Päätöslauselmaesitys - B8-0138/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0138/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy PPE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0136/2015

  Menettely : 2015/2559(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0138/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0138/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0138/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

  (2015/2559(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon Irakista ja Syyriasta antamansa päätöslauselmat,

  –       ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

  –       ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

  –       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

  –       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     toteaa, että jatkuvat väkivaltaisuudet Syyriassa ovat aiheuttaneet humanitaarisen katastrofin, jossa on kuollut yli 200 000 ihmistä, joista suurin osa siviilejä, ja jonka vuoksi yli 7 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan kotimaansa sisällä ja yli 12 miljoonaa syyrialaista tarvitsee apua; toteaa, että yli 3 miljoonaa syyrialaista on paennut maastaan lähinnä Libanoniin, Turkkiin, Jordaniaan, Irakiin ja Egyptiin;

  B.     ottaa huomioon, että humanitaarinen tilanne Irakissa heikkenee; toteaa, että yli 5 miljoonaa irakilaista tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua ja että yli 2 miljoonaa irakilaista on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan;

  C.     toteaa, että terroristijärjestö IS on aloittanut järjestelmälliset etniset puhdistukset Pohjois-Irakissa ja Syyriassa ja tehnyt etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistettuja sotarikoksia, kuten pikaisesti toimeenpantuja massamurhia ja sieppauksia; toteaa, että YK on jo raportoinut kohdennetuista tappoiskuista, pakkokäännytyksistä, sieppauksista, naiskaupasta, naisten ja lasten orjuuttamisesta, lasten värväämisestä itsemurhaiskujen tekijöiksi, seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta ja kidutuksesta; toteaa, että IS-järjestö on kohdistanut iskuja kristittyjen, jesidien, turkmeenien, šabakkien, kakaiden, sabiaanien ja šiiojen yhteisöihin sekä moniin arabeihin ja sunnimuslimeihin;

  D.     huomauttaa, että IS on perustanut hallussaan oleville alueille laittomia ns. šaria-tuomioistuimia, jotka ovat panneet täytäntöön miehiin, naisiin ja lapsiin kohdistuvia julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia; toteaa, että IS on julkistanut rikoslain, jossa luetellaan rikokset, joista rangaistukseksi voidaan määrätä amputointi, kivitys tai ristiinnaulitseminen; toteaa, että henkilöitä, joita rangaistaan, syytetään ryhmän islamilaiselle šaria-laille antamien ääritulkintojen rikkomisesta tai epäillystä epälojaalisuudesta;

  E.     toteaa, että koulutetut, ammattilaisina työelämässä toimivat naiset ja erityisesti naiset, jotka ovat asettuneet ehdolle vaaleilla täytettävään julkiseen virkaan, näyttävät olevan vaarassa; toteaa, että vuoden 2015 alussa saatujen tietojen mukaan kolme naisjuristia on teloitettu;

  F.     toteaa, että neljä lääkäriä surmattiin äskettäin Mosulin alueen keskiosissa, väitteiden mukaan sen vuoksi, että he olivat kieltäytyneet hoitamasta IS-järjestön taistelijoita; toteaa, että IS:n kerrotaan teloittaneen 1. tammikuuta 2015 Fallujahissa 15 siviiliä, jotka kuuluivat sunnalaisten arabien jumaili-heimoon, koska heidän epäiltiin tehneen yhteistyötä Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa; toteaa, että 9. tammikuuta 2015 IS teloitti ainakin 14 miestä julkisella aukiolla Dourissa, koska he kieltäytyivät vannomasta uskollisuutta sille; toteaa, että vuonna 2015 IS on teloittanut japanilaiset panttivangit Haruna Yukawan ja Kenji Goton sekä jordanialaisen lentäjän Muath al-Kasasbehin;

  1.      tuomitsee jyrkästi IS-järjestön Irakissa ja Syyriassa harjoittamat järjestelmälliset ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ja rikokset, mukaan lukien panttivankien surmaaminen ja uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin sekä heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin kohdistettu väkivalta; ei hyväksy missään nimessä ja pitää laittomana IS:n johdon ilmoitusta, jonka mukaan se on perustanut kalifaatin hallussaan oleville alueille; pitää valitettavana laittomien ns. šaria-tuomioistuinten perustamista IS‑järjestön hallussa oleville alueille; ilmaisee syvän myötätuntonsa ja esittää surunvalittelunsa konfliktin uhrien omaisille; kehottaa vapauttamaan kaikki panttivangit välittömästi;

  2.      korostaa, että laajoissa tai järjestelmällisissä hyökkäyksissä siviilejä vastaan näiden etnisen tai poliittisen taustan, uskonnon, vakaumuksen tai sukupuolen vuoksi saattaa olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon ja vakaumukseen perustuvan vainon, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden sekä kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvat väkivallanteot; korostaa jälleen kerran, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus;

  3.      ilmaisee tukensa kaikille uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja vihan uhreille; ilmaisee solidaarisuutensa kristittyjen yhteisöjen jäsenille, joita vainotaan ja joita uhkaa lopullinen tuho kotimaassaan Irakissa ja Syyriassa, sekä muille vainotuille uskonnollisille yhteisöille; korostaa, että assyrialaisten, syyrialais-ortodoksien ja kaldealaisten kaltaisia kristittyjä vähemmistöjä sekä jesidejä ja šiiamuslimeja vastaan tehdyt rikokset ovat IS:n viimeinen yritys toteuttaa perusteellinen uskonnollinen puhdistus alueella; korostaa, että eri uskonnollisten ryhmien jäsenet viettivät vuosisatojen ajan rauhanomaista rinnakkaiseloa alueella;

  4.      korostaa, että IS on paitsi vakava uhka irakilaisille ja syyrialaisille ja laajemmin Lähi‑idän alueen ihmisille myös välitön uhka Euroopan maiden turvallisuudelle; korostaa, että Iranilla ja tietyillä Persianlahden valtioilla, jotka ovat merkittäviä osapuolia, on velvollisuus osallistua väkivaltaisuuksien kiihtymisen estämiseksi tehtävään työhön Irakissa ja Syyriassa; pitää kiitettävänä naapurimaiden, Jordania ja Libanon mukaan lukien, roolia pakolaisten vastaanottajina; kehottaa unionia viipymättä esittämään Syyriaa ja Irakia sekä IS-järjestöstä aiheutuvaa uhkaa koskevan laaja-alaisen alueellisen strategiansa; korostaa, että unioni tarvitsee strategiaa, joka täydentää YK:n sekä IS-vastaisen liittoutuman toimintaa ja jonka tavoitteena on ryhtyä yhdessä alueellisten kumppanien kanssa toteuttamaan toimia, joilla puututaan terrorismin rahoitukseen, asetoimituksiin ja ulkomaalaisten taistelijoiden virtaamiseen paikalle eri maista;

  5.      kannattaa IS-järjestön vastaisia kansainvälisiä toimia ja pitää myönteisenä liittoutuman osapuolten sitoutumista työskentelemään yhdessä yhteisen ja monialaisen pitkän aikavälin strategian puitteissa IS:n hajottamiseksi ja kukistamiseksi; pitää myönteisenä IS:n Kobanen kaupungissa Syyriassa kärsimää tappiota;

  6.      on erittäin huolestunut IS:n levittäytymisestä Pohjois-Afrikkaan ja varsinkin Libyaan, missä se hyödyntää poliittista tyhjiötä ja maassa tapahtuvaa väkivaltaisuuksien kiihtymistä; muistuttaa, että IS pitää jo hallussaan Darnahin kaupunkia idässä ja että sillä on jalansija suurimmissa kaupungeissa, muun muassa Tripolissa, Bengasissa ja Sirtissä; katsoo, että alue uhkaa luisua tuhoisaan kaaokseen, kuten nyt on käymässä Syyriassa ja Irakissa; tuomitsee jyrkästi IS:n vuonna 2015 tekemät kahden egyptiläisen, toimittaja Sofien Chourabin ja kuvaaja Nadhir Ktarin, murhat; tuomitsee jyrkästi myös 27. tammikuuta 2015 Corinthia-hotelliin Tripolissa tehdyn hyökkäyksen, jossa kuoli yhdeksän ihmistä, muun muassa amerikkalainen turvallisuusalan työntekijä ja yksi Ranskan kansalainen; tuomitsee myös IS-järjestön ja muiden siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien (Ansar al-Sharia) Sirtissä tekemän 21 egyptiläisen koptilaiskristityn sieppauksen; kehottaa välittömästi vapauttamaan nämä panttivangit;

  7.      tuomitsee sen, että IS ja muut ryhmät käyttävät ja hyödyntävät öljykenttiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja saavat sitten huomattavat tulot, ja kehottaa kaikkia valtioita noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 2161 (2014) ja 2170 (2014), joissa tuomitaan kaikki kaupankäynti, niin suora kuin epäsuora kauppa, IS:n ja siihen yhteydessä olevien ryhmien kanssa;

  8.      on huolestunut siitä, että Syyrian konfliktiin osallistuu yhä enemmän ääri-islamistisia ryhmiä ja eri maista saapuvia ulkomaalaisia taistelijoita; korostaa, että pysyvä ratkaisu edellyttää poliittista muutosta Syyrian johtaman osallistavan poliittisen prosessin muodossa kansainvälisen yhteisön tukemana; pitää myönteisenä ja tukee YK:n Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan tekemää työtä ja hänen ponnistelujaan raskaiden sotatoimien ”jäädyttämiseksi” Aleppossa; kehottaa kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia varmistamaan siviiliväestön suojelun ja täyttämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden;

  9.      kehottaa Irakin hallitusta olemaan aidosti edustava ja soveltamaan osallistavaa ohjelmaa; korostaa, että hallituksen olisi edustettava asianmukaisesti Irakin yhteiskunnan poliittista, uskonnollista ja etnistä monimuotoisuutta, sunnivähemmistö mukaan luettuna, jotta voidaan pysäyttää verenvuodatus ja maan pirstaloituminen; kehottaa kaikkia osallistujia työskentelemään poliittisen vakauden ja rauhan puolesta ja toimimaan IS:n kapinan kukistamiseksi; korostaa, että Irakin yhtenäisyys, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus ovat oleellisia maan ja alueen vakauden ja taloudellisen kehityksen kannalta;

  10.    tukee ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa kiireesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia IS:n ja siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien tekemiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomuksia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomuksia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään niiden jääminen ilman rangaistusta ja jotta varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

  11.    on edelleen vakuuttunut siitä, että kestävän rauhan aikaansaaminen Syyriaan ja Irakiin edellyttää, että konfliktin aikana rikoksiin, erityisesti uskonnollisin ja etnisin perustein tehtyihin rikoksiin, syyllistyneet kaikista osapuolista saatetaan vastuuseen teoistaan; esittää uudelleen kehotuksensa, että henkilöt, joita epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan Syyriassa ja Irakissa, saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, ja tukee kaikkia tämänsuuntaisia aloitteita;

  12.    on yhä huolissaan siitä, että IS:n kapinallisten joukkoihin on liittynyt eri maista tuhansia ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) mukaisesti taistelijoiden matkustamisen alueeltaan ja kehittämään turvallisuuspalveluille ja EU:n virastoille yhteisen strategian jihadistien seuraamiseksi ja valvomiseksi; kehottaa tekemään yhteistyötä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla asianmukaisten oikeudellisten toimien soveltamiseksi henkilöihin, joita epäillään osallistumisesta terroritekoihin; kehottaa jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa keskenään ja unionin toimielinten kanssa;

  13.    kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään humanitaarista apua ja tukea kriisistä kärsivälle väestölle Irakissa ja Syyriassa sekä tarjoamaan suoraa taloudellista tukea isäntämaille; suhtautuu myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden tekemiin sitoumuksiin, sillä EU on suurin taloudellisen avun antaja, sekä niiden antamiin tulevaisuutta koskeviin lupauksiin; kehottaa EU:ta painostamaan kaikkia avunantajia lunastamaan nopeasti lupauksensa;

  14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.