no bēgļiem ir spiesti dzīvot vispārējiem standartiem neatbilstošos apstākļos; tā kā saskaņā ar ANO datiem trīs ceturtdaļas sīriešu dzīvo nabadzībā un bezdarba līmenis pārsniedz 50 %; tā kā divas trešdaļas sīriešu bēgļu Jordānijā dzīvo nabadzībā un 55 % bēgļu Libānā mīt dzīvošanai nepiemērotās patvertnēs; tā kā uzņēmējās valstīs bēgļi arvien biežāk cieš no vardarbības un diskriminācijas;

L.     tā kā Tuvajos Austrumos ir iestājusies barga ziema, un UNHCR ir palielinājis palīdzību, uzsākot ziemas darbības plānu USD 206 miljonu apjomā, lai šajā reģionā palīdzētu miljoniem neaizsargātu cilvēku pārciest auksto laiku; tā kā, neraugoties uz visiem centieniem, daudziem bēgļiem ir jādzīvo nepabeigtās ēkās un neatbilstošās patvertnēs, kas nepasargā no sala, sniega un spēcīga vēja; tā kā apmēram 740 00 iekšzemē pārvietoto irākiešu ir izmitināti dzīvošanai nepiemērotās patvertnēs un UNHCR veic pasākumus, lai Irākā 600 000 iekšzemē pārvietoto personu sniegtu ziemas apstākļos nepieciešamo palīdzību;

M.    tā kā UNHCR sniedz ziemas apstākļos nepieciešamo palīdzību 916 000 bērnu Sīrijā, Irākā, Libānā, Jordānijā un Turcijā, bet šāda palīdzība ir nepieciešama 1,3 miljoniem bērnu; tā kā UNICEF un Pasaules pārtikas programma (WFP) 2015. gada janvārī sāka kampaņu, vācot naudu ziemas apstākļos nepieciešamās palīdzības sniegšanai, lai katram bēgļu bērnam (kopumā 41 000), kas uzturas Za’atari un Azraq nometnē, piešķirtu 14 Jordānijas dināru, tādējādi dodot iespēju viņu ģimenēm iegādāties šiem bērniem ziemas apģērbu;

N.     ANO Bērnu tiesību komitejas 2015. gada 4. februārī publicētajā ziņojumā ir teikts, ka bērni tiek izmantoti par dzīvo vairogu un kā pašnāvnieki–spridzinātāji, un ka viņi tiek spīdzināti un pārdoti verdzībā; tā kā ir ziņas arī par vairākiem gadījumiem, kad masveidā tiek nogalināti zēni, ka viņi tiek sisti krustā vai aprakti dzīvi, kā arī par to, ka viņiem tiek nocirstas galvas;

O.     tā kā, iestājoties siltākam laikam un ņemot vērā drausmīgos sanitāros apstākļus, kā arī nekaitīga dzeramā ūdens nepietiekamību, palielinās risks, ka kopienu izveidotajās un patvaļīgi izveidotajās apmetnēs varēti izplatīties epidēmijas;

P.     tā kā WFP 2014. gada 1. decembrī bija spiesta pārtraukt ārkārtas pārtikas palīdzības shēmu vairāk nekā 1,7 miljoniem Sīrijas bēgļu saistībā ar starptautiskā finansējuma krīzi; tā kā WFP pēc lūguma steidzami piešķirt līdzekļus savāca USD 88 miljonus un varēja sniegt pārtikas palīdzību Libānā, Jordānijā, Ēģiptē un Turcijā mītošajiem bēgļiem; tā kā WFP aprēķini liecina, ka 2,8 miljoniem cilvēku Irākā ir steidzami nepieciešama pārtikas palīdzība; tā kā WFP savām darbībām Sīrijā un reģionā vēl pieprasīja steidzami piešķirt USD 214,5 miljonus, no kuriem USD 112,6 miljoni bija nepieciešami, lai nākamajos četros mēnešos sniegtu visu nepieciešamo pārtikas palīdzību;

 

Q.     tā kā saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datiem kviešu audzēšana IV kontrolētajās teritorijās konflikta, nepietiekamā lietus un degvielas trūkuma dēļ ir būtiski samazinājusies;

R.     tā kā konfliktā iesaistītās puses ir izmantojušas cilvēku ciešanas kā kara ieroci un ir zagušas un nelikumīgi tirgojušas palīdzībai paredzēto pārtiku, tādējādi pārkāpjot Ženēvas konvenciju;

S.     tā kā HRW 2014. gada novembrī aprēķināja, ka IV kopš 2014. gada augusta sākumā sāktajiem uzbrukumiem ir nolaupījusi un/vai nogalinājusi vairāk nekā 3 133 jazīdus, tostarp bērnus; tā kā vairāk nekā 50 000 jazīdu ir iekšzemē pārvietoti un 300 no tiem, kuri tika aizvesti, galvenokārt sievietes un bērni, ir izdevies izbēgt no IV gūsta; tā kā jazīdu sievietes tiek sistemātiski pakļautas seksuālai vardarbībai un verdzībai; tā kā saskaņā ar nesen saņemtajiem ziņojumiem sievietes pēc tam, kad tās izvaroja vai piespieda apprecēties ar IV karotājiem, ir izdarījušas pašnāvību; tā kā arī vīrieši ir izdarījuši pašnāvību pēc tam, kad bija spiesti noskatīties, kā tiek izvarotas viņu sievas un meitas;

T.     tā kā šā konflikta upuriem, tostarp izvarošanas upuriem, nav pieejama tik ļoti nepieciešamā specifiskā psiholoģiskā palīdzība;

U.     tā kā ir skaidri redzams, ka trūkst integrētu seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu un pakalpojumu personām, kas cietušas no seksuālas vardarbības un vardarbības dzimuma dēļ (SGBV);

V.     tā kā lielākajai daļai bēgļu un iekšzemē pārvietoto personu bērnu nav pieejama izglītība;

W.    tā kā saskaņā ar Komisijas datiem apmēram 276 000 bēgļu ir mēģinājuši nelikumīgi iekļūt ES, lielāka daļa no kuriem devās bīstamajā ceļojumā pāri Vidusjūrai; tā kā saskaņā ar starptautisko organizāciju datiem šāda ceļojuma laikā ir noslīkuši gandrīz 2 % bēgļu; tā kā kriminālās organizācijas transportē bēgļus „spoku kuģos”, kas autopilotā peld uz ES krastiem;

X.     tā kā 2014. gada 9. decembrī Ženēvā tika rīkota Pārvietošanas konference, kurā valdības apņēmās uzņemt 100 000 bēgļu no Sīrijas; tā kā saskaņā ar UNHCR datiem uzņemto saistību līmenis tomēr būs nepietiekams, lai šajā reģionā palīdzētu visiem tiem, kam šāda palīdzība ir nepieciešama;

Y.     tā kā ES un tās dalībvalstis ir savākušas vairāk nekā EUR 3,3 miljonus ārkārtas palīdzības un atlabšanas atbalsta sniegšanai sīriešiem, kas mīt Sīrijā, kā arī sīriešiem, kas devušiem bēgļu gaitās, un šos cilvēkus uzņēmušajām valstīm; tā kā 2014. gadā ES un tās dalībvalstis bija otrs lielākais humānās palīdzības sniedzējs, nodrošinot palīdzību EUR 163 miljonu apmērā; tā kā pēc Irākas valdības lūguma tika iedarbināts Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisms;

Z.     tā kā ES humanitāro vajadzību apmierināšanai ir iztērējusi vairāk līdzekļu, nekā tika plānots, un tā kā līdzekļi, ko bija apņēmušās piešķirt vairākas trešās valstis, ne vienmēr ir patiešām pārskaitīti;

AA.  tā kā neraugoties uz dažādiem aicinājumiem, starptautiskā sabiedrība joprojām neapmierina sīriešu un irākiešu, kā arī bēgļus uzņēmušo valstu vajadzības; tā kā saskaņā ar ANO ģenerālsekretāra vietnieka humānās palīdzības jautājumos Kyung-wha Kang teikto ANO operācijām trūkst finansējuma, jo ir saņemti tikai 39 % no pieprasītajiem USD 2,3 miljardiem; tā kā UNHCR ir paziņojis, ka vēl joprojām ir ļoti grūti darboties šajos reģionos, lai sniegtu civiliedzīvotājiem un bēgļiem nepieciešamo palīdzību;

AB.  tā kā viena no izšķirošajām prioritātēm vēl joprojām ir nodrošināt piekļuvi cilvēkiem, kuri atrodas šajos konflikta reģionos un ir apdraudēti vairākās Irākas daļās, un sniegt viņiem ārkārtas palīdzību;

AC.  tā kā starptautiskajai sabiedrībai atbilstīgi jāreaģē uz militārajiem centieniem, kuru mērķis ir mazināt šajā konfliktā iesaistīto civiliedzīvotāju ciešanas;

AD.  tā kā ir jāuztur kontakti ar visām konfliktā iesaistītajām pusēm, lai veicinātu netraucētu būtisku humānās palīdzības sniegšanu visiem konflikta skartajiem reģioniem un kopienām, kā arī iekšzemē pārvietotajām personām un bēgļiem;

AE.   tā kā ANO aģentūrām, kas īsteno humānās palīdzības programmas, reaģējot uz visu šā konflikta skarto iedzīvotāju vajadzībām, ir jāuzlabo savu darbību saliedētība un rentabilitāte;

