Procedura : 2015/2559(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0138/2015

Teksty złożone :

B8-0138/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0040

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Iraku i Syrii,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r. w sprawie Iraku i Syrii,

–       uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Iraku i Syrii,

–       uwzględniając oświadczenia sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Iraku i Syrii,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że trwająca przemoc w Syrii doprowadziła do kryzysu humanitarnego, w jej wyniku śmierć poniosło ponad 200 000 osób, przy czym większość z nich to ludność cywilna, a ponad 7 milionów stało się uchodźcami wewnętrznymi, oraz mając na uwadze, że ponad 12 milionów Syryjczyków potrzebuje pomocy; mając na uwadze, że ponad 3 miliony Syryjczyków uciekło z kraju, głównie do Libanu, Turcji, Jordanii, Iraku i Egiptu;

B.     mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Iraku pogarsza się; mając na uwadze, że ponad 5 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, a ponad 2 miliony Irakijczyków zostało uchodźcami wewnętrznymi;

C.     mając na uwadze, że organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie (IS) rozpoczęła systematyczne kampanie czystek etnicznych na północy Iraku i Syrii, dopuszczając się wobec mniejszości etnicznych i wyznaniowych zbrodni wojennych obejmujących masowe doraźne zabójstwa i uprowadzenia; mając na uwadze, że ONZ informowała już o ukierunkowanych zabójstwach, przymusowych nawróceniach, uprowadzeniach, sprzedawaniu kobiet, niewolnictwie kobiet i dzieci, rekrutowaniu dzieci do samobójczych zamachów bombowych oraz o wykorzystywaniu seksualnym i nadużyciach fizycznych i torturach; mając na uwadze, że celem IS były społeczności chrześcijan, jazydów, Turkmenów, Szabaków, jarsenitów, Sabejczyków i szyitów, a także wielu Arabów i muzułmańskich sunnitów;

D.     mając na uwadze, że IS ustanowiło na kontrolowanym przez siebie terytorium tak zwane „sądy szariatu”, które stosują okrutne i  nieludzkie kary wobec mężczyzn, kobiet i dzieci; mając na uwadze, że IS opublikowało kodeks karny wymieniający przestępstwa karane amputacją, ukamieniowaniem i ukrzyżowaniem; mając na uwadze, że osoby karane oskarża się o pogwałcenie stosowanej przez to ugrupowanie ekstremistycznej wykładni islamskiego prawa szariatu lub podejrzewa o nielojalność;

E.     mając na uwadze, że zagrożone wydają się być wykształcone, pracujące zawodowo kobiety, a zwłaszcza kobiety, które kandydowały w wyborach na urzędy publiczne; mając na uwadze, że według doniesień na początku 2015 r. wykonano egzekucję na trzech prawniczkach;

F.     mając na uwadze, że w mieście Mosul zabito niedawno czterech lekarzy, rzekomo dlatego, iż odmówili leczenia bojowników IS; mając na uwadze, że według doniesień w dniu 1 stycznia 2015 r. IS wykonało w Al-Faludży egzekucję na 15 osobach cywilnych z arabskiego plemienia sunnickiego Jumaili z powodu podejrzenia o współpracę z irackimi siłami bezpieczeństwa; mając na uwadze, że w dniu 9 stycznia 2015 r. na placu publicznym w Dour IS dokonało egzekucji 14 mężczyzn za odmowę przysięgi wierności IS; mając na uwadze, że w 2015 r. IS zabiło japońskich zakładników Harunę Yukawę i Kenjiego Goto oraz jordańskiego pilota Muath al‑Kasaesbeha;

1.      stanowczo potępia systematyczne i powszechne naruszanie i łamanie praw człowieka przez IS w Iraku i Syrii, w tym zabijanie zakładników i przemoc wobec mniejszości religijnych i etnicznych oraz najbardziej zagrożonych grup; bezwarunkowo odrzuca ogłoszenie przez przywódców IS utworzenia kalifatu na kontrolowanych przez nich obecnie obszarach i uznaje je za nielegalne; potępia ustanowienie na kontrolowanym przez IS terytorium niezgodnych z prawem tzw. „sądów szariatu”; składa rodzinom wszystkich ofiar konfliktu kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników;

2.      podkreśla, że powszechne lub systematyczne ataki na cywilów popełniane ze względu na ich pochodzenie etniczne lub poglądy polityczne, religię, przekonania czy płeć mogą stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości; stanowczo potępia wszelkie formy prześladowania, dyskryminacji i nietolerancji ze względu na religię lub wyznanie oraz akty przemocy wobec wszystkich wspólnot religijnych; ponownie podkreśla, że prawo do wolności myśli, sumienia i religii należy do podstawowych praw człowieka;

3.      wyraża poparcie dla wszystkich ofiar nietolerancji i nienawiści na tle religijnym; wyraża solidarność z członkami wspólnot chrześcijańskich, które są prześladowane i których istnienie na ziemi ojczystej – w Iraku i Syrii – jest zagrożone, a także solidaryzuje się z pozostałymi prześladowanymi mniejszościami religijnymi; podkreśla, że zbrodnie popełnione przeciwko mniejszościom chrześcijańskim, takim jak Asyryjczycy, syrokatolicy i Chaldejczycy, a także przeciwko jazydom i szyitom, stanowią ostatni krok IS w kierunku całkowitej czystki religijnej w regionie; podkreśla, że członkowie różnych grup religijnych od stuleci pokojowo wspólnie zamieszkiwali ten region;

4.      podkreśla, że IS stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludności Iraku i Syrii oraz szerzej rozumianego Bliskiego Wschodu, ale również bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów europejskich; podkreśla, że Iran i niektóre państwa Zatoki Perskiej, będące ważnymi stronami, mają obowiązek przyczynić się do deeskalacji w Iraku i Syrii; pochwala rolę, jaką odgrywają państwa sąsiadujące, w tym Jordania i Liban, przyjmujące uchodźców; wzywa UE do niezwłocznego przedstawienia wszechstronnej strategii regionalnej dotyczącej Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze strony IS; podkreśla, że UE potrzebna jest strategia, która uzupełnia działania ONZ i koalicji przeciwko IS i ma na celu współpracę z partnerami regionalnymi w celu rozwiązania problemu finansowania terroryzmu, dostaw broni i napływu bojowników z zagranicy;

5.      popiera światową kampanię przeciwko IS i z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie partnerów koalicji do współpracy w oparciu o wspólną, wszechstronną i długoterminową strategię w celu zmniejszenia znaczenia i pokonania IS; z zadowoleniem przyjmuje pokonanie IS w syryjskim mieście Kobani;

6.      wyraża głębokie zaniepokojenie ekspansją IS w Afryce Północnej, zwłaszcza w Libii, gdzie ugrupowanie to wykorzystuje próżnię polityczną i eskalację przemocy w kraju; przypomina, że IS kontroluje już miasto Darna na wschodzie i zdobyło przyczółki w głównych miastach, w tym Trypolisie, Benghazi i Sirte; uważa, że istnieje niebezpieczeństwo pogrążenia się tego regionu w destrukcyjnym chaosie, tak jak to ma miejsce w Syrii i Iraku; stanowczo potępia zamordowanie przez IS w 2015 r. dwóch Egipcjan, reportera Sofiena Chourabiego i kamerzysty Nadhira Ktariego; stanowczo potępia też atak w dniu 27 stycznia 2015 r. na hotel Corinthia w Trypolisie, w którym zginęło 9 osób, w tym amerykański ochroniarz i obywatel Francji; potępia również uprowadzenie w Sirte przez IS i inne powiązane ugrupowania terrorystyczne (Ansar al-Szaria) 21 egipskich chrześcijan koptyjskich; wzywa do natychmiastowego uwolnienia tych zakładników;

7.      potępia eksploatację pól naftowych i ich infrastruktury przez IS oraz powiązane ugrupowania, z czego IS czerpie znaczne dochody, i nakłania wszystkie państwa do przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2161 (2014) oraz 2170 (2014), w których potępiono wszelki handel, zarówno bezpośredni, jak i pośredni, z IS oraz powiązanymi ugrupowaniami;

8.      wyraża zaniepokojenie nasilającym się zaangażowaniem ekstremistycznych ugrupowań islamskich i bojowników z zagranicy w konflikt w Syrii; podkreśla, że trwałe rozwiązanie wymaga politycznej transformacji w drodze kierowanego przez Syrię procesu politycznego z udziałem wszystkich stron, popieranego przez społeczność międzynarodową; z zadowoleniem przyjmuje i popiera pracę specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Staffana de Mistury oraz jego dążenie do wstrzymania ciężkich walk w Aleppo; wzywa wszystkie strony konfliktu w Syrii do zapewnienia ochrony ludności cywilnej, wypełnienia zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego oraz międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej i wsparcia wszystkimi możliwymi kanałami, w tym przez granice i linie konfliktu, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa całemu personelowi medycznemu i wszystkim pracownikom organizacji humanitarnych;

9.      apeluje do rządu Iraku, by był naprawdę reprezentatywny i realizował pluralistyczny program prac; podkreśla, że rząd powinien należycie odzwierciedlać polityczną, religijną i etniczną różnorodność irackiego społeczeństwa, nie pomijając jego sunnickiej mniejszości, aby położyć kres rozlewowi krwi i podziałom kraju; wzywa wszystkich członków rządu do współpracy w interesie stabilności politycznej i pokoju oraz na rzecz walki z rebeliantami IS; podkreśla fakt, że jedność, suwerenność i integralność terytorialna Iraku są zasadniczymi elementami stabilności i rozwoju gospodarczego w tym kraju oraz w całym regionie;

10.    popiera wniosek skierowany przez Radę Praw Człowieka do Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka dotyczący wysłania w trybie pilnym misji do Iraku w celu zbadania przypadków naruszania i nadużywania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, których dopuściły się IS i powiązane z nim ugrupowania terrorystyczne, oraz w celu ustalenia faktów i okoliczności takich nadużyć i naruszeń, tak aby uniknąć bezkarności i zapewnić pełną odpowiedzialność za popełnione czyny;

11.    wciąż jest przekonany, że jeżeli sprawcy przestępstw popełnionych przez wszystkie walczące strony w czasie konfliktu, w szczególności przestępstw na tle religijnym lub etnicznym, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, osiągnięcie trwałego pokoju w Syrii i Iraku nie będzie możliwe; ponownie apeluje o przekazanie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu osób podejrzanych o popełnienie w Syrii i Iraku zbrodni przeciwko ludzkości i popiera wszelkie inicjatywy zmierzające w tym kierunku;

12.    ponownie wyraża zaniepokojenie, że do rebeliantów IS dołączyły tysiące bojowników z zagranicy, wśród których są obywatele państw członkowskich UE; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków w celu uniemożliwienia bojownikom opuszczenia kraju, w którym zamieszkują, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2170 (2014), oraz do opracowania dla służb bezpieczeństwa i agencji UE wspólnej strategii monitorowania i kontrolowania dżihadystów; apeluje o współpracę w ramach UE i na szczeblu międzynarodowym w celu wszczęcia postępowań sądowych przeciwko wszelkim osobom podejrzewanym o udział w aktach terrorystycznych; nawołuje państwa członkowskie UE do zacieśnienia współpracy i wymiany informacji między sobą, a także z organami UE;

13.    wzywa społeczność międzynarodową do udzielenia większej pomocy humanitarnej i wsparcia osobom dotkniętym kryzysem w Iraku i Syrii oraz do udzielenia bezpośredniego wsparcia finansowego państwom przyjmującym uchodźców; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania poczynione przez państwa członkowskie UE, będącej największym darczyńcą pod względem pomocy finansowej, oraz ich deklaracje na przyszłość; apeluje do UE o wywarcie nacisku na wszystkich darczyńców, by spełnili swoje obietnice i wywiązali się jak najszybciej ze swoich zobowiązań;

14.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych, Radzie Praw Człowieka ONZ, rządowi i Izbie Reprezentantów Iraku, regionalnemu rządowi Kurdystanu oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt w Syrii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności