Forslag til beslutning - B8-0142/2015Forslag til beslutning
B8-0142/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

på baggrund af redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0136/2015

Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0142/2015
Indgivne tekster :
B8-0142/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0142/2015

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

(2015/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Irak og Syrien, særlig konklusionerne af 15. december 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–       der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–       der henviser til FN' s Sikkerhedsråds resolution 2139 (2014), 2165 (2014) og 2170 (2014) og FN' s Menneskerettighedsråds resolution S-22/1,

–       der henviser til FN's rapport af 14. november 2014 fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik med titlen "Rule of Terror: Living under ISIS in Syria",

–       der henviser til FN's generalsekretærs erklæringer om Irak og Syrien,

–       der henviser til erklæring af 5. september 2014 fra NATO-topmødet,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–       der henviser til konklusionerne fra den internationale konference om fred og sikkerhed i Irak, der afholdtes i Paris den 15. september 2014,

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den igangværende voldelige krise i Syrien har resulteret i en humanitær katastrofe af et omfang uden fortilfælde i nyere tid med mere end 200 000 dræbte, heraf flest civile, mere end 7,6 millioner internt fordrevne og mere end 12,2 millioner syrere med et akut behov for bistand inde i Syrien; der henviser til, at mere end 3,5 millioner syrere er flygtet fra landet, hovedsagelig til Libanon (1 160 468 flygtninge), Tyrkiet (1 623 839), Jordan (621 773), Irak (235 563) og Egypten/Nordafrika (160 772);

B.     der henviser til, at den humanitære situation i Irak fortsat forværres, og at behovene vokser; der henviser til, at over 5,2 millioner mennesker har et akut behov for humanitær bistand, og at over 2,1 millioner irakere er internt fordrevne; der henviser til, at der lever 3,6 millioner mennesker i områder, der kontrolleres af IS, hvoraf 2,2 millioner har akut brug for hjælp; der henviser til at disse mennesker er vanskelige at nå frem til; der henviser til, at der i Irak også befinder sig 235 000 syriske flygtninge;

C.     der henviser til, at Kommissionen reagerer på de humanitære behov ved at bistå internt fordrevne irakere og irakiske flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet samt syriske flygtninge i Irak; der henviser til, at EU og dens medlemsstater i 2014 var den næststørste humanitære donor med 163 mio. EUR; der henviser til, at EU 's civilbeskyttelsesmekanisme også blev aktiveret for at fremme en hurtig udbredelse af bistand og ekspertise til regionen;

D.     der henviser til, at IS/Da'esh har erobret dele af det nordvestlige Irak, herunder Iraks næststørste by, Mosul, og at dette er blevet fulgt af summariske henrettelser af irakiske borgere, indførelse af en streng fortolkning af sharialovgivningen, herunder grusomme og umenneskelige afstraffelser af mænd, kvinder og børn, destruktion af shia-, sufi- og sunnimuslimske samt kristne religiøse bygninger og helligdomme og andre grusomheder mod civilbefolkningen, som især rammer kvinder og børn;

E.     der henviser til, at IS/Da'esh har lanceret systematiske kampagner med etnisk udrensning i Nordirak og Syrien og har begået krigsforbrydelser, herunder ulovlige massedrab og bortførelser, mod etniske og religiøse mindretal; der henviser til, at FN allerede har rapporteret om målrettede drab, tvangsomvendelser, bortførelser, salg af kvinder, brug af kvinder og børn som slaver, rekruttering af børn til selvmordsbombeaktioner, seksuel og fysisk mishandling og tortur; der henviser til, at IS har begået overgreb mod befolkningsgrupperne kristne, yezidi, turkmenere, shabak, kaka'e, sabian og shia samt mod mange sunnimuslimer;

F.     der henviser til, at UNHCR har anført, at næsten 50 % af alle syrere har mistet deres hjem, og at 40 % af flygtningene er tvunget til at leve under uværdige vilkår; der henviser til, at tre ud af fire syrere ifølge FN lever i fattigdom, og at arbejdsløsheden er på over 50 %; der henviser til, at to tredjedele af de syriske flygtninge i Jordan lever under fattigdomsgrænsen, og at 55 % af flygtningene i Libanon bor i nødly af ringe kvalitet; der henviser til, at volden mod og diskriminationen af flygtningene er tiltaget i værtslandene;

G.     der henviser til, at vinteren er streng i Mellemøsten, og at UNHCR har intensiveret sin vinterbistand ved at iværksætte en vinterplan til 206 mio. USD for at hjælpe millioner af sårbare mennesker i regionen; der henviser til, at mange flygtninge på trods af indsatsen er tvunget til at bo i ufærdige bygninger og utilstrækkelige nødly, der udsætter dem for temperaturer under frysepunktet og kraftig sne og blæst; der henviser til, at ca. 740 000 internt fordrevne irakere har søgt tilflugt i boliger af dårlig kvalitet, og at UNHCR har taget skridt til at yde vinterbistand til 600 000 fordrevne personer i Irak;

H.     der henviser til, at UNICEF leverer vinterbistand i Syrien, Irak, Libanon, Jordan og Tyrkiet til 916 000 af de 1,3 millioner børn, der udgår målgruppen; der henviser til, at UNICEF og Verdensfødevareprogrammet i januar 2015 lancerede en kampagne for vinterkontanthjælp, hvor 41 000 udsatte flygtningebørn i lejrene i Za’atari og Azraq fik udleveret 14 jordanske dinarer, så deres familie kunne købe vintertøj til dem;

I.      der henviser til, at Human Rights Watch i november 2014 vurderede, at over 3 133 yezidier, herunder børn, var blevet kidnappet og/eller dræbt af IS/Da'esh siden deres angreb i begyndelsen af august; der henviser til, at over 50 000 yezidier er fordrevne, og at det er lykkedes 300 af de bortførte, herunder flest kvinder og børn, at undslippe IS-fangenskab; der henviser til, at yezidikvinder systematisk udsættes for seksuel vold og slaveri; der henviser til, at kvinder ifølge nylige rapporter har begået selvmord efter at være blevet voldtaget eller tvunget til at gifte sig med militante medlemmer af IS/Da'esh;

J.      der henviser til, at det internationale samfund på trods af de mange appeller ikke formår at opfylde behovene hos syrene og irakerne og de lande, der huser flygtningene; der henviser til, at FN's operationer ifølge Kyung-wha Kang, FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, lider under manglende finansiering, idet der kun er modtaget 39 % af de nødvendige 2,3 mia. USD; der henviser til, at UNHCR har udtalt, at det fortsat er meget svært at arbejde inden for området og give civile og flygtninge den hjælp, de har behov for;

1.      fordømmer på det kraftigste de systematiske og omfattende menneskerettighedskrænkelser og overgreb, som IS/Da'esh har begået i Irak og Syrien, herunder drab på gidsler, og alle voldshandlinger mod personer på grundlag af deres religiøse og etniske tilhørsforhold og vold mod kvinder og børn; udtykker sin dybeste medfølelse med ofrene for de grusomheder, IS/Da'esh har begået, og kræver øjeblikkelig løsladelse af alle gidsler;

2.      understreger, at IS/Da'esh udgør en alvorlig trussel mod Iraks og Syriens befolkning og Mellemøsten generelt, understreger behovet for en integreret tilgang til truslen fra IS/Da'esh, der kombinerer militære, politiske, humanitære og udviklingsmæssige dimensioner;

3.      mener, at eftersom IS/Da'esh begår folkedrab og fører en ekspansionistisk politik samt udgør en trussel globalt og mod Europas sikkerhed i særdeleshed, er det ikke tilstrækkeligt blot at søge at inddæmme denne trussel, men at alle områder, der i øjeblikket kontrolleres af IS/Da'esh bør befries; støtter derfor den globale indsats mod IS/Da'esh og understreger behovet for at arbejde sammen med alle regionale og lokale aktører, der ønsker at besejre IS/Da'esh gennem en fælles, mangesidet og langsigtet strategi; understreger i denne forbindelse, at enhver militær kampagne til befrielsen af områder, der kontrolleres af IS/Da'esh, på det strengeste bør respektere den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, således at man ikke lider tab af flere menneskeliv og ikke giver næring til ekstremisternes dagsorden og desuden forhindrer nye strømme af flygtninge og internt fordrevne;

4.      mener, at en sejr over den ekstremistiske terrortrussel, som vinder terræn i hele Mellemøsten og Nordafrika og uden for regionen, er afgørende for, at vi kan bekæmpe terrorisme i Den Europæiske Union, eftersom dens fremtog reelt afføder en intern radikalisering;

5.      understreger, at på lang sigt vil kun en ægte og inklusiv national forsoningsproces mellem de forskellige etniske og religiøse grupper i Syrien og Irak, herunder sunnimuslimerne, kunne skabe betingelserne for, at den sunnimuslimske befolkning nægter at støtte IS/Da'esh, al-Qaeda, al Nusra og tilknyttede ekstremistiske organisationer; opfordrer de irakiske myndigheder og det internationale samfund til ikke at hævne sig på den sunnimuslimske befolkning i de områder, der i dag kontrolleres af IS/Da'esh, når disse områder bliver befriet fra IS/Da'esh;

6.      understreger behovet for, at det internationale samfund skærper sin indsats for at yde humanitær bistand til de nødlidende befolkninger; opfordrer alle donorer til at indfri deres løfter og tilvejebringe deres bistand hurtigst muligt; glæder sig over de tilsagn, EU's medlemsstater har givet, eftersom EU er den største donor af finansiel støtte og fremtidige forpligtelser; opfordrer til at øge EU's bidrag til FN's humanitære programmer, og opfordrer EU til at styrke sit samarbejde med internationale organisationer;

7.      understreger, at en lindring af lidelserne for millioner af syrere og irakere, der har behov for basale varer og tjenesteydelser, i betragtning af krisens hidtil usete omfang bør være en prioritet for EU og det internationale samfund som helhed; fordømmer den konsekvente modarbejdelse af forsøgene på at levere nødhjælp, og opfordrer alle parter i konflikten til at respektere menneskerettighederne og lette leveringen af nødhjælp og humanitær bistand gennem alle mulige kanaler, herunder på tværs af grænser og konfliktlinjer, og til at garantere sikkerheden for alt sundhedspersonnel og alle nødhjælpsarbejdere i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner;

8.      opfordrer alle konfliktens parter til at overholde den humanitære folkeret og sikre, at civile beskyttes, har uhindret adgang til lægehjælp og humanitær bistand, og at de er i stand til sikkert og værdigt at forlade de områder, der er berørt af vold;

9.      er overbevist om, at øjeblikkelig humanitær bistand og beskyttelse skal suppleres med langsigtede strategier, der understøtter de hjemvendende personers, de internt fordrevnes og flygtningenes sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder og indkomstmuligheder, såvel som forbedret lederskab samt deltagelse med det formål at give dem mulighed for at vælge varige løsninger, som kan give menneskelig udvikling og sikkerhed; er af den opfattelse, at der er nødvendigt at håndtere de specifikke risici og særlige behov hos forskellige grupper af kvinder og børn, som udsættes for flere og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling;

10.    er særligt rystet over stigningen i alle former for vold mod kvinder, der bliver fængslet, voldtaget, seksuelt misbrugt og solgt af medlemmer af IS/Da'esh; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til specifikt at adressere behovene hos yezidikvinder, der er eller har været gjort til slaver af IS/Da'esh, og især indføre en mekanisme, der gør det muligt for traumatiserede kvinder fra Syrien og Irak at modtage en særlig posttraumatisk behandling og rådgivning, der er tilpasset deres behov, herunder i medlemsstaterne; kræver, at der lægges større pres på de lande, som nogle af disse kvinder er blevet flyttet til, herunder Saudi-Arabien, for at sikre, at de frigives og flyttes til lande, hvor de kan leve i frihed og sikkerhed;

11.    glæder sig over, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelses (ECHO) kontor i Erbil, hovedstaden i Kurdistanregionen i Irak, har gjort en indsats i forhold til den humanitære situation i området; understreger, at der er behov for mere og bedre koordinering mellem ECHO og Kommissionens Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og Udvikling (DEVCO) for at kunne bistå de nødlidende befolkninger på den bedst mulige og mest effektive måde;

12.    gentager sin fordømmelse af volden mod og drabene på LGBT'er, som er begået af IS/Da'esh og i regionen som helhed, og som har fundet sted fuldstændigt ustraffet; konstaterer, at LGBT'er i regionen er i en særligt sårbar situation, fordi de kun kan gøre sig håb om begrænset støtte fra familie og lokalsamfund og begrænset beskyttelse fra myndighedernes side, og fordi de fortsat er i fare i flygtningemiljøer og i visse værtssamfund; opfordrer den irakiske regering, EU's delegation i Irak og EU-medlemsstaternes ambassader i regionen til at beskytte LGBT'er og sikre en hurtig direkte genbosættelse af LGBT'er, der flygter af sikkerhedshensyn;

13.    opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde behandlingen af visumansøgninger fra det voksende antal syriske flygtninge, der flygter fra de konfliktramte områder; opfordrer EU til at drøfte spørgsmålet om de ofte livsfarlige rejser over Middelhavet og gennemføre en koordineret strategi for at redde liv og desuden yde støtte til de medlemsstater, der er hårdest belastet af det store antal ulovlige indvandrere og asylansøgere, der søger tilflugt på deres kyster;

14.    opfordrer medlemsstaterne til at udvise solidaritet med nabolandene og bl.a. yde og intensivere livreddende hjælp til flygtninge gennem genbosættelse og andre former for lovlig indrejse; mener, at de mest sårbare flygtninge bør prioriteres og garanteres samtlige rettigheder i overensstemmelse med 1951-flygtningekonventionen;

15.    tilslutter sig anmodningen fra Menneskerettighedsrådet til FN's Menneskerettighedshøjkommissær om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske forbrydelser mod menneskeheden, overtrædelser og krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning begået af IS og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerningerne og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre, at ansvaret placeres;

16.    henstiller, at der åbnes et EU-kontor i Erbil for at gøre EU's indsats på stedet mere effektiv og synlig og bl.a. sikre en bedre koordinering af humanitær bistand og udviklingsbistand;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter i konflikten i Syrien.