AF.   tā kā tiesiskums un samierināšana būs neatņemama pēckonflikta pasākumu sastāvdaļa un solis pretī ietverošas, pārstāvošas un demokrātiskas pārvaldības izveidei,

1.      stingri nosoda drausmīgos, sistemātiskos un plaši izplatītos cilvēktiesību pārkāpumus, ko veica Asada režīms un IV teroristi Irāka un Sīrijā, cita starpā ķīlnieku nogalināšanu, visa veida vardarbību pret cilvēkiem, pamatojoties uz viņu reliģisko un etnisko piederību, un vardarbību pret sievietēm un LGBTI personām; pauž nožēlu par to, ka IV kontrolētajās teritorijās ir izveidotas nelikumīgas šariata tiesas; vēlreiz pilnībā nosoda spīdzināšanu; izsaka dziļu līdzjūtību IV pastrādāto zvērību upuriem un aicina nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus; stingri nosoda IV izdarītos pārkāpumus pret bērniem;

2.      uzsver, ka Sīrijā notiekošā karadarbība un IV nesen radītie draudi nopietni apdraud Irākas un Sīrijas, kā arī visa Tuvo Austrumu reģiona iedzīvotājus; aicina ES iesniegt visaptverošu reģionālo stratēģiju IV sakaušanai un plašāk iesaistīties kopīgajos centienos mazināt Sīrijā un Irākā valdošo humanitāro krīzi un izbeigt šo konfliktu; atgādina, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai koordinētu visus iesaistīšanās aspektus un atbalstītu uzņēmējas valstis, cita starpā sniedzot tām militāru, humanitāru, attīstības un makroekonomisku atbalstu;

3.      atbalsta globālo kampaņu pret IV un atzinīgi vērtē koalīcijas partneru apņemšanos kopīgi īstenot vispārēju un daudzpusīgu ilgtermiņa stratēģiju, lai sakautu IV; uzsver, ka šīs stratēģijas neatņemamai sastāvdaļai ir jābūt atbalstam, kas ļautu šā reģiona valstīm cīnīties pret vardarbīgu ekstrēmismu, kā arī instrumentiem terorisma finansēšanas novēršanai;

4.      uzskata, ka bēgļu humanitārā situācija ir ļoti satraucoša, un aicina starptautisko sabiedrību nekavējoties sniegt skaidru un iedarbīgu humāno palīdzību šīs krīzes novēršanai un atzīt, ka nepieciešamās humānās palīdzības apjomi strauji pieaug, bet starptautiskajai sabiedrībai arvien grūtāk ir rast palīdzībai nepieciešamos līdzekļus;

5.      norāda, ka konflikts, cilvēku ciešanas un radikalizācija ir cieši saistīti;

6.      uzsver, ka visaptverošas reģionālas stratēģijas centrā ir jābūt civiliedzīvotāju aizsardzībai un ka humanitārie pasākumi ir jānošķir no militārajiem un terorisma novēršanas pasākumiem;

7.      aicina starptautisko sabiedrību divkāršot centienus saistībā ar humānās palīdzības sniegšanu; prasa ES apsvērt iespēju nākt klajā ar priekšlikumu sasaukt līdzekļu devēju konferenci un izdarīt spiedienu uz visiem līdzekļu devējiem, lai tie pildītu savus solījumus un nevilcinoties īstenotu uzņemtās saistības; atzinīgi vērtē saistības, ko turpmāk ir apsolījušas īstenot ES — lielākā finansiālā atbalsta sniedzēja — dalībvalstis; aicina palielināt ES ieguldījumu ANO humānās palīdzības programmās un aicina ES ciešāk sadarboties ar starptautiskajām organizācijām;

8.      uzsver, ka, ņemot vērā šīs krīzes ārkārtīgi plašo apjomu, ES un starptautiskajai sabiedrībai kopumā par prioritāti jāuzskata ciešanu atvieglošana tiem miljoniem Sīrijas un Irākas iedzīvotāju, kuriem nepieciešama pajumte, pārtika un medikamenti;

9.      nosoda to, ka nepārtraukti tiek sabotēti centieni sniegt humāno palīdzību, un aicina visas šajā konfliktā iesaistītās puses ievērot vispārējās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, un jo īpaši aicina IV un Asada režīmu atvieglo humānās palīdzības un atbalsta sniegšanu visos iespējamajos veidos, cita starpā arī pāri robežām un konflikta līnijām, un nodrošināt civilo struktūru integritāti un visa medicīniskā personāla un humānās palīdzības sniedzēju drošību atbilstīgi dažādajām ANO Drošības padomes par šo tematu pieņemtajām rezolūcijām;

10.    ir pārliecināts, ka nekavējošai humānai palīdzībai un aizsardzībai jābūt neatņemamām tādas ilgtermiņa stratēģijas sastāvdaļām, kas palīdzētu izbeigt šo konfliktu un atbalstīt repatriantu, iekšzemē pārvietoto personu un bēgļu, cita starpā arī sieviešu, sociālās un ekonomiskās tiesības un iztikas ieguves iespējas, kā arī labākas iespējas ieņemt vadošus amatus un iesaistīties pārvaldē, lai viņi varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošus ilgtspējīgus risinājumus; uzskata, ka šajā jomā ir jānovērš specifiskie riski un jānodrošina īpašās vajadzības, kas raksturīgas dažādām sieviešu un bērnu grupām, kuras pakļautas diskriminācijai daudzējādos un savstarpēji saistītos veidos;

11.    aicina Komisiju un ES dalībvalstis pieņemt konkrētus pasākumus, lai risinātu sieviešu situāciju Irākā un Sīrijā un nodrošinātu viņu brīvību un pamattiesību ievērošanu, un pieņemt pasākumus, lai novērstu sieviešu un bērnu ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī vardarbību pret viņām, jo īpaši vēršoties pret meiteņu agrīnām laulībām; pauž īpašas bažas par to, ka pieaug visu veidu vardarbība pret sievietēm, kuras IV locekļi apcietina, izvaro, seksuāli izmanto un pārdod;

12.    aicina izveidot budžeta pozīciju un programmas, lai visaptveroši risinātu pašreizējā konflikta izraisītās seksuālās vardarbības un vardarbības dzimuma dēļ (SGBV) upuru medicīniskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības;

13.    mudina atkal uzmanību pievērst piekļuvei izglītībai, kas pielāgota pašreizējā konflikta izraisītajiem īpašajiem apstākļiem;

14.    aicina Irākā un Sīrijā strādājošās starptautiskās humānās palīdzības aģentūras, tostarp ANO aģentūras, palielināt ārstniecības un konsultatīvos pakalpojumus, cita starpā psiholoģisko aprūpi un atbalstu, pārvietotajām personām, kas bēgušas no IV uzbrukumiem, un īpašu uzmanību pievērst neaizsargātāko iedzīvotāju, t.i., no seksuālas vardarbības cietušo personu un bērnu, vajadzībām;

15.    aicina ES dalībvalstis ievērot savas starptautiskās saistības pieņemt un izskatīt patvēruma pieprasījumus, ko iesniedz arvien lielāks skaits sīriešu bēgļu, kuri riskē ar savu dzīvību, lai nokļūtu Eiropā; aicina ES novērst nāvi nesošos braucienus pāri Vidusjūrai, jo īpaši vēršoties pret kontrabandistiem un cilvēku pārvadātājiem; aicina ES pastiprināt savu ārējo robežu kontroli;

16.    norāda, ka Sīrijā valdošā nestabilitāte, ko galvenokārt izraisīja Asada režīma brutālais karš pret valsts iedzīvotājiem, lāva IV strauji pieņemties spēkā; pauž bažas par to, ka Sīrijas konfliktā arvien vairāk iesaistās islāmistu ekstrēmistu grupējumi un kaujinieki no ārvalstīm, valstī pastiprinās vardarbība un turpinās mērenās opozīcijas fragmentācija un iekšējā šķelšanās; uzsver, ka noturīgam risinājumam steidzami ir vajadzīga politiska pāreja, ko nodrošinātu iekļaujošs politiskais process, kuru ar starptautiskās sabiedrības atbalstu īstenotu paši Sīrijas iedzīvotāji; aicina ES sākt jaunus diplomātiskus centienus šā mērķa sasniegšanai;

17.   aicina jaunos Irākas vadītājus ievērot savas saistības attiecībā uz iekļaujošu valdību — valdību, kura pārstāv visu Irākas iedzīvotāju likumīgās intereses un risina viņu steidzamās humanitārās vajadzības;

18.    atbalsta ANO Cilvēktiesību padomes pieprasījumu ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojam steidzami nosūtīt uz Irāku misiju, kas izmeklētu ļaunprātīgos starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus, kurus pastrādājusi IV un ar to saistītie teroristu grupējumi, un kas noskaidrotu šādu ļaunprātīgu pārkāpumu faktus un apstākļus, tā nepieļaujot nesodāmību un nodrošinot, lai visi vainīgie tiktu saukti pie atbildības;

19.    aicina izveidot mehānismus upuru liecību dokumentēšanai, lai vainīgās personas tiktu tiesātas starptautiskās tiesās vai vietējos kara noziegumu tribunālos;

20.    pieprasa vienlīdzīgi saukt pie atbildības visas šajā konfliktā iesaistītās puses un sniegt tiesisko atbalstu visiem šīs vispārējās vardarbības upuriem; uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt aizsardzību civiliedzīvotājiem, kuri nespēj izvairīties no vardarbības un nokļūt drošībā vai kuri nespēj piekļūt izdzīvošanai tik būtiskajai humānajai palīdzībai;

21.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.