Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0138/2015

Indgivne tekster :

B8-0138/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0137/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))  
B8‑0137/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine beslutninger om Irak og Syrien,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. december 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–       der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–       der henviser til FN's generalsekretærs erklæringer om Irak og Syrien,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den fortsatte vold i Syrien har ført til en humanitær krise med over 200 000 dræbte, hovedsageligt civile, mere end syv millioner internt fordrevne og mere end 12 millioner syrere med behov for hjælp; der henviser til, at tre millioner syrere er flygtet fra landet, hovedsagelig til Libanon, Tyrkiet, Jordan, Irak og Egypten;

B.     der henviser til, at den humanitære situation i Irak forværres; der henviser til, at over fem millioner mennesker har presserende behov for humanitær bistand, og at over to millioner irakere er internt fordrevne;

C.     der henviser til, at terrororganisationen Islamisk Stat (IS) har indledt et systematisk felttog med etnisk udrensning i det nordlige Irak og Syrien og begået krigsforbrydelser, herunder summariske massemord og bortførelser, mod etniske og religiøse mindretal; der henviser til, at FN allerede har rapporteret om målrettede drab, tvangsomvendelser, bortførelser, salg af kvinder, kvinder og børn gjort til slaver, rekruttering af børn til selvmordsbomber, seksuel og fysisk mishandling og tortur; der henviser til, at IS har begået overgreb mod kristne, yezidier, turkmenere, shabaker, kakaier, sabæere og shiamuslimer samt mod mange arabere og sunnimuslimer;

D.     der henviser til, at IS har oprettet ulovlige såkaldte sharia-domstole på det territorium, som er under organisationens kontrol, og at disse domstole har gennemført grusomme og inhumane straffe mod mænd, kvinder og børn; der henviser til, at IS har offentliggjort en straffelov med en fortegnelse over forbrydelser, som straffes med amputering, stening og korsfæstelse; der henviser til, at de, der straffes, beskyldes for at have overtrådt gruppens ekstremistiske fortolkninger af islamisk sharialovgivning eller mistænkes for illoyalitet;

E.     der henviser til, at uddannede, professionelle kvinder – og især kvinder, der har stillet op til valg som kandidater til offentlige embeder – synes at være i fare; der henviser til, at der i begyndelsen af 2015 var beretninger om, at tre kvindelige advokater var blevet henrettet;

F.     der henviser til, at fire læger for nylig blev dræbt i centrum af Mosul, angiveligt efter at have nægtet at behandle IS-krigere; der henviser til, at IS den 1. januar 2015 angiveligt henrettede 15 civile fra den sunni-arabiske Jumaili-stamme i Fallujah på grund af mistanke om, at de samarbejdede med irakiske sikkerhedsstyrker; der henviser til, at IS den 9. januar 2015 henrettede mindst 14 mænd på en offentlig plads i Dour for at have nægtet at sværge troskab til organisationen; der henviser til, at IS i 2015 har henrettet de japanske gidsler Haruna Yukawa og Kenji Goto og den jordanske pilot Muath al-Kasaesbeh;

1.      fordømmer på det kraftigste de systematiske og omfattende menneskerettighedsovergreb og ‑krænkelser, som IS har begået i Irak og Syrien, herunder drab på gidsler og vold mod religiøse og etniske mindretal og udsatte grupper; afviser fuldstændigt IS-lederskabets proklamation af oprettelsen af et kalifat i de områder, der er under organisationens kontrol, og anser proklamationen for illegitim; beklager dybt oprettelsen af ulovlige såkaldte sharia-domstole på det territorium, der er under IS' kontrol; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til alle konfliktens ofre; opfordrer til, at alle gidsler løslades omgående;

2.      understreger, at de omfattende og systematiske angreb på civile på grundlag af deres etniske eller politiske baggrund, religion, tro eller køn kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden; fordømmer på det stærkeste alle former for forfølgelse, forskelsbehandling og intolerance på grundlag af religion og tro og enhver voldshandling mod ethvert trossamfund; understreger endnu engang, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed;

3.      udtrykker sin støtte til alle ofre for religiøs intolerance og had; udtrykker sin solidaritet med medlemmerne af de kristne trossamfund, der bliver forfulgt og trues af fuldstændig udryddelse i deres hjemlande Irak og Syrien, såvel som med andre forfulgte religiøse mindretal; understreger, at de forbrydelser, der begås mod kristne mindretal, såsom assyrere, syriakker og kaldæere, såvel som mod yezidiere og shiamuslimer, udgør en ultimativ bestræbelse fra IS' side på at gennemføre en fuldstændig religiøs udrensning i regionen; understreger, at medlemmer af forskellige religiøse grupper har levet i fredelig sameksistens i regionen i flere århundreder;

4.      understreger, at IS ikke alene udgør en alvorlig fare for Iraks og Syriens befolkning og for det bredere Mellemøsten, men at organisationen også er en direkte trussel mod sikkerheden i de europæiske lande; understreger, at Iran og visse Golfstater, som er væsentlige parter, har et ansvar for at bidrage til nedtrapningsindsatsen i Irak og Syrien; roser nabolandene, herunder Jordan og Libanon, for deres modtagelse af flygtninge; opfordrer EU til hurtigst muligt at forelægge en omfattende regional strategi for Syrien og Irak og truslen fra IS; understreger, at EU har behov for en strategi, der kan supplere de aktiviteter, der gennemføres af FN og koalitionen mod IS, og som sigter mod at inddrage regionale partnere med henblik på at tage fat på finansieringen af terrorismen, våbenforsyningen og strømmen af udenlandske krigere;

5.      støtter den globale indsats mod IS og glæder sig over, at koalitionens partnere har forpligtet sig til at samarbejde under en fælles, mangesidet og langsigtet strategi for at bekæmpe og besejre IS; glæder sig over, at IS blev besejret i den syriske by Kobani;

6.      er dybt bekymret over IS' udvidelse i det nordlige Afrika og især i Libyen, hvor gruppen udnytter det politiske vakuum og optrapningen af volden i landet; minder om, at IS allerede har kontrol over byen Darnah i den østlige del af landet og har fået fodfæste i andre større byer, herunder Tripoli, Benghazi og Sirte; mener, at denne region risikerer at ende i et destruktivt kaos på linje med, hvad der sker i Syrien og Irak; fordømmer på det kraftigste IS' mord på to egyptere i 2015: den egyptiske journalist Sofien Chourabi og kameramanden Nadhir Ktari; fordømmer ligeledes på det kraftigste angrebet den 27. januar 2015 på Corinthia Hotel i Tripoli, som kostede ni mennesker, heriblandt en amerikansk leverandør af sikkerhedsydelser og en fransk statsborger, livet; fordømmer ligeledes IS' og andre tilknyttede terrorgruppers (Ansar al-Sharias) bortførelse af 21 egyptiske koptiske kristne i Sirte; opfordrer til, at de pågældende gidsler løslades omgående;

7.      fordømmer IS' og tilknyttede gruppers anvendelse og udnyttelse af oliefelter og den tilhørende infrastruktur, hvormed IS skaffer sig store indtægter, og opfordrer alle stater til at håndhæve FN's Sikkerhedsråds resolution 2161 (2014) og 2170 (2014), som fordømmer al handel, det være sig direkte eller indirekte, med IS og dens tilknyttede grupper;

8.      udtrykker bekymring over, at ekstremistiske islamistiske grupper og udenlandske krigere i stigende grad involveres i konflikten i Syrien; understreger, at en varig løsning kræver en politisk omstilling gennem en syrisk-ledet, inklusiv politisk proces med støtte fra det internationale samfund; glæder sig over og støtter det arbejde, som FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, har gjort, og dennes indsats for at få indstillet de voldsomme kampe i Aleppo; opfordrer alle parterne i konflikten i Syrien til at drage omsorg for beskyttelsen af civilbefolkningen og til at efterleve deres folkeretlige og menneskeretlige forpligtelser, til at lette leveringen af nødhjælp og humanitær bistand gennem alle mulige kanaler, herunder på tværs af grænser og konfliktlinjer, og til at garantere sikkerheden for alle sundhedsfagfolk og nødhjælpsarbejdere;

9.      opfordrer den irakiske regering til at være reelt repræsentativ med en inklusiv dagsorden; understreger, at regeringen bør repræsentere det irakiske samfunds politiske, religiøse og etniske mangfoldighed, herunder det sunnimuslimske mindretal, på behørig vis for at standse blodsudgydelserne og opsplitningen af landet; opfordrer alle deltagere til at samarbejde med henblik på at skabe politisk stabilitet og fred og bekæmpe IS-oprøret; understreger, at Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet er af afgørende betydning for at opnå stabilitet og økonomisk udvikling i landet og i regionen;

10.    tilslutter sig anmodningen fra Menneskerettighedsrådet til FN's Menneskerettighedshøjkommissær om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske overtrædelser af international menneskerettighedslovgivning begået af IS og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerningerne og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre, at ansvaret placeres;

11.    er fortsat overbevist om, at der ikke kan skabes varig fred i Syrien og Irak, hvis ingen bliver draget til ansvar for de forbrydelser, der er begået fra alle sider under konflikten, herunder især religiøst eller etnisk begrundede forbrydelser; gentager sit krav om, at dem, der mistænkes for at begå forbrydelser mod menneskeheden i Syrien og Irak, overdrages til Den Internationale Straffedomstol, og støtter alle initiativer i denne henseende;

12.    gentager sin bekymring over, at tusindvis af udenlandske krigere, herunder borgere fra EU-medlemsstater, har sluttet sig til IS-oprøret; opfordrer medlemsstaterne til i tråd med FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014) at træffe passende foranstaltninger for at forhindre krigere i at rejse ud fra deres territorier og til at udarbejde en fælles strategi for sikkerhedstjenesterne og EU-agenturerne vedrørende overvågning og kontrol af jihad-krigere; opfordrer til samarbejde inden for EU og på internationalt plan med det mål for øje at tage hensigtsmæssige retlige skridt over for individer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet og udvekslingen af ​​oplysninger indbyrdes samt med EU-organer;

13.    opfordrer det internationale samfund til at yde mere nødhjælp og humanitær bistand til de personer, der er ramt af krisen i Irak og Syrien, og til at yde direkte økonomisk støtte til værtslandene; glæder sig over forpligtelserne fra EU‑medlemsstaterne, som er den største donor af finansiel støtte, og over deres tilsagn for fremtiden; opfordrer EU til at lægge pres på alle donorer for få dem til at indfri deres løfter og opfylde deres forpligtelser i en fart;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan og samtlige parter, der er indblandet i konflikten i Syrien;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik