Förslag till resolution - B8-0140/2015Förslag till resolution
B8-0140/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0136/2015

Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0140/2015
Ingivna texter :
B8-0140/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0140/2015

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i Irak och Syrien, framför allt mot bakgrund av IS

(2015/2559(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 december 2014 och den 20 oktober 2014,

–       med beaktande av det uttalande som den vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, gjorde i Bagdad den 22 december 2014,

–       med beaktande av de uttalanden av den 25 januari och den 1 februari 2015 som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde om avrättningen av den japanska gisslan Haruna Yukawa och mordet på Kenji Goto i Syrien,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139, 2165 och 2191,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen till dem från 1977,

–       med beaktande av 1989 års konvention om barnets rättigheter och tilläggsprotokollet till den från 2000,

–       med beaktande av stadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–       med beaktande av den genomgång som den biträdande generalsekreteraren för humanitära frågor och FN:s katastrofhjälpsamordnare hållit om Syrien,

–       med beaktande av FN:s kommitté för barnets rättigheters förenade andra till fjärde rapporter om Irak, enligt konventionen om barnens rättigheter,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I en rapport om förhållandena för barn i Irak från FN:s kommitté för barnets rättigheter anges att det har förekommit ett flertal fall av massavrättningar av pojkar, och det förekommer rapporter om halshuggningar, korsfästelser och begravning av levande barn, i synnerhet, men inte enbart, med barn från etniska minoriteter som offer.

B.     IS använder i allt större utsträckning pojkar under 18 år som bombtillverkare, informatörer och mänskliga sköldar. I synnerhet barn med psykisk funktionsnedsättning har använts som självmordsbombare. IS har utövat systematiskt sexuellt våld, bland annat genom bortförande, sexuellt slaveri och försäljning av barn.

C.     IS utbildar åttaåringar eller till och med ännu yngre barn till barnsoldater.

D.     Våldet fortsätter att tvinga människor på flykt i centrala, västra och norra Irak. De människor som inte kan nå de kurdiskkontrollerade regionerna i norr eller som inte har råd att bosätta sig där på grund av överbefolkningen, flyr söderut.

E.     Cirka 50 000 flyktingfamiljer, eller 2 500 000 människor i de sydliga provinserna Basra, Dhi Qar, al-Qadisiyya, Maysan, Wasit, al-Muthanna, Najaf, Karbala och Babil får för närvarande hjälp från FN:s världslivsmedelsprogram. Samtidigt är det oklart hur många människor som skulle behöva men inte får denna hjälp. De som får hjälp är fullständigt beroende av denna och blir sårbara. Det finns en stor oro för att denna stödnivå inte kommer att kunna upprätthållas eftersom resurserna kommer att ta slut i mars 2015.

F.     Den humanitära situationen i Syrien och Irak har försämrats drastiskt. Totalt har mer än tre miljoner irakier blivit internflyktningar, varav 2,1 miljoner bara under det senaste året, och 330 000 beräknas bo undermåligt. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) hade fram till mitten av 2014 cirka 10,8 miljoner syrier påverkats av konflikten och var i behov av humanitärt bistånd, däribland 7,6 miljoner internflyktingar. Dessa siffror förväntas öka stadigt under 2015 eftersom det inte finns någon övergripande politisk lösning.

G.     3,8 miljoner personer har flytt från Syrien och blivit flyktingar i grannländer. De länder som har påverkats mest av detta är Turkiet, Jordanien, Libanon och Egypten.

H.     Irakiska kristna, turkmener, jezidier och andra minoriteter har förföljts av IS sedan deras blodiga framfart över norra Irak inleddes under 2014. Uppskattningsvis 800 000 personer från Iraks religiösa minoriteter har tvingats fly.

I.      Hittills har 25 tältläger öppnats runt om i Irak för att kunna hantera de enorma flyktingströmmarna, och ytterligare 11 är under uppförande.

J.      Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har bristande resurser haft en direkt effekt på hur stora och vilken sorts program kommissariatet kan bedriva (även när det gäller logi) för att hjälpa överlevare från vålds- och människorättsbrott. Endast 53 % av de 337 miljoner dollar byrån begärde för insatsen i Irak under 2014 har tagits emot, och byrån har endast fått klartecken att gå vidare och planera användningen av endast 31 % av de 556 miljoner dollar som behövs för 2015.

K.     UNHCR har angett att dess ekonomiska behov är 362 miljoner dollar för 2015. Om detta underskrids kommer det att påverka en rad olika verksamheter och i slutändan drabba de behövande. Man beräknar att för en övergripande insats för folket i Syrien skulle det behövas 2,9 miljarder dollar under 2015.

L.     Humanitära organisationer fortsätter sina insatser för att hjälpa personer med akuta behov, men situationen på plats är extremt svår och det är osäkert att verka inom landet. Många lokala icke-statliga organisationer i al-Raqqa har fått upphöra med sin humanitära verksamhet och en del har tvingats stänga på grund av att man inte kunna nå en överenskommelse med de väpnade grupperna på plats och på grund av svårigheterna att nå de områden i al-Raqqa och Sayr az-Zawr som Islamska staten kontrollerar.

M.    De gränsöverskridande leveranserna från Turkiet och Jordanien till Syrien fortsätter att öka och fram till den 26 januari 2015 hade 56 sändningar genomförts i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 2165 och 1291.

N.     Ett antal begäranden om humanitära konvojer under 2014 förblev obesvarade, fick avslag eller ålades med krav som inte gick att uppfylla.

O.     Konflikten och sammanbrottet för den statliga sjukvården har medfört att stora delar av de områden som Islamska staten ockuperar i Syrien och Irak är känsliga för smittsamma sjukdomar, vilket innebär ytterligare påfrestningar för civilbefolkningen.

P.     På sociala medier har det spridits bilder som visar hur hjälpsändningar från Världslivsmedelsprogrammet märks om med Islamska staten i Syriens märken.

Q.     Kurdiska företrädare som bekämpar IS har begärt ett större stöd för sin kamp. Iraks premiärminister Haider al-Abadi har betonat att även om det behövs stöd så kommer inte Irak att acceptera några utländska trupper på sin mark. Nästan 1 000 kurder har dödats och ytterligare 5 000 har skadats i kampen mot IS sedan juni 2014, dessutom tros IS hålla ytterligare 38 kurder som gisslan.

R.     IS tjänar pengar genom att smuggla olja, ta ut skatt från lokalbefolkningen, plundra arkeologiska skatter och kräva lösensummor för gisslan. De irakiska myndigheterna fortsätter att betala ut lön och pension till tiotusentals statsanställda trots att de bor och arbetar i städer som kontrolleras av IS. Enligt vissa beräkningar beslagtar IS upp till 50 % av lönen för dessa anställda.

1.      Europaparlamentet fördömer med kraft IS mord på Haruna Yukawa, Kenji Goto och Muath al-Kasasbeh. Parlamentet uttrycker sin djupa oro för säkerheten för andra som fortfarande hålls fångna av extremisterna. Parlamentet uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga och med de anhöriga till alla offer i konflikten.

2.      Europaparlamentet fördömer i kraftigast möjliga ordalag de systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de överträdelser och kränkningar av internationell människorättslagstiftning som IS, och därmed förknippade terroristgruppers, illgärningar innebär, vilka både utgör krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar den irakiska regeringen att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen så att domstolen ska kunna lagföra de ansvariga för de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som har begåtts av IS.

3.      Europaparlamentet fördömer i kraftigast möjliga ordalag försäljningen av bortförda irakiska barn som sexslavar, dödandet av unga människor, däribland genom korsfästelse och levande begravning, samt utnyttjandet av barn som mänskliga sköldar eller soldater. Parlamentet betonar att dessa gärningar inte bara är förbjudna enligt folkrätten utan även är avskyvärda och fega.

4.      Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att rädda barn från IS kontroll, ställa de som begår brott inför rätta och säkerställa säkerheten och skyddet för barn och deras familjer. Parlamentet betonar att ovannämnda gärningar utgör brott mot mänskligheten och bör lagföras. Parlamentet är övertygat om att det internationella samfundet, inklusive EU och FN, bör ge allt nödvändigt stöd för att skydda unga, däribland möjligheten att utveckla gemensamma initiativ på plats, såsom uppförande av traumabehandlingscentraler för barn.

5.      Europaparlamentet betonar återigen att den enda möjliga lösningen på krisen i Syrien och Irak är politisk. Parlamentet vill se humanitära eldupphör för att humanitärt bistånd ska kunna nå fram till behövande. Parlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s särskilda sändebud Staffan De Misturas förslag om att ”frysa” konflikten i Aleppo. Parlamentet uppmanar den syriska regeringen och oppositionen att vara konstruktiva och vidta alla åtgärder som skulle kunna bidra till att marginalisera IS. Parlamentet ger sitt stöd till Genève II-samtalen, Moskvaplanen och alla andra initiativ som skulle kunna underlätta samtal mellan Syrien och flera andra aktörer.

6.      Europaparlamentet uppmanar FN:s generalsekreterare att överväga att inrätta ett FN-uppdrag med mandat att skydda humanitär verksamhet och skapa säkra zoner, inklusive humanitära korridorer, för att skydda den befolkning som hotas av IS, Jabhat al-Nusra, Hamzarörelsen, Ahrar al-Sham och andra närstående grupper.

7.      Europaparlamentet anser att en av de viktigaste orsakerna till krisen är den utestängningspolitik som har skapat en miljö där radikala organisationer såsom IS har kunnat vinna mark. Parlamentet anser att den bästa strategin mot IS vore om de berörda regeringarna gjorde genuina försök att bygga upp pluralistiska samhällen genom en inkluderande politik som tillåter olika åsikter, etnisk tillhörighet och tro, och där varje medborgare behandlas lika.

8.      Europaparlamentet lovordar Libanon, Jordanien, Turkiet och Kurdistans regionala regering för den roll de spelat genom att ta emot flyktingar. Det internationella samfundet förväntas att öka det direkta ekonomiska stödet till värdländerna för att kunna förbättra förhållandena för de flyktingar som nu drabbas särskilt hårt av den kalla vintern.

9.      Europaparlamentet är mycket oroat över att behovet fortsätter att överskrida resurserna, trots det internationella samfundets alla insatser. Parlamentet betonar att det omedelbart behövs mer medel för att öka de gränsöverskridande insatser som riktar sig till landsbygdsområdena i Dar'a, al-Quanaytirah, Idlib och de östra delarna av Aleppo. Parlamentet lovordar medlemsstaternas åtaganden, eftersom EU är den största givaren av ekonomiskt bistånd, men anser att med tanke på den exempellösa situationen behövs det ytterligare insatser. Parlamentet uppmanar EU att använda alla tillgängliga mekanismer för att hantera krisen och vill se en ny internationell givarkonferens för humanitärt stöd i Syrien och Irak samt uppmanar det internationella samfundet att ge generösa bidrag för att minska det humanitära lidandet för de personer som har drabbats av krisen. Parlamentet anser att FN bör hjälpa till att samordna det ekonomiska och humanitära biståndet från olika källor för att förbättra effektiviteten.

10.    Europaparlamentet är mycket oroat över att FN:s säkerhetsråds resolution 2149 (2014) fortsätter att ignoreras och uppmanar återigen alla aktörer på plats att respektera den genom att förbättra tillgången till humanitärt bistånd, upphöra med attackerna mot civila och häva blockaderna av befolkade områden.

11.    Europaparlamentet uppmanar den syriska regeringen att häva de administrativa begränsningar som den har infört för internationella icke-statliga organisationer. Parlamentet understryker att dessa organisationer har erfarenhet och är välutrustade, vilket gör dem till oumbärliga parter i insatserna i Syrien.

12.    Europaparlamentet oroas över det faktum att infrastruktur för nödvändiga tjänster fortsätter att utsättas för obligatoriska och urskillningslösa attacker, vilket förhindrar leveranser av bistånd till behövande områden. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att avstå från att attackera sjukhus och medicinsk personal på plats. Sådana attacker utgör tydliga brott mot Genèvekonventionerna I och IV.

13.    Europaparlamentet fördömer att statliga säkerhetsstyrkor, i strid mot internationell människorättslagstiftning, tog bort all kirurgiutrustning, alla förpackningar för diarrébehandling samt all barnmorskeutrustning och utrustning för reproduktiv hälsovård från en konvoj från olika organisationer på väg mot al Wa’er. Parlamentet uppmanar regeringsstyrkorna och andra aktörer att ge medicinska konvojer fri lejd i krigszoner, i enlighet med internationell människorättslagstiftning.

14.    Europaparlamentet bekräftar att alla parter i konflikten i Syrien och Irak måste garantera säkerheten för FN:s och dess humanitära partners personal, utan att hindra deras rörelsefrihet och tillträde.

15.    Europaparlamentet fördömer manipuleringen av Världslivsmedelsprogrammets hjälppåsar i Syrien. Alla parter i konflikten uppmanas att respektera de humanitära principerna och tillåta humanitära biståndsarbetare att leverera livsmedel till de mest utsatta människorna. Parlamentet vill se en utredning av hur detta material har hamnat i IS händer.

16.    Europaparlamentet är övertygat om att en prioritering för det internationella samfundet måste vara att utarma IS ekonomiskt. Parlamentet uppmanar internationella företag och andra eventuellt inblandade aktörer att avstå från att köpa smugglad olja eller göra någonting som skulle kunna underlätta sådan smuggling. Parlamentet anser att det krävs en uttömmande internationell utredning, under FN:s översinseende, för att identifiera de som köper olaglig olja från områden som kontrolleras av Islamska staten och de rika donatorer som stödjer IS, samt anser att man bör införa sanktioner mot dessa.

17.    Europaparlamentet anser att Iraks regering skulle kunna vidta en rad åtgärder för att minska de medel som IS får genom att beslagta statsanställdas löner, bland annat genom att sätta in dessa löner på ett depositionskonto, varifrån de betalas ut när de anställda permanent flyr från IS-kontrollerat område, och ålägga varje enskild person att personligen hämta ut sin inkomst från den irakiska regeringen eller övertala sunnitiska stammar att kräva att IS minskar sin andel.

18.    Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av våldet mot och morden på hbt-personer i regionen, som äger rum med fullständig straffrihet. Parlamentet påpekar att hbt-personerna i regionen är i särskilt stor fara, eftersom det stöd de kan vänta sig från sina familjer och samhällen och det statliga skydd som erbjuds dem är begränsat, och med tanke på att deras säkerhet är fortsatt hotad i flyktingsamhällena och i vissa mottagarsamhällen. Den irakiska regeringen, EU-delegationen till Irak och medlemsstaternas ambassader i regionen uppmanas att ge hbt-personer skydd och att skynda på en direkt vidarebosättning för hbt-personer som flyr av säkerhetsskäl.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten.