Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0138/2015

Ingivna texter :

B8-0138/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0040

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina resolutioner om Irak och Syrien,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 december 2014,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Irak och Syrien av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     De pågående våldsamheterna i Syrien har lett till en humanitär kris. Över 200 000 människor har dödats, de flesta civila, och fler än 7 miljoner människor är flyktingar i sitt eget land. Över 12 miljoner syrier behöver bistånd och mer än 3 miljoner syrier har flytt landet, i första hand till Libanon, Turkiet, Jordanien, Irak och Egypten.

B.     Den humanitära situationen i Irak blir allt sämre. Mer än 5 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd, och mer än 2 miljoner irakier är flyktingar i sitt eget land.

C.     Terroristorganisationen Islamiska staten (IS) har dragit igång systematiska kampanjer av etnisk rensning i norra Irak och Syrien. Den begår krigsförbrytelser, bland annat massmord och bortföranden, mot etniska och religiösa minoriteter. FN har redan rapporterat om riktat dödande, tvångsomvändelser, bortföranden, försäljning av kvinnor, förslavande av kvinnor och barn, rekrytering av barn som självmordsbombare samt sexuella och fysiska övergrepp och tortyr. IS har riktat in sig på kristna, yazidiska, turkmenska, shabakiska, kakaiska, sabeiska och shiitiska folkgrupper, liksom på många araber och sunnimuslimer.

D.     IS har inrättat olagliga så kallade shariadomstolar på det territorium gruppen kontrollerar, och domstolarna har verkställt grymma och omänskliga straff mot män, kvinnor och barn. IS har offentliggjort en strafflag med en förteckning över brott som är belagda med straff såsom amputation, stening och korsfästelse. De som straffas är anklagade för att ha kränkt gruppens extremistiska tolkningar av islamisk sharialag, eller för misstänkt bristande lojalitet.

E.     Utbildade och yrkesarbetande kvinnor, särskilt kvinnor som har kandiderat i val till offentliga uppdrag, tycks vara utsatta. I början av 2015 rapporterades det att tre kvinnliga advokater hade avrättats.

F.     Fyra läkare dödades nyligen i centrala Mosul, efter vad som påstås då de vägrat att behandla IS-stridande. Den 1 januari 2015 avrättade IS enligt uppgift femton civila från den sunnimuslimska arabiska al-Jumailistammen i Fallujah för deras misstänkta samröre med irakiska säkerhetsstyrkor. Den 9 januari 2015 avrättade IS minst fjorton män på en offentlig plats i Dour då de vägrat att svära organisationen trohet. Under 2015 har IS avrättat de japanska gisslan Haruna Yukawa och Kenji Goto och den jordanske piloten Muath al‑Kasaesbeh.

1.      Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag de systematiska och utbredda människorättskränkningar och övergrepp som IS gjort sig skyldig till i Irak och Syrien, vilket inbegriper dödandet av gisslan och våld mot religiösa och etniska minoriteter och sårbara grupper. Parlamentet avvisar kategoriskt det kalifat som utropats av IS ledarskap i de områden som IS kontrollerar, och betraktar det som rättsvidrigt. Parlamentet beklagar djupt att det inrättats olagliga så kallade shariadomstolar på de IS-kontrollerade territorierna och uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med de anhöriga till alla som fallit offer för konflikten. Parlamentet begär att alla personer som tagits som gisslan omedelbart ska släppas.

2.      Europaparlamentet betonar att utbredda eller systematiska angrepp mot civila på grund av deras etniska eller politiska bakgrund, religion, övertygelse eller kön kan utgöra ett brott mot mänskligheten. Parlamentet fördömer kraftfullt alla former av förföljelse, diskriminering och intolerans som grundar sig på religion och övertygelse samt våldsdåd mot alla religiösa samfund. Parlamentet understryker återigen att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet.

3.      Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla som på religiösa grunder drabbas av intolerans och hat. Parlamentet uttrycker sin medkänsla med personer tillhörande de kristna samfund som förföljs och riskerar att utplånas i sina hemländer, Irak och Syrien, liksom andra förföljda religiösa minoritetsgrupper. Parlamentet betonar att brotten mot kristna minoritetsgrupper, som assyrier, syrianer och kaldéer, samt mot yazidier och shiamuslimer är en sista ansats av IS för att uppnå total religiös rensning i regionen. Parlamentet betonar att olika religiösa grupper i århundraden har levt fredligt tillsammans i regionen.

4.      Europaparlamentet betonar att IS inte bara utgör ett allvarligt hot mot folken i Irak och Syrien och mot Mellanöstern i stort, utan också utgör ett direkt hot mot säkerheten i Europa. Parlamentet betonar att Iran och vissa Gulfstater, som är betydande parter, har ett ansvar för att bidra till nedtrappningsinsatser i Irak och Syrien. Parlamentet lovordar grannländerna, bl.a. Jordanien och Libanon, för den roll de spelat genom att ta emot flyktingar. Parlamentet uppmanar EU att utan dröjsmål lägga fram sin övergripande strategi om Syrien och Irak, och IS-hotet. Parlamentet betonar att EU behöver en strategi som kompletterar arbetet i FN och i koalitionen mot IS och som är inriktad på samarbete med regionala partner för att hantera finansieringen av terrorism, vapenleveranser och strömmen av utländska stridande.

5.      Europaparlamentet stöder den globala kampanjen mot IS och välkomnar koalitionspartnernas utfästelse att samarbeta inom ramen för en gemensam, mångfasetterad och långsiktig strategi för att bryta ned och besegra IS. Parlamentet välkomnar IS förlust i den syriska staden Kobane.

6.      Europaparlamentet är djupt oroat över IS utbredning i norra Afrika och särskilt i Libyen, där organisationen utnyttjar det politiska tomrummet och våldsupptrappningen i landet. Parlamentet påminner om att IS redan kontrollerar staden Darna i öster och har fått fotfäste i större städer som Tripoli, Benghazi och Sirte. Regionen riskerar att hamna i ett destruktivt kaos liknande det som råder i Syrien och Irak. Parlamentet fördömer i kraftfulla ordalag IS mord på två egyptier 2015, reportern Sofien Chourabi och kameramannen Nadhir Ktari. Parlamentet fördömer även kraftfullt angreppet den 27 januari 2015 mot Corinthia Hotel i Tripoli, som kostade nio människor livet, bl.a. en amerikansk säkerhetsentreprenör och en fransk medborgare. Likaså kritiserar parlamentet skarpt IS och andra associerade terroristgruppers (Ansar al-Sharia) kidnappning av 21 egyptiska kristna kopter i Sirte, och begär att alla dessa personer omedelbart ska släppas.

7.      Europaparlamentet fördömer IS och associerade gruppers användning och drift av oljefält och tillhörande infrastruktur, vilket ger IS avsevärda inkomster, och uppmanar eftertryckligen alla stater att hålla fast vid FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all handel, direkt eller indirekt, med IS och associerade grupper.

8.      Europaparlamentet är bekymrat över den ökade inblandningen av extremistiska islamistgrupper och utländska stridande i konflikten i Syrien. Parlamentet betonar att en varaktig lösning förutsätter en politisk övergång genom en syriskledd politisk process som omfattar alla parter och som stöds av det internationella samfundet. Parlamentet välkomnar och stöder det arbete som har utförts av Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrien, och dennes ansträngningar för att hejda de våldsamma striderna i Aleppo. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Syrien att garantera skyddet av civilbefolkningen och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, att underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla möjliga kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare.

9.      Europaparlamentet uppmanar den irakiska regeringen att vara verkligt representativ och att ha en inkluderande agenda. Parlamentet betonar att regeringen bör representera hela den politiska, religiösa och etniska mångfalden i det irakiska samhället, inklusive sunniminoriteten, för att få slut på blodsutgjutelsen och splittringen av landet. Parlamentet uppmanar alla deltagare att samarbeta för att uppnå politisk stabilitet och fred och för att bekämpa IS-upproret. Parlamentet understryker att Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet är av avgörande betydelse för stabilitet och ekonomisk utveckling i landet och regionen.

10.    Europaparlamentet ger sitt stöd till människorättsrådets begäran till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att snarast skicka en delegation till Irak med uppdraget att undersöka IS och associerade terroristgruppers kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och ta reda på fakta om och omständigheterna kring dessa kränkningar och brott, för att se till att förövarna inte går ostraffade och säkerställa att fullt ansvar utkrävs.

11.    Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att det inte kan bli någon hållbar fred i Syrien och Irak utan att ansvar utkrävs för de brott som begåtts av alla sidor under konflikten, särskilt för sådana brott som är religiöst eller etniskt motiverade. Parlamentet kräver återigen att personer som misstänks för att ha begått brott mot mänskligheten i Syrien och Irak överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen, och stöder alla initiativ i denna riktning.

12.    Europaparlamentet upprepar sin oro över att tusentals utländska stridande, inklusive EU-medborgare, har anslutit sig till IS-upproret. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hindra stridande från att lämna sina hemländer, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och att ta fram en gemensam strategi för säkerhetstjänsternas och EU-organens övervakning och kontroll av jihadister. Parlamentet efterlyser också samarbete inom EU och på internationell nivå för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara inblandade i terrordåd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samarbetet och informationsutbytet sinsemellan och med EU-organ.

13.    Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att tillhandahålla mer humanitärt stöd och bistånd till de människor som drabbats av krisen i Irak och Syrien och att bistå med direkt finansiellt stöd till värdländerna. Parlamentet välkomnar EU-medlemsstaternas åtaganden – de största givarna av ekonomiskt bistånd – och framtida utfästelser. Parlamentet uppmanar EU att utöva påtryckningar mot alla givare så att dessa snabbt uppfyller sina åtaganden och utfästelser.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering samt alla parter i konflikten i Syrien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy