Menetlus : 2015/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0138/2015

Esitatud tekstid :

B8-0138/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0040

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 127kWORD 60k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma resolutsioone Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et kestev vägivald on Süürias põhjustanud humanitaarkriisi, mille käigus on surma saanud üle 200 000 inimese, enamuses tsiviilisikud, ja riigisiseselt on ümber asustatud üle seitsme miljoni inimese, ning arvestades, et Süürias vajab abi üle 12 miljoni inimese; arvestades, et rohkem kui kolm miljonit inimest on Süüriast põgenenud, valdavalt Liibanoni, Türki, Jordaaniasse, Iraaki ja Egiptusse;

B.     arvestades, et humanitaarolukord Iraagis üha halveneb; arvestades, et Iraagis vajab rohkem kui viis miljonit inimest hädasti humanitaarabi ja rohkem kui kaks miljonit inimest on riigisiseselt ümber asustatud;

C.     arvestades, et terroriorganisatsioon Islamiriik (IS) on Põhja-Iraagis ja Süürias alustanud süstemaatilisi etnilise puhustuse kampaaniaid, pannes seal etniliste ja usuliste vähemuste vastu toime sõjakuritegusid, nagu inimeste massiline kiirkorras hukkamine ja röövimine; arvestades, et ÜRO on juba esitanud teateid naiste kavakindla tapmise, usuvahetusele sundimise, röövimise ja müümise kohta, naiste ja laste orjastamise kohta, laste enesetapuründajateks värbamise ning seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise ja piinamise kohta; arvestades, et ISi rünnakud on suunatud kristlaste, jeziidi, türkmeeni, shabaki, kakai, sabiani ja šiiidi kogukondade ning paljude araablaste ja moslemite vastu;

D.     arvestades, et IS on oma kontrolli all oleval territooriumil moodustanud ebaseaduslikud nn šariaadikohtud, mis on nii meestele kui ka naistele ja lastele määranud julmi ja ebainimlikke karistusi ja neid täide viinud; arvestades, et IS on avaldanud oma karistusseadustiku, kus on loetletud kuriteod, mille eest karistatakse kehaosade amputeerimise, kividega surnuks viskamise või ristilöömisega; arvestades, et karistatakse neid, kes ISi äärmuslikus tõlgenduses on eksinud islamiseaduse ehk šariaadi vastu või keda kahtlustatakse ebalojaalsuses;

E.     arvestades, et ilmselt on ohus haritud ja töötavad naised ning eelkõige need naised, kes on valimistel kandideerinud avalikele ametikohtadele; arvestades, et 2015. alguses avaldatud teadete kohaselt on hukatud kolm naissoost juristi;

F.     arvestades, et hiljuti tapeti Mosuli kesklinnas neli arsti, kes väidetavalt olid keeldunud ravimast ISi võitlejaid; arvestades, et teadete kohaselt hukkas IS 2015. aasta 1. jaanuaril Fallujah' linnas viisteist tsiviilisikut, kes kuulusid araabia sunniitide Jumaili hõimu, kuna neid kahtlustati koostöös Iraagi julgeolekujõududega; arvestades, et 9. jaanuaril hukkas IS Douris avalikul väljakul vähemalt 14 meest, kuna need olid keeldunud ISile truudust vandumast; arvestades, et 2015. aastal on IS hukanud ka jaapanlastest pantvangid Haruna Yukawa ja Kenji Goto ning Jordaania piloodi Muath al Kasaesbehi;

1.      mõistab resoluutselt hukka ISi toime pandud süstemaatilised ja laialdased inimõiguste rikkumised ja vägivallateod, sealhulgas pantvangide hukkamised ja vägivalla kasutamise usuliste ja etniliste vähemuste ning kaitsetute inimrühmade vastu; ei tunnusta mingitel tingimustel ISi juhtide teadaannet kalifaadi moodustamise kohta praegu ISi kontrolli all olevatel aladel ja peab seda ebaseaduslikuks; mõistab hukka ebaseaduslike nn šariaadikohtute loomise ISi kontrolli all oleval territooriumil; avaldab sügavat kaastunnet kõigi konfliktiohvrite perekondadele; nõuab kõigi pantvangide kohest vabastamist;

2.      rõhutab, et laialdasi ja süstemaatilisi rünnakuid tsiviilelanike vastu nende etnilise või poliitilise tausta, usu, veendumuste või soo tõttu võib käsitada inimsusevastaste kuritegudena; mõistab teravalt hukka igasuguse tagakiusamise, usul ja veendumustel põhineva diskrimineerimise ja sallimatuse ning usukogukondade vastased vägivallateod; rõhutab veel kord, et mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on üks põhilisi inimõigusi;

3.      avaldab toetust kõigile usulise sallimatuse ja vaenu ohvritele; on solidaarne kristlaste kogukondade liikmetega, keda kiusatakse taga ja keda ähvardab oht kaotada elu oma kodumaal Iraagis ja Süürias, samuti teiste tagakiusatud usuvähemustega; rõhutab, et kuriteod, mis on toime pandud kristlastest vähemuste, nagu assüüria, süüria ja kaldea kristlased, ning jeziidide ja šiiidi moslemite vastu, kujutavad endast ISi viimast sammu selle piirkonna täieliku usulise puhastuse suunas; rõhutab, et selles piirkonnas on eri usurühmitiste liikmed sajandeid rahumeelselt koos elanud;

4.      rõhutab, et IS ei ole suureks ohuks mitte ainult Iraagi ja Süüria rahvale ja Lähis-Idale laiemalt, vaid ohustab otseselt ka Euroopa riikide julgeolekut; rõhutab, et Iraanil ja teatavatel Pärsia lahe riikidel, kes on olulised osalised, on kohustus kaasa aidata kriisi lahendamise püüetele Iraagis ja Süürias; märgib tunnustavalt naaberriikide, sealhulgas Jordaania ja Liibanoni osa põgenike vastuvõtmisel; nõuab, et EL esitaks viivitamata Süüriat ja Iraaki ning ISi ohtu käsitleva omapoolse tervikliku piirkondliku strateegia; rõhutab, et ELil on vaja strateegiat, mis täiendaks ÜRO ja ISi vastase koalitsiooni tegevust ja mille eesmärgiks oleks koostegevus piirkondlike partneritega, et võidelda terrorismi rahastamise ja relvadega varustamise ning teistest riikidest pärit võõrvõitlejate sissevoolu vastu;

5.      toetab ISi vastast üleilmset kampaaniat ning hindab koalitsioonipartnerite valmidust teha ühise, mitmetahulise ja pikaajalise strateegia alusel koostööd ISi nõrgestamiseks ja alistamiseks; väljendab rahulolu seoses ISi lüüasaamisega Kobani linnas Süürias;

6.      peab äärmiselt murettekitavaks ISi edenemist Põhja-Aafrikas, eriti Liibüas, kus see rühmitis kasutab ära poliitilise vaakuumi ja vägivalla tõusu; tuletab meelde, et ISi kontrolli all on juba riigi idaosas asuv Darna linn ja ISil on toetuspunktid tähtsamates linnades, sealhulgas Tripolis, Benghazis ja Sirtes; on kindel, et kogu piirkond võib lõpuks langeda samasugusesse hävitavasse kaosesse, nagu praegu valitseb Süürias ja Iraagis; mõistab teravalt hukka kahe egiptlase, reporter Sofien Chourabi ja operaator Nadhir Ktari tapmise ISi poolt 2015. aastal; mõistab teravalt hukka ka 27. jaanuaril 2015 Tripoli Corinthia Hotel'ile korraldatud rünnaku, mis nõudis üheksa inimese, sealhulgas ühe ameeriklase, lepingulise turvatöötaja, ja ühe Prantsusmaa kodaniku elu; mõistab hukka ka 21 Egiptuse kopti kristlase röövimise Sirtes, mille panid toime IS ja ISiga seotud terrorirühmitised (Ansar al-Sharia); nõuab nende pantvangide kohest vabastamist;

7.      mõistab hukka ISi ja ISiga seotud rühmitiste poolse naftaväljade ja juurdekuuluva infrastruktuuri kasutamise ja ekspluateerimise, mis võimaldab ISil saada olulist sissetulekut, ja kutsub kõiki riike üles toetama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2161 (2014) ja 2170 (2014), milles mõistetakse hukka igasugune otsene või kaudne kaubavahetus ISiga ja seotud rühmitistega;

8.      peab murettekitavaks islamistlike rühmitiste ja mitmetest riikidest pärit võõrvõitlejate üha suurenevat osalemist Süüria konfliktis; rõhutab, et püsikindel lahendus nõuab poliitilist teisenemist, mis peaks toimuma Süüriast endast lähtuva kaasava poliitilise protsessi kaudu rahvusvahelise üldsuse toel; tunnustab ja toetab ÜRO Süüria erisaadiku Staffan de Mistura tööd ja tema jõupingutusi eesmärgiga peatada äge lahingutegevus Aleppos; kutsub kõiki Süüria konflikti osalisi, üles tagama tsiviilelanike kaitse, järgima rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja inimõigusi käsitlevatest rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, soodustama humanitaarabi ning toetuse andmist kõikide võimalike kanalite kaudu, sealhulgas piiri- ja konfliktiüleselt, ning tagama kõikide meditsiini- ja humanitaartöötajate turvalisuse;

9.      kutsub Iraagi valitsust üles olema oma tegevuses tõeliselt esindav ja rakendama kaasavat tegevuskava; rõhutab, et verevalamise ja riigi killustumise peatamiseks peaks valitsus kohaselt esindama Iraagi ühiskonna poliitilist, usulist ja rahvuslikku mitmekesisust, sealhulgas sunniidi vähemust; kutsub kõiki osalisi üles tegema koostööd poliitilise stabiilsuse ja rahu heaks ning ISi mässutegevuse vastases võitluses; toonitab asjaolu, et Iraagi ühtsus, suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on riigi ja kogu piirkonna stabiilsuse ning majandusarengu jaoks väga olulised;

10.    toetab ÜRO Inimõiguste Nõukogu taotlust ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole: saata kiiresti missioon Iraaki, uurida ISi ja ISiga seotud terrorirühmitiste poolseid rahvusvaheliste inimõigusnormide rikkumisi ning teha kindlaks nende kuritarvituste ja rikkumistega seotud faktid ja asjaolud, et vältida karistamatust ja tagada täielik vastutuselevõtmine;

11.    on endiselt veendunud, et Süürias ja Iraagis ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui ei võeta vastutusele konflikti käigus kõikide osapoolte süül toimunud raskete kuritegude, eelkõige usulistel või etnilistel põhjustel sooritatud kuritegude toimepanijaid; kordab oma nõudmist anda Süürias ja Iraagis inimsusevastaste kuritegude toimepanemises kahtlustatavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alla ja toetab kõiki sellesuunalisi algatusi;

12.    väljendab uuesti muret seoses teadetega, et ISi mässulistega on ühinenud tuhandeid eri riikidest pärit võõrvõitlejaid, sealhulgas ELi liikmesriikide kodanikke; palub liikmesriikidel võtta kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2170 (2014) asjakohaseid meetmeid, et takistada võitlejaid oma riigist lahkumast, ning töötada välja julgeolekuteenistuste ja ELi ametite ühine strateegia džihhaadi võitlejate jälgimiseks ja kontrollimiseks; nõuab ELis ja rahvusvahelisel tasandil koostööd kohaste õiguslike meetmete rakendamiseks kõigi isikute vastu, keda kahtlustatakse terroritegudes osalemises; kutsub ELi liikmesriike üles intensiivistama omavahelist koostööd ja teabevahetust ning koostööd ja teabevahetust ELi asutustega;

13.    kutsub rahvusvahelist üldsust üles suurendama humanitaarabi ja toetust Iraagi ja Süüria kriisi tõttu kannatada saanud inimestele ning andma otsest rahalist abi põgenikke vastuvõtvatele riikidele; tervitab ELi (EL on suurim finantsabi andja) liikmesriikide võetud kohustusi ja tulevikulubadusi; nõuab, et EL avaldaks kõikidele abiandjatele survet, et nad täidaksid oma lubadused ja võetud kohustused;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkonna valitsusele ning kõigile Süüria konflikti osalistele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika