Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0139/2015

Ingivna texter :

B8-0139/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0040

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 144kWORD 78k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.932v01-00
 
B8-0139/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Karima Delli, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))  
B8‑0139/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak och Syrien, särskilt slutsatserna av den 15 december 2014,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) och 2170 (2014) och FN:s människorättsråds resolution S-22/1,

–       med beaktande av rapporten av den 14 november 2014 från FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Arabrepubliken Syrien Rule of Terror: Living under ISIS in Syria (”Skräckväldet: att leva under Isis i Syrien”),

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

–       med beaktande av den senaste tidens uttalanden från FN:s flyktingkommissarie, António Guterres, om situationen för syriska och irakiska flyktingar,

–       med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte den 5 september 2014,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt, om människorättsförsvarare samt om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–       med beaktande av slutsatserna från den internationella konferensen om fred och säkerhet i Irak, som hölls i Paris den 15 september 2014, och den efterföljande första plenarsessionen på ministernivå för den 60 länder starka globala koalitionen för att motverka Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil), som hölls i Bryssel den 3 december 2014,

–       med beaktande av den internationella konferensen om den syriska flyktingsituationen – Supporting Stability in the Region, som hölls i Berlin den 28 oktober 2014, och av den av UNHCR sammankallade givarkonferensen på ministernivå den 9 december 2014 om vidarebosättning och andra former av mottagande av syriska flyktingar,

–       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin lagstiftningsresolution av den 17 januari 2013 om detta partnerskap(1),

–       med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 6 februari 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Konflikten i Syrien, som är inne på sitt femte år, har lett till en humanitär katastrof utan motstycke sedan andra världskriget. Enligt FN:s siffror har konflikten lett till över 200 000 dödsfall, varav en majoritet civila, över 7,6 miljoner internflyktingar och till att över 12,2 miljoner syrier är i desperat behov av bistånd inne i Syrien. 212 000 personer är fortfarande belägrade – 185 000 av regeringsstyrkor och 26 500 av oppositionsstyrkor. Mer än 3,5 miljoner syrier har flytt landet – främst till Libanon, Turkiet, Jordanien, Irak och Egypten – och utgör nu den största gruppen flyktingar under UNHCR:s mandat i hela världen.

B.     Den humanitära situationen i Irak fortsätter att försämras och behoven ökar. Mer än 5,2 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd, och mer än 2,1 miljoner irakier är internflyktingar. Antalet invånare i de IS-kontrollerade områdena uppgår till 3,6 miljoner, av vilka 2,2 miljoner är i akut behov av hjälp och är särskilt svåra att nå ut till. Över 500 000 irakier har flytt östra Irak sedan sommaren 2014. Irak har också tagit emot över 233 000 syriska flyktingar.

C.     IS har begått en lång rad övergrepp, kränkningar och brott mot befolkningen i norra Irak och Syrien. Dessa grova handlingar omfattar massavrättningar och etnisk rensning som utgör folkmord mot specifika religiösa grupper, särskilt shiiter, tvångskonvertering, tvångsförflyttningar, stening och amputation, påtvingade försvinnanden samt tortyr. IS har särskilt riktat in sig mot etniska och religiösa minoriteter, som shiiter, yazidier, kristna, shabaker, kakaier och sabéer. FN har också rapporterat om systematiskt sexuellt våld och förslavning av kvinnor och barn, rekrytering av barn till självmordsbombningar, sexuella och fysiska övergrepp och tortyr.

D.     Rapporter om omfattande krigsförbrytelser och andra kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning som begås av de andra parterna i konflikten, särskilt Assadregimen, fortsätter att komma in dagligen.

E.     I konflikten i Irak har minst 12 000 personer dödats och 22 000 sårats enbart under 2014. Konflikten i Syrien har skördat över 200 000 dödsoffer sedan 2011.

F.     Den irakiska regeringens angrepp på de i huvudsak fredliga protesterna i den västliga provinsen al-Anbar, med 90 demonstranter dödade i april 2013 i Hawija och 17 demonstranter dödade i december 2013 i Ramadi, bidrog till att utlösa upproret mot regeringen. De säkerhetsstyrkor som leds av shiamiliser med stöd av den irakiska regeringen i kampen mot IS har i sin utökade roll gjort sig skyldiga till bortföranden, summariska avrättningar, tortyr och massfördrivning av tusentals familjer utan att straffas. Regeringen har inte ställt någon till svars för dessa milisers eller sina egna styrkors övergrepp.

G.     De militära positionerna på plats i Syrien och Irak har inte förändrats dramatiskt sedan luftangreppen från den USA-ledda internationella koalitionen mot IS började i augusti 2014. IS fortsätter att kontrollera naturtillgångar och territorier i stora delar av Irak och Syrien. IS har tappat mark i staden Kobane/Ayn al-Arab, delar av Mosul och ett antal städer i provinsen al-Anbar.

H.     Den syriska regimen fortsätter att undvika att angripa IS strategiska positioner.

I.      Insatserna från FN:s sida, ledda av FN:s särskilde sändebud till Syrien, Staffan de Mistura, för att förhandla fram en politisk lösning på konflikten i Syrien har hittills inte lett till några konkreta framsteg.

J.      UNHCR har förklarat av nästan 50 procent av alla syrier har förlorat sina hem och att 40 procent av flyktingarna tvingas leva under katastrofala förhållanden, med långvariga konsekvenser för två miljoner flyktingbarns skolgång. Enligt FN lever tre av fyra syrier i fattigdom och arbetslösheten överstiger 50 procent. Två tredjedelar av de syriska flyktingarna i Jordanien lever under fattigdomsgränsen, och 55 procent av flyktingarna i Libanon bor i undermåliga bostäder. Våldet och diskrimineringen mot flyktingarna i värdländerna har ökat.

K.     UNHCR har vädjat till staterna att göra minst 130 000 platser tillgängliga för vidarebosättning av syriska flyktingar fram till 2016. EU:s medlemsstater har lovat att bidra med omkring 36 000 platser.

L.     FN:s flyktingkommissarie varnar för att de länder som tar emot syriska flyktingar, särskilt Libanon och Jordanien, ”har upplevt en dramatisk ökning av befolkningen som har lett till en överbelastning av nationell infrastruktur, skolor och sjukhus, ansträngt vatten- och energiförsörjningen samt inneburit en kraftig påfrestning för de offentliga finanserna och skapat ekonomiska svårigheter för många i den inhemska befolkningen”.

M.    De humanitära behoven ökar exponentiellt, men FN-organ och andra humanitära organisationer lider av kronisk och kritisk brist på finansiering. UNHCR:s vädjan om ett gensvar på den regionala flyktingströmmen hade i januari 2015 tillgodosetts till endast 51 procent, och det saknas fortfarande 1,8 miljarder dollar. FN:s världslivsmedelsprogram tvingades tillfälligt avbryta det livsviktiga livsmedelsbiståndet till 1,7 miljoner syriska flyktingar i december 2014 på grund av bristande finansiering.

N.     EU har avsatt mer än 3,1 miljarder euro för nödhjälp och hjälp till återhämtning till syrier i Syrien och till flyktingarna i andra länder sedan början av konflikten. EU:s civilskyddsmekanism har också aktiverats för att göra det lättare att snabbt förse regionen med bistånd och expertis.

O.     FN:s flyktingkommissarie, António Guterres, förklarade den 29 januari 2015 att endast två länder i Europa – Sverige och Tyskland – hittills har reagerat på den nivå som krävs för att tillgodose det syriska folkets behov. Guterres har uppmanat EU att överväga att införa ett kvotsystem för att säkerställa en mer rättvis behandling av asylsökande.

P.     UNHCR har förstärkt sitt vinterbistånd och lanserat ett vinterprogram på 206 miljoner US‑dollar för att hjälpa miljontals utsatta människor i regionen. Trots de insatser som gjorts tvingas många flyktingar bo i hus som inte är färdigbyggda och i olämpliga bostäder där de är utsatta för temperaturer under fryspunkten, kraftiga snöfall och hårda vindar. Ungefär 740 000 irakiska internflyktingar bor i undermåliga bostäder, och UNHCR försöker nå ut till 600 000 av dem med vinterhjälp i Irak.

Q.     Barn utgör 52 procent av flyktingbefolkningen i regionen, med nästan 2 miljoner barn som är flyktingar. Av de 1,3 miljoner barn som utgör målgrupp för vinterbiståndet ger Unicef bistånd till 916 000 barn i Syrien, Irak, Libanon, Jordanien och Turkiet. Unicef och Världslivsmedelsprogrammet inledde en vinterkampanj för kontantstöd i januari 2015. Enligt FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor, Kyung-wha Kang, lider FN:s insatser i dag brist på pengar, eftersom man bara fått 39 procent av de 2,3 miljarder US-dollar som skulle behövas. UNHCR har påpekat att det fortfarande är mycket svårt att verka i området och ge civila och flyktingar den hjälp de behöver.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den humanitära tragedin, som fortfarande håller på att utspelas i Irak och Syrien och saknar motstycke i nutidshistorien.

2.      Europaparlamentet upprepar sitt kraftfulla fördömande av de fortsatta och omfattande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och andra brott som begås av statliga och icke-statliga aktörer i båda länderna.

3.      Europaparlamentet konstaterar att IS våld är en av många faktorer som bidrar till den humanitära krisen i Syrien, Irak och regionen i stort. Parlamentet uppmanar i detta avseende det internationella samfundet att stödja en politisk process för att lindra lidandet för miljontals människor från alla religiösa och etniska grupper.

4.      Europaparlamentet betonar att EU:s gensvar på de humanitära behoven i Syrien och Irak bör vara välavvägt och ligga i linje med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd och internationell humanitär rätt, trots hotet från väpnade och extremistiska grupper på alla sidor. Parlamentet uppmanar EU att i sitt gensvar inte låta katastrofbistånd underordnas en politisk agenda som bygger på bekämpning av terrorism.

5.      Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att följa internationell humanitär rätt och att se till att civilbefolkningen skyddas, får obehindrad tillgång till sjukvård och humanitärt bistånd och ges möjlighet att i säkerhet och under värdiga former lämna områden som drabbats av våld.

6.      Europaparlamentet är fortsatt djupt oroat över det hot som IS innebär för befolkningen i Irak och Syrien och på andra håll. Parlamentet fördömer den extremistiska ideologin och de illdåd som begås av IS i områden som står under dess kontroll, däribland summariska avrättningar, ohyggliga våldshandlingar mot religiösa och etniska minoriteter, det brutala underkuvandet av kvinnor och flickor samt dödandet av gisslan.

7.      Europaparlamentet understryker att framväxten av IS som en större regional aktör och som centrum för världens uppmärksamhet sedan sommaren 2014 inte bör skymma det viktiga och fortsatta ansvar som andra aktörer har för den aktuella humanitära katastrofen, däribland först och främst Assads regim, men också den tidigare irakiska regeringen, liksom andra lokala milisgrupper och stridande parter.

8.      Europaparlamentet upprepar sitt mest kraftfulla fördömande av de brott som begås av den syriska regeringen mot landets befolkning. Parlamentet fördömer Syriens användning av kemiska vapen, särskilt klorgas, mot civila och oppositionsgrupper, bland annat i april 2014, i strid med landets tidigare internationella åtaganden.

9.      Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att omedelbart upphöra med användningen av brandvapen i hela Syrien. Parlamentet uppmanar signatärstaterna, bland annat Ryssland och Kina, att begära att Syrien respekterar det internationella protokollet om förbud mot brandvapen.

10.    Europaparlamentet fördömer den syriska regeringens utbredda användning av klustervapen mot landets befolkning, vilket bryter mot FN:s generalförsamlings resolution 68/182 från december 2013, som stöddes av 140 stater.

11.    Europaparlamentet fördömer Syriens återkommande användning av stora mängder ostyrda tunnbomber mot civila i strid med FN:s säkerhetsråds resolution 2139 av den 22 februari 2013, såsom den syriska regeringens flygangrepp mot Aleppo, som har skördat minst 3 557 civila dödsoffer bara under 2014.

12.    Europaparlamentet fördömer Syriens belägringsstrategi för att i praktiken svälta civilbefolkningen till underkastelse i syfte att återta territorium, särskilt i Homs, Yarmuklägret i södra Damaskus, Daraya, östra Ghouta och Moadameiya, vilket påverkar 200 000 civila och bryter mot FN:s säkerhetsråds resolution 2139(2013), där det krävs att alla parter ”omedelbart upphäver belägringarna av befolkade områden”.

13.    Europaparlamentet uppmanar IS, Jabhat al-Nusra, den irakiska regeringen, de kurdiska myndigheterna i Syrien och den syriska regeringen att frige alla godtyckligt fängslade. Parlamentet uppmanar den syriska regeringen att frige de drygt 85 000 personer den för närvarande håller fångna sedan början av den syriska revolutionen 2011 under förhållanden som innebär påtvingat försvinnande.

14.    Europaparlamentet fördömer IS avrättningar och tortyr lika mycket som det fördömer morden på tusentals fångar under 2014 i Syriens militärsjukhus, enligt vittnesmål från syriska militära avhoppare och icke-statliga människorättsorganisationer.

15.    Europaparlamentet fördömer användningen av barnsoldater av IS och YPG, de kurdiska polisiära och militära styrkorna i Syrien och av alla andra parter, inklusive den syriska regeringen.

16.    Europaparlamentet välkomnar den ledande roll som spelats av EU och dess medlemsstater i de internationella humanitära krisinsatserna. Parlamentet är dock alltjämt oroat över att befolkningarnas humanitära behov fortsätter att öka snabbare än de internationella insatserna. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att öka sina humanitära insatser ytterligare, i synnerhet med tanke på den hårda vintern. Parlamentet uppmanar alla givare att infria sina löften och att skyndsamt tillhandahålla bistånd. Parlamentet uppmanar EU att bidra med mer till FN:s humanitära program och att stärka sitt samarbete med internationella organisationer.

17.    Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat, särskilt paketet på 1 miljard euro för att ”hjälpa till att återupprätta fred och säkerhet som har ödelagts av terrorism och våld alltför länge” med vice ordförandens/den höga representantens ord. Parlamentet betonar att konflikterna i regionen inte främst bör uppfattas som ett led i kampen mot terrorism, utan som en kamp för regionens folks legitima strävanden, uttryckt 2011 som ”bröd, frihet, social rättvisa och mänsklig värdighet”.

18.    Europaparlamentet stöder EU:s fokus på utbildning och fortbildning i dess nya strategi. Parlamentet uttrycker oro över att den nya strategin främst betraktas som en åtgärd mot terrorism, medan utbildning är en rättighet och ett viktigt verktyg för att skydda barn, både flickor och pojkar.

19.    Europaparlamentet begär ett klarläggande rörande EU:s planer för ett utvidgat samarbete kring terrorismbekämpning med länderna i regionen, så som föreslås i den nya regionala strategin för Syrien och Irak, och när det gäller definitionen och konsekvenserna av ”partnerländernas” otillräckliga kapacitet att uppfylla riktmärken för mänskliga rättigheter och medborgerliga och politiska friheter.

20.    Europaparlamentet stöder vice ordförandens/den höga representantens insatser för att stärka samordningen av biståndet från EU:s institutioner och medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser en förstärkning av EU:s kontor i Gaziantep, Turkiet, liksom öppnandet av ett EU-kontor i Erbil, norra Irak, i syfte att effektivisera och synliggöra EU:s åtgärder på fältet, inklusive bättre samordning av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd och stöd till oberoende organisationer i det civila samhället, särskilt oberoende medieorganisationer.

21.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hörsamma vädjan från FN:s flyktingkommissarie om ett mycket starkare engagemang för bördefördelning som erbjuder syriska flyktingar ett skydd bortom den omedelbara grannregionen genom vidarebosättning och inresetillstånd på humanitära grunder, förenklad familjeåterförening och flexiblare visumbestämmelser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda behandlingen av asylansökningar från det ökande antalet syriska flyktingar som flyr från konfliktområdena. Parlamentet understryker att det i synnerhet är nödvändigt att tillgodose behoven för dem som är särskilt sårbara på grund av till exempel kritiska medicinska behov, sexualitet, kön och funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar EU att ta itu med den tragiska frågan om de dödsbringande resorna över Medelhavet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att minst 5 procent av flyktingarna från Syrien kan få tillgång till skydd utanför regionen under 2015 och att de mest utsatta flyktingarna prioriteras och garanteras fullständiga rättigheter, i överensstämmelse med 1951 års flyktingkonvention.

22.    Europaparlamentet fördömer medlemsstaternas systematiska brott mot Genèvekonventionen i fråga om syriska flyktingar, särskilt de stundtals våldsamma avvisanden av syriska asylsökande vid land- och sjögränserna som Bulgarien, Spanien, Grekland och Cypern ägnar sig åt, utan att låta dem lämna in asylansökningar.

23.    Europaparlamentet uppmanar Jordaniens regering att upphöra med sina tvångsutvisningar av och förvägrade inresor för palestinska flyktingar som kommer från Syrien.

24.    Europaparlamentet beklagar att alla fyra av Syriens grannländer har förvägrat syrierna en säker rättslig ställning.

25.    Europaparlamentet fördömer det ständiga motarbetandet av försöken att leverera humanitärt bistånd, och uppmanar alla parter i konflikten att hålla sig till internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla tänkbara kanaler, även över gränser och konfliktlinjer, samt garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare i enlighet med de olika resolutionerna från FN:s säkerhetsråd.

26.    Europaparlamentet beklagar djupt den syriska regeringens fortsatta brott mot FN:s säkerhetsråds resolution av den 2 februari 2014 om ett säkert, obehindrat humanitärt tillträde över Syriens gränser och konfliktlinjer. Parlamentet finner det djupt beklagligt att säkerhetsrådets resolution av den 14 juli 2014 om tillstånd för FN:s organ och genomförandepartner att leverera bistånd över den syriska gränsen utan regeringens tillåtelse fortfarande kränks av den syriska regeringen.

27.    Europaparlamentet är övertygat om att det omedelbara humanitära biståndet och skyddet måste åtföljas av långsiktiga strategier till stöd för socioekonomiska rättigheter och försörjningsmöjligheter för återvändande och internflyktingar, i syfte att ge dem möjlighet att välja varaktiga lösningar som motsvarar deras behov.

28.    Europaparlamentet understryker behovet att prioritera och utöka tillhandahållandet av bistånd, bland annat specialiserad hälso- och sjukvård och psykologiskt stöd för kvinnor och flickor.

29.    Europaparlamentet är särskilt bekymrat över det öde som drabbat det belägrade och utsvultna palestinska flyktinglägret Yarmuk i södra Damaskus, där över 18 000 palestinska flyktingar har nekats tillgång till humanitärt bistånd under större delen av tiden sedan 2012 och har varit belägrade av syriska regeringskontrollerade miliser.

30.    Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av våldet mot och morden på hbt-personer i regionen, som äger rum med fullständig straffrihet. Parlamentet påpekar att hbt-personerna i regionen är i särskilt stor fara, eftersom det stöd de kan vänta sig från sina familjer och samhällen och det statliga skydd som erbjuds dem är begränsat, och med tanke på att deras säkerhet är fortsatt hotad i flyktingsamhällena och i vissa mottagarsamhällen. Den irakiska regeringen, EU:s delegation till Irak och medlemsstaternas ambassader i regionen uppmanas att ge hbt-personer skydd och påskynda en direkt vidarebosättning för de hbt-personer som flyr av säkerhetsskäl.

31.    Europaparlamentet är fortsatt oroat över att IS och associerade grupper som använder mobila oljeraffinaderier utnyttjar och exploaterar oljefält och tillhörande infrastruktur, vilket ger IS möjlighet att skapa större inkomster, och uppmanar alla stater att hålla fast vid FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all handel, direkt eller indirekt, med IS och associerade grupper. Parlamentet uppmanar EU att skärpa sanktionerna för att hindra IS från att sälja olja. Parlamentet uppmanar EU att införa sanktioner mot alla (statliga myndigheter och offentliga eller privata företag) som är inblandade i transporter, omvandling, raffinering och försäljning av olja som utvunnits i IS-kontrollerade områden, tillsammans med strikta kontroller av penningflöden i syfte att förhindra att IS bedriver ekonomisk verksamhet och utnyttjar skatteparadis.

32.    Europaparlamentet efterlyser en strängare kontroll av utrustning som transporteras till Irak via Turkiet och som används för att bygga upp mobila oljeraffinaderier, liksom bättre samordning mellan turkiska myndigheter, Kurdistans regionala regering och irakiska myndigheter för att bekämpa oljesmugglingen i regionen. Parlamentet välkomnar de åtgärder som tillkännagavs i augusti 2014 av Kuwait för att förhindra finansiering till IS från privatpersoner vid moskéer och att slussa det humanitära biståndet genom etablerade välgörenhetsorganisationer. Parlamentet upprepar sin begäran om ett totalt genomförande av EU-sanktioner på oljeinkomster till den syriska regeringen. Parlamentet välkomnar EU:s förbud mot bränsleexport till Syriens flygvapen sedan december 2014.

33.    Europaparlamentet betonar att IS först och främst är en konsekvens av, och inte en orsak till, de nuvarande oroligheterna i och kring Mellanöstern. Parlamentet påminner om att IS har sin grund i långvariga och ostraffade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, klientelism, utbredd korruption, sekterism, marginalisering och diskriminering av hela befolkningsgrupper, särskilt socialt missgynnade arabiska sunniter, liksom i en lång historia av yttre manipulering och inblandning från regionala och västliga aktörer. Parlamentet anser därför att det krävs en samlad, inkluderande och strategisk handlingsplan, förankrad i internationell rätt, för att det internationella samfundet ska kunna komma med ett verksamt gensvar på IS skändliga dåd och karaktär.

34.    Europaparlamentet betonar att man i EU:s regionala strategi för att bekämpa IS bör ringa in och fokusera på de djupgående socioekonomiska, kulturella och politiska rötterna till fenomenet IS. Strategin bör vara kopplad till främjandet av en långsiktig politisk lösning på den syriska konflikten och till stödet för ett inkluderande, ansvarigt och demokratiskt Irak, och alla berörda folkgruppers intressen bör beaktas.

35.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på en hållbar lösning på den syriska konflikten genom en bred och syriskledd politisk process på grundval av Genèvekommunikén från juni 2012. Parlamentet beklagar att den så kallade Genève 2-konferensen i januari 2014 inte ledde till några konkreta resultat.

36.    Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för de insatser som FN:s särskilde sändebud till Syrien gör för att uppnå lokala vapenvilor och humanitära pauser av alla sidor för att möjliggöra leveranser av humanitärt bistånd.

37.    Europaparlamentet är fortsatt övertygat om att det inte kan bli någon hållbar fred i Syrien och Irak utan att ansvars utkrävs för de brott som begåtts av alla sidor under konflikten. Parlamentet beklagar djupt att Ryssland och Kina lade in sitt veto mot en resolution från FN:s säkerhetsråd som skulle ha hänskjutit situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen den 22 maj 2014, medan de övriga 13 medlemmarna i FN:s säkerhetsråd stödde hänskjutandet. Parlamentet kräver återigen att situationen i Syrien hänskjuts till Internationella brottmålsdomstolen och stöder alla initiativ i denna riktning.

38.    Europaparlamentet anser att IS’ och andra jihadistgruppers framgång och dragningskraft, däribland på flera tusen europeiska jihadister, också är ett resultat av den felaktiga politik som västliga och regionala aktörer har bedrivit, med allt från stöd till grupper som sprider extremistiska, våldsamma tolkningar av den salafistiska ideologin och angreppskriget på Irak till de allvarliga, utbredda och systematiska brott mot sunnimuslimska arabers mänskliga rättigheter som den syriska regimen har begått, i praktiken ostraffat, sedan början av den syriska revolutionen 2011.

39.    Europaparlamentet efterlyser en ny europeisk politik med ett öppet erkännande av tidigare misstag, bland annat programmen för överlämnande till tortyr och medhjälpen till människorättskränkningar som begåtts i samband med det så kallade kriget mot terrorn, liksom en aktiv politik för att se över olika former av diskriminering mot den muslimska befolkningen i Europa och motverka den senaste muslimfientliga vågen i Europa.

40.    Europaparlamentet anser att den skriande instabiliteten i EU:s södra grannskap kräver exceptionella politiska åtgärder från EU. Parlamentet anser att den kurdiska regionen och särskilt norra Irak får en särskild betydelse som ett möjligt ankare för stabilitet och nedtrappning och bör stärkas i denna roll. Parlamentet efterlyser även en politisk översyn av Saudiarabien i syfte att förmå regeringen att inleda grundläggande reformer av statsdoktrinen och de statliga institutionerna samt sätta stopp för allt stöd till våldsamma islamistgrupper från enskilda personer i Saudiarabien. Parlamentet stöder fullt ut alla EU-insatser för att lösa den långvariga kärntekniska konflikten med Iran, och anser att den palestinska myndigheten bör stödjas i varje ansträngning för att utöka erkännandet som självständig stat på internationell nivå.

41.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten i Syrien.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0023.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